GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Ο επίσκοπος Θεοδόσιος για την ασφάλεια των Σέρβων
Ειδήσεις

Μετά την απόφαση των δυνάμεων NATO να παραχωρήσουν οι δυνάμεις KFOR το καθήκον φρούρισης των σερβικών εκκλησιών και μοναστηριών στο χώρο του Κοσσυφοπεδίου στους άνδρες της αστυνομίας του Κοσσόβου, οι Σέρβοι Αρχιερείς δηλώνουν πως και η Σερβική Ορθόδοξος Εκκλησία πρόκειται να λάβει ορισμένα μέτρα, με σκοπό να διασφαλίσει τη σιγουριά των πιστών, των μοναχών και των ίδιων των ιερών ναών.

Για το θέμα αυτό μιλάει, στη συνέντευξή του για το Διεθνές Ραδιόφωνο Σερβίας, ο Σεβάσμιος Επίσκοπος Λιπλιάνης, κ. Θεοδόσιος, με τον οποίο συνομίλησε ο Vukomir Petrić.

Μπροστά στο μοναστήρι Gračanica, τη δωρεά του Σέρβου βασιλιά Μιλούτιν από τον 14ο αιώνα, από τις 23 Αυγούστου δεν υπάρχουν πια στρατιώτες των δυνάμεων KFOR που φρουρούσαν αυτό το μοναστήρι. Οι διεθνείς δυνάμεις παρέδωσαν, μεταξύ των πρώτων, αυτό το μαργαριτάρι της σερβικής πνευματικότητας και του πολιτισμού στα χέρια των ανδρών της αστυνομικής υπηρεσίας του Κοσσόβου, η πλειονότητα των οποίων είναι Αλβανοί. Οι Σέρβοι του Κοσσυφοπεδίου και οι εκεί Αρχιερείς δεν κρύβουν την ανησυχία τους εξαιτίας αυτής της απόφασης, επειδή οι ίδιοι κρατούν ακόμα στη μνήμη τους τις βιαιοπραγίες των Αλβανών σε βάρος των εκεί Σέρβων και των ιερών ναών τους από το έτη 1999 και 2004, όταν καταστράφηκε μεγάλος αριθμός σερβικών ιερών προσκυνημάτων στο χώρο του Κοσσυφοπεδίου. Σχετικά μ’αυτό, ο Σεβάσμιος Επίσκοπος Λιπλιάνης, κ. Θεοδόσιος, λέει ότι η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει τίποτα εναντίον της αστυνομικής υπηρεσίας του Κοσσόβου, αλλά ότι οι Σέρβοι Αρχιερείς δεν αποδέχονται την απόφαση των δυνάμεων KFOR να παραχωρήσουν στους άνδρες της αστυνομίας του Κοσσόβου το έργο φρούρισης των σερβικών ιερών ναών.

«Αν οι παράγοντες των δυνάμεων KFOR εκτιμούν πως η κατάσταση επί τόπου τώρα είναι διαφορετική και ότι δε χρειάζεται να είναι παρόντες συνεχώς κοντά στις σερβικές εκκλησίες, γιατί είναι, τότε, απαραίτητο να φρουρούν οι άνδρες της αστυνομικής υπηρεσίας του Κοσσόβου τους σερβικούς ιερούς ναούς; - ρωτά ο Επίσκοπος Θεοδόσιος και συνεχίζει λέγοντας πως η νεοδημιουργηθείσα κατάσταση αναγκάζει τη Σερβική Εκκλησία να οργανωθεί μόνη της για να διαφυλάξει το μοναστήρι Gračanica και τους άλλους σερβικο΄πυς ιερούς τόπους. «Μέχρι τώρα είχαμε πλήρη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις KFOR, όμως, τώρα σκεφτόμαστε να προσλάβουμε θυρωρούς, που θα κάνουν έλεγχο στην είσοδο. Ο Επίσκοπος Θεοσόδιος είπε ότι αυτο το μέτρο το επιβάλλει η τωρινή κατάσταση.

Κατά τα 11 περασμένα χρόνια ακριβώς οι δυνάμεις ΚΦΟΡ προστάτευαν τις σερβικές εκκλησίες και τα μοναστήρια στο χώρο του Κοσσυφοπεδίου από καταστροφή. Όμως, το Μάρτιο του 2004 οι Αλβανοί τρομοκράτες είχαν σαν στόχο των επιθέσεών τους ακριβώς τα σερβικά θρησκευτικά αγαθά. Μέσα σε μία μόνο μέρα κατάστρεψαν και έκαψαν 35 σερβικές εκκλησίες και μοναστήρια, ανάμεσα στα οποία 18 ήταν μνημεία πολιτισμού. Κατεδάφισαν σιθέμελα το μοναστήρι Devič κοντά στην κωμόπολη Srbica, και τους ξενόνες του μοναστηριού των Αγίων Αρχαγγέλων κοντά στην Πριζρένη.

Στην ίδια την πόλη της Πριζρένης οι Αλβανοί πυρπόλησαν την εκκλησία της Παναγίας Θεοτόκου Λιεβίσης, από τον 14ο αιώνα, και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου από τον 16ο αιώνα. Από τις εκκλησίες εξαφανίστηκαν πολλά ιερά σκεύη, και επίσης, πολλά απ’αυτά έπαθαν ζημίες. Τότε, οι Αλβανοί προσπάθησαν να εξολοθρεύουν όλα τα ίχνη ύπαρξης των Σέρβων στο Κοσσυφοπέδιο. Όμως, και παρά την εναντίωση που πρόβαλαν το επίσημο Βελιγράδι και οι Αρχιερείς της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι άνδρες της αστυνομικής υπηρεσίας του Κοσσόβου, κυρίως Αλβανοί, πρόκειται σύντομα να αναλάβουν το καθήκον φρούρισης τριών ακόμα σερβικών μοναστηριών στο Κοσσυφοπέδιο, δηλαδή των μοναστηριών Budisavci, Zočište και Gorioč.

http://glassrbije.org & infognomonpolitics.blogspot.com