GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Λύσεις για F16 & Leopard 2
Ειδήσεις

Κλείνουν τρύπες στην Αμυνα Πράσινο φως και από το ΚΥΣΕΑ για δύο εξοπλιστικές παραγγελίες
Τις μαύρες τρύπες που υπάρχουν στο ποσοστό ετοιμοπόλεμων αεροσκαφών F-16 και στη δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης Leopard 2 Ηel- τα οποία παρέλαβε ΄΄άσφαιρα΄΄ από τη Ν.Δ.- επιδιώκει να καλύψει η κυβέρνηση με δύο εξοπλιστικές παραγγελίες, για τις οποίες πήρε ήδη το πράσινο φως από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής και χθες από το ΚΥΣΕΑ.

Τα δύο προγράμματα είναι συνολικού κόστους 277 εκατ. ευρώ σε βάθος 5ετίας (εκ των οποίων τα 78 εκατ. αφορούν άμεση παραγγελία) και, συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές του υ πουργείου Εθνικής Αμυνας, αφορούν:

Ανταλλακτικά F-16,

Σειρά πακέτων διαφόρων ανταλλακτικών και κιτ συντήρησης για τους κινητήρες των υπαρχόντων αμερικανικής κατασκευής αεροσκαφών F-16, συνολικής αξίας 225 εκατ. ευρώ για τις ανάγκες 5 ετών. Μέρος των κιτ ανταλλακτικών αξίας 26 εκατ. ευρώ η Πολεμική Αεροπορία επείγεται να το παραλάβει εντός του 2010 για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών που επηρεάζουν αρνητικά τον δείκτη διαθεσιμότητας των F-16. Κάτι άλλωστε που πριν από μερικές ημέρες ανέφερε κομψά στη Βουλή ο κ. Βενιζέλος απαντώντας σε σχετική ερώτηση: «Η διαθεσιμότητα των μαχητικών της Αεροπορίας κινείται πλησίον των προβλεπόμενων παραδεκτών ορίων και σε ορισμένες περιπτώσεις και άνω αυτών» είπε. Η ανησυχητική αυτή κατάσταση είχε αρχίσει να δημιουργείται από το 2007 λόγω αδρανείας και γραφειοκρατικής αντιμετώπισης των θεμάτων από την τότε πολιτική ηγεσία. Οι αεροπόροι είχαν χτυπήσει έντονα το καμπανάκι του κινδύνου αλλά το θέμα δεν αντιμετωπίστηκε. Η σύμβαση και οι πληρωμές των ανταλλακτικών θα γίνουν μέσω των Αμερικανικών Στρατιωτικών Πιστώσεων (FΜS) που κινούνται μέσω του υπουργείου Αμυνας των ΗΠΑ.

Τα «άσφαιρα» τανκς
Βλήματα για την κάλυψη των άμεσων αναγκών επιχειρησιακής αξιοποίησης των 180 αρμάτων μάχης Leopard 2 Ηel, που παραμένουν «άσφαιρα» τρία και πλέον χρόνια από την παραλαβή τους το 2007. Μέσω διακρατικής συμφωνίας με τη γερμανική κυβέρνηση θα αγοραστούν 12.000 βλήματα αξίας περίπου 52 εκατ. ευρώ καθώς κρίθηκε μη συμφέρουσα σε αυτή τη φάση αγορά ενός μέρους τους από την κυβέρνηση των ΗΠΑ όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός. Θα ακολουθήσει αγορά δεύτερης παρτίδας (περίπου 80.000) για την οποία θα γίνει διεθνής διαγωνισμός που θα προβλέπει συμπαραγωγή με τα ΕΑΣ (πρώην ΠΥΡΚΑΛ- ΕΒΟ). Υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο η παραγγελία αυτή να συνδεθεί με την αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή που θα ενδιαφερθεί όμως, όπως έλεγε αρμοδία πηγή, για το σύνολο των δράσεων των ΕΑΣ και όχι μόνο με το φιλέτο των συγκεκριμένων πυρομαχικών. Ενδιαφέρον για συμμετοχή στη δεύτερη φάση, τον διαγωνισμό, έχουν ήδη εκδηλώσει εταιρείες από Γερμανία, ΗΠΑ, Ισραήλ, Γαλλία, ενώ κάποιες από αυτές εξετάζουν και την επενδυτική προοπτική μετά ΕΑΣ. Και τα δύο προγράμματα εγκρίθηκαν απο ΚΥΣΕΑ (διά περιφοράς) και θα προχωρήσουν οι διαδικασίες παραγγελίας μέσω των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.

Νέες περικοπές
Οπως εξηγούν πηγές του υπουργείου Αμυνας, οι συγκεκριμένες αγορές ανήκουν στη λίστα των εξαιρετικά επειγουσών για κάλυψη αναγκών με τις οποίες επιδιώκεται να καταστούν επιχειρησιακά αξιοποιήσιμα υπάρχοντα οπλικά συστήματα που έχουν μείνει ουσιαστικά στο ράφι. Η λίστα είναι η μόνη στην οποία έχει δοθεί προτεραιότητα για κάλυψη απο τον ισχνό πλέον προϋπολογισμό των εξοπλιστικών δαπανών μετά και τις νέες προσαρμογές λόγω των δημοσιονομικών προβλημάτων. Μάλιστα υπάρχουν εισηγήσεις και για νέες περικοπές στον τρέχοντα προϋπολογισμό ή αναστολή παραλαβής νέων όπλων ώστε να μετατοπιστεί η καταγραφή τους στο έλλειμμα. Στο ίδιο πλαίσιο το υπουργείο εντάσσει και τη διευθέτηση μακροχρόνιων εκκρεμοτήτων όπως του Σκαραμαγκά και των υποβρυχίων, η τελική σύμβαση για τα οποία υπογράφηκε χθες.

Αναβάθμιση των προκλήσεων στο Αιγαίο
ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ με αναβαθμισμένες προκλήσεις στο Αιγαίο- στον αέρα και στη θάλασσα- φαίνεται ότι εγκαινιάζει η Αγκυρα καθώς χθες, μία ημέρα μετά την «κρουαζιέρα» κορβέτας έξω από το Σούνιο, οκτώ τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε υπέρπτηση του Αγαθονησίου. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτού του είδους οι προκλήσεις έγιναν σχεδόν τρεις και δύο μήνες μετά τελευταίες δημιουργώντας προβληματισμό για τη σκοπιμότητα που εξυπηρετεί η συγκεκριμένη ατζέντα της Αγκυρας.

Συγκεκριμένα χθες, στις 16.02, σχηματισμός 8 τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών αποτελούμενος από 4 F16 και F-4 (Φάντομ) εισήλθε στο FΙR Αθήνας βορείως της Χίου. Στις 16.27 τα αεροσκάφη του σχηματισμού πραγματοποίησαν υπέρπτηση άνωθεν του Αγαθονησίου σε ευθεία πτήση και ύψος από 6.000 έως 24.500 ποδών. Εξήλθαν δε του FΙR Αθήνας νοτίως της Σάμου στις 16.30. Τα τουρκικά αεροσκάφη είχαν αναγνωρισθεί και αναχαιτισθεί από 4 ελληνικά Μιράζ 2000 και Φάντομ πριν από την υπέρπτηση την οποία και πραγματοποίησαν κατά την αποχώρησή τους. Χθες εισήλθαν παράνομα στο Αιγαίο συνολικά 16 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πραγματοποιώντας 19 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Η προηγούμενη υπέρπτηση ελληνικού νησιού είχε γίνει στις 20 Ιουλίου.

Σχεδόν έναν μήνα νωρίτερα, στις 16 Ιουνίου είχε γίνει η τελευταία πρόκληση από θαλάσσης με «βόλτα» τουρκικού πολεμικού σκάφους έξω από το Σούνιο. Προχθές η τακτική των προκλήσεων επανήλθε με την αβλαβή διέλευση της τουρκικής κορβέτας «Μπεϊκόζ» μεταξύ της Τζιας και της Μακρονήσου. Και αυτήν τη φορά- τη 15η από τον περασμένο Νοέμβριο που άρχισε η Τουρκία την πρακτική αυτή- ήταν εμφανής η προσπάθεια της Αγκυρας να κάνει επίδειξη σημαίας στη «μύτη» της Αθήνας αφού, όπως έλεγαν στρατιωτικές πηγές, ο συγκεκριμένος πλους της κορβέτας δεν εξυπηρετούσε κάποιο σχέδιο για κίνηση του σκάφους από μια ανοιχτή θάλασσα σε άλλη, όπως προβλέπουν οι διεθνείς κανονισμοί. Το στοιχείο αυτό είναι που καθιστά τη «βόλτα» ενοχλητική και σε ανάλογες περιπτώσεις έχει οδηγήσει σε διπλωματικά διαβήματα. Καθ΄ όλη την κίνησή της στα διεθνή και τα χωρικά ύδατα η «Μπεϊκόζ» παρακολουθείται από την πυραυλάκατο «Κρυσταλλίδης». Μετά και τη χθεσινή υπέρπτηση οι επιτελείς του ΓΕΕΘΑ εκτιμούν ότι η τουρκική πλευρά προσπαθεί να επαναφέρει τις προκλήσεις ψηλά στην ατζέντα των ελληνοτουρκικών θεμάτων.

ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΑΚΑΣ - ΝΕΑ