GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Архангел Люцифер и его предательство
Δαίμονες

В религии Христианства Дьявол или Сатана является наиболее злым врагом человечества, источником зла и причиной страданий и трагедий человечества.

Сатана - это сильный противник, так как он является падшим ангелом, который очень хорошо знает человеческие слабости, а так же замыслы Господа и пути их осуществления. А так как в прошлом он был Люцифером, архангелом Божьего суда, то он способен, уподобляясь Богу, принимать обманный вид "ангела света".
 
Он действует негласно и скрытно. Наиболее удачно действует он как всепроникающий, невидимый и, тем не менее, непреодолимый "дух времени". После того как Дтявол затмил и запутал истинное положение человека, человеческие ценности и моральные устои превратились в тени, на первый план вышли конкретные экономические и политические реальные силы, которые кажутся реальными. Лишенные Божьего света, мы относимся к другим со страхом и недоверием, что ведёт к социальному хаосу.
Таким образом, Сатана извлекает значительные выгоды для себя и пользуется неведением человека. Самым удивительным является то, что он сумел заставить людей поверить, что он не существует.
 
Пока преступник не обличён, пока не раскрыты характер и мотивы его преступления, он может притворяться невиновным и безнаказанно продолжать совершать преступления. Однако, после того, как его преступление раскрыто, представлены доказательства его вины и он изобличен, окружающие проявляют бдительность и обман больше не может продолжаться.
 
Теперь мы покажем как этот "ангел света" предал Господа и сумел установить господство над человечесвом, став "князем мира".
 
Поиски истины и борьба со злом не легкие задачи. Поэтому, нетрудно понять, почему в этом мире коррупции и греха, проповедники и Божьи люди свегда подвергались преследованиям.
 
Сан-Мён Мун прошел тяжелый путь духовной борьбы и изобличил скрытое преступление Сатаны. На протяжении своей жизни он сталкивался с огромными трудностями, открывая миру эту тайну.
 
До своего падения Люцифер был на положении архангела, занимая ведущее место в небесной иерархии. Люцифер должен был передавать указания и любовь Господа другим ангелам. Именно поэтому он пользовался особенно близким расположением Бога, монополизируя его любовь.
 
И хотя Адам и Ева были созданы последними в процессе творения, Люцифер очень скоро осознал, что именно они являются высшим твореним Господа, Его совершенным идеалом. Люцифер понял, что так как Адам и Ева являются детьми Божьими, то, достигнув совершенства, они унаследуют власть над всем творением Господа, включая ангелов. Если сравнить Бога с королём, а Люцифера с его любимым премьер- министром, то легко понять, что король установит более интимные и сердечные отношения со своими детьми, чем со своим премьер- министром. Его дети, урождённые принцы и принцесы, должны будут унаследовать его царство.
 
Разумеется в действительности, после сотворения Адама и Евы, Люцифер продолжал получать от Бога ту же любовь и благословение. Однако, по сравнению с Адамом, Люцифер считал себя переведённым на более низкое положение.
 
Наибольшую зависть Люцифера вызывал тот факт, что Адам и Ева, будучи наделёнными духовным телом как все ангелы, имеют и физическое тело, что позволяет им продолжать свой род и установить господство над физической вселенной.
 
Люцифер стремился вернуть прежнюю ситуацию. Своё бывшее положение он ценил больше, чем любовь, которую он получал бы в последствии от людей. Поэтому ему казалось, что Бог любит его меньше. Постепенно он начал отдаляться от Бога и испытывать всё возрастающие ревность и недовольство своим новым положением.
 
В книге Экклезиаст, которая является частью Библии, используемой в первых церквях и принятой в настоящее время Каталической Церковью в качестве канонической книги, ясно говорится, что Дьявол соблазнил человека, руководствуясь завистью. (Экклезиаст 2:23-24)
 
Каран описывает то же чувство, когда ангел произносит:"Почему я должен служить им? Они сделаны из пыли, я же из огня." (Каран Сура 7,11)
 
Ревность - это естественная реакция. Это чувство аналогичное тому, которое испытывает первый ребёнок при появлении в семье новорожденного, отнимающего всё внимание родителей. Однако, ревность может быть созидательной или разрушительной в зависимости от нашей реакции и поведения.
 
Люцифер должен был оставаться верным Господу, полностью доверять Его любви и справедливости. Ему надлежало разделять Божью заботу и любовь к Адаму и Еве, вместо того, чтобы считать их своими соперниками.
 
Так как Люцифер был создан первым и сам принимал участие в процессе творения, он обладал большими знаниями и умениями, чем Адам и Ева в то время. Но для того, чтобы достичь своей зрелости, он должен был преодолеть собственное высокомерие и гордость.
 
Ему следовало предвидеть, что его счастье будет достигнуто при выполнении миссии служения Богу и Его детям, признании их положения, обучении их и помощи им.
 
Таким образом, выступая как добрый учитель Адама и Евы, Люцифер внёс бы большой вклад в воплощение Божественного идеала.
 
Помогая Адаму и Еве достичь своего совершенства, Люцифер смог бы прийти к более глубокому пониманию сердца Господа. Вот почему это положение было необходимо и выгодно для его собственного благополучия и роста.
 
Если бы Адам и Ева, объединившись в любви и получив Божье благославение стали Истинными Родителями, они установили бы образец, который способствовал бы созданию идеального мира вечного счастья для Бога, человечества, ангелов и всего творения.
 
Духовное падение
 
К сожалению Люцифер не выполнил своей ответственности. Ему было очень трудно смириться с новым положением, обязывающим служить Адаму и Еве и любить их, как Бога.
 
Люцифер решил сохранить своё прежнее высокое положение и значимость и компесировать потерянную по его мнению любовь Бога, пытаясь установит власть над Адамом и Евой и занять в обществе людей положение, аналогичное его бывшему положению в мире ангелов.
 
Люцифер рассматривал ситуацию в целом только со своей ограниченной точки зрения, постепенно отходя от Бога и углубляя свой эгоизм.
 
Любовь - это источник жизни, счастья и красоты. Чем больше любви получает человек от Бога, тем красивее становится он. Когда Адам и Ева достигли юности, Ева стала исключительно красивой, обладающей особым очарованием как дочь Бога.
 
Люцифер, который принадлежал к противоположному полу, был очарован красотой Евы. У него возникло сильное желание проводить с ней больше времени, компенсируя утраченную по его мнению любовь.
 
Еве Люцифер представлялся "ангелом света", обладающим знаниями и мудростью, способным многое объяснить. В глазах Евы Люцифер был гораздо величественнее и важнее, чем её брат Адам. Еву пленило внимание, оказываемое ей Люцифером, она доверяла ему и восторгалась им. Таким образом стала зарождаться их любовь.
 
Чем ближе становился Люцифер к Еве, тем сильнее росла его ненависть и зависть к Адаму, её будущему мужу, тем сильнее становилось его желание занять положение Адама.
 
Хотя Люцифер знал, что его намерения противоречат замыслу Господа, его желание Евы было сильнее страха предательства Бога. В конце концов его страсть стала такой сильной, что он решил бросить вызов даже Богу и восстать против него.
 
Люцифер хорошо понимал, что любовь - это наиболее могущественная сила, источник жизни и счастья, что через любовь осуществится идеал и цель творения. Поэтому он осознавал, что, если ему удастся завоевать любовь Евы, а затем, через неё подчинить Адама, то исполниться его желание установить своё господство над человечеством и космосом.
 
В свете этой опасной ситуации Господь ясно предупредил Адама и Еву, дав им заповедь "не вкушать" с тем, чтобы защитить их от установления отношений ложной и извращенной любви под влиянием архангела.
 
Соблюдая заповедь, они усиливали бы и углубляли бы свою любовь, веру и единство с Богом. Они так же осознали бы значимость и святую ценность любви и через этот процесс смогли бы достичь своего совершенства.
 
Кульминацией этих приготовлений являлось бы создание святой супружеской пары, когда, получив Божье благословение, они соединились бы, став "единой плотью", объединившись вместе с Богом в истинной и вечной любви.
 
Таким образом они заняли бы положение "Истинных Родителей" человечества. Они так же закрепили бы положение естественного подчинения архангела Люцифера, став властелинами всего сотворённого, включая архангела и мир ангелов.
 
Хотя в начале Ева следовала наставлениям Господа и сопротивлялась ухаживаниям архангела, позже Люциферу всё же удалось повлиять на неё, введя её в заблуждение.
 
В такой ситуации, если бы Ева обратилась к Богу или Адаму, она получила бы помощь и верные указания, и не была бы совращена архангелом Люцифером. Но Ева не обратилась к ним, и сила любви, возникшая то горячего желания архангела, а так же преждевременное желание Евы полностью испытать любовь, привели её к совершению прелюбодеяния с Люцифером.
 
Эти извращенные сексуальные отношения между духовным телом Люцифера и духовным телом Евы явились причиной "духовного падения".
 
Как мы уже упоминали, открытия в области "духовного падения", сделанные Преподобным Муном, совпадают с некоторыми толкованиями духовенства раннего периода.
 
Мы так же находим аналогичные объяснения у некоторых древних еврейских толкователей. Раввин Лео Юнг, который подробно изучил еврейскую, христианскую и исламскую литературу о падении, утверждает, что все истории, описывающие прелюбодеяния "змия" имеют определённые основания в еврейском исповедании.(Л.Юнг, Падшие Ангелы в еврейской, христианской и магометанской литературе. 1974, стр. 69-78)
 
Напрмер, в Толмуде, в Абот ле Раввин Натан, 2 в., мы читаем:"В это время коварный змий подумал и сказал - раз я не способен заставить Адама пасть, я пойду и заставлю пасть Еву. Он пошёл, сел подле неё и много беседовал с ней. Что задумал коварный змий в этот момент? Он подумал: я пойду и умерщвлю Адама и женюсь на его жене, и тогда я стану властелином всего мира и я буду испытывать гордость и наслаждаться королевскими почестями."
 
Аналогично, Ф.Р. Тэннант, проф. Кэмбриджского Университета, подробно изучив паление, отмечает:" Не вызывает сомнений то, что различные истории чудовищного прелюбодеяния Адама и Евы с демонами, а особенно Евы со змием или Сатаной, были издревне известны и широко распространены среди евреев. (Ф.Р. Тэннант, Источники теорий падения и первородного греха, Шокен, Н.Й. 1968, стр.156)
 
Взаимодействие физического и духовного
 
Однако, несмотря на то, что данное объяснение падения отмечалось в древних писаниях и являлось приемлимым в прошлом, существуют трудности в его восприятии современными людьми. Возникает вопрос, как возможны половые отношения между архангелом и человеком?
 
В Библии встречаются описания некоторых случаев прямого контакта ангелов и человеческий душ с людьми и вещами. Например, Иаков получил имя "Израиль" от ангела, который боролся с ним и повредил ему бедро. (Кн. Бытия 32:25) На горе Преображений Иисус Христос беседовал с Моисеем и Илиёй, умершими задолго до этого. (Мат. 17:3) Когда Мария Магдалена увидела рядом с могилой Иисуса ангела, она приняла его за садовника.(И. 20:15) Св. Пётр смог бежать из тюрьмы с помощью ангела. (Актс. 12:7-12) В литературе всех великих культур и древних цивилизаций мы так же находим подобные истории, описывающие контакты людей с человеческими душами и ангелами.
 
Мы можем сделать вывод, что ангелы и человеческие души обладают не только чувственным восприятием, но и телесной духовной формой, которая иногда становится видимой.
 
Давайте рассмотрим интимные отношения Св. Терезы Авила с ангелом, которого она назвала "Божий жених".
 
"Я увидела в руке ангела золотой дротик с огненным концом. Несколько раз он глубоко вонзал его в меня, проникая до моих внутренних органов. Когда он извлёк его, мне казалось, что мои внутренности вышли с ним, и вся я горела огнём великой любви Господа. Боль была так сильна, что я стонала, и всё же таким сладостным было это чувство, что я не желала освободиться от него."
 
С другой стороны, на протяжении истории мы встречаемся с описанными в документах случаями сексуальных отношений между отдельнымииндивидами и человеческими душами. Мы находим необычные свидетельства людей, которые испытывали ночью странное чувство сексуального соблазнения духами. Это не просто хорошо известная эякуляция во сне, и не сексуальные галлюцинации, наблюдающиеся при шизофрении, а реальные ощущения бодрствующих людей.
 
В истории религии это явление хорошо известно, изучено и зафиксированно. Мужской дух называется инкуб, а женский - суккуб.
 
Хорошо известна история Св. Антония из Египта, который стремился сохранить свою чистоту и целомудрие и подвергался искушениям духами с внешностью красивых женщин, преследовавших его похотливыми, соблазняющими, эротическими действиями.
 
Отмечается, что аналогичные случаи искушения часто происходили в монастырях с монахами и монахинями, которые, отрешившись от мира и мужественно пытаясь очистить себя от такого рода желаний, сталкивались с необходимостью преодолеть эти трудные испытания.
 
Нет недостатка свидетельств, подтверждающих данное явление и с так называемой сатанинской стороны.
 
Чародеи, колдуны, ведьмы утверждали возможность установления сексуальных отношений со своими властелинами и сверхъестественными существами во время мистических ритуалов. В средние века, вплоть до 17 в. и даже до настоящего времени они делали подобные признания на исповеди как церковным служителям, так и светским лицам не в качестве покаяния, а как описание своей веры.
 
Несомненно такого рода явления не относятся к ежедневной рутине обычных людей. Однако, это реальность, подтверждающаяся фактами даже в настоящее время.
 
Огромное влияние рационального, прагматического и материального образа мышления современности превратило нас в скептиков и увело нас от мистических и интуитивных ощущений. Мы проявляем полное невежество по отношению к духовным явлениям не только в области естественных наук, но, что удивительно, и в области религии.
 
Со времен Исаака Ньютона учёные рассматривали Вселенную как огромную машину, управляемую непреложными неизменными механическими законами. Считалось, что человек строго ограничен в пространстве и времени. Предполагалось, что наша природа и характер точно определяется взаимосвязью наследственности и окружающей среды, наши мысли вызываются в мозгу электрическими волнами, а наши эмоции регулируются функциональной деятельностью желез. Очевидно, что такой "научный" взгляд на мир не оставляет места для духовного мира.
 
Однако данное материалистическое толкование науки, к сожалению разделяемое многими, ставится сегодня под сомнение. Факт существования духовного мира и его влияния на нас представляется вполне возможным в свете современных научных взглядов и открытий. Во-первых, наше понимание происхождения природы материального мира претерпело серьёзные изменения. Учёные прошлого в основном полагали, что наша вселенная всегда существовала, не имея какого- либо определённого начала. Они сводили всё содержимое вселенной к мельчайшим, неделимым частицам материи. Современные физики, наоборот, широко признают начальную точку вселенной. Они обнаружили, что материя состоит из невидимых моделей энергии. Было доказано, что единство материального мира иллюзорно. Сегодня для ученых не представляется возможным провести четкую грань между физическим и духовным мирами.
 
Эта загадка стоит не только перед физиками, но и перед современными невропатологами и молекулярными биологами, которые до сих пор не в состоянии объяснить сложный мыслительный процесс нашего мозга. Выдающегося английского невропатолога, лауреата Нобелевской премии Сэра Джона Экклези однажды попросили выступить на конференции парапсихологов, обсуждающих проблемы ЕСП, телепатии и психокинеза - способности передвигать предметы мыслями. Если вы хотите увидеть настоящий психокинез, обратился он к аудитории,то рассмотрите мыслительный процесс, происходящий в мозгу. Удивительно, как с каждой мыслью мозгу удаётся передвинуть атомы водорода, углерода и другие частицы в клетках мозга. Кажется нет никакой связи между несубстанционной мыслью и серым веществом мозга. Удивительный процесс происходит без какой-либо видимой связи.
 
Во-вторых, фундаментальная психология, особенно психология С.Юнга, предлагает новый взгляд на человека. Для Юнга мы не просто существа в пространстве и времени, определённые наследственностью и окружающей средой. Кроме влияния своего сознания и чувств, каждый индивид испытывает во сне глубокое влияние мощного подсознательного уровня, что описано в древней мифологии. Этот нефизический мир является частью нашей окружающей среды и оказывает большое влияние на наше здоровье и состояние. Подсознание в психологии Юнга - это духовный мир и его влияние.
 
В-третьих, научные исследования парапсихологических явлений проводятся в течении столетия. Как показывают подробные исследования Британских и Американских Психологических Исследовательских обществ психологический или духовный уровень действительно существует, что подтверждается многочисленными экстрасенсорными явлениями, ясновидением, трансмедитацией, предвидением, вне телесными ощущениями людей, выведенных из состояния клинической смерти и многими другими экспериментами, которые были изучены и тщательно проанализированы даже в бывшем Советском Союзе, во времена, когда атеистический материализм являлся официальной доктриной.
 
Наконец, антропологи и специалисты, изучающие сравнительные культуры стали благожелательно рассматривать религии так называемых примитивных людей. Они отмечают общераспространённую веру в сверхестественные силы, которые находятся в контакте с людьми и оказывают влияние на их поведение. Ироничным является то, что все эти последние открытия, сделанные в таких сферах науки как квантовая физика, психиатрия, молекулярная биология, парапсихология и андропология культур, опять привели нас к вере в традиционные религиозные принципы.
 
Мы не просто продолжаем жить после смерти. С самого начала и на протяжении всей жизни мы живём как в физическом так и в духовном мирах.
 
Так как наши духовные чувства не открыты, большинство из нас не осознаёт, что вокруг нас присутствует огромное количество свидетелей и набюдателей. И хотя они бестелесные духи, они существуют вокруг нас, влияют на нас, направляя наши помыслы.
 
Римская Каталическая и Восточная Православная теологии признают это в своих доктринах о мистических общинах святых. Католицизм утверждает, что существует постоянная связь между духовным и физическим миром. Поэтому они подчеркивают важность молитв для получения посланий от Святых, с тем, чтобы те могли осуществить заботы о духовном здоровье мира.
 
Католицизм так же учит, что каждый человек имеет ангела хранителя, помогающего избежать зло и жить праведно.
 
Так же признаётся существование и влияние многочисленных злых духов. Новый Завет и Евангелие ясно показывают, что Иисус Христос верил в сатанинские силы и освободил людей от их влияния.
 
Подобная вера характерна большинству религий мира. На Востоке, например, (Конфуцианизм, Индуизм, Буддизм, Шинтоизм и т.д.) развито поклонение предкам. Предков почитают, у них прося защиты и удачи.
 
Божественные принцип полностью поддерживает эту точку зрения, и развивает её, объясняя, что добрые духи помогают нам, чтобы ускорить наш духовный рост и приблизить восстановление мира по замыслу Господа. В результате этой их деятельности, они в свою очередь переходят на более высокий уровень в духовном мире через тех людей, которым они помогают.
 
И наоборот, злые и мстительные силы влияют на нас и искушают к аморальным поступкам. Эти духи, находясь на низком духовном уровне, испытывая чувство безысходности и негодования, получают удовольствие, склоняя люоей к недостойным, разрушительным деяниям.
 
Человек, попавший под такое влияние должен стойко сопротивляться злым помыслам, преодолевая их. Иначе ему никогда не удастся освободиться от них.
 
Духов всегда привлекают люди, обладающие таким же темпераментом и земной миссией, как и они сами, находящимися на аналогичном уровне в аналогичных обстоятельствах. Однако, для того, чтобы они могли действовать, должны существовать некоторые сознательные или подсознательные взаимные основания. Все эти наблюдения позволяют нам говорить о тесном взаимодействии между двумя мирами. Осознаём ди мы это или нет, но избежать их влияния мы не можем.
 
В заключении заметим, что вышесказанное помогает нам осознать, что духовное падение Люцифера и Евы являлось не просто воображаемыми отношениями или изменой Евы в её помыслах и сердце, а сексуальными отношениями, вследствии чего Ева утратила свою невинность и чистоту, разрушив их.
 
Физическое падение
 
Когда между двумя существами возникает любовь, в них обоих происходят взаимные процессы и изменения.
 
Как писал Вильям Грэхэм Коул :" Украденное можно возвратить или возместить, ложь и клевету можно опровергнуть и исправить, зависть и ревность можно преодолеть. Но сексуальные отношения с другим человеком не могут пройти бесследно. Взаимные отношения претерпевают серьёзные изменения, они уже никогда не будут прежними. Нечто неизгладимое отмечает их.
 
Люцифер почувствовал огромное наслаждение и эгоистическое удовлетворение, когда сбылось его желание овладеть Евой. Это можно назвать первой эксплуатацией женцины мужчиной.
 
Однако в глубине души Люцифер ощущал страх и беспокойство, так как он предал Бога. Восстав против Бога, Люцифер утратил своё первоначальное положение и сделался Сатаной, врагом Господа.
 
Сатана знал, что этот акт не просто нарцшил естественный ход событий, но полностью разрушил цель Господа, которая должна была осуществиться через Адама и Еву, то есть идеал истинной и вечной любви. Когда Ева "вкусила от плода", её "глаза открылись" , как и обещал ей "змий". Ева познала сексуальную любовь, нечто прежде ей неизвестное. Благодаря этому событию она поняла, что Адам, а не Люцифер, предназначался ей в истинные мужья. Она осознала значение содеянного и ей так же передались срах и беспокойство архангела. Она отошла от Бога, нарушив Его заповедь.
 
Таким образом Ева утратила свой покой, честь и ценность дочери Божьей. Беспокойство, вина, раскаяние, безысходность, стыд и другие новые, неизвестные ей ранее чувства наполнили её после того, как она потеряла невинность и чистоту.
 
Естественно Ева хотела освободиться от той боли, которую ей доставило её сознание, и обрести своё прежнее положение м благополучие. Она думала, что сможет достигнуть этого, соединившись с Адамом.
 
Адам, который был чист и невинен, близок к Юогу, показался Евенеобыкновенно красивым. В этот момонет он был её единственной надеждой. Но вместо того, чтобы честно признаться Адаму в соём грехе с архангелом, обретя таким образом покой и испросив веление Господа, Ева скрыла свой проступок и соблазнила Адама, уговорив его так же как это сделал с ней Люцифер. Если бы Ева признала свой грех всё было бы относительно легко. Адам никогда не согласился бы на преждевременный союз, противоречащий заповеди Господа.
 
Достигнув зрелости и совершенства, Адам смог бы восстановить Еву, следуя велениям Господа.
 
Так как Адам Божий сын вся ответственность за предотвращение трагедии лежала на его плечах. Однако, вместо того, чтобы испросить веления Божьего, Адам позволил обмануть и соблазнить себя.
 
Адам был развращен, установив с Евой преждевременные сексуальные отношения, сосредоточенные на эгоистической любви, которой его научила Ева, узнав её от прелюбодеяния с Люцифером. Он отошел от Бога и так же получил чувства страха, стыда и вины.
 
Таким образом, Адам и Ева участвовали в акте, который в Божественном принципе называется "физическим падением".
 
Этот акт увёл их от Бога подобно тому, как ребёнок с эмоциональным расстройством удаляется от действительности. В этом внутреннем мире стыда и страха Сатана смог установить господство над нашими первыми предками, а затем и их потомками. Совращение Адама Евой представляет собой первый пример эксплуатации мужчины женщиной и является началом противоестественного преобладания тела над разумом.
 
Невозможно восстановить утраченное целомудрие и невинность. Сравним это с незрелым фруктом, который, будучи сорван с дерева, не может быть положен обратно для продолжения его созревания.
 
Преждевременные сексуальные отношения наших предков свели любовь к незрелому, эгоистическому уровню, разрушив идеал истинной и вечной любви.
 
Почти невозможно представить совершенство человечества, так как последущие поколения научились жить с деградированной любовью.
 
http://unification.net/