GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
«Φράγμα» στην είσοδο λαθρομεταναστών στον ποταμό Έβρο
Ειδήσεις

Στην άμεση ενίσχυση των ελληνοτουρκικών συνόρων στον Έβρο για την ανάσχεση του αυξημένου κύματος παράνομα εισερχομένων μεταναστών από την Τουρκία προχωρούν οι Ένοπλες Δυνάμεις και η ΕΛ.ΑΣ., καθώς κάθε ημέρα εισέρχονται από εκεί στο ελληνικό έδαφος 250- 300 άτομα κατά μέσο όρο.

Η λήψη των πρόσθετων μέτρων φύλαξης στον Έβρο κατέστη αναγκαία καθώς, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές,

το «φράγμα» που στήθηκε στο Αιγαίο με την συνδρομή και των μέσων της FRONTEX -του ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.- έκλεισε την θαλάσσια πύλη εισόδου με αποτέλεσμα να «πλημμυρίσει» σταδιακά ο Έβρος από λαθρομετανάστες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αρμοδίων, ο αριθμός των εισερχομένων από τα χερσαία ελληνοτουρκικά σύνορα έχει κατά τους τελευταίους μήνες υπερτριπλασιαστεί σε σχέση με το περασμένο έτος, ενώ κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι η Ελλάδα δέχεται στα σύνορά της την πίεση από το 80% των παράνομων λαθρομεταναστών ολόκληρης της Ευρώπης...

Παράρτημα FRONTEX στον Πειραιά

Η Αθήνα, που βλέπει το πρόβλημα να διογκώνεται, έχει ενημερώσει σχετικά την Ε.Ε. – μάλιστα το θέμα έθεσε πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός, Γ. Παπανδρέου, στην Επίτροπο κ. Σεσίλια Μάλστρομ, η οποία κατά την επίσκεψη της στην Αθήνα συζήτησε για τη λαθρομετανάστευση και με τους Χρ. Παπουτσή, Λούκα Κατσέλη και Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Στόχος της κυβέρνησης, που εξασφάλισε την συνέχιση της επιχείρησης «Ποσειδών» της FRONTEX στο Αιγαίο και το 2011, είναι να επεκταθεί η παρουσία του Οργανισμού με παρατηρητές κ.λπ. και στον Έβρο.

Η προώθηση του σχετικού αιτήματος εκτιμάται ότι καθίσταται ευκολότερη μετά την απόφαση της FRONTEX να δημιουργήσει παράρτημα στον Πειραιά. Τα εγκαίνια του Επιτελείου έγιναν σήμερα από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρ Παπουτσή.

Εξειδίκευση μέτρων
Η εξειδίκευση των μέτρων που αποφασίστηκαν χθες σε σύσκεψη στο Πεντάγωνο με την συμμετοχή των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ πτεράρχου Γιάννη Γιάγκου, ΓΕΣ αντιστράτηγου Φραγκούλη Φράγκου και ΕΛΑΣ αντιστράτηγου Λεύτερη Οικονόμου θα γίνει τις επόμενες μέρες από κοινή επιτελική ομάδα του στρατού και της αστυνομίας.

Όπως λένε αρμόδιες πηγές η επεξεργασία θέλει ιδιαίτερη προσοχή διότι υπεισέρχονται και άλλες παράμετροι, ενώ στα δεδομένα περιλαμβάνεται και το έντονο ενδιαφέρον που δείχνουν υπηρεσίες του ΟΗΕ για ανθρωπιστικής φύσεως θέματα.
ΝΕΑ