GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Σελήνη
16 ημερών
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Περί της νέας κάρτας του πολίτη
Απόψεις

Όπως εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη ΔΕΘ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2011 θα έχει αντικατασταθεί η ταυτότητα με την Κάρτα του Πολίτη… Χαρακτηριστικά δήλωσε:

''Σπάζοντας την δαιδαλώδη γραφειοκρατία, αξιοποιώντας ορθολογικά τα χρήματα που υπάρχουν, προχωράμε στην Κάρτα Πολίτη.
Μέχρι το τέλος του 2011 οι πολίτες θα είναι σε θέση να αντικαταστήσουν την αστυνομική τους ταυτότητα με μία κάρτα,

με την οποία θα πραγματοποιείται πλήθος συναλλαγών με τη δημόσια διοίκηση, χωρίς να απαιτείται κανένα άλλο έγγραφο.''

Κάτι τέτοιο σήμερα ακούγεται απαραίτητο δεδομένης της δαιδαλώδους γραφειοκρατίας που κάνει τη ζωή δύσκολη καθημερινά στον κόσμο που προσπαθεί να εξυπηρετηθεί στις συναλλαγές του με το κράτος. Στην κάρτα αυτή θα υπάρχουν τα απαραίτητα που χρειάζονται για τη σύνταξη, εκπαίδευση, επανακατάρτιση, το επίδομα αναπηρίας, στο βιβλιάριο υγείας.

Στις χρήσεις της κάρτας θα εντάσσεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ενώ θα μπορεί να χρησιμοποιείται και ως ταξιδιωτικό έγγραφο για προορισμούς εντός Σέγκεν.

Από κυβερνητικούς κύκλους παρέχεται, επίσης, η διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει θέμα με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, για τα οποία θα διασφαλιστεί η πλήρης προστασία τους.

Απο την πλευρά της Εκκλησίας της Ελλάδας η ανακοίνωση που εξέδωσε για το παρεμφερές ζήτημα του ΑΜΚΑ ξεκαθάριζε πως δεν κινδυνεύει η σωτηρία μας από την αποδοχή της κάρτας:

''Ἀναφορικά μέ τόν Ἀριθμό Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀπεδέχθη τήν εἰσήγηση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, σύμφωνα μέ τήν ὁποία «ὁ ἀριθμός Α.Μ.Κ.Α. εἶναι ἁπλῶς εἷς ἐπί πλέον χρηστικός ἀριθμός καί ἀπό ὅλα τά μέχρι τοῦδε στοιχεῖα οὐδείς κίνδυνος προκύπτει διά τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν. Εἰς πᾶσαν περίπτωσιν ἡ Ἐκκλησία γρηγορεῖ».[*2].

Η Ιερά σύνοδος που συνεδρίασε την 7η Ἀπριλίου 1997 είχε ταχθεί κατά της τοποθέτησης στις ταυτότητες του αριθμού 666 καθώς και κατά της αφαίρεσης του θρησκεύματος με την εγκύκλιο 2626[*3] ωστόσο δεν εισακούσθηκε, το θρήσκευμα με τά από κάποια χρόνια αφαιρέθηκε και σήμερα εξαγγέλλεται η νέα κάρτα του πολίτη για να πραγματοποιηθεί ένα ακόμη βήμα στην υποδούλωση του σύγχρονου ανθρώπου. Μια υποδούλωση που θα επέλθει πιθανότατα, με την τοποθέτηση του μικροτσίπ όπως έχει ήδη επιβληθεί χρόνια τώρα στα ζώα τα οποία έχουν μαρκαριστεί με το BarCode όπως και όλα τα αντικείμενα της εποχή μας.

Εάν η  νέα κάρτα φέρει το χάραγμα του αντιχρίστου που αναφέρει η αποκάλυψη του Ιωάννη στο κεφ.13 Εδάφιο 18)[*1] είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά στο σύστημα της, τότε ο κάθε άνθρωπος θα αποκτήσει το BarCode του στην ταυτότητα του, αν και αυτό έχει γίνει προ πολλού με τα νέα διαβατήρια. Αυτό όμως που γίνετε σήμερα είναι κάτι πιο σοβαρό αφού η νέα κάρτα θα προβλέπει και οικονομικές συναλλαγές.

Η αποδοχή της κάρτας πάντως δεν σημαίνει και αποδοχή του χαράγματος. Το χάραγμα θα επιβληθεί από τον αντίχριστο ο οποίος σύμφωνα με την αποκάλυψη θα είναι άνθρωπος και θα είναι αυτός που θα επιβάλλει να δεχθούν το ανεξίτηλο χάραγμα με τον αριθμό του στο μέτωπο και στο δεξί τους χέρι οι άνθρωποι.

Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος στον λόγο του «περί εμφάνισης του αντιχρίστου» (Ασκητικά) μας πληροφορεί: «διότι τοιούτον τρόπο χρησιμοποιεί ο τύραννος ώστε όλοι να βαστάζουσιν το σημάδι του πριν έρθει να απαιτήσει τα σύμπαντα».

Η ζωή μας εξελίσσεται και τα λόγια των Αγίων επιβεβαιώνονται για να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, επειδή όμως υπάρχουν αρκετά οφέλη από την πρόοδο της τεχνολογίας είναι επιβεβλημένο να τα αξιοποιούμε. Δεν είναι κακή η τεχνολογία, κακό είναι να τη χρησιμοποιεί κανείς σε βάρος του ανθρώπου. Άρα λοιπόν όσο τα μικροτσίπ είναι σε κάρτες, διαβατήρια, κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα δεν μας τρομάζουν ούτε μας απειλούν απλά μας προειδοποιούν ότι η απειλή θα έρθει αργά ή γρήγορα μαζί με την έλευση του αντιχρίστου και την επιβολή του χαράγματος γι αυτό θα πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι.

Πολλοί όμως νομίζουν ότι λαμβάνοντας τον ΑΜΚΑ ή την κάρτα του πολίτη προσκυνούν το θηρίο και λαμβάνουν το χάραγμα του, κάτι που δεν ισχύει φυσικά αφού ούτε έχει εμφανιστεί ο αντίχριστος ούτε τους εμφύτευσαν τίποτε ανεξίτηλο.

Δυστυχώς φωνές φανατισμένων γύρω από αυτά τα θέματα προκαλούν των απαξίωση των δεδομένων ως ''ραδιο αρβύλλα''.

Άσχετα όμως από αυτές τις μεμονωμένες κολλιματικές περιπτώσεις, οι πιστοί στέλνουν το μήνυμα στους πολιτικούς που εξυπηρετούν τα σκοτεινά κέντρα των αποφάσεων και απαιτούν την υποδούλωση του κόσμου, ότι δεν τους εμπιστεύονται γιατί δόξα τον Θεό έδωσε τα σημάδια και τις παγίδες που πρόκειται να παρουσιαστούν έτσι ώστε να διακρίνουν στον χρόνο τις απειλές.

Η κάρτα του πολίτη σε γενικές γραμμές είναι ανεπιθύμητη όσο και αν προσπαθούν να μας την παρουσιάσουν ως απαραίτητη... Είναι ένα βήμα, μια εξέλιξη προς προς το χάραγμα και είμαστε σίγουροι ότι κάποια στιγμή όταν όλα-ακόμα το χρήμα- θα έχουν περαστεί σε αυτή, θα πουν ότι πρέπει να την τοποθετήσουμε κάτω από το δέρμα γιατί αν την χάσουμε θα έχουμε πρόβλημα.

Γι' αυτό οι πιστοί χριστιανοί ξεκαθαρίζουν ότι δεν την χρειάζονται ούτε και τη θέλουν. Επιβάλλεται τουλάχιστον να γίνει προαιρετική γιατί θα δημιουργηθούν αντιρρησίες συνειδήσεως. Εδώ θα φανεί η δημοκρατικότητα και η ελευθερία του πολίτη που τόσο κόπτονται κάποιοι για τα δικαιώματα του.

Λοΐζος Λοΐζος

[*1]. http://www.greekbiblos.gr/666/index.htm  (barcode=ΧΑΡΑΓΜΑ)

[*2]. http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/holysynod.asp?archive=yes&what_sub=d_typou&etos=2009&id=1127

[*3] http://enromiosini.gr/D9186D1A.el.aspx