GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Στο μικροσκόπιο η ''κάρτα του πολίτη'' - Οι πρώτες βολές κατά της Ιεραρχίας
Ειδήσεις

Σε δύο συνοδικές επιτροπές ανέθεσε η ιερά σύνοδος να μελετήσουν τη νέα κάρτα του πολίτη που σχεδιάζει η κυβέρνηση, με στόχο να εκφραστεί εμπεριστατωμένα η ολοκληρωμένη άποψη της εκκλησίας επί του θέματος και να καταθέσει τις απόψεις της στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

Η απόφαση ελήφθη την Τρίτη 12 Οκτωβρίου από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο η οποία αποδέχθηκε και υιοθέτησε εν μέρει τις ενστάσεις Μητροπολιτών και Ιερέων που έχουν ήδη εκφράσει τις αμφιβολίες και την αντίθεση τους στα σχέδια περί της νέας κάρτας.

Συγκεκριμένα το ζήτημα θα μελετήσουν η Επιτροπή Δογματικών και Νοµοκανονικών Ζητηµάτων και η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνεργασία «µε ειδήμονες Καθηγητές των τομέων της Ορθοδόξου

Δογματικής, του Συνταγματικού Δικαίου και της Πληροφορικής». και στη συνέχεια θα υποβάλουν τις εισηγήσεις τους στη Σύνοδο.

Την περασμένη εβδομάδα κάποιοι Mητροπολίτες είχαν διατυπώσει τις ενστάσεις τους στις συνεδριάσεις της Ιεραρχίας όπως ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς που είχε στείλει επιστολή προς τη Σύνοδο και ζητούσε η έκδοση της κάρτας να αποτελέσει θέμα συζήτησης στην Ιεραρχία.

Μεταξύ των µμητροπολιτών που διαφωνούν µε την καθιέρωση της κάρτας είναι και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, ενώ την περασμένη εβδομάδα σε κήρυγμα του είχε αναρωτηθεί αναφερόµενος στην κάρτα «τόσο πρέπει πλέον να προσκυνήσουμε την παγκοσμιοποίηση;».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι κληρικοί από τη Μητρόπολη Καλαβρύτων οι οποίοι στις αρχές του μήνα έβγαλαν ψήφισμα στο οποίο διατυπώνουν την ανησυχία τους για την κάρτα του πολίτη, που προορίζεται να αντικαταστήσει την αστυνομική ταυτότητα από το 2011.

Θέση εµµέσως κατά της κάρτας είχε πάρει την περασμένη Παρασκευή και η Ιεραρχία με τον ισχυρισμό πως υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης και αλλοτρίωσης της πίστης και της εθνικής και κοινωνικής ζωής.

Την ίδια ώρα δημοσιογραφικοί φιλοκυβερνητικοί κύκλοι έχουν αρχίσει να ''πολεμούν'' την Ιερά σύνοδο για την στάση της στο θέμα των νέων ταυτοτήτων αποδίδοντας χαρακτηρισμούς στους Μητροπολίτες όπως ''σκληροπυρηνικοί'', ''στην πυρά'', ''σκληροί της Εκκλησίας'' και άλλα τέτοια κοσμητικά επίθετα με σκοπό να προκαταλάβουν την επίσημη θέση της Ελληνορθόδοξης εκκλησίας.

Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό δημοσίευμα που προκαταβάλλει το είδος της ενορχηστρωμένης πολεμικής που πρόκειται να δεχθεί και πάλι η εκκλησία μας, στην περίπτωση πάντα που δεν υποταχθεί στα σχέδια και στα κελεύσματα της "νέας εποχής".

Το δημοσίευμα υποστηρίζει πως δεν αφορά την εκκλησία το θέμα των ταυτοτήτων των Ελλήνων πολιτών και επαναφέρει στη μνήμη τους την αφαίρεση του θρησκεύματος από τις ταυτότητες αγνοώντας όμως τα 3.000.000 των υπογραφών που απαιτούσαν το θρήσκευμα να αναγράφεται στις ταυτότητες τους.

Το να γινόταν η αποδοχή της κάρτας προαιρετική δεν υπάρχει ως σκέψη στο μυαλό του συντάκτη που κάνει λόγο για θρησκευτικό φανατισμό. Την ίδια ώρα προβάλλει την ευρωπαϊκή εικόνα της χώρας μη τυχόν και θιγεί ή απογοητεύσουμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας με την άρνηση του λαού...

Τέλος, βάζει πάνω από όλα την φιλανθρωπική υπόσταση της εκκλησίας και συγχέει το έθνος με το κράτος αφήνοντας τον όρο περί πνευματικής σχέσης ασαφή και αφαιρεί το δικαίωμα την εκκλησίας να δίνει συμβουλές σε θέματα όπως αυτό της ελευθερίας του ποιμνίου.

Αυτά γράφονται και υποστηρίζονται από την μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα της Ελλάδας.

Λοΐζος Λοΐζος

Τον έδιωξαν από την ΕΛ.ΑΣ. γιατί αρνήθηκε να παραλάβει την "Κάρτα του Πολίτη"