Κατά Ματθαίον (Κεφ. ΙΗ' 23-35)

Ευαγγέλιο Κυριακής

23 Διὰ τοῦτο μοιάζει ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν μὲ ἕνα βασιλέα, ὁ ὁποῖος ἠθέλησε νὰ λογαριασθῇ μὲ τοὺς δούλους του.

24 Ὅταν δὲ ἄρχισε νὰ λογαριάζεται, τοῦ ἔφεραν ἕναν ποὺ χρωστοῦσε δέκα χιλιάδες τάλαντα.

25 Ἐπειδὴ δὲ αὐτὸς δὲν εἶχε νὰ τὰ πληρώσῃ, διέταξε ὁ κύριός του νὰ πωληθῇ αὐτὸς καὶ ἡ γυναῖκα του καὶ τὰ παιδιά του καὶ ὅλα ὅσα εἶχε καὶ νὰ ἐπιστραφοῦν τὰ ὀφειλόμενα.

26 Τότε ἔπεσε ὁ δοῦλος εἰς τὰ πόδια του καὶ τοῦ ἔλεγε, «Κύριε, κάνε ὑπομονὴ καὶ ὅλα θὰ σοῦ τὰ ἐπιστρέψω».

27 Καὶ ὁ κύριος τοῦ δούλου τὸν σπλαγχνίσθηκε, τὸν ἄφησε ἐλεύθερον καὶ τοῦ ἐχάρισε τὸ χρέος.

28 Μόλις ἐβγῆκε ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, συνήντησε ἕνα ἀπὸ τοὺς συνδούλους του, ποὺ τοῦ χρωστοῦσε ἑκατὸ δηνάρια. Καὶ τὸν ἔπιασε ἀπὸ τὸν λαιμὸ καὶ τοῦ ἔλεγε, «Δός μου ὅσα μοῦ χρωστᾶς».

29 Ὁ δὲ σύνδουλός του ἔπεσε εἰς τὰ πόδια του καὶ τὸν παρακαλοῦσε λέγων, «Κάνε ὑπομονὴ καὶ θὰ σοῦ τὰ ἐπιστρέψω».

30 Αὐτὸς ὅμως δὲν ἤθελε, ἀλλὰ ἐπῆγε καὶ τὸν ἔβαλε εἰς τὴν φυλακὴν ἕως ὅτου ἐπιστρέψῃ τὰ ὀφειλόμενα.

31 Ὅταν οἱ σύνδουλοί του εἶδαν ὅτι συνέβη, ἐλυπήθηκαν πάρα πολὺ καὶ ἦλθαν καὶ ἐξήγησαν εἰς τὸν κύριόν τους ὅλα ὅσα εἶχαν συμβῇ.

32 Τότε ὁ κύριός του τὸν ἐκάλεσε καὶ τοῦ λέει, «Δοῦλε, πονηρέ, ὅλο τὸ χρέος ἐκεῖνο σοῦ τὸ ἐχάρισα, διότι μὲ παρεκάλεσες.

33 Δὲν ἔπρεπε καὶ σὺ νὰ ἐλεήσῃς τὸν σύνδουλό σου, ὅπως καὶ ἐγὼ σὲ ἐλέησα;».

34 Καὶ ὠργισμένος ὁ κύριός του τὸν παρέδωκε εἰς τοὺς βασανιστάς, ἕως ὅτου ἐπιστρέψῃ ὅλα ὅσα τοῦ χρωστοῦσε.

35 Ἐτσι καὶ ὁ Πατέρας μου ὁ οὐράνιος θὰ σᾶς συμπεριφερθῇ, ἐὰν ὁ καθένας σας δὲν συγχωρῇ τὸν ἀδελφόν του μὲ ὅλην σας τὴν καρδιά».

Στη γλώσσα που γράφτηκε

23 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν δούλων αὐτοῦ.

24 Ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν προσηνέχθη αὐτῷ εἷς ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων.

25 Μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοθῆναι.

26 Πεσὼν οὖν ὁ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων· κύριε, μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ πάντα σοι ἀποδώσω.

27 Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτὸν καὶ τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ.

28 Ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε λέγων· ἀπόδος μοι εἴ τι ὀφείλεις.

29 Πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ παρεκάλει αὐτὸν λέγων· μακροθύμησον ἐπ᾿ ἐμοὶ καὶ ἀποδώσω σοι.

30 Ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακὴν ἕως οὗ ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον.

31 Ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα, καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα.

32 Τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ· δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με.

33 Οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα;

34 Καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ.

35 Οὕτω καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν.

Κεντρικό Μενού

Τεκταινόμενα
Ειδήσεις
Προπαγάνδα
Απόψεις
Εκκλησία
Πολέμιοι
Εφόδια
Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:
Κυριακή
8
Αυγούστου
Ανατ.: 05.32
Δύση: 19.35
Σελήνη
27 ημερών
Αιμιλιανού Κυζίκου, Μύρωνος, Αναστασίου και Τριανταφύλλου νεομ.
1570
Οι Ενετοί ναύαρχοι Βενιές και Κουφίνι καταλαμβάνουν την Πάρο.
1760
Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Τριαντάφυλλο από την Ζαγορά.
1823
Μάχη στο Κεφαλόβρυσο Καρπενησίου, κατά την οποία πέφτει ηρωικά ο Μάρκος Μπότσαρης.
1896
Η Ελληνική Κυβέρνηση αποστέλλει εθελοντικά σώματα στην Κρήτη για ενίσχυση του αγώνα των Κρητών.
1943
Στο συνέδριο της Μεμόρραχης αποφασίζεται να συγκροτηθεί αντιστασιακή οργάνωση με σκοπό την Ένωση της Β. Ηπείρου με την Ελλάδα.
1964
Η Τουρκία εξαπολύει ανηλεή αεροπορικό βομβαρδισμό κατά των χωριών της βορειοδυτικής Κύπρου.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Πως φορτώνουν στην Ελλάδα τους μετανάστες οι Ευρωπαίοι
Ειδήσεις

Υπερβαίνουν τα 80 αιτήματα αναγκαστικής επιστροφής αλλοδαπών στη χώρα μας από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. προς τον αρμόδιο Ελληνα αξιωματούχο της ΕΛ.ΑΣ.

Τα αιτήματα επιστροφής αλλοδαπών στην Ελλάδα από άλλες χώρες το 2009 έφτασαν τα 10.083 σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ο αριθμός τους διπλασιάστηκε σε σχέση με το 2008 που ήταν 5.169.


Ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ υποχρεώνει κάθε αλλοδαπό που εισέρχεται παράνομα στην Ε.Ε. να παραμένει στο πρώτο κράτος εισόδου, έτσι, όλες οι άλλες χώρες της Ε.Ε., μόλις οι συλληφθέντες αλλοδαποί ''δηλώσουν'' ότι μπήκαν παράνομα μέσω της Ελλάδας, στέλνουν ένα απλό γραπτό αίτημα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, απαιτώντας την επιστροφή του στη χώρα μας.

Στα Ελληνικά σύνορα το 2008 είχαν συλληφθεί κατά την είσοδό τους 146.337 αλλοδαποί, το 2009 ο αριθμός έπεσε στις 126.145 ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2010 οι συλλήψεις κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα.

Σύμφωνα με την FRONTEX, το 88% των αλλοδαπών στην Ε.Ε. εισέρχεται παράνομα μέσω της Ελλάδας.

Από το 2008 έως σήμερα πάνω από 350.000 αλλοδαποί συνελήφθησαν και οι περισσότεροι από αυτούς δεν κατάφεραν ποτέ (εάν το ήθελαν) να υποβάλουν αίτηση χορήγησης ασύλου και η χώρα μας στιγματίζεται συνεχώς ως το «μαύρο πρόβατο» του διεθνούς δικαίου.

Το μέγεθος του προβλήματος και η πρόσφατη καταδίκη της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο του Στρασβούργου για προσβολή βασικών δικαιωμάτων των προσφύγων καθιστά αναγκαίες τις αλλαγές του νομικού πλαισίου για τους πρόσφυγες, σε πανευρωπαϊκό πλέον επίπεδο.

Η αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙ φαίνεται ότι ωριμάζει καθώς η Ελλάδα αδυνατεί να διαχειριστεί μόνη της και με τρόπο που να σέβεται τα δικαιώματα του ανθρώπου το προσφυγικό πρόβλημα. Αυτή τη σιγμή υπάρχουν δύο ανοιχτές διαδικασίες αναθεώρησης του κανονισμού.

Η μία έρχεται από το Στρασβούργο καθώς ο  επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Τ. Χάμαρμπεργκ, ζητάς να μην επιστραφούν στη χώρα μας πρόσφυγες που συνελήφθησαν σε άλλο κράτος (κατ' εφαρμογή του Δουβλίνου ΙΙ), γιατί κινδυνεύουν να παραβιαστούν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Εάν το Ευρωδικαστήριο αρνηθεί να επιτρέψει την επιστροφή των συγκεκριμένων προσφύγων, τότε θα έχει καταργηθεί ο επίμαχος κανονισμός.

Απ' την άλλη το Βέλγιο, που ασκεί την προεδρία της Ε.Ε., έθεσε με δική του πρωτοβουλία στο συμβούλιο των υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης πριν από λίγες ημέρες θέμα αλλαγής του Δουβλίνου ΙΙ όσον αφορά τις χώρες πρώτης υποδοχής, με το σκεπτικό ότι οι αλλαγές είναι επιβεβλημένες για να ενισχυθεί η κοινοτική αλληλεγγύη των κρατών-μελών προς τα κράτη εκείνα που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. και αντιμετωπίζουν ισχυρές μεταναστευτικές ροές.

Η ελληνική κυβέρνηση, αποδέχτηκε την πολιτική πρωτοβουλία του Βελγίου αλλά δεν συμφώνησαν οι υπόλοιπες χώρες και ιδίως η Ισπανία και η Ιταλία, χώρες που είχαν στο παρελθόν πολύ μεγάλο πρόβλημα μετανάστευσης.

Άδικος διασυρμός της Ελλάδας από τη Δ.Α.