GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Περί της εμφάνισης του Γέροντα Παϊσίου
Απόψεις

Η φήμη της επανεμφάνισης του Γέροντα Παϊσίου σε μοναχό του Αγίου Όρους σύμφωνα με την οποία προειδοποιεί τους μοναχούς να εφοδιαστούν με αλεύρι καθώς σύντομα έρχεται πόλεμος αναπαράγεται από το ΑΛΤΕΡ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Άγιος Γέροντας εμφανίστηκε τρομαγμένος και με τρεμάμενη φωνή αντί να τους δώσει την ευλογία του, προειδοποίησε για τα δεινά που έρχονται εντός των προσεχών μηνών.


Οι φήμες μάλιστα αναφέρουν ότι παρατηρήθηκε σε μεγάλα πολυκαταστήματα τροφίμων στην Θεσσαλονίκη να υπάρχει έντονη ζήτηση αλευριού από μοναχούς του Αγίου Όρους που έσπευσαν να εφοδιαστούν.

Dim lights

Μερικές σκέψεις όσον αφορά στην ουσία της είδησης.

Καταρχάς η πηγή της είδησης είναι ένα ανώνυμο μπλόγκ όπου κανείς δεν φέρει την ευθύνη των όσων λέει και ούτε υποστηρίζει με ρεπορτάζ έγκυρο τους ισχυρισμούς. Θα μπορούσε να αναφέρεται το όνομα κάποιων εκ των μοναχών στους οποίους εμφανίστηκε.

Προκαλεί λοιπόν ενδιαφέρον το πως ένα πανελλαδικό κανάλι αναπαράγει την είδηση, παπαγαλία, από το ανώνυμο μπλογκ χωρίς να μπει στον κόπο να κάνει μια έρευνα προς το παρόν στο Άγιο Όρος για το θέμα που μεταδίδει, αν και προαναγγέλλει να ότι θα δοθεί συνέχεια στο θέμα. Αγνοεί την πιθανότητα μετάδοσης μιας ψευδούς είδησης που τρομοκρατεί καθώς προαναγγέλλει, άμεσα, έναν  πόλεμο στην Ελλάδα.

Επίσης η πιθανότητα να διαψευστεί η είδηση από τον χρόνο, καθώς ο Νοέμβριος είναι κοντά, πλήττει για κάποιους, το κύρος του Αγίου Παϊσίου που φέρεται αφερέγγυος, των μοναχών του Αγίου Όρους που σπεύδουν να ψωνίσουν αλεύρι για να καλύψουν τις σωματικές τους ανάγκες ενώ όλος ο υπόλοιπος ελληνικός λαός συνεχίζει το ύπνο του δικαίου και δεν τον ενημέρωσαν με ομιλίες πνευματικών γερόντων που κατεβαίνουν κάποιες φορές από το Άγιο Όρος και τέλος πλήττει το κύρος της εκκλησίας συνολικά που μοιάζει με τους ιεχωβάδες που ορίζουν ημερομηνίες τέλους του κόσμου και πάντοτε διαψεύδονται, τρομοκρατώντας άδικα το ποίμνιο…

Στην περίπτωση πάλι που έγινε όντος μια εμφάνιση σε κάποιον μοναχό και όσα γράφονται και μεταδίδονται είναι αληθινά, δεν θα πρέπει να διαφεύγει από κανέναν ότι ο διάβολος μπορεί να πάρει ακόμη και την μορφή αγίου αγγέλου προκειμένου να πλανέψει τον άνθρωπο. Ο φόβος επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι κακός σύμμαχος του ανθρώπου και ο τρόπος που πλασάρεται η φημολογία τον καλλιεργεί, δεδομένου ότι δεν ζητάει να μετανοήσουμε ή να ετοιμαστούμε ψυχικά για όλα τα ενδεχόμενα αλλά να γεμίσουμε τις αποθήκες μας με αλεύρι για να σωθούμε. Αποφεύγει δε ο Γέροντας Παΐσιος αμέσως μετά την προειδοποίηση να δώσει την ευλογία του και εξαφανίζεται...

Εάν πάλι ήταν ο γέροντας Παΐσιος αυτός που εμφανίστηκε και θέλησε να μας προειδοποιήσει ας φροντίσουμε να είμαστε έτοιμοι ψυχικά ακόμη και για τον θάνατο, που θα έπρεπε κανονικά να ήμασταν κάθε στιγμή της ζωής μας. Κανένα δε τσουβαλάκι αλεύρι στην αποθήκη για δύσκολες εποχές δεν θα έβλαπτε. Με τη βοήθεια του Θεού όμως δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν και τίποτα. Άλλωστε αυτή η ζωή είναι προσωρινή ως μια δοκιμασία...

Λοΐζος Λοΐζος