GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης και το σχήμα (video)
Ειδήσεις

Πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας της νέας κυβέρνησης που προέκυψε από τον ανασχηματισμό, που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης.

Το κυβερνητικό σχήμα:

Πρόεδρος και Πρωθυπουργός της Κυβέρνησης:

Γιώργος Παπανδρέου

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης:
Θεόδωρος Πάγκαλος Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος:
Γιώργος Πεταλωτής
Yπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπουργός: Ιωάννης Ραγκούσης
Υφυπουργός: Θεοδώρα Τζάκρη
Υφυπουργός: Γιώργος Ντόλιος
Υπουργείο Επικρατείας με αρμοδιότητα τις Επενδύσεις
 Υπουργός: Χάρης Παμπούκης
Υπουργείο Οικονομικών
 Υπουργός: Γεώργιος Παπακωνσταντίνου
 Υφυπουργός: Φίλιππος Σαχινίδης
 Υφυπουργός: Δημήτρης Κουσελάς
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός: Δημήτριος Δρούτσας
 Αναπληρώτρια Υπουργός:
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
 Υφυπουργός : Σπυρίδων Κουβέλης
 Υφυπουργός: Δημήτρης Δόλλης
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
 Υπουργός: Ευάγγελος Βενιζέλος
 Αναπληρωτής Υπουργός: Παναγιώτης Μπεγλίτης
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα μετονομασθεί σε
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Υπουργός: Μιχαήλ Χρυσοχοϊδης
  Αναπληρωτής Υπουργός Μακεδονίας Θράκης: Σωκράτης Ξυνίδης
Υφυπουργός: Παναγιώτης Ρήγας
  Υφυπουργός: Ντίνος Ρόβλιας
Υπουργείο Θαλλασίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας
  Υπουργός : Γιάννης Διαμαντίδης
  Υφυπουργός: Ελπίδα Τσουρή
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 Υπουργός: Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη
 Αναπληρωτής Υπουργός: Νικόλαος Σηφουνάκης
 Υφυπουργός: Ιωάννης Μανιάτης
 Υφυπουργός: Αθανάσιος Μωραΐτης
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
 Υπουργός: Άννα Διαμαντοπούλου
 Αναπληρώτρια Υπουργός: Φώφη Γεννηματά
 Υφυπουργός: Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου
 Υφυπουργός: Ιωάννης Πανάρετος
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 Υπουργός: Δημήτριος Ρέππας
 Υφυπουργός: Ιωάννης Μαγκριώτης
Υφυπουργός: Σπυρίδων Βούγιας
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
  Υπουργός: Λούκα Κατσέλη
 Αναπληρωτής Υπουργός: Γεώργιος Κουτρουμάνης
 Υφυπουργός: Βασίλης Κεγκέρογλου
 Υφυπουργός: Άννα Νταλάρα
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 Υπουργός: Ανδρέας Λοβέρδος
Υφυπουργός: Μιχάλης Τιμοσίδης
 Υφυπουργός: Χρήστος Αηδόνης
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 Υπουργός: Κώστας Σκανδαλίδης
 Υφυπουργός:Μιλένα Αποστολάκη
 Υφυπουργός: Γιάννης Κουτσούκος
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 Υπουργός: Χαράλαμπος Καστανίδης
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
   Υπουργός: Χρήστος Παπουτσής
 Υφυπουργός: Μανώλης Όθωνας
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
 Υπουργός: Παύλος Γερουλάνος
  Αναπληρωτής Yπουργός με αρμοδιότητα τα Μ.Μ.Ε.:Τηλέμαχος Χυτήρης
 Υφυπουργός: Γιώργος Νικητιάδης

Dim lights