GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Κοιμήθηκε ο πρώην Μητροπολίτης Ρόδου
Ειδήσεις

Εκοιμήθη σε ηλικία 88 ετών ο πρώην Ρόδου Απόστολος. Η σωρός του τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Ρόδου. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ρόδου θλίψει βαθυτάτῃ ἀγγέλει τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἐπὶ δεκαεξατίαν Ποιμενάρχου αὐτῆς ἀοιδίμου Μητροπολίτου πρώην Ρόδου κυροῦ Ἀποστόλου, ἐπισυμβᾶσαν σήμερον Τετάρτην 22αν Σεπτεμβρίου καί ὥραν 15.00 μ.μ.

Τήν Τετάρτην 22αν Σεπτεμβρίου καί ἀπό ὥρας 18.00 μ.μ. ἕως τῆς Παρασκευῆς 24ης Σεπτεμβρίου καί ὥρας 10.00 π.μ. τό σεπτόν σκήνωμα τοῦ μεταστάντος θά ἐκτεθῇ εἰς προσκύνησιν ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου πόλεως Ρόδου.

Ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία τελεσθήσεται ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ  τὴν Παρασκευήν 24ην  Σεπτεμβρίου καί ὥραν 11.00 π.μ.

Παρακαλοῦνται τά εὐσεβῆ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας ὅπως παραστῶσι καί συνοδεύσωσι τήν ἐκφοράν τοῦ ἱεροῦ σκηνώματος τοῦ μεταστάντος.Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρόδου.

Βιογραφία

Ο αείμνηστος Μητροπολίτης πρώην Ρόδου κυρός Απόστολος, κατά κόσμον Παναγιώτης Δημέλης, γεννήθηκε στην Κωμόπολη Αρχάγγελος της Ρόδου το έτος 1922.

Μετά τα εγκύκλια μαθήματα στη γενέτειρα του αναχώρησε με συστατική επιστολή του αοιδίμου Μητροπολίτου Ρόδου Απόστολου Τρύφωνος για την Κωνσταντινούπολη και ενεγράφη στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης, από την οποία αποφοίτησε αριστούχος το έτος 1956 με εναίσιμο επί πτυχίω διατριβή «Η περί θεαμάτων διδασκαλία Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Διάκονος και Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε το 1956 από τον τότε Σχολάρχη Μητροπολίτη Ικονίου κυρό Ιάκωβο. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Βουκουρέστι, στον τομέα της Καινής Διαθήκης. Το έτος 1963 διορίστηκε Ηγούμενος της Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Αναστασίας Χαλκιδικής.

Την 20η Νοεμβρίου 1972 εξελέγη Επίσκοπος Ευμενείας και χειροτονήθηκε στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Σταυροδρομίου από τον Μητροπολίτη Χαλκηδόνος κυρό Μελίτωνα. Την 17η Νοεμβρίου 1977 εξελέγη Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως και Θείρων.

Το 1985 παραιτήθηκε από την ηγουμενεία της Ιεράς Μονής. Την 5η Μαΐου 1988 εξελέγη Μητροπολίτης Ρόδου σε διαδοχή του μακαριστού Μητροπολίτου Σπυρίδωνος Συνοδινού και ενθρονίστηκε στην έδρα την 22α του ιδίου μήνα.

Την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου εποίμανε θεοφιλώς μέχρι την 20η Απριλίου του έτους 2004 και παρέμεινε έκτοτε εφησυχάζων στη Ρόδο.