GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Νεότερα από τη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Ιράν: Αμερικανικό σχέδιο επίθεσης

Ο ισραηλινός ιστότοπος DEBKA δημοσίευσε έναν χάρτη, με αποκλειστικότητα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, όπου παρουσιάζονται μια σειρά από στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν, οι οποίες προορίζοντα να βομβαρδιστούν από την αμερικανική στρατιωτικη δύναμη.


Ο χάρτης που παρουσιάζεται δείχνει τους στόχους που έχουν επιλεγεί από τον αμερικανικό στρατό γύρω από την πόλη της Αχβάζ, στην επαρχία Κουζεστάν στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπου είναι συγκεντρωμένο το μεγαλύτρο μέρος των πετρελαιοπηγών της χώρας.

1. Το χαλυβουργείο Αχβάζ στα προάστια παρασκευάζει τα μέταλλα για τους «φυγοκεντρωτές» που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν. Σε εξέλιξη βρίσκονται πειράματα για τη βελτίωση της ποιότητας των μετάλλων, για την αύξηση της ταχύτητας περιστροφής σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

2. Στρατηγείο του IRGC στο Αχβάζ , το οποίο είναι υπεύθυνο για την περιφερειακή ασφάλεια του Κουζεστάν, συμπεριλαμβανομένου της Μπουσέρ.

3. Στρατηγείο του IRGC στην επαρχία.

4. Η Somiyah είναι μια στρατιωτική βάση στην οποία εδρεύει μια Ταξιαρχία του IRGC, υπεύθυνη για τις φυλετικές περιοχές στις απομακρυσμένες επαρχίες Boyir Ahmadi και Kohkiluye. Εκεί βρίσκονται μαι σειρά απομονωμένων φυλών, οι οποίες παραμένουν πιστές ακόμη και σήμερα στον Σάχη και αντιτίθονται σθεναρά στο καθεστώς της Τεχεράνης.

5. Μια μυστική εγκατάσταση του IRGC, για την οποία λίγα στοιχεία είναι γωνστά. Βρίσκεται στους πρόποδες ενός βουνού και ίσως χρησιμεύει ως χώρος αποθήκευσης για ραδιενεργά υλικά.

6. Το 92ο Τεθωρακισμένο Σώμα φύλαξης των αποθηκών πυρομαχικών στο Αχβάζ.

7. Το Στρατιωτικό Νοσοκομείο mam Reza, το οποίο είναι ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο νοσοκομείο, στο οποίο στεγάζονται αρκετές μονάδες νοσοκομείων εκστρατείας.

8. Το αρχηγείο της 92ης Τεθωρακισμένςη Μεραρχίας και της 1ης Ταξιαρχίας.

9. Η στρατιωτική βάση Habib-Allahi, η οποία χρησιμεύει για εκπαίδευση


10. Σχολή εκπαίδευσης του IRGC για τους ξένους εθελοντές.

11. Αρχηγείο της 92ης Μεραρχίας και της 2ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας.

12. 3η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία και 92η Τεθωρακισμένη Μεραρχία.

13. Ταξιαρχία Πυροβολικού του IRGC.

14. Αποθήκες καυσίμων που εξυπηρετούν τον IRGC και τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας μέσα και γύρω από την πόλη Αχβάζ.

15. Ο σταθμός φυσικού αερίου Zargan, ο οποίος τροδφοδοτεί τις στρατιωτικές μονάδες στην περιοχή.

16. Ο πυρηνικός σταθμός Ραμίν στην περιοχή Sheyban-Molla Thani.

17. Η παλιά βιομηχανική ζώνη του Αχβάζ, η οποία φιλοξενεί πολλά σημαντικά εργαστήρια του χάλυβα όπως και μονάδες παραγωγής αλουμινίου.

18. Μία μαρίνα με ταχύπλοα, πρόσφατα ανακαινισμένη, ιδιωτικής χρήσης των στρατιωιτκών στην περιοχή.

19. Το αεροδρόμιο του Αχβάζ.

20. Ένα ελαφρύ αεροσκάφος για την μεταφορά γεωργικών προϊόντων ..

21. Μια 500 μέτρων διώρυγα, στην οποία σταθμεύουν μεγάλες φορτηγίδες για την μετακίνηση στρατευμάτων.

22. Ένα σύμπλεγμα αντιεροπορικών όπλων για την υπεράσπιση των περιχώρων στο Αχβάζ.
 

Ιράκ: Διάγγελμα Ομπάμα για ολοκλήρωση των μάχιμων επιχειρήσεων
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα θα απευθύνει διάγγελμα από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου την ερχόμενη Τρίτη για να σημάνει το τέλος των αμερικανικών μάχιμων επιχειρήσεων στο Ιράκ.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ρόμπερτ Γκιμπς ανακοίνωσε ότι ο Πρόεδρος Ομπάμα θα επισκεφθεί στρατιωτικές μονάδες στο Fort Bliss του Τέξας πριν από το διάγγελμα, το οποίο θα είναι το δεύτερο του από το Οβάλ Γραφείο. Το πρώτο ήταν το διάγγελμα που εξέδωσε τον Ιούνιο για την πετρελαιοκηλίδα στον Κόλπο του Μεξικού.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες στο Ιράκ είναι τώρα κάτω από 50.000, δηλαδή λιγότεροι από ότι σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο μετά την εισβολή του 2003.

Η Αμερικανική στρατιωτική ηγεσία ανέφερε επίσης ότι ο ρόλος των δυνάμεων που παραμένουν στο Ιράκ είναι να εκπαιδεύσουν τις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας για την πραγματοποίηση αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων και να προστατεύουν τους οργανισμούς που εργάζονται για την ανοικοδόμηση του Ιράκ.

Όλες οι αμερικανικές δυνάμεις σχεδιάζεται να εγκαταλείψουν το Ιράκ μέχρι το τέλος του 2011.

 

Αφγανιστάν: Ενθαρρύνει τους Ταλιμπάν το χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των ΗΠΑ
Ο αρχηγός των Αμερικανών πεζοναυτών στο Αφγανιστάν, στρατηγός Τζέιμς Κόνγουεϊ, δήλωσε ότι το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη αποχώρησης των Αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, το οποίο έχει θέσει ο πρόεδρος Ομπάμα, ενθαρρύνει τους Ταλιμπάν.

Παράλληλα τόνισε ότι οι αφγανικές δυνάμεις δεν πρόκειται να είναι ικανές «για μερικά χρόνια» να αναλάβουν τον έλεγχο της ασφάλειας της χώρας τους, ιδιαίτερα στις ευαίσθητες περιοχές στα νότια του Αφγανιστάν.

Ο Μπαράκ Ομπάμα έχει ανακοινώσει ότι η απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν θα αρχίσει τον Ιούλιο του 2011.

«Κατά κάποιο τρόπο θεωρούμε τώρα ότι (το χρονοδιάγραμμα έναρξης της αποχώρησης) συντηρεί τον εχθρό μας. Θεωρούμε ότι μπορεί να λέει, στην πραγματικότητα έχουμε παρακολουθήσει συνομιλίες που λένε “Χρειάζεται να αντέξουμε λίγο ακόμα”», όπως είπε ο στρατηγός Κόνγουεϊ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο

«Πραγματικά πιστεύω ότι θα χρειαστούν μερικά χρόνια προτού οι συνθήκες είναι κατάλληλες για να είναι δυνατή η αποχώρησή μας», δήλωσε σχετικά με τους πεζοναύτες στις νότιες επαρχίες Χελμάντ και Κανταχάρ.
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΠαλαιστίνη: Απίθανη η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων
Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Άβιγκντορ Λίμπερμαν, δήλωσε ότι οι προγραμματισμένες ειρηνευτικές συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή στην Ουάσιγκτον είναι απίθανο να πετύχουν συμφωνία μέσα σε ένα χρόνο και αυτό γιατί το Ισραήλ θα πρέπει να ξαναρχίσει την εποικιστική δραστηριότητα στη Δυτική Όχθη μετά το πάγωμα των δέκα μηνών που είχε αποφασιστεί και λήγει τον επόμενο μήνα.

Ο κύριος Λίμπερμαν ανέφερε την Τετάρτη ότι οι προσδοκίες από τις συνομιλίες θα πρέπει να περιοριστούν και τόνισε ότι ισραηλινοί και παλαιστίνιοι είναι πολύ «διαφορετικοί στις απόψεις και τις προσεγγίσεις τους».

Ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα συμφωνήσει σε πιθανό αίτημα των ΗΠΑ για επέκταση του περιορισμού ανέγερσης κατοικιών στη Δυτική Όχθη, το οποίο είναι και ένα από τα βασικά θέματα των απευθείας συνομιλιών που πρόκειται να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον.

Ο παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς έχει προειδοποιήσει τον αμερικανό Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα ότι οι συνομιλίες θα τερματισθούν αν το Ισραήλ δεν επεκτείνει το 10μηνο περιορισμό. Ο εποικισμός πραγματοποιείται σε περιοχή που οι παλαιστίνιοι προορίζουν για το μελλοντικό τους κράτος.

Ο Λίμπερμαν τόνισε ότι η επέκταση των περιορισμών στην ανέγερση κατοικιών θα προκαλέσουν διαδηλώσεις που θα μπορούσαν να «ρίξουν» τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Voanews.com - infognomonpolitics.blogspot.com - http://fox2e-mag.blogspot.com/2010/08/blog-post_24.html