GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Με το βλέμμα στην Παναγία Σουμελά...
Ειδήσεις

altΗ είδηση ότι ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού Ερτουγρούλ Γκιουνάι χορήγησε στο Φανάρι άδεια για την τέλεση λειτουργίας κάθε χρόνο, ανήμερα της Παναγίας, στην ιστορική Μονή της Παναγίας Σουμελά προκάλεσε ευφορία στο Πατριαρχείο και σε χιλιάδες ορθοδόξους σε όλο τον κόσμο. Ο κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος έχει ήδη εγκαινιάσει την παράδοση επαναλειτουργίας ιστορικών ναών της Καππαδοκίας,

είχε επανειλημμένα ζητήσει από το υπουργείο τη δυνατότητα να τελεστεί Λειτουργία στο ιστορικό μοναστήρι, το οποίο δεν έχει λειτουργήσει ως χριστιανικός ναός μετά την ανταλλαγή πληθυσμών του 1923.

Θα είναι η πρώτη φορά που Οικουμενικός Πατριάρχης θα προεξάρχει Θείας Λειτουργίας στη Σουμελά, σύμβολο του ποντιακού Ελληνισμού, ενώ εκτιμάται ότι οι Πόντιοι που θα συρρεύσουν στην περιοχή μπορεί να ξεπεράσουν τις 20.000. Οι κλίνες στην Τραπεζούντα έχουν ήδη εξαντληθεί, ενώ ορθόδοξοι από την Ελλάδα, τη Ρωσία και τη Γεωργία έχουν κλείσει δωμάτια και στις γειτονικές Σαμψούντα και Ορντου. Το Πατριαρχείο, το οποίο έχει το γενικό πρόσταγμα, επιχειρεί να χαμηλώσει τους τόνους, προκειμένου να μην υπονομευθεί η ιστορική σημασία της στιγμής με έκτροπα.

Η Αθήνα από την πλευρά της, παρ΄ όλο που αναγνωρίζει τη συμβολική σημασία της κίνησης, εκτιμά ότι βασικός λόγος που χορηγήθηκε η άδεια ήταν οικονομικός. Και συγκεκριμένα, τα προσδοκώμενα οφέλη για τον τουρισμό, αφού η Τραπεζούντα θα γίνεται κάθε χρόνο πόλος έλξης χιλιάδων πιστών απ΄ όλο τον κόσμο. Ηδη η τουρκική Ενωση Ταξιδιωτικών Πρακτορείων (ΤURSΑΒ) εκτιμά ότι η τέλεση της Λειτουργίας θα συμβάλει σημαντικά στον τουρισμό και στο εισόδημα όχι μόνο της περιοχής, αλλά και της χώρας.

Ακόμη ένας λόγος που η Αθήνα κρατά χαμηλά τους τόνους είναι ότι καθώς το ζήτημα αφορά τις σχέσεις της κυβέρνησης Ερντογάν και του Πατριαρχείου και συνολικά τη στάση της τουρκικής κυβέρνησης απέναντι στις θρησκευτικές ελευθερίες, και γι΄ αυτό δεν επιθυμεί να εμπλακεί. Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι αν και κίνηση καλής θέλησης προς το Φανάρι, η τέλεση της Λειτουργίας, πάγιο αίτημα του Πατριαρχείου εδώ και χρόνια, είναι ακόμη μια από τις κινήσεις εντυπωσιασμού, προκειμένου η Αγκυρα να εξασφαλίσει την έξωθεν καλή μαρτυρία ότι σέβεται τις θρησκευτικές ελευθερίες. Πόσω μάλλον όταν ο Αύγουστος είναι η εποχή που προετοιμάζεται η επόμενη έκθεση προόδου της Κομισιόν για την Τουρκία.

Το Φανάρι συστήνει ηρεμία και σεβασμό λόγω της περιόδου του Ραμαζανιού και αποφυγή ενεργειών που μπορεί να αμαυρώσουν τη θρησκευτική ατμόσφαιρα. Η αφορμή, άλλωστε, δόθηκε στο περυσινό προσκύνημα με την ένταση που προκλήθηκε όταν ο νομάρχης Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Ψωμιάδης, έψαλλε τον εθνικό ύμνο προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Υπάρχει, όμως και εκκλησιαστικό παρασκήνιο που αφορά τον ανταγωνισμό ανάμεσα στο Φανάρι και την Εκκλησία της Ρωσίας. Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι οι ρωσικές πιέσεις για να ανοίξει το ιστορικό μοναστήρι ήταν μεγάλες. Ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε ο Ιβάν Σαββίδης, ο ποντιακής καταγωγής βουλευτής της ρωσικής Δούμας και επικεφαλής της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων. Ο Σαββίδης έχει ήδη επισκεφθεί την περιοχή κι έχει αναλάβει οργανωτικά την εκδήλωση. Ο ίδιος και η Ρωσική Εκκλησία διεκδικούν το δικό τους μερίδιο στην επιτυχία και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα επιχειρήσουν να καπελώσουν τον κ. Βαρθολομαίο.

Κύκλοι του ΥΠΕΞ, πάντως, δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για το ενδεχόμενο να σημειωθούν επεισόδια και ακρότητες. Υπάρχουν πληροφορίες από την Τουρκία ότι Τραπεζούντα έχουν κινητοποιηθεί ομάδες για να παρεμποδίσουν τη Λειτουργία. Υπενθυμίζεται ότι η Τραπεζούντα είναι άντρο των εθνικιστών και των Γκρίζων Λύκων, ενώ την ημέρα τέλεσης της Λειτουργίας έχει προγραμματιστεί συζήτηση για τον ρόλο που διαδραμάτισαν τοπικοί «ήρωες» στη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ποντίων. Πάντως, και η επιλογή του Π. Ψωμιάδη να μνημονεύσει έξω από το μοναστήρι ονόματα σφαγιασθέντων στη γενοκτονία Ποντίων προφανώς δεν διευκολύνει τα πράγματα.

Πληροφορίες από τα ΝΕΑ