GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Πρωταγωνιστικό ρόλο στο Αιγαίο αναλαμβάνει το Ισραήλ
Ειδήσεις

Ρόλο πρωταγωνιστικό αναλαμβάνει το Ισραήλ. Με σαφέστατες πλέον κινήσεις! Στόχος η εκμετάλλευση των τεράστιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου που έχουν εντοπιστεί στη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου.

Σημαντικό ρόλο έχει ο καθορισμός των ΑΟΖ, των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών. Για τα ελληνικά συμφέροντα μεγάλη, κρίσιμη σημασία έχει το Καστελλόριζο.

Ήδη γίνονται επαφές με την Κύπρο, την Αίγυπτο και τη Λιβύη, ενώ πρόσφατα ήρθε, χωρίς να ανακοινωθεί, ο αντιπρόεδρος της αιγυπτιακής κυβέρνησης.

Στους σχεδιασμούς που έχουν γίνει περιλαμβάνεται η κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδας στην Ευρώπη, χωρίς να περνάει από την Τουρκία.

Γι' αυτό και η μάχη που δίνει η Άγκυρα για να μην υπολογιστεί το Καστελλόριζο ότι έχει υφαλοκρηπίδα, και επομένως δεν μπορεί να υπολογιστεί στον καθορισμό των ορίων των ΑΟΖ, που αν υποθετικά συνέβαινε, δεν θα είχε η Ελλάδα θαλάσσια επαφή με την Κύπρο!

«Κούφια λόγια»
Λόγια πολλά, φιλοφρονήσεις περισσότερες, «θα» αρκετά ακούσαμε από τον κινέζο πρωθυπουργό, αλλά... φως δεν είδαμε, τίποτε συγκεκριμένο δεν γευθήκαμε. Αδειανό έμεινε το χέρι που απλώσαμε... καθυστερημένα είναι η αλήθεια, αφού προηγουμένως ο Γιώργος Παπανδρέου ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και ως πρωθυπουργός πήγε κόντρα στη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Καραμανλής και άνοιγε στην Κίνα τον δρόμο του... μεταξιού - της Ευρώπης μέσω Ελλάδας.

Πέρα από τις θετικές για την Ελλάδα αναφορές του κινέζου πρωθυπουργού κ. Γουέν Τζιαμπάο, το κουράγιο, που κι αυτός α λα Ρεν και Γιούνκερ μάς ευχήθηκε, ότι θα τα καταφέρουμε, χωρίς όμως να ρίξει στο δισάκι του Γιώργου κανένα γουάν, καμιά εξαγγελία για υλοποίηση κάποιας συγκεκριμένης επένδυσης ή επέκταση των ήδη συναφθεισών δεν έγινε.

Αντίθετα, εκεί που περιμέναμε χρήμα ζεστό, κινεζικά δισ., ο κ. Τζιαμπάο ζήτησε τα εκατομμύρια (άλλοι μιλούν για 25, άλλοι για 20 κι άλλοι για κάτω από 10) που, λέει, του χρωστάμε από επιστροφή ΦΠΑ, αν και επιχειρηματικοί κύκλοι του Πειραιά υποστηρίζουν ότι δεν δικαιούνται οι Κινέζοι επιστροφή ΦΠΑ, αφού καμιά επένδυση δεν έχουν κάνει.

Τώρα, ποια είναι η αλήθεια, ο Ανωμερίτης, ως πρόεδρος του ΟΛΠ, ξέρει. Και εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά ερωτήματα προκάλεσε η ματαίωση της προγραμματισμένης επίσκεψης του κινέζου πρωθυπουργού στον ΟΛΠ και της συνάντησης με τον Ανωμερίτη.

Λέγεται ότι η ματαίωση ήταν για να υπογραμμιστεί η κινεζική δυσαρέσκεια για τη μη καταβολή των οφειλόμενων από επιστροφή ΦΠΑ. Όμως καλά, για 25... ψωροεκατομμύρια καίγονται οι Κινέζοι; Εδώ δήλωσαν ότι θα αγοράσουν ελληνικά ομόλογα, ότι έχουν δισεκατομμύρια, τα 25 εκατ. τούς λείπουν; Αντί να πει ο κ. Τζιαμπάο στον Παπανδρέου, όποτε έχετε μας τα δίνετε, τώρα που έχετε δυσκολίες σάς διευκολύνουμε.

Ερωτήματα επίσης δημιούργησε το γεγονός ότι ΚΑΜΙΑ κουβέντα, σύμφωνα με εγκυρότατες πληροφορίες, δεν έγινε για το Θριάσιο, τον εμπορευματικό σταθμό του ΟΣΕ. Ούτε για παραχώρηση προβλήτας στο νέο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Και φαίνεται ότι έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι οι Κινέζοι ζητάνε περισσότερα απ' ό,τι τους δίνουμε... Κι αυτό επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι Κινέζοι ΑΠΑΙΤΟΥΝ να μην έχουν ανταγωνιστή στο λιμάνι του Πειραιά. Δηλαδή να μη συνεργαστεί ο ΟΛΠ με την ανταγωνίστρια της Cosco, την
MSC, μεγάλη εταιρεία διακίνησης κοντέινερ, που είναι ο κυριότερος πελάτης του ΟΛΠ σήμερα, αλλά και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Σκληροί παίκτες
Για να μην τρέφουμε αυταπάτες, οι Κινέζοι έχουν το όνομα στη διεθνή αγορά ότι είναι οι πιο σκληροί παίκτες. Και δεύτεροι έρχονται οι Άραβες. Και το έχουμε διαπιστώσει στην πράξη για τους δεύτερους. Τριάντα χρόνια τώρα όλο περιμένουμε να 'ρθουν πετροδολάρια και ακόμα τα περιμένουμε... Να δούμε, τουλάχιστον, μήπως έρθουν τώρα από το Κατάρ... Κρατάμε πάντως μικρά καλάθια...

ΠΑΡΟΝ