GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Κηδεύτηκε ο επίσκοπος Αλικαρνασού Εμμανουήλ (video)
Ειδήσεις

Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο του Αγίου Μάμαντος ο επίσκοπος Αλικαρνασσού (Εμμανουήλ Αλευροφάς) με τιμές εν ενεργεία Μητροπολίτου.

Η σωρός του μεταφέρθηκε επί στρατιωτικού οχήματος συνοδεία στρατιωτικού αγήματος. Η μπάντα του δήμου Kαλυμνίων μαζί με την μπάντα του δήμου Λακατάνιας παιάνιζε πένθιμα εμβατήρια.

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αλικαρνασσού κ. Εμμανουήλ, (Αλευροφάς) συμπλήρωσε εφέτος πεντηκονταετή εκκλησιαστική διακονία.

Βιογραφία

Γεννήθηκε στην Κάλυμνο το 1932 και πραγματοποίησε τις εγκύκλιες σπουδές του στη γενέτειρά του, τις οποίες ολοκλήρωσε στο Λυκειακό Τμήμα της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, στο οποίο ενεγράφη το 1951.
 
Εισήλθε στο Θεολογικό Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 1955 και περάτωσε τις σπουδές το 1958, υποβαλών εναίσιμη επί πτυχίω διατριβή με τίτλο : “Η συμμετοχή του λαϊκού στοιχείου εις την εκλογήν των Επισκόπων».
 
Πριν από την αποφοίτησή του εχειροτονήθη Διάκονος κατά έτος 1957 και Πρεσβύτερος το 1958. Υπηρέτησε σε διάφορες Κοινότητες της Ι. Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως και ως προσωρινός Κωδικογράφος της Ι. Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
 
Το 1958 μερίμνη του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποστέλλεται εις την Ι. Αρχιεπισκοπήν Θυατείρων και τοποθετείται ιερατικώς Προϊστάμενος της εν Γαλλία Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος της Αγ. Τριάδος Saint Etienne . Από εκεί με αίτησή του μετατίθεται στην Κοινότητα της Αγ. Αικατερίνης του Port de Bouc, από την οποία απεχώρησε το 1962.
 
Το 1964 επιστρέφει στην Ι. Αρχιεπισκοπή Θυατείρων, μετά διετή υπηρεσία στον Ι.Ναό Παναγίας Τελένδου της Καλύμνου, και διορίζεται ως Προϊστάμενος της νεοσύστατης Κοινότητας του Αγ. Νικολάου Southempton της Αγγλίας, όπου υπηρέτησε μέχρι το 1967, προσφέρων παράλληλα τις εκπαιδευτικές του υπηρεσίες στα ομογενειακά σχολεία.
 
Από του έτους 1967 μέχρι σήμερον υπηρετεί στην Ι.Μητρόπολη Καλύμνου σε διάφορες θέσεις: α) Πρωτοσύγκελλος επί 38 συναπτά έτη και καθηγητής Μ. εκπαίδευσης από το 1974 έως το 1999.
 
Το 2005 εκλέγεται Επίσκοπος από την Ι. Σύνοδον του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τον τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Αλικαρνασσού και τόποθετείται ως Βοηθός Επίσκοπος στην Ι. Μητρόπολη Καλύμνου, όπου διακόνησε την Εκκλησία μέχρι σήμερα ευόρκως και θεαρέστως.
 
Dim lights
 
πληροφορίες βιογραφίας από romfea.gr