GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
ΣΔΟΕ: Λίστα με 1.300 γιατρούς που έπαιρναν μίζες
Ειδήσεις

Στα ίχνη του μεγαλύτερου σκανδάλου στον τομέα της Υγείας βρίσκονται οι ελεγκτικές αρχές. Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες της «Η», στα χέρια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών βρίσκεται εδώ και πέντε μήνες μέρος της λίστα στην οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα περίπου 1.300 γιατρών που χρηματίζονταν από πολύ γνωστή ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία για να προωθούν φάρμακα και άλλα είδη της συγκεκριμένης εταιρείας σε ασθενείς, επιβαρύνοντας με τη μέθοδο αυτή τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία.


Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει πρωτοστατήσει και αντιδράσει έντονα και ποικιλοτρόπως στις νομοθετικές κινήσεις της κυβέρνησης για μείωση των τιμών στα φάρμακα.

Γνωστά ονόματα
Στη λίστα περιλαμβάνονται ονόματα πολύ γνωστών γιατρών από νοσοκομεία της Αθήνας, αλλά και της περιφέρειας, όπως της Πάτρας και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων, καθώς επίσης και «επιλεγμένων» γιατρών σχεδόν σε όλες τις πόλεις της επαρχίας που κατέχουν καίρια θέση για την «προώθηση» της κατευθυνόμενης συνταγογράφησης. Για τις ελεγκτικές αρχές η υπόθεση πλέον έχει «δέσει» απόλυτα, καθώς υπάρχουν εκατοντάδες παραστατικά για τις «πληρωμές» που έγιναν στους γιατρούς κατά την περίοδο 2007 έως και τον Οκτώβριο του 2009.

Έως τότε, για να μην κρύψουν τα «φακελάκια» που έπαιρναν οι γιατροί, η εταιρεία ακολουθούσε μια «νομότυπη» διαδικασία με παραστατικά για δήθεν παροχή υπηρεσιών προς τους συγκεκριμένους γιατρούς, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ταξίδια, συνέδρια κ.λπ. Από το 2007, όμως, η συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία αλλά και άλλες «έκριναν» ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Δημοσίου «ατόνησαν» ή κατά την έκφραση εμπλεκομένου «δεν φοβούνταν πλέον κανέναν» και άρχισαν να δίνουν τα «δωράκια» στους γιατρούς κάνοντας καταθέσεις απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδίων ή συγγενικών προσώπων πρώτου βαθμού (σύζυγοι).

Ενισχύσεις... συλλογών
Οι πληρωμές γίνονταν σε τακτική βάση, συνήθως κάθε τρίμηνο. Παράλληλα, αυξήθηκαν οι λοιπές «χορηγίες» της φαρμακοβιομηχανίας, καθώς και παραστατικά για ενισχύσεις... συλλόγων! Αξιοσημείωτο ότι η φαρμακοβιομηχανία είχε ξεχωρίσει ορισμένους μεγαλογιατρούς τους οποίους θεωρούσε ότι είχαν ρόλο-κλειδί για την προώθηση των φαρμακευτικών της προϊόντων. Έτσι, υπάρχουν εταιρικά σημειώματα για πληρωμές μίζας με ιδιόχειρες σημειώσεις στελεχών της να προσεχθεί ιδιαιτέρως ο «Χ» γιατρός...

Στα χέρια του ΣΔΟΕ βρίσκονται αντίγραφα των καταθέσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς και πλέον αναμένεται να ανοίξουν οι λογαριασμοί σε εγχώριες τράπεζες, αλλά και στο εξωτερικό, ώστε μέσω του πόθεν έσχες να αποκαλυφθούν όλες οι μίζες. Η υπόθεση ξέσπασε στις αρχές του 2010, μετά την αλλαγή στάσης της νέας διοίκησης της φαρμακοβιομηχανίας η οποία «αποποιήθηκε» τη? «συνέχεια της διοίκησης» αρνούμενη να καλύψει εκκρεμείς «υποχρεώσεις» που υπήρχαν από την προηγούμενη διοίκηση.

Η αποκάλυψη
Στο ξετύλιγμα του μίτου συνέβαλε αποφασιστικά ο νέος φορολογικός νόμος που προβλέπει ασυλία σε όσους καταγγέλλουν υποθέσεις διαφθοράς και φοροδιαφυγής. Το ΣΔΟΕ βρίσκεται σε επαφή με το πρόσωπο-κλειδί της υπόθεσης και αναμένεται να πάρει στην κατοχή του «δύο μαύρες σακούλες» με όλα τα παραστατικά των πληρωμών της μίζας σε όλο το κύκλωμα. Η συγκεκριμένη υπόθεση αναμένεται να αποτελέσει τον μίτο της Αριάδνης για το ξετύλιγμα του κουβαριού ενός ευρύτερου κυκλώματος διαφθοράς, καθώς αυτή αφορά τις παράνομες δραστηριότητες ενός μέρους των «αντιπροσώπων»?

Ο σάλος που έχει ξεσπάσει θορύβησε άλλες φαρμακοβιομηχανίες, καθώς, όπως λέγεται, φοβήθηκαν ότι εάν ανοιχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί των συγκεκριμένων γιατρών θα αποκαλυφθούν και οι δικές τους «πληρωμές». Έτσι, σύμφωνα με απόλυτα ελεγμένες πληροφορίες, δύο εταιρείες προχώρησαν την άνοιξη φέτος σε διακριτικά διαβήματα προς την κεντρική διοίκηση της πολυεθνικής στο εξωτερικό (στη Β. Ευρώπη) ζητώντας να προχωρήσει σε συμβιβασμό με τους εν Ελλάδι «πλασιέ» ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο.

Προηγούμενο Υπόθεση Depuy

Η υπόθεση θυμίζει το σκάνδαλο της Depuy, η οποία πλήρωνε μίζες σε περίπου 200 ορθοπεδικούς γιατρούς για να χρησιμοποιούν τα ορθοπεδικά ενθέματα της συγκεκριμένης εταιρείας, έναντι αδράς αμοιβής. Από τους μέχρι τώρα ελέγχους και το άνοιγμα των λογαριασμών, εντοπίστηκαν νοσοκομειακοί γιατροί οι οποίοι δήλωναν εισοδήματα 100.000-200.000 ευρώ και στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς βρέθηκαν καταθέσεις πολλών εκατομμυρίων. Στο σκάνδαλο Depuy εμπλέκονται 15 μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη, χωρίς ο φάκελος να έχει κλείσει ακόμη, ενώ πολλές υποθέσεις έχουν σταλεί στη Δικαιοσύνη.

Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει πρωτοστατήσει και αντιδράσει έντονα και ποικιλοτρόπως στις νομοθετικές κινήσεις της κυβέρνησης για μείωση των τιμών στα φάρμακα. Στη λίστα περιλαμβάνονται ονόματα πολύ γνωστών γιατρών από νοσοκομεία της Αθήνας, αλλά και της περιφέρειας, όπως της Πάτρας και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων, καθώς επίσης και «επιλεγμένων» γιατρών σχεδόν σε όλες τις πόλεις της επαρχίας

Tου Ανδρέα Πετσίνη
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ