GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Τον Καλλικράτη πολιορκεί το τουρκικό προξενείο στη Θράκη
Προπαγάνδα

Με ένα προκλητικό ξεσπάθωμα κατά της Ελλάδας η φιλόλογος και αντινομάρχης του Νομού Ροδόπης για θέματα Παιδείας Σιμπέλ Μουσταφάογλου ανακοίνωσε την κάθοδο της σε συνδυασμό. Με φανατικό μουσουλμανικό χαρακτήρα χαρακτήριχσε τη Μουσουλμανική μειονότητα της δυτικής Θράκης ως Τουρκική.

Η Σιμπέλ Μουσταφάογλου υπέκυψε στην πολιτική του Τουρκικού προξενείου που σκοπεύει να πολώσει το κλίμα τη προεκλογικής περιόδου στην περιοχή εισάγοντας τον τουρκικό θρησκευτικό φανατισμό στις διαδικασίες.

Με την κίνηση της αυτή εκθέτει και τον πρωθυπουργό της χώρας Γιώργο Παπανδρέου που την είχε εντάξει στο ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ με την ελπίδα της πολιτικής συμφιλίωσης και εξευρωπαϊσμού-εκπολιτισμού της.

Προκαλεί επίσης έντονο προβληματισμό το πως δίνουν οι αυτοδιοικητικοί αρμοδιότητες σε τέτοια άτομα όπως αυτή του αντινομάρχη Νομού Ροδόπης για θέματα Παιδείας που κατείχε πριν ανακοινώσει την κάθοδο της στα δημοτικά αν και το ερώτημα παραμένει ρητορικό...

Το θέμα φέρνει στην επιφάνεια η ηλεκτρονική σελίδα noiazomai.net και το defencenet.gr με εκτενές άρθρο και βίντεο ντοκουμέντο από την παρουσίαση του συνδυασμού της αλλά και της παρουσίασης της από τον Γεώργιο Παπανδρέου στο Ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ.

Dim lights

Dim lights

Υποψήφια ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποψήφια δήμαρχος του … Προξενείου στην Κομοτηνή! (βίντεο)

Η υποψήφια ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σιμπέλ Μουσταφάογλου, την οποία είχε παρουσιάσει προσωπικά, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για αυτήν πριν από 15 μήνες ο νυν πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου κατέρχεται υποψήφια “καθαρόαιμου” τουρκόφωνου ψηφοδελτίου υς υποψήφια της “τουρκικής μειονότητας” της Κομοτηνής με δηλώσεις-φωτιά, όπως «δεν μπορείτε να εξαφανίσετε τη μειονότητα, αυτή υπάρχει και αυτός ο συνδυασμός θα είναι η φωνή της «τουρκικής» μειονότητας».

Πιο συγκεκριμένα πριν από μερικές ημέρες η φιλόλογος και αντινομάρχης του Νομού Ροδόπης για θέματα Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής Σιμπέλ Μουσταφάογλου ανακοίνωσε την κάθοδο στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές της κίνησης «Πρώτο βήμα για την ισότητα» διεκδικώντας τον Δήμο της Κομοτηνής.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της κίνησης η Σιμπέλ Μουσταφάογλου η οποία πολιτεύτηκε στον Νομό Ροδόπης με το ΠΑΣΟΚ, πλαισιωνόταν από τον επίτιμο πρόεδρο του συνδυασμού Σαμή Τοραμάν, τον πρόεδρο του κόμματος DEB Μουσταφά Αλή Τσαβούς και τον ψευτομουφτή Ξάνθης και πρόεδρο της άτυπης «Συμβουλευτικής Επιτροπής Μειονότητας Δυτικής Θράκης» Αχμέτ Μετέ.

Για την καλύτερη όμως κατανόηση της κατάστασης που πάει να διαμορφωθεί στην Θράκη μετά από αυτού του είδους τις πολιτικές κινήσεις αξίζει να επισημάνουμε το γεγονός ότι ενώ οι υποστηρικτές της κίνησης είναι όλοι τους Έλληνες πολίτες και μιλούν τα ελληνικά άψογα, δεν έκαναν καν τον κόπο να μιλήσουν στα ελληνικά, παρόλο που η πρόσκληση παρουσίασης του συνδυασμού απευθύνθηκε και στα ελληνόφωνα ΜΜΕ της περιοχής.

Αυτό φυσικά δεν τους εμπόδισε να διακηρύξουν ότι έχουν ανοιχτή την πόρτα τους σε μειονότητα και πλειονότητα.

Η μόνη που χρησιμοποίησε και τις δύο γλώσσες, τουρκικά και ελληνικά, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ήταν η Μουσταφάογλου, ενώ το περιεχόμενο των υπόλοιπων ομιλιών έγινε γνωστό στα ελληνικά ΜΜΕ μόνο χάρη στη καλή διάθεση τουρκόφωνων παρευρισκομένων.

Αυτό φυσικά δεν την εμπόδισε την Σιμπέλ Μουσταφάογλου να αναφέρει ξεκάθαρα ότι στη δυτική Θράκη υπάρχει τουρκική μειονότητα όπως μπορούν να ακούσουν οι αναγνώστες μας στο video που ακολουθεί.

Έτσι στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές Έλληνες πολίτες χρησιμοποιούν τη γλώσσα μίας γειτονικής χώρας για να ενημερώσουν τα ελληνικά ΜΜΕ και μας δήλωσαν ξεκάθαρα ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα στην δυτική Θράκη άσχετα από τι έχουν υπογράψει Ελλάδα και Τουρκία πριν από 88 χρόνια.

Ίσως όμως αυτή τη μορφή προοδευτικότητας και το Ευρωπαϊκό πρότυπο καταξίωσης και αποδοχής όπως ανέφερε για την Σιμπέλ Μουσταφάογλου να είχε στο μυαλό του ο νύν Έλληνας πρωθυπουργός όταν την παρουσίαζε προσωπικά πριν από 15 μήνες ως υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ.

Δυστυχώς τα κόμματα ηγεσίας στην Ελλάδα ακόμα δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι υπεράνω των κομματικών συμφερόντων υπάρχει το Εθνικό και αυτό διότι η Σιμπέλ Μουσταφάογλου εθεωρείτο από πολλούς ως ένα μετριοπαθές μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την θρησκευτική μειονότητα της περιοχής δίχως ακρότητες οδηγώντας την προς τον 21ο αιώνα μακριά από τις επικίνδυνες επιρροές του Προξενείου.

Η ίδια όταν ο νύν πρωθυπουργός την είχε παρουσιάσει ως ένα άξιο μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας έδειχνε ικανοποιημένη από αυτή την τιμή. Φαίνεται όμως ότι η αποστολή που ανέλαβε για να εκπροσωπήσει και να ικανοποιήσει τα αιτήματα της τουρκικής μειονότητας στον Δήμο της Κομοτηνής είναι πιο σημαντική.

Πλαισιωμένη από άτομα που προωθούν την τουρκική εξωτερική πολιτική στη Θράκη δηλ. την μετατροπή της μειονότητας από θρησκευτική σε εθνική και τον εκτουρκικσμό μα πολλές φορές αυταρχικό και φασιστικό τρόπο μελών της μουσουλμανικής μειονότητας σε τουρκική η Σιμπέλ Μουσταφάογλου ξεκαθάρισε το στρατόπεδο στο οποίο ανήκει.

Όπως δήλωσε η Μουσταφάογλου «όταν χρειαστεί η μειονότητα μπορεί να γίνει μία γροθιά» ενώ ο πρόεδρος του DEB Μουσταφά Αλή Τσαβούς δήλωσε ότι «Οι μαχαλάδες της μειονότητας και της πλειονότητας απέχουν 50 χρόνια, αυτό ακριβώς οδήγησε στην ανάγκη ενός τέτοιου συνδυασμού» και προσέθεσε, «δεν μπορείτε να εξαφανίσετε τη μειονότητα, αυτή υπάρχει και αυτός ο συνδυασμός θα είναι η φωνή της ''τουρκικής'' μειονότητας».

Οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν νέα διάσταση μετά από την υιοθέτηση την διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη που δίνει μεγάλες εξουσίες στους Δημάρχους και στους Περιφερειάρχες και όπως έχουν αναφέρει από τις γραμμές της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.

Το ενδιαφέρον της Πολιτείας θα πρέπει να στραφεί στην Θράκη διότι η κάθοδος ενός πολιτικού συνδυασμού με εθνοτικό χαρακτήρα αποτελεί άλλη μία απόδειξη της δύναμης του τουρκικού Προξενείου και αναμφίβολα μία ακόμα προσπάθεια δοκιμής των αντανακλαστικών της μειονότητας και προσπάθεια χειραγώγησης της.