GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Το παρακράτος έδειξε πάλι τα δόντια του στις Θέρμες Ξάνθης
Ειδήσεις

Σε ιερή εξέταση, υποβλήθηκε γαλλικό τηλεοπτικό συνεργείο γιατί έκανε το ατόπημα να κάνει γυρίσματα στα Πομακοχώρια της Ξάνθης. Εξαναγκάστηκε σε καφενείο να δείξει τα πλάνα που τράβηξε, να σβήσει αυτά που ενοχλούσαν και ήταν παιδάκια που έκαναν γυμναστική στο δημοτικό σχολείο, να δεχθεί ανελέητη φραστική επίθεση και πρωτόγνωρες απειλές.

Γυναίκες με ρόπαλα και άνδρες με τσεκούρια, κινήθηκαν απειλητικά κατά του αυτοκινήτου του συνεργείου, ενώ με καθυστέρηση μιας ώρας έφτασαν πάνω από 20 περιπολικά, ο υποδιευθυντής της αστυνομίας στην Ξάνθη, υποψήφιοι και νυν δήμαρχοι για να εκτονώσου την κατάσταση που άναψε εκ του μη όντως, σαν δαδί.

Άστοχη η παρουσία το προέδρου του πανελλήνιου συλλόγου Πομάκων, πρώην υποψηφίου με το ΛΑ.Ο.Σ Ιμάμ Αχμέτ που προσπάθησε να επιβληθεί κι έγινε στόχος αν και αδικαιολόγητη θεωρείται η όλη κινητοποίηση και η λογοκρισία στην δημοσιογραφική έρευνα των γάλλων και την καταγραφή που επιχειρούσαν. Αλήθεια στοχοποιήθηκε ποτέ τουρκικό τηλεοπτικό συνεργείο από αυτά που άπειρες φορές κινούνται ανεξέλεγκτα και δίχως τηρούμενες προδιαγραφές;

Σε δύο ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες που την τελευταία δεκαετία σηκώνουν κεφάλι διεκδικώντας τον αυτοπροσδιορισμό τους, την διδασκαλία της γλώσσας και την αναγνώριση της ταυτότητάς τους, τους Πομάκους και τους Ρομά επέλεξε το παρακράτος που δρα και κινείται κατ εντολή του τουρκικού προξενείου να βρίσκονται σε εβδομαδιαία βάση γεγονότα που δημιουργούν εκρήξεις, προκαλούν δημοσιότητα, κινητοποιούν αρχές κι γενικά ερμηνεύονται και γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης κατά το δοκούν.

Στην φάση που ξεναγούνταν στην γενέτειρα του προέδρου του πανελλήνιου συλλόγου Πομάκων Ιμάμ Αχμέτ υπεύθυνου της εφημερίδας «Ζαγάλισα» στις Θέρμες υπήρξαν αντιδράσεις γιατί τους πήγε στο σχολείο όπου υπηρέτησε ως δάσκαλος κι έκαναν κάποια πλάνα, ενώ εκείνη την ώρα τα παιδιά βρισκόταν στο μάθημα της Γυμναστικής.

Σημειωτέον ότι για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται ειδική άδεια από την διεύθυνση μειονοτικής εκπαίδευσης που εδρεύει στην Κομοτηνή. Εκείνο το οποίο τελικά φάνηκε ότι προκάλεσε, ήταν η παρουσία του κ. Ιμαμ Αχμέτ στην εκπομπή και οι θέσεις που ανέπτυσσε καθώς δεν του συγχωρούν το γεγονός ότι υπήρξε υποψήφιος στις εθνικές εκλογές με τον Γιώργο Καρατζαφέρη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αντιδράσεις και για τα γυρίσματα και για την παρουσία των Γάλλων δημοσιογράφων και τεχνικών.

Το πηγαδάκι των πρώτων αντιδράσεων εν ριπή οφθαλμού έγινε αφορμή να στηθεί ένα νέο επεισόδιο με γκρουπ ανθρώπων που έφταναν με εχθρικές κι απειλητικές διαθέσεις από Μελοίβια, Εχίνο, Άνω και Κάτω Θέρμες, Κοτύλη, Δημάριο κι άλλα χωριά για να συγκεντρωθούν τελικά περίπου 800 άτομα που φώναζαν, ούρλιαζαν, είχαν επιθετικές διαθέσεις κι έδειχναν όλο το κράτος του παραλόγου που βρισκόταν σε ένταση.

Στόχος το γαλλικό συνεργείο που εκπροσωπούσε το κρατικό κανάλι και η προσέγγισή τους στα Πομακοχώρια. Φώναζαν ότι είναι Τούρκοι, ενώ ειδοποίησαν όλα τα γνωστά τσιράκια του προξενείου στην περιοχή και περιέργως κατέφθασε το τουρκικό ΤRT οι υπεύθυνοι των εφημερίδων MILLET και BIRLIK καταγράφοντας την διαδήλωση, ο δήμαρχος Μύκης Μεχμέτ Αγγά, ο αντινομάρχης Μεμίς Τουρκές, ο Μουσταφά Τσουκάλ, ο πρόεδρος Θερμών Ναζήφ Χασάν κι άλλοι.

Ο Ιμάμ Αχμέτ αναστατωμένος μίλησε στο «Χρόνο» λέγοντας ότι λίγο έλειψε να τους λυντσάρει ο όχλος, τα φερέφωνα του προξενείου που πασχίζουν για την τουρκοποίηση των Πομάκων.

“Νοιώθω ντροπή και αηδία, αίσχος για ότι συνέβη, αφαιρούσαν τα dvd από το τηλεοπτικό συνεργείο, τους προσέβαλαν, οι δύο γυναίκες έκλαιγαν μη μπορώντας να καταλάβουν τι συνέβη, τους τρομοκράτησαν, κι όσο εγώ δεν έκαναν πίσω τόπο εναντιωνόταν. Ξεκίνησε μια ανοικτή μάχη των Πομάκων κατά του τουρκικού προξενείου και των άνομων παιγνιδιών του, δεν θα μας κάνουν κουμάντο αυτοί, δεν θα μιλάς, δεν θα δίνεις συνεντεύξεις» όπως επιβάλλουν αυτοί θα πει, ενώ καυτηριάζει και την καθυστέρηση της άφιξης 20 περίπου περιπολικών. Δεν μπορεί η κινητοποίηση να γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά και η αστυνομία να φτάνει μετά από μια ώρα…

Για να εκτονωθεί η ένταση έγινε μια επιτροπή …διαιτησίας, όπου σε καφενείο των Θερμών κατέληξε το υλικό με τα dvd έγινε δημόσια προβολή των πλάνων και με την υπόδειξη του δικηγόρου Ικσάν Κεχαγιά που εκπροσωπούσε τους κατοίκους, του αστυνομικού υποδιευθυντή και την καλή θέληση των Γάλλων που με απορία αντιμετώπιζαν όλη αυτή την απρόβλεπτη κατάσταση που θύμιζε Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και σίγουρα όχι σε κάποιο κομμάτι ευρωπαϊκής χώρας, σβήστηκαν τα επίμαχα σημεία τα οποία ζήτησε η ιερή εξέταση και αφέθηκαν ελεύθεροι να γυρίσουν στο ξενοδοχείο και την πατρίδα τους!

Το πώς διασώθηκαν από τα ρόπαλα που έφεραν γυναίκες μαζί τους και τα τσεκούρια που είχαν οι άνδρες, γύρω από το αυτοκίνητό τους, είναι ένα θαύμα.

Το σίγουρο είναι ότι θα μεταφέρουν αυτές τις εικόνες στην πατρίδα τους, ασχέτως αν δεν ήταν σε θέση σε μια τόσο ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα να τις καταγράψουν, αφού αυτό τελικά ήταν προνόμιο μόνο των τουρκικών ανταποκριτών τηλεοπτικών Μέσων αφού και κανένα τηλεοπτικό ή άλλο ελληνικό μέσο από την Ξάνθη δεν πήρε είδηση τι γινόταν για να ανηφορίσει στις Θέρμες.

Εμείς ως μέσο θλιβόμαστε με ότι έζησαν οι Γάλλοι συνάδελφοί μας και τους ζητούμε συγνώμη για την άθλια αυτή εμπειρία κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους και τους καλούμε να έρθουν στην Θράκη να την γνωρίσουν καλύτερα και να μην επηρεαστούν από αυτό που έζησαν. Ήταν όμως μια πτυχή που δείχνει πόσο εύκολα πέντε προβοκάτορες, μπορούν να στήσουν ένα επεισόδιο για να εκθέσουν την Ελλάδα ακόμη και διεθνώς.

Μελαχροινή Μαρτίδου

Εφημερίδα Χρόνος Κομοτηνής