GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Σελήνη
16 ημερών
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Настоящие ценности (Нагорная проповедь)
Λόγοι

Нагорная проповедь

Продолжая излагать Свои поучения в Нагорной проповеди, Иисус Христос сказал: “Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапываются и не крадут” (Матф.6:19-20).

Для лучшего понимания слов Спасителя необходимо знать, что среди древних евреев одним из величайших пороков в их жизни была алчность и непреодолимое стремление к деньгам и богатству. Евреи так сильно стремились к роскоши, земным благам и сокровищам, что часто забывали о сокровищах небесных. Богатства так привлекали к себе древних евреев, что погоня за наживой заглушала в их сердцах даже религиозные чувства. Подтверждением этого служит факт того, что еврейский народ допустил грехопадение в виде поклонения золотому тельцу. “Народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: вот бог твой, Израиль” (Исх.32:3-4), нарушив тем самым заповедь Божью о не сотворении кумира. “Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах ниже земли, не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой” (Втор.5:8-9). “Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи” (Матф.4:10). Против поклонения богатству выступил и Патриарх еврейского народа Моисей. “Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом” (Исх.32:19).

Однако и во времена Иисуса Христа сердца многих евреев были настолько сильно одержимы сребролюбием, приобретением сокровищ земных, что эти люди забывали о собирании сокровищ небесных. “Некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? ... Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие” (Матф.19,16-24).

По учению Спасителя, Иисуса Христа, предназначение земной жизни человека состоит в том, чтобы получить спасение своей души и достичь вечного блаженства в Царстве Небесном. “Ищите же прежде Царства Божия и правды Его” (Матф.6:33). “Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек” (1Иоан.2:15-17).

Поскольку главной целью жизни человека является спасение его души, то в первую очередь он и должен посвятить себя этому делу. А уже во вторую очередь он должен заботиться об удовлетворении своих телесных потребностей. Так человеку надлежит поступать потому, что Богом данная бессмертная душа важней, чем временное тело. Потому что только через душу человек познает Бога и служит Ему. А также потому, что душа имеет искру Божью и является Божьим творением. А тело человека недолговечно и бренно, и является лишь временным пристанищем (местом обитания) души. “Тело без духа мертво” (Иак.2:26).

Стремление к сокровищам земным (к роскоши, богатству, деньгам, наживе) отдаляет человека от Бога. “Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего! ... В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилища их в род и род ... Как овец, заключат их в преисподнюю; смерть будет пасти их” (Пс.48:7-15). Желание приобрести “сокровища земные” заставляет человека думать не о спасении души от греха, а о том каким образом приобрести земные богатства. Это желание вытесняет из души человека все благородные чувства и превращает жизнь такого человека в служение маммоне (языческий бог богатства - не кто иной, как злой дух). Но “никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне” (Матф. 6,24).

В конечном счете, приобретение земных богатств приводит человека к гибели, потому что он, поглощенный стяжательством, алчностью и наживой, перестает заботиться о своей душе и думать о Боге. Поэтому во время земной жизни человек и должен делать все, чтобы достичь главного - через приобретение сокровищ, на небе получить Царство Небесное.

Однако многие люди забывают об этом и смыслом своей жизни ставят служение капризам бренного смертного тела, тратя свою жизнь на приобретение богатств и телесных удовольствий. В разбираемых словах Иисус Христос земные сокровища противопоставляет сокровищам небесным. Земные сокровища, собранные человеком, тленны и недолговечны, а небесные сокровища не подвержены тлению, истреблению и разрушению, и не могут быть похищены ворами. Так как эти сокровища по своему происхождению небесные и находятся в Царстве Небесном, недостижимом для моли, ржавчины и воров. “Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет и где воры не подкапывают и не крадут”. Рассмотрим, что же согласно учению Иисуса Христа относится к земным и небесным сокровищам.

К сокровищам земным, как уже было сказано, относятся богатство, роскошь, деньги, золото, драгоценности. К сокровищам небесным принадлежат:

  • безграничная любовь к Богу, выражающаяся в добрых делах, в исполнении Закона Божьего и заповедей Божьих;
  • самоотверженная и всепрощающая любовь к ближним, и даже к врагам;
  • самопожертвование;
  • искоренение эгоизма и гордыни;
  • самоосуждение и покаяние;
  • молитва и пост, а также другие добродетели.

То есть всё то, из чего слагается образ жизни добропорядочного, добродетельного христианина.

Сокровища земные не вечны и человек временно владеет ими. Единственно, что принадлежит человеку по настоящему - это сокровища небесные, которыми человек может пользоваться не только в земной жизни, но и после телесной смерти. Доказательством того, что небесные сокровища ценнее и важнее для человека чем сокровища земные, служит отношение к земным и небесным сокровищам Самого Иисуса Христа. На протяжении Своей земной жизни Спаситель не стремился к приобретению земных ценностей.

Примером для нас служат и Апостолы, которые ничего, кроме самого необходимого, не имели и не стремились приобретать сокровища земные. Но они собирали сокровища небесные и получили от Бога большее сокровище, чем все сокровища мира - дар Святого Духа, самое ценное сокровище, приобретенное праведной жизнью.

Сам Иисус Христос предпочел земным сокровищам, в виде всех царств мира с их богатствами, предложенным диаволом, сокровища небесные - служение Богу-Отцу через проповедование Закона Божьего. “Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.” (Матф.4:8-10).

Ещё одним доказательством особой важности в деле собирания сокровищ небесных является отношение Иисуса Христа к людям, которые собирают сокровища небесные. Наивысшим богатством которое выше всего ценит сам Спаситель мира, Иисус Христос, есть люди святые, праведники, постоянно живущие по заповедям Иисуса Христа и посвятившие свою жизнь служению Богу. “Люди будут дороже чистого золота, и мужи - дороже золота Офирского” (Ис.13:12).

Последователи и ученики Иисуса Христа сравниваются с драгоценными камнями. “Подобно камням в венце, они воссияют на земле Его” (Зах.9:16). На праведников, которые в сердечной чистоте и духовном совершенстве превратили всю свою жизнь в служение Богу, Иисус Христос взирает как на Свой народ. Потому что эти праведные люди, как награда Спасителю за Его страдания, унижения и любовь ко всему миру, дополняют и умножают славу и дело Иисуса Христа. Самим же этим праведным людям, в отличие от других людей, предоставлена великая честь участвовать в самом главном деле - спасении людей через просвещение их разума и распространение Слова Божьего. За эту самоотверженную работу праведные люди становятся соучастниками Богатства Иисуса Христа.

“Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых” (Еф.1:17-18).

О людях, живущих по Заповедям Божиим, говорится: “Кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его? Ибо вы – слава наша и радость” (1Фес.2:19-20).

Из всего вышесказанного можно сделать ясный вывод о том, что сокровища небесные, к которым люди должны в первую очередь стремиться - это соблюдение заповедей Божьих и добрые поступки, совершаемые человеком. Это и будет собиранием сокровищ небесных.

Жизнь человека, как жатва его жизненного посева, состоит из отдельных помыслов, маленьких дел и больших поступков. И если каждое действие, совершенное человеком, каждое высказанное слово будет сопровождаться Благодатью Божией и будет направлено во славу служения Спасителю, а сам человек будет стремиться к тому, чтобы в своей жизни уподобиться Иисусу Христу, то всё это будет способствовать собиранию сокровищ небесных. Поэтому в земной жизни человек должен собирать, прежде всего, сокровища небесные, которые “ни моль, ни ржа не истребляет” и “воры не подкапываются и не крадут”. А через собирание сокровищ на небе человек получит обещанное Богом вечное блаженство в Царстве Небесном.

http://azbyka.ru/