GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Σελήνη
16 ημερών
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
Μυστήρια

На Божественной литургии, или Евхаристии, воспоминается вся земная жизнь Господа Иисуса Христа. Литургия условно разделяется на три части — проскомидию, литургию оглашенных и литургию верных.
 
На проскомидии, совершаемой обычно во время чтения 3-го и 6-го часов, воспоминается Рождество Спасителя. В это же время воспоминаются и ветхозаветные пророчества о Его страданиях и смерти. На проскомидии приуготовляются вещества для совершения Евхаристии и поминаются живые и почившие члены Церкви. Великую радость испытывают души усопших от поминовения их на Божественной литургии. Поэтому спеши в храм Божий для присутствия на проскомидии, поминая о здравии и о упокоении сродников, и знаемых, и всех православных христиан. Молиться за усопших можно так: «Помяни, Господи, души усопших раб Твоих (имена) и прости их согрешения, вольная и невольная, даруя им Царствие и причастие вечных Твоих благ и Твоея безконечныя и блаженныя жизни наслаждение».
 
 
На литургии оглашенных песнью «Единородный Сыне» изображается пришествие на землю Господа Иисуса Христа.
 
Во время малого входа с Евангелием, изображающего выход Господа Иисуса Христа на проповедь, при пении стиха «Приидите, поклонимся и припадем ко Христу» совершается поясной поклон. При пении «Трисвятого» — три поясных поклона.
 
При чтении Апостола на каждение диакона надлежит ответствовать наклонением главы. Чтение Апостола и каждение означают проповедь апостолов всему миру.
 
Во время чтения Евангелия, как бы внимая Самому Господу Иисусу Христу, следует стоять с приклоненной головой.
 
На литургии верных великий вход символизирует выход Господа Иисуса Христа на вольные страдания для спасения мира.
 
Пение Херувимской песни при открытых царских вратах совершается в подражание Ангелам, непрестанно славословящим Небесного Царя и невидимо торжественно сопровождающим Его в преуготовленных и переносимых Святых Дарах.
 
Поставление Святых Даров на престоле, закрытие царских врат и задергивание завесы означают погребение Господа Иисуса Христа, приваление камня и приложение печати ко гробу Его.
 
По окончании первой половины Херувимской песни полагается поясной поклон. Во время поминовения Святейшего Патриарха, местного епископа и других полагается стоять благоговейно, с приклоненной головой и при словах «И всех вас, православных христиан» говорить про себя: «Архиерейство твое да помянет Господь Бог во Царствии Своем». Так говорится при служении епископа. При служении же других священнослужителей следует говорить про себя: «Священство твое да помянет Господь Бог во Царствии Своем». В конце поминовения надлежит говорить про себя: «Помяни мя, Господи, егда (когда) приидеши во Царствии Твоем».
 
Слова «Двери, двери» перед пением Символа веры (см. стр. 43) в древности относились к привратникам, дабы они не впускали в храм оглашенных или язычников при совершении таинства святой Евхаристии. Ныне эти слова напоминают верным, чтобы они не дозволяли входить в двери своего сердца помыслам греха. Слова «Премудростию вонмем» (будем внимать) призывают внимание верующих к спасительному учению Православной Церкви, изложенному в Символе веры. Пение Символа веры совершается всем народом. В начале Символа веры следует совершить крестное знамение.
 
При возглашениях священника «Приимите, ядите...», «Пийте от нея вси...» следует полагать поясные поклоны. В это время воспоминается Тайная Вечеря Господа Иисуса Христа с апостолами.
 
Во время совершения самого таинства святой Евхаристии — преложения хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы и приношения Бескровной Жертвы за живых и усопших надлежит молиться с особым вниманием и по окончании пения «Тебе поем...» при словах «и молим Ти ся (молимся Тебе), Боже наш» надо поклониться до земли Телу и Крови Христовым. Важность этой минуты так велика, что с ней не может сравниться ни одна минута нашей жизни. В этой священной минуте заключается все наше спасение и любовь Божия к роду человеческому, ибо Бог явился во плоти.
 
Во время пения «Достойно есть» (см. стр. 44) (или другой священной песни в честь Богородицы — задостойника) священник молится о живых и усопших, поминая их по именам, в особенности тех, за которых совершается Божественная литургия. И присутствующие в храме должны в это время помянуть поименно своих близких, живых и умерших.
 
После «Достойно есть» или заменяющего его задостойника полагается поклон. При словах «И всех, и вся» совершается поясной поклон.
 
В начале общенародного пения молитвы Господней «Отче наш» (см. стр. 43) следует изобразить на себе крестное знамение и положить поклон.
 
При возгласе священника «Святая святым» земной поклон полагается ради возношения Святого Агнца пред Его раздроблением. В это время воспоминается Тайная Вечеря и последняя беседа Господа Иисуса Христа с учениками, Его крестные страдания, смерть и погребение.
 
По отверстии царских врат и вынесении Святых Даров, что означает явление Господа Иисуса Христа по Воскресении Своем, при возглашении «Со страхом Божиим и верою приступите» полагается земной поклон.
 
 
 
 
 
К святому Причащению подходят после покаяния в грехах на исповеди и разрешительной молитвы священника (причащаться без исповеди разрешается только детям до семи лет). Готовящиеся к Причащению обязательно должны быть накануне за вечерним богослужением, прочитать три канона (Спасителю, Божией Матери и Ангелу хранителю) и последование ко святому Причащению, попоститься не менее трех дней (о мере поста можно посоветоваться со священником) и ничего не есть и не пить начиная с двенадцати часов ночи.
 
Перед причащением руки сложи крестообразно на груди (правую на левую). Возле чаши не крестись, чтобы случайно не толкнуть ее. Подходи к чаше с великим благоговением и страхом Божиим, четко и внятно произноси свое имя и с верою и любовию ко Христу причастись Его Святых Тела и Крови, поцелуй низ чаши. Затем отойди к столику запить Причастие теплотой. Надлежит особенно возблагодарить Господа за Его великую милость, за благодатный дар святого Причащения: «Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!». После причащения выслушай (или прочитай) со вниманием благодарственные молитвы. Земные поклоны в этот день не совершаются причастниками до вечера. Те, кто не причащается за Божественной литургией, в святые минуты причастия должны стоять в храме с благоговейной молитвой, не помышляя о земном, не выходя в это время из храма, дабы не оскорбить Святыни Господней и не нарушить благочиния церковного.
 
При последнем явлении Святых Даров, изображающем вознесение Господа Иисуса Христа на Небо, при словах священника «Всегда, ныне и присно и во веки веков» полагается земной поклон с крестным знамением для тех, кто не сподобился Святых Таин, а для причастников — поясной поклон с крестным знамением.
 
По окончании литургии подойди приложись ко кресту, который дает священник. После целования креста поцелуй руку священника.
 
О необходимости посещать храм Божий
О устройстве храма
О поведении в храме
О богослужениях, совершаемых в храме
О смысле всенощного бдения и Божественной литургии
О поклонах и крестном знамении
О священническом благословении
О поминовении
О просфоре, антидоре и артосе
О святой воде
О церковной свече
О целовании Святого Евангелия, Креста, честных мощей и икон
Твои первые молитвы
 
http://www.pravoslavie.ru/