GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Σε ξένα ινστιτούτα το αμυντικό δόγμα και η εξωτερική πολιτική της χώρας
Ειδήσεις

Έντονο προβληματισμό προκαλεί η δήλωση του υφυπουργού Άμυνας Πάνου Μπεγλίτη να αναθέσει την κατάρτιση του αμυντικού δόγματος της χώρας σε ινστιτούτα εκτός Ελλάδας. Η εξαγγελία αυτή έγινε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών στς 08/09 και πέρασε στα ψιλά γράμματα...

Το θέμα παρουσιάζει με εκτενές άρθρο και πλούσιες πληροφορίες το εξειδικευμένο σε θέματα άμυνας και έγκυρο site defencenet.gr ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση αλλά και στην αντιπολίτευση για την απόφαση αλλά και την απάθεια που επιδεικνύουν.

Ακολουθεί το άρθρο όπως ακριβώς δημοσιεύτηκε:

Αλλάζει προς το χειρότερο το αμυντικό δόγμα της Ελλάδας. Σοβαρό θέμα ασφάλειας της χώρας

Σε μεγάλες περιπέτειες φαίνεται ότι εισέρχεται ο τομέας ασφάλειας της χώρας, με την μετάθεση στο άγνωστο μέλλον του προγράμματος αμυντικών επενδύσεων (ΕΜΠΑΕ ή ΔΕΣΕΣ ή “3ετές κυλιόμενο” ή… ή… ή…) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Πλέον το παιχνίδι που παίζεται με την εκούσια ή ακούσια συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Ε.Βενιζέλος και Π.Μπεγλίτης) στην πλάτη της εθνικής ασφάλειας είναι τόσο πρόδηλο που μόνο με μία κυβέρνηση που έχει παραδεχθεί ότι έχει εκχωρήσει σε ξένες δυνάμεις την εθνική κυριαρχία και μία μείζονα αντιπολίτευση που αγνοεί βασικές έννοιες του όλου ζητήματος και κοιμάται “τον ύπνο του δικαίου”, θα μπορούσε να παιχτεί.

Το πλέον σοβαρό και ανησυχητικό δείγμα είναι ότι κατά τεκμήριο σοβαρά πολιτικά στελέχη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, όπως ο υπουργός Ε.Βενιζέλος, μιλάνε για ΕΜΠΑΕ που την μία κατατίθεται «την επόμενη εβδομάδα» και την άλλη «τον ερχόμενο Σεπτέμβριο», ενώ πέρα από τις καταγεγραμμένες ανάγκες των Επιτελείων, δεν υπάρχει τίποτα άλλο!
Και όταν λέμε «τίποτα άλλο» κυριολεκτούμε. Και ίσως το πιο επικίνδυνο είναι η συνεχιζόμενη ανακρίβεια λόγων, η έλλειψη έργου της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ και η απροθυμία της να συγκρουστεί με τα κέντρα του υπουργείου Οικονομικών και των «γνωστών-αγνώστων» μυστικοσυμβούλων που απεργάζονται την γεωστρατηγική πτώχευση της χώρας.
Μιλάει για «έτοιμο ΕΜΠΑΕ» ο υπουργός, όταν ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΟΙ ΟΡΟΦΕΣ από το υπουργείο Οικονομικών! Πως έφτιαξαν ΕΜΠΑΕ χωρίς να ξέρουν τι λεφτά θα έχουν στην διάθεσή τους είναι μυστήριο. Αλλά τα πρωτοφανή δεν σταματούν εδώ.

Μιλώντας στην Βουλή στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών στς 08/09, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Μπεγλίτης, έριξε μία “βόμβα” που ουδείς την αντιλήφθηκε ή έκανε πως δεν την αντιλήφθηκε (εδώ τίθεται πλέον και θέμα ΜΜΕ και ρόλου τους στην αποδόμηση της Ελλάδας): Αλλάζουν την Πολιτική Εθνικής Άμυνας! Ουδείς μέχρι σήμερα, ούτε ο Μπεγλίτης, ούτε ο Βενιζέλος, ούτε κανένας δεν είχε πει τίποτα περί αλλαγής του κορυφαίου θεσμικού κειμένου ασφαλείας της χώρας.
Κι έτσι «στο χαλαρό» ρίχνει την «βόμβα», την οποία βέβαια οι βουλευτές της Ν.Δ. δεν αντιλήφθηκαν γιατί έχουν να ασχοληθούν με άλλα σοβαρότερα θέματα, όπως π.χ. το χρίσμα του υποψηφίου δημάρχου στο τάδε Κατσικοχώρι ή απλώς γιατί αγνοούν το αντικείμενο.
Ιδού η ακριβής διατύπωση της τοποθέτησης Μπεγλίτη που βέβαια προκαλεί και πολλά ερωτήματα: «…εμείς ετοιμαζόμαστε κινητοποιώντας ευρύτερα επιστημονικές δυνάμεις, δυνάμεις σήμερα των think tanks, δυνάμεις που είναι μέσα σε Ινστιτούτα Διεθνών Σχέσεων και Αμυντικής Πολιτικής, για να προσαρμόσουμε βασικά, θεωρητικά και θεσμικά κείμενα στο χώρο της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής άμυνας της χώρας στις σημερινές διεθνείς, περιφερειακές και εθνικές συνθήκες. Η πολιτική εθνικής άμυνας, η εθνική αμυντική στρατηγική είναι βασικά, θεμελιώδη κείμενα, είναι βάσεις πάνω στις οποίες πατά το εθνικό αμυντικό δόγμα της χώρας».
Ένα άμεσο ερώτημα είναι ποιες είναι οι «ευρύτερα επιστημονικές δυνάμεις, δυνάμεις σήμερα των think tanks, δυνάμεις που είναι μέσα σε Ινστιτούτα Διεθνών Σχέσεων και Αμυντικής Πολιτικής» που θα καταρτίσουν το αμυντικό δόγμα της, το κορυφαίο θεσμικό κείμενο της χώρας, μετά το Σύνταγμα;
Ποια είναι “τα ινστιτούτα Διεθνών Σχέσεων και Αμυντικής Πολιτικής, οι επιστημονικές δυνάμεις και τα think tanks”; Ποια είναι και δεν τα γνωρίζουμε; Σημειώνουμε ότι από την ΠΕΑ εξαρτάται το είδος και το εύρος των προγραμμάτων…
Μήπως το ΕΛΙΑΜΕΠ θα ασχοληθεί με την Πολιτική Εθνικής Άμυνας; Ας μας το πούν από τώρα ευθέως να κλείσουμε εισιτήρια για μετανάστευση σε άλλη χώρα. Μην μας πετύχουν οι Τούρκοι όπως το 1453 και το 1922 στη Σμύρνη κι έχουμε πάλι «συνωστισμό» στην προκυμαία.
Το Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων; Μα το έχουν διαλύσει εις τα εξ ων συνετέθη. Ακόμα μαλώνουν οι καθηγητάδες για τα γραφεία και τα έπιπλα.
Κανένα νεόκοπο «ινστιτούτο ιδιωτικού δικαίου»; Καλύτερα να δώσουν κατ’ευθείαν τα κλειδιά στις ξένες δυνάμεις για να εκτιμηθεί ότι τουλάχιστον παραδοθήκαμε και δεν χρειάστηκε να πληρώνουν τους πράκτορές τους.
Το ΙΣΤΑΜΕ; Δεν είναι αρμόδιο για κάτι τέτοιο. Το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής; Πλάκα θα έχει: Να δικάζουν τον Κώστα Καραμανλή στο ειδικό δικαστήριο και να συμμετέχει το ομώνυμο Ινστιτούτο στην κατάρτιση της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας.
Η ΠΕΑ μέχρι στιγμής καταρτίζεται από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ειδικότερα το ΓΕΕΘΑ με συμμετοχή του πρώην ΕΠΥΕΘΑ που δυστυχώς (το τονίζουμε) καταργήθηκε και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που δεν παράγεται πλέον γενικότερη αμυντική πολιτική από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και το ΙΑΑ όταν λειτουργούσε με κάποιο ανεκτό τρόπο, γνωμοδοτούσε.
Όμως η συγκεκριμένη αποστροφή της ομιλίας Μπεγλίτη κατέδειξε και κάτι άλλο: Ότι η πολιτική ηγεσία μιλώντας για επικείμενο ΕΜΠΑΕ και ολοκλήρωση της Νέας Δομής Δυνάμεων ή αγνοεί το αντικείμενο ή παραπλανά σκοπίμως τους πολίτες: ΔΕΝ μπορεί να υπάρξει ούτε το ένα ούτε το άλλο, πριν καταρτιστεί Πολιτική Εθνικής Άμυνας. Η οποία δεν καταρτίζεται μέσα σε μια εβδομάδα, ούτε σε ένα μήνα, ούτε καν σε έξι.
Χρειάζεται σκληρή δουλειά και αν παραδεχθούμε ότι ορισμένα τμήματα της ΠΕΑ δεν θα αλλάξουν, κατ’ελάχιστον απαιτείται εργασία περίπου ενός χρόνου για νέα ΠΕΑ. Εκτός και αν τους έρθει έτοιμη γραμμένη από τους ξένους και ολοκληρωθεί η διαδικασία με συνοπτικό τρόπο!
‘Αρα, ούτε ΠΕΑ έχουμε, ούτε έγκριση οροφής χρηματοδότησης από το υπουργείο Οικονομικών έχουμε και ο Ε.Βενιζέλος μιλά για … ΕΜΠΑΕ και ΔΕΣΕΣ που επίκειται να κατατεθεί!
Και βέβαια, πέρα από τα θεσμικά και τα γενικά, δεν έχουμε και τα ειδικά προαπαιτούμενα: Για να ξεκινήσει πάλι το πρόγραμμα αμυντικών επενδύσεων της χώρας χρειάζεται νέος νόμος περί προμηθειών. Που είναι;
Τον Οκτώβριο, λέγανε τον Μάρτιο, τον Ιανουάριο λέγανε τον Ιούνιο. Τώρα ο Π.Μπεγλίτης δεν δεσμεύθηκε πότε θα είναι ετοιμος: «Ο ν. 3433/2006, θα αλλάξει. Ήδη, ετοιμαζόμαστε και είμαστε στο τέλος μιας διαδικασίας διαβούλευσης με όλους τους συναρμόδιους φορείς για να αλλάξουμε το νόμο 3433/2006, ενσωματώνοντας συγχρόνως την οδηγία 81 του 2009, με μεγάλη προσοχή, για να υπερασπιστούμε την παραγωγική και τεχνολογική βάση της αμυντικής μας βιομηχανίας».
Βέβαια η περίφημη οδηγία 81 δεν έχει ενσωματωθεί από κανένα κράτος της Ε.Ε. στο νομοθεσία του ακόμα, απλώς και μόνο γιατί δεν θέλουν να καταστρέψουν τις εγχώριες βιομηχανίες υπέρ των ξένων, αλλά αυτό είναι μία άλλη συζήτηση.
Στο πλαίσιο αυτό είχαμε και άλλη μία τοποθέτηση από τον Π.Μπεγλίτη για τα αντισταθμιστικά: «Τα αντισταθμιστικά τελείωσαν». Και καλώς αφού οδήγησαν στον εύκολο πλουτισμό κάποιους και σε απώλεια χρημάτων και τεχνογνωσίας την Ελλάδα. Με τι θα τα αντικαταστήσουν, δεν μας λένε. Μάλλον γιατί ακόμα δεν ξέρουν…