GreekRussian (CIS)
Β Προς Κορινθίους Επιστολή 4 (Τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου - Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀποστόλου καὶ ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ - Προσωρινὴ θλῖψις καὶ αἰωνία δόξα)

Τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου

1 Διὰ τοῦτο, ἐπειδὴ ἔχομεν τὴν ὑπηρεσίαν αὐτὴν μὲ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, δὲν χάνομε τὸ θάρρος μας,

2 ἀλλ’ ἀπαρνηθήκαμε τὰς πράξεις ποὺ οἱ ἄνθρωποι κρύβουν ἀπὸ ντροπὴ καὶ δὲν φερόμεθα μὲ πανουργίαν οὔτε νοθεύομεν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλά, φανερώνοντες τὴν ἀλήθειαν, συσταίνομε τὸν ἑαυτόν μας πρὸς κάθε συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

3 Ἐὰν εἶναι σκεπασμένο τὸ εὐαγγέλιόν μας, εἶναι σκεπασμένο δι’ ἐκείνους ποὺ χάνονται.

4 Ὁ θεὸς τοῦ κόσμου τούτου ἐτύφλωσε τὸν νοῦν τῶν ἀπίστων, ὥστε νὰ μὴ ἰδοῦν τὸ φῶς τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι εἰκὼν τοῦ Θεοῦ.

5 Διότι δὲν κηρύσσομεν τὸν ἑαυτόν μας ἀλλὰ τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν ὡς Κύριον, τοὺς δὲ ἑαυτούς μας δούλους σας πρὸς χάριν τοῦ Ἰησοῦ.

6 Διότι ὁ Θεὸς ποὺ εἶπε νὰ λάμψῃ φῶς ἀπὸ τὸ σκοτάδι, αὐτὸς ἔλαμψε μέσα μας, διὰ νὰ φέρῃ εἰς φῶς τὴν γνῶσιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀποστόλου καὶ ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ

7 Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν αὐτὸν μέσα σὲ πήλινα σκεύη, διὰ νὰ φανῇ ὅτι τέτοια ὑπερβολικὴ δύναμις εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν προέρχεται ἀπὸ μᾶς.

8 Πιεζόμεθα μὲ κάθε τρόπον, ἀλλὰ δὲν φθάνομεν σὲ ἀδιέξοδον, εὑρισκόμεθα σὲ ἀδυναμίαν ἀλλ’ ὄχι σὲ ἀπελπισίαν, διωκόμεθα ἀλλὰ δὲν ἐγκαταλειπόμεθα,

9 καταβαλλόμεθα ἀλλὰ δὲν χανόμεθα.

10 Πάντοτε φέρομεν εἰς τὸ σῶμά μας τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, διὰ νὰ φανερωθῇ καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ εἰς τὸ σῶμά μας.

11 Διότι ἐνῷ ζῶμεν παραδιδόμεθα πάντοτε εἰς θάνατον χάριν τοῦ Ἰησοῦ, διὰ νὰ φανερωθῇ καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ εἰς τὸ θνητόν μας σῶμα.

12 Ὥστε ὁ μὲν θάνατος συντελεῖται σ’ ἐμᾶς, ἀλλ’ ἡ ζωὴ σ’ ἐσᾶς.

13 Ἀλλ’ ἐπειδὴ ἔχομεν τὸ ἴδιο πνεῦμα τῆς πίστεως σύμφωνα πρὸς ὅ,τι εἶναι γραμμένον, Ἐπίστεψα καὶ διὰ τοῦτο ἐμίλησα, καὶ ἐμεῖς πιστεύομεν, διὰ τοῦτο καὶ μιλᾶμε,

14 διότι γνωρίζομεν ὅτι ἐκεῖνος ποὺ ἀνέστησε τὸν Κύριον Ἰησοῦν θὰ ἀναστήσῃ καὶ ἐμᾶς διὰ τοῦ Ἰησοῦ καὶ θὰ μᾶς στήσῃ μαζὶ μ’ ἐσᾶς ἐνώπιόν του.

15 Ὅλα γίνονται πρὸς χάριν σας, ὥστε καθὼς ἡ χάρις ἐπεκτείνεται εἰς περισσοτέρους, νὰ προκαλέσῃ πλουσίαν τὴν εὐχαριστίαν πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ.

Προσωρινὴ θλῖψις καὶ αἰωνία δόξα

16 Διὰ τοῦτο δὲν χάνομεν τὸ θάρρος μας, ἀλλὰ ἂν καὶ ὁ ἐξωτερικός μας ἄνθρωπος φθείρεται, ὁ ἐσωτερικὸς ὅμως ἀνακαινίζεται μέρα μὲ τὴν ἡμέρα.

17 Διότι ἡ στιγμιαία ἐλαφρὴ θλῖψίς μας προετοιμάζει γιὰ μᾶς αἰώνιον βάρος δόξης, ποὺ ὑπερβαίνει κάθε μέτρον,

18 ἐπειδὴ τὸ βλέμμα μας προσηλώνεται ὄχι σ’ ἐκεῖνα ποὺ βλέπονται ἀλλὰ σ’ ἐκεῖνα ποὺ δὲν βλέπονται, διότι ἐκεῖνα ποὺ βλέπονται εἶναι πρόσκαιρα· ἐκεῖνα ποὺ δὲν βλέπονται, εἶναι αἰώνια.

Το αρχαίο κείμενο

1 Διὰ τοῦτο, ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην καθὼς ἠλεήθημεν, οὐκ ἐκκακοῦμεν,

2 ἀλλ' ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας συνιστῶντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

3 εἰ δὲ καὶ ἔστι κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶ κεκαλυμμένον,

4 ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσε τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ.

5 οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν, ἀλλὰ Χριστὸν Ἰησοῦν Κύριον, ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν.

6 ὅτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

7 Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν,

8 ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ' οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ' οὐκ ἐξαπορούμενοι,

9 διωκόμενοι ἀλλ' οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ' οὐκ ἀπολλύμενοι,

10 πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ.

11 ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν.

12 ὥστε ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν.

13 ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν,

14 εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν.

15 τὰ γὰρ πάντα δι' ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.

16 Διὸ οὐκ ἐκκακοῦμεν, ἀλλ' εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ' ὁ ἔσωθεν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ.

17 τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ' ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν,

18 μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα· τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια.

Β Προς Κορινθίους Επιστολή 5 (Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ κίνητρον καὶ δύναμις - Νέα ζωὴ ἐν Χριστῷ)

Κεντρικό μενού

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Ιωάννης Τάτσης. Θρησκειολογικό μάθημα Θρησκευτικών; Γιατί;
Κύριος Ιησούς Χριστός

Θρησκειολογικό μάθημα Θρησκευτικών; Γιατί;
 
Γράφει ο Ιωάννης Τάτσης, Θεολόγος
 
“We have to teach to the children all religions” (=Πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά όλες τις θρησκείες). Με αυτή την πρόταση η Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου περιέγραψε περιφραστικά τον προσανατολισμό που δίνεται στο μάθημα των Θρησκευτικών, καθώς οι αγγλόφωνοι ακροατές της ομιλίας της στο London School of Economics αδυνατούσαν να μεταφράσουν επαρκώς τον όρο «θρησκειολογία» που εκείνη ανέφερε στην ελληνική γλώσσα. 
Η υπουργική δήλωση είναι σαφής. Η περαιτέρω μάλιστα διευκρίνιση της Υπουργού ότι εκτός από την ορθόδοξη θρησκεία οι μαθητές θα διδάσκονται όλες τις θρησκείες ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μάθουν, να γνωρίζουν, να συγκρίνουν και εν τέλει να αποφασίσουν τι θέλουν για τη ζωή τους, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρανόησης των λεγομένων της.
 
Το έργο της ριζικής αλλαγής του περιεχομένου του θρησκευτικού μαθήματος δεν υλοποιείται προφανώς από την ίδια την Υπουργό αλλά από την αρμόδια για τα νέα προγράμματα σπουδών και βιβλία Θρησκευτικών Ομάδα εργασίας. 
Ως γνωστόν τα μέλη της Ομάδας αυτής ανήκουν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, στον νεοφανή σύνδεσμο θεολόγων ΚΑΙΡΟΣ, που όπως αποκαλύπτεται δεν συστήθηκε για άλλο λόγο παρά για την προώθηση του θρησκειολογικού μαθήματος. 
Το παράξενο είναι ότι τόσο τα στελέχη του ΚΑΙΡΟΥ όσο και ο αρμόδιος για το θρησκευτικό μάθημα Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μέλος και ο ίδιος του ΚΑΙΡΟΥ, σε κάθε ευκαιρία δηλώνουν ότι είναι αντίθετοι με το θρησκειολογικό μάθημα! Η υπουργική όμως δήλωση δείχνει πως, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις τους, προετοιμάζουν μάθημα θρησκειολογικό! 
 
Τα βασικά ερωτήματα είναι πλέον δύο: α) Πόσο διαφέρει τελικά το «ανοιχτό» μάθημα που πρεσβεύει ο ΚΑΙΡΟΣ από το θρησκειολογικό μάθημα στο οποίο αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας; και 
β) Μήπως τελικά κάποιοι θεολόγοι όταν απευθύνονται προς τους συναδέλφους τους και τη Διοικούσα Εκκλησία ισχυρίζονται ότι θα διατηρήσουν την κεντρική θέση της ορθόδοξης χριστιανικής θεολογίας στο μάθημα των Θρησκευτικών, στην πράξη όμως υλοποιούν τη μετατροπή του σε θρησκειολογικό επειδή αυτή είναι η επιθυμία και βούληση των πολιτικών προϊσταμένων τους;

Στα σχολεία της πατρίδας μας η θρησκευτική μόρφωση των μαθητών δεν μπορεί να μετατραπεί σε απλή θρησκειολογική ενημέρωση. Η συνταγματική επιταγή χορήγησης θρησκευτικής παιδείας στους ελληνόπαιδες αφορά προφανώς στην μετάδοση σε αυτούς της ζώσας και βιουμένης από τους ίδιους και τον περίγυρό τους ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης και θεολογίας.

Όσοι θεολόγοι σπεύδουν να εξυπηρετήσουν τα κυβερνητικά σχέδια μετατροπής του μαθήματος σε θρησκειολογικό ας αναλογιστούν ποιας ειδικότητας εκπαιδευτικοί θα διδάξουν ένα τέτοιο μάθημα. Ήδη κόμματα της Αριστεράς, που επίμονα ζητούν θρησκειολογικό μάθημα, δηλώνουν ότι δεν είναι οι θεολόγοι οι αρμοδιότεροι για τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος.

Θρησκειολογικό μάθημα ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί ούτε πολύ περισσότερο οι κοινότητες των ετεροδόξων και αλλοθρήσκων πολιτών της Ελλάδος ζητούν. Γιατί λοιπόν το Υπουργείο προωθεί θρησκειολογικό μάθημα; 
Την απάντηση μας έδωσε πριν ένα περίπου μήνα ο κ. Αναστάσιος Μαρίνος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ.. Σημείωνε σε άρθρο του τα εξής σημαντικά: «…νέες κινήσεις ἐκδηλώνονται τίς τελευταῖες ἡμέρες πρός τήν κατεύθυνση καί πάλιν τῆς μετατροπῆς τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς θρησκειολογικήν. 
Καί τήν προσπάθειάν τους αὐτήν ἐπιχειροῦν οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά τήν θέσουν ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, διάφοροι δέ πληροφορίαι λέγουν ὅτι ἡ κ. Διαμαντοπούλου, πεισθεῖσα πλέον ὅτι κατάργηση τοῦ μαθήματος θά προσέκρουεν εὐθέως πρός τό Σύνταγμα, πού δέν θά ἤθελε νά τό διακινδυνεύσει, ἐρωτοτροπεῖ πρός τήν ἰδέαν τῆς μετατροπῆς τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος εἰς θρησκειολογικήν». 
 
Θρησκειολογία λοιπόν αντί πλήρους κατάργησης, προς το παρόν. Αν αφήσουμε να περάσει αυτή την αλλαγή θα δώσουμε θάρρος στους κυβερνώντες που, μέσω των απαραίτητων ρυθμίσεων στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση, θα ανοίξουν το δρόμο για την πολυπόθητη για κάποιους από αυτούς πλήρη κατάργηση του μαθήματος. Θα τους το επιτρέψουμε; 
 
Θρησκευτικά 
http://anavaseis.blogspot.com/2011/02/blog-post_97.html#more

Περισσότερα...