GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Σελήνη
16 ημερών
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Преображение Господа Бога и Спаса Нашего Христа 6 августа
Γιορτές

 

В праздник Преображения раскрывается мистическое богословие Христианской Церкви.
 
Преображение - это визуальное явление царства Божьего на земле. Иисус Христос незадолго перед Крестными страданиями, взяв с Собой трех учеников -Иоанна, Иакова и Петра, вышел из Капернаума и направился на север к горе Фавор, возвышающейся, как крепость, над холмами Галилеи. Ученики безмолвствовали, предчувствуя, что им откроется тайна. Тайна совершается в безмолвии. Человеческое слово относится к тайне, как волна к глубине океана.
 
На Фаворе апостолы увидели Божественное Преображение Христа, явление Его величия и славы. Лицо Спасителя стало подобным свету молнии, одежды - белыми, как снег. Он стоял, окруженный сиянием, как солнце лучами. Спасителю явились два пророка: Моисей и Илия и беседовали с Ним. Экзегеты (толкователи священного Писания) говорят, что это была беседа о Голгофской жертве, о предстоящих Христу страданиях, о том, что грехи человеческие будут искуплены кровью Сына Божьего и Спасителя.
 
Три апостола пережили явление Божественного света, как ни с чем не сравнимую великую радость. Казалось, само время остановилось в созерцании Божественного света. Изумленные апостолы пали на землю. Видение кончилось. Вместе с Иисусом Христом они спустились с горы и к утру вернулись в Капернаум.
 
Господь не только проповедовал Евангелие народам Палестины, Он одновременно воспитывал и просвещал своих учеников. И постепенно открывался Он им не только как Мессия Израиля, но всего человечества, как Царь вечного духовного царства. Слова Мессии о том, что он должен быть замучен в Иерусалиме, вызвали у апостолов изумление и страх. Вид Мессии, пригвожденного к Кресту, мог вызвать у учеников Христа чувство отчаяния, мысль о том, что все безвозвратно потеряно. Тайна искупления могла предстать их взору как поражение, как бессилие Мессии. В часы уныния, сомнений свидетельство трех апостолов о Преображении должно было укрепить в вере остальных учеников.
 
В чем тайна христианства? Оно привлекает людей не тонким и изощренным интеллектуализмом, не блестящим красноречием ораторов, не внешней красотой своих ритуалов. Христианство открыло человеческой душе новый мир, мир вечности, мир Божественного света, то, чего не могли дать все религии и философские системы. 
 
Источник: Официальный сайт Петрозаводской и Карельской епархии
 
«И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился пред ними: Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом» (Мк. 9, 2-4).
 
Три апостола — Петр, Иаков и Иоанн — взошли вместе с Христом на гору Фавор, где произошло Преображение Господне. Оно сопровождалось явлением ветхозаветных пророков Моисея и Илии. Они говорили с Христом о Его близком отшествии к Богу Отцу. Дальше Евангелие повествует о том, что всех осенило светлое облако, и из него послышался глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте».
 
Господь взошел на гору не один. Он взял с собой трех учеников. На горе Фавор у них открылось иное, духовное зрение, и они смогли увидеть Свет, преобразивший Христа. После этого Спаситель впервые заговорил о Своей мученической кончине и воскресении. В то время Апостолы не поняли Его, потому что, в согласии с еврейской традицией, видели в Христе будущего земного царя и освободителя от иноземного владычества. Христос же готовился к Крестным страданиям и унижениям Голгофы и показал трем ученикам Свое Преображение, чтобы они засвидетельствовали Его Божественную природу и добровольное согласие на Крестные муки.
 
В день праздника Преображения Господня в церкви поют (Кондак, глас 7-й): «На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже, видеша; да егда Тя узрят распинаема, страдание ибо уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистину Отчее сияние».
 
Суть Преображения раскрывается в Его символах. Гора — это безмолвие, уединенное место, где легче творить молитву, которая помогает соединению нашего беспокойного ума с Богом. Фавор в переводе означает чистоту, свет. Тот, кто приходит к осознанию своих поступков и кается в содеянном, освобождается от душевной грязи и может принять Божественный нетварный Свет. В стремлении к обретению этого Света, к обожению человеческой природы видит христианское учение духовный смысл жизни. 
 
Источник: Сайт "Тропинка к Храму"
Зачем на Преображение освящают овощи и фрукты в церкви?
 
Со времен апостольских (третье и четвертое апостольские правила) Церковью установлено освящение созревших плодов прежде употребления их в пищу с произнесением при этом особой молитвы.
 
В начале все создания Божий были "добры зело", так как на них почивало Божие благословение, сошедшее на них по всемогущему слову Его "Да будет". Тогда пребывать всему на земле было заповедано без особых освящений. Но первозданный человек преступил заповедь Божью и внес нечистоту в весь состав своего существа, а от этого нечистота сошла и на все живущее. Проклятье Божье нависло над делами рук человеческих, по слову Господню к Адаму: "Проклята земля в делах твоих" (Быт. 3,17). Тварь неразумная, как свидетельствует апостол, "покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее" (Рим. 8,20), то есть все живое осквернилось через человека. Неразумная природа, которая по замыслу Творца должна была доставлять своему владыке - человеку вещественные средства к блаженству, - эта природа сделалась причиной его болезней и смерти. Все стихии объявили открытую вражду человеку, покорившему их суете, все произведения земные в питании заключили вредные примеси или прямо отраву телу человека. Таковы были неизбежные следствия проклятия Божия, отяготевшего над делами рук человеческих со дня преступления Адама. Такова страшная необходимая связь нашего греха со всем, с чем он входит в соприкосновение.
 
И что было бы с нами сегодня, и с окружающей нас природой, если б премилосердным Ходатаем Бога, Иисусом Христом не была снята ужасная печать отвержения нашего, и не были преподаны средства к возвращению благословения и освящения всему, что идет на потребу нашу?.. Посему только истинно верующий во Христа Спасителя может победить враждующую против нас природу. Святая Церковь благословляет и освящает начатки плодов земных и, снимая с них древнюю печать проклятия, обращает эти плоды уже не в орудие греховных наших похотений, не в пищу тления и смерти, но в истинное наслаждение возрожденного благодатью человека.
 
Церковь молит Господа, чтобы Он вкушающим плоды даровал освящение души вместе с освящением тела, чтобы хранил жизнь их в покое и радости, чтобы сами эти плоды богато умножал. Церковь Христова благословляет и освящает принесенные плоды святым Именем Бога, в Троице славимого, и кроплением святой воды.
 
По старинной традиции начатки плодов освящаются на Преображение и Успение Божией Матери.
 
Журнал "Кормчий" 1897 г. 
 
Источник: Официальный сайт Петрозаводской и Карельской епархии