GreekRussian (CIS)
Β Προς Κορινθίους Επιστολή 4 (Τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου - Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀποστόλου καὶ ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ - Προσωρινὴ θλῖψις καὶ αἰωνία δόξα)

Τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου

1 Διὰ τοῦτο, ἐπειδὴ ἔχομεν τὴν ὑπηρεσίαν αὐτὴν μὲ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, δὲν χάνομε τὸ θάρρος μας,

2 ἀλλ’ ἀπαρνηθήκαμε τὰς πράξεις ποὺ οἱ ἄνθρωποι κρύβουν ἀπὸ ντροπὴ καὶ δὲν φερόμεθα μὲ πανουργίαν οὔτε νοθεύομεν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλά, φανερώνοντες τὴν ἀλήθειαν, συσταίνομε τὸν ἑαυτόν μας πρὸς κάθε συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

3 Ἐὰν εἶναι σκεπασμένο τὸ εὐαγγέλιόν μας, εἶναι σκεπασμένο δι’ ἐκείνους ποὺ χάνονται.

4 Ὁ θεὸς τοῦ κόσμου τούτου ἐτύφλωσε τὸν νοῦν τῶν ἀπίστων, ὥστε νὰ μὴ ἰδοῦν τὸ φῶς τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι εἰκὼν τοῦ Θεοῦ.

5 Διότι δὲν κηρύσσομεν τὸν ἑαυτόν μας ἀλλὰ τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν ὡς Κύριον, τοὺς δὲ ἑαυτούς μας δούλους σας πρὸς χάριν τοῦ Ἰησοῦ.

6 Διότι ὁ Θεὸς ποὺ εἶπε νὰ λάμψῃ φῶς ἀπὸ τὸ σκοτάδι, αὐτὸς ἔλαμψε μέσα μας, διὰ νὰ φέρῃ εἰς φῶς τὴν γνῶσιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀποστόλου καὶ ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ

7 Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν αὐτὸν μέσα σὲ πήλινα σκεύη, διὰ νὰ φανῇ ὅτι τέτοια ὑπερβολικὴ δύναμις εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν προέρχεται ἀπὸ μᾶς.

8 Πιεζόμεθα μὲ κάθε τρόπον, ἀλλὰ δὲν φθάνομεν σὲ ἀδιέξοδον, εὑρισκόμεθα σὲ ἀδυναμίαν ἀλλ’ ὄχι σὲ ἀπελπισίαν, διωκόμεθα ἀλλὰ δὲν ἐγκαταλειπόμεθα,

9 καταβαλλόμεθα ἀλλὰ δὲν χανόμεθα.

10 Πάντοτε φέρομεν εἰς τὸ σῶμά μας τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, διὰ νὰ φανερωθῇ καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ εἰς τὸ σῶμά μας.

11 Διότι ἐνῷ ζῶμεν παραδιδόμεθα πάντοτε εἰς θάνατον χάριν τοῦ Ἰησοῦ, διὰ νὰ φανερωθῇ καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ εἰς τὸ θνητόν μας σῶμα.

12 Ὥστε ὁ μὲν θάνατος συντελεῖται σ’ ἐμᾶς, ἀλλ’ ἡ ζωὴ σ’ ἐσᾶς.

13 Ἀλλ’ ἐπειδὴ ἔχομεν τὸ ἴδιο πνεῦμα τῆς πίστεως σύμφωνα πρὸς ὅ,τι εἶναι γραμμένον, Ἐπίστεψα καὶ διὰ τοῦτο ἐμίλησα, καὶ ἐμεῖς πιστεύομεν, διὰ τοῦτο καὶ μιλᾶμε,

14 διότι γνωρίζομεν ὅτι ἐκεῖνος ποὺ ἀνέστησε τὸν Κύριον Ἰησοῦν θὰ ἀναστήσῃ καὶ ἐμᾶς διὰ τοῦ Ἰησοῦ καὶ θὰ μᾶς στήσῃ μαζὶ μ’ ἐσᾶς ἐνώπιόν του.

15 Ὅλα γίνονται πρὸς χάριν σας, ὥστε καθὼς ἡ χάρις ἐπεκτείνεται εἰς περισσοτέρους, νὰ προκαλέσῃ πλουσίαν τὴν εὐχαριστίαν πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ.

Προσωρινὴ θλῖψις καὶ αἰωνία δόξα

16 Διὰ τοῦτο δὲν χάνομεν τὸ θάρρος μας, ἀλλὰ ἂν καὶ ὁ ἐξωτερικός μας ἄνθρωπος φθείρεται, ὁ ἐσωτερικὸς ὅμως ἀνακαινίζεται μέρα μὲ τὴν ἡμέρα.

17 Διότι ἡ στιγμιαία ἐλαφρὴ θλῖψίς μας προετοιμάζει γιὰ μᾶς αἰώνιον βάρος δόξης, ποὺ ὑπερβαίνει κάθε μέτρον,

18 ἐπειδὴ τὸ βλέμμα μας προσηλώνεται ὄχι σ’ ἐκεῖνα ποὺ βλέπονται ἀλλὰ σ’ ἐκεῖνα ποὺ δὲν βλέπονται, διότι ἐκεῖνα ποὺ βλέπονται εἶναι πρόσκαιρα· ἐκεῖνα ποὺ δὲν βλέπονται, εἶναι αἰώνια.

Το αρχαίο κείμενο

1 Διὰ τοῦτο, ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην καθὼς ἠλεήθημεν, οὐκ ἐκκακοῦμεν,

2 ἀλλ' ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας συνιστῶντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

3 εἰ δὲ καὶ ἔστι κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶ κεκαλυμμένον,

4 ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσε τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ.

5 οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν, ἀλλὰ Χριστὸν Ἰησοῦν Κύριον, ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν.

6 ὅτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

7 Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν,

8 ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ' οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ' οὐκ ἐξαπορούμενοι,

9 διωκόμενοι ἀλλ' οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ' οὐκ ἀπολλύμενοι,

10 πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ.

11 ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν.

12 ὥστε ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν.

13 ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν,

14 εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν.

15 τὰ γὰρ πάντα δι' ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.

16 Διὸ οὐκ ἐκκακοῦμεν, ἀλλ' εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ' ὁ ἔσωθεν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ.

17 τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ' ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν,

18 μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα· τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια.

Β Προς Κορινθίους Επιστολή 5 (Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ κίνητρον καὶ δύναμις - Νέα ζωὴ ἐν Χριστῷ)

Κεντρικό μενού

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για τον Σιωνισμό, τους Εβραίους, το Ισλάμ, το Τέμενος
Θρησκευτικά
Διαβάστε και Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, "Ο ομολογιακός χαρακτήρας του μαθήματος των Θρησκευτικών είναι αδιαπραγμάτευτος αρχή στο σημερινό συνταγματικό status"
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011
Συντάκτης: Δ.ΜΑΚΡΗΣ
Η έμμεση επανάληψη από τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ της ρήσης του αρχαγγέλου Μιχαήλ «Στώμεν καλώς» και η εκ μέρους του διατύπωση της αλήθειας τρομοκράτησε όλους αυτούς τους αιμοσταγείς αλιγάτορες των λαών, που δρουν στις σκοτεινές στοές και τις μιαρές λέσχες, εξυπηρετώντας ως τυφλά όργανα το βδελυρό Σατάν. Ο γενναίος τούτος Ιεράρχης δεν μασάει τα λόγια του. Δεν λογαριάζει τις απειλές. Δεν σκιάζεται ούτε πτοείται από τις ύβρεις που εκτοξεύτηκαν εναντίον του. Δεν σιωπά, ούτε δειλιάζει αλλά ευθαρσώς αποκαλύπτει την αλήθεια για τον Σιωνισμό, το Ισλάμ, τον Πάπα και τον Οικουμενισμό. Η σθεναρή, γενναία και έντιμη στάση του τρομοκράτησε τους υπηρέτες του μυστηρίου της ανομίας και τάραξε τα λιμνάζοντα ύδατα που προκαλούν οι παντός τύπου συμβιβασμοί και ο ωχαδελφισμός με την παγιδευμένη στα δίκτυα του τεκτονισμού εξουσία!...
Οι αλήθειες πόνεσαν τόσο που κινητοποιήθηκε παγκοσμίως και άμεσα η γνωστή γκεμπελική μηχανή διαστρέβλωσης και κακοποίησης των μη αμφισβητήσιμων θέσεών του. Μέχρι και το Στέητ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανακοίνωση μιλώντας για ... αντισημιτισμό εκ μέρους των Ελλήνων(!!!), ενώ κινητοποίησε αναλόγως και τα φερέφωνα όργανα της λεγομένης άρχουσας τάξης, που διαθέτει στην πολιτική σκηνή και όχι μόνο, της ευλογημένης χώρας μας... Μέσα στο πλαίσιο αυτό η παγιδευμένη και ελεγχόμενη έξωθεν πολιτική εξουσία του τόπου, συμπαραστατούμενη, ευτυχώς από λίγες ιδιοτελείς περιθωριακές φωνές κοσμικών και αρχομανών ψευτο- εκκλησιαστικών ανδρών, επιχείρησε να διασύρει τον Ιεράρχη που κλόνισε με την ελεγκτική φωνή του τους ισχυρούς της γης και προπαντός τους λεχρίτες του χρήματος, που ρουφούν με τις τεχνητές κρίσεις το αίμα των κατατρεγμένων λαών στην προσπάθειά τους να επιβάλλουν μία παγκόσμια δικτατορία.
Η ελεγκτική φωνή όμως, του Μητροπολίτη Πειραιώς κατά των ισχυρών της Γης, όπως λέγουν πολλοί Πατέρες στο Άγιον Όρος, που ευθαρσώς τον στηρίζουν, είναι απαραίτητη για να συμπληρωθεί το κήρυγμα της Εκκλησίας, η οποία ζητάει μετάνοια απ' όλους, όχι μόνο από τους φτωχούς και κατατρεγμένους αλλά και από τους πλουσίους και ισχυρούς.

ΜΕΡΟΣ Β’
Οι δηλώσεις σας περί της θεομίσητης σιωνιστικής λαίλαπας, η οποία εκφράζουσα απολύτως το μυστήριο της ανομίας λυμαίνεται ολάκερη την οικουμένη παραποιήθηκαν, διαστρεβλώθηκαν, κακοποιήθηκαν. Οι κυρίως ένοχοι εκφραστές του Βεελζεβούλ μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού τρομοκρατήθηκαν και κίνησαν, ως πράττουν πάντοτε το γκαιμπελικό μηχανισμό που διαθέτουν για να καλυφθούν πίσω από τον φιλήσυχο Εβραϊκό λαό. Στην παγίδα τους δυστυχώς έπεσαν και ανώτατοι ρασοφόροι και πολιτικοί της πατρίδας μας, οι οποίοι καταφέρθηκαν δημοσίως εναντίον σας, ίσως γιατί κινούμενοι από ιδιοτέλεια επιθυμούν να τα έχουν καλά με τους κοσμοκράτορες του κόσμου τούτου... Το να κατηγορείς λοιπόν και μάλιστα με αποδείξεις τις οικογένειες λ.χ. του Ροκφέλλερ και του Ρότσιλτ και τους ανόμους σκοπούς που επιδιώκουν (βλ. Παγκόσμια κυβέρνηση κ.λ.π) που όλως τυχαίως συμβαίνει να είναι εβραϊκής καταγωγής ότι ευθύνονται για την οικονομική κρίση δε σημαίνει κατά την ταπεινή γνώμη μας ότι κατηγορείς τον εβραϊκό λαό! Ο φόβος της αποκάλυψης των ενόχων και η διατύπωση της στυγνής και μη αδιαμφισβήτητης αλήθειας κατέστησε παγκόσμια είδηση τις δηλώσεις σας. Τι λοιπόν θα λέγατε στους επικριτές σας;

Η Αδιαίρετος και ακαινοτόμητος Εκκλησία του Χριστού δεν είναι θρησκεία δηλαδή ψυχολογικό φαινόμενο διότι είναι αποκάλυψις του αιωνίου Δημιουργού της ζωής, μετοχή και κοινωνία στον Τριαδικό τρόπο υπάρξεως του αιωνίου Θεού που μεγαλοφυώς και υπερτελείως δημιουργεί εκ του μηδενός το σύμπαν και εκχέει την αγάπη Του και την πανσοφία Του σε όλη την Δημιουργία με κορωνίδα τον άνθρωπο. Η ενσάρκωσις του Λόγου του Θεού και η εν ταπεινώσει κένωσίς Του δια της προσλήψεως της ανθρωπίνης φύσεως, θελήσεως και ενεργείας και ιδιαίτατα η εν τω Σταυρώ θυσία και η δια της Αναστάσεως νίκη κατά της φθοράς και του θανάτου απέδειξε το μέγεθος της Θείας αγάπης και τον αληθή προορισμόν του ανθρωπίνου προσώπου. Επομένως η διακονία στην Εκκλησία δεν είναι εξουσία αλλά ταπεινή οικείωσις του έργου του Χριστού, του μόνου αληθούς Μεσσίου, «που δεν ήλθε διακονηθήναι αλλά διακονήσαι και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών». Δι’ αυτόν ακριβώς τον λόγον ο,τι λέγεται από Διακόνους του Ευχαριστιακού Σώματος θα πρέπει να είναι λόγος αληθείας, που δεν θα επιδιώκει να έχη πολιτικήν διάστασι αλλά την αληθή διάκρισι των γεγονότων διότι «η Βασιλεία του Θεού ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου».
Σε αυτό το πνεύμα κινείται, θέλω να πιστεύω και ο δικός μου ταπεινός λόγος, αφού δεν αντιπαρατάσσεται προς πρόσωπα όσον κατεγνωσμένα και αν είναι, διότι είναι θεοΐδρυτα και θεοειδή ασχέτως εάν το αναγνωρίζουν η όχι, αλλά που προσπαθεί να καταδείξη την αντινομία των καταστάσεων και κατά την ελαχίστη γνώμη μου την εσφαλμένη τραγικότητά τους.
Με αυτό το πνεύμα ωμίλησα στην εκπομπήν του τηλεοπτικού διαύλου MEGA της 20ης/12/2010 «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA» απαντών στις ερωτήσεις του δημοσιογραφικού διδύμου και εκεί μετέφερα απλώς τον αληθή μαρτυρικό λόγο των χιλιάδων αντισιωνιστών Εβραίων συνανθρώπων μας οι οποίοι δεκαετίες τώρα μάχονται την Σιωνιστική εκτροπή από τον αληθή Ιουδαϊσμόν, καταδεικνύοντες ότι η θεολογία των Σιωνιστών ηγετών με την σφοδρά επιθυμία τους για την πραγμάτωσι του ονείρου παγκόσμιας εξουσίας και ηγεσίας διεστράφη από τον θεϊσμόν της Παλαιάς Διαθήκης των Προφητών και των Δικαίων, εις Εωσφορισμόν και Σατανισμόν αποδεχθέντες την θεολογία του Δυϊσμού και αναμένοντες ως «Μεσσία της δόξης» τον αναγγελόμενον εις τον αιώνιον λόγον του Θεού άνθρωπον της αποστασίας και της ανομίας, τον ως Αντίχριστον ονομαζόμενον.
Δι’ αυτόν σχεδιάζεται η επανοικοδόμησις του Ναού του Σολωμόντος επί του λόφου, όπου τώρα ευρίσκεται το τέμενος του Ομάρ και διαδίδεται και διαφημίζεται η αναγκαιότης της δήθεν παγκοσμίου Κυβερνήσεως και του παγκοσμίου ηγέτη, η κατάργησις των εθνικών κρατών και η οικονομική συνένωσις με ένα παγκόσμιο νόμισμα. Για την υλοποίηση αυτού του οράματος εγκατελείφθη ο αληθής Νόμος του Θεού, η Πεντάτευχος και οι Προφήται και αντικατεστάθησαν από τας εωφορικής επινοήσεως περγαμηνάς του Ταλμούδ, της Καμπάλα και της Ραββινικής παραφιλολογίας. Αποδείξεις των ανωτέρω περιέχονται στις εκπληκτικές ιστοσελίδες των αρνουμένων αύτήν την τραγική έκπτωσι ορθοδόξων εβραίων, στις οποίες και παραπέμπω τους «καλοθελητάς» που ανέλαβαν την επαγγελματικήν υπεράσπισι της Σιωνιστικής εκτροπής εκ του αληθούς Ιουδαϊσμού. Ας κάμουν τον κόπον να πληκτρολογήσουν στο διαδύκτιο τις ιστοσελίδες: http://www.israelversusjudaism.org και http: //www.jewsnotzionists.org/ index.htm και τότε ίσως αισθανθούν εντροπήν για την άθεσμον και προκλητικήν στήριξί τους στο Σιωνιστικόν τέρας. Πρέπει δε να ληφθεί σοβαρώς υπ’ όψιν, ότι οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες που εκπροσωπούν χιλιάδες ορθοδόξων εβραίων αρνουμένων την Σιωνιστικήν εκτροπήν εδρεύουν στις Η.Π.Α. και ότι στις συγκεκριμένες εβραϊκές ιστοσελίδες παρουσιάζονται εκτύπως τραγικά ντοκουμέντα πολλά των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί για την σημαντική βιβλιογραφία επί του θέματος για τις σχέσεις των Σιωνιστών ηγετών με το αισχρό και εγκληματικό καθεστώς του παρανοϊκού δικτάτορα Αδόλφου Χίτλερ που εξωλόθρευσε εκατομμύρια συνανθρώπων Εβραίων, Ρώσων, Πολωνών, Ελλήνων, Αθιγγάνων σε ένα από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα της ανθρώπινης Ιστορίας, που σήμερα όλοι με βδελυγμία καταδικάζουμε και μάλιστα προσωπικώς υποκλίνομαι ενώπιον της μνήμης των θυμάτων του τραγικού Ολοκαυτώματος κατασπαζόμενος τας μαρτυρικάς πληγάς των αθώων θυμάτων. Ενδεικτικώς αναφέρομεν το συκλονιστικό βιβλίο «Min Hametzar» (Από τα βάθη) που εξεδόθη στην Ν. Υόρκη το 1961 εις τα Εβραϊκά και που συνεγράφη από τον Ραββίνο της Σλοβακίας Michael Ber Weissmandl ztl, Κοσμήτορος του Ιδρύματος Nitra Yeshiva που αναφέρεται στα χρόνια 1942-1945. Αν δε υπήρχε ανθρώπινη δικαιοσύνη στην δίκη της Νυρεμβέργης πέραν των φυσικών ειδεχθών έγκληματιών αυτουργών Ναζί, θα έπρεπε να δικαστούν και οι ηθικοί αυτουργοί μεταξύ των οποίων και ο Πάπας της Ρώμης για το απίστευτο έγκλημα της δολοφονίας των οχτακοσίων χιλιάδων Σέρβων Νεομαρτύρων υπό τις ευλογίες του προσφάτως «αγιοποιηθέντος» από το Βατικανό ειδεχθούς εγκληματίου Καρδιναλίου της Κροατίας Αλουϊσίου Στέπινατς.
Συνεπώς δεν αποδέχομαι την κατηγορία του αντισημιτισμού που τεχνηέντως επεχείρησε το παγκόσμιο Σιωνιστικό λόμπυ να μου προσάψει διαστρέφοντας τους λόγους μου, διότι απλώς ανέδειξα την αλήθεια των πραγματικών περιστατικών που καταγγέλουν δεκάδες χρόνια οι ομοεθνείς των. Δια τον Ισραηλιτικόν λαόν τρέφω αισθήματα βαθυτάτης αγάπης και εκτιμήσεως όπως δια κάθε λαόν της υφηλίου, ως οφείλω ως μέλος της Αδιαιρέτου Εκκλησίας του Χριστού. Αντισιωνιστής είμαι και όχι αντισημίτης αντικρούων την πλανημένη και αδόκιμη θεώρηση του κόσμου και της ζωής με τον τραγικό και απαράδεκτο εωσφορισμό, που διαδίδεται δια μέσου των παραρτημάτων του Διεθνούς Σιωνισμού, των μασονικών σε κάθε χώρα στοών, όπου υπό τα κρυπτογραφικά στοιχεία του ιδίου Θεού της Μασονίας ΜΑΤΣ (Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος) κρύπτεται ο Εωσφόρος, όπως αποδεικνύεται από την εσωτερική βιβλιογραφία των στοών ως του επί τριάντα έτη Διευθυντού των θεοσοφιστικών-μασονικών περιοδικών ΙΛΙΣΣΟΣ και ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Κωστή Μελισσαρόπουλου υπό τον τίτλον «Επτά ομιλίαι εις τον 18ον βαθμόν» και έχω καταδείξει σε δημοσιευμένα κείμενά μου και σε αναπάντητη αίτησί μου προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου για την κατά νόμον διάλυσιν των λειτουργούντων υπό το προσωπείον δήθεν Ιδρυμάτων Μασονικών στοών, ενώ ουσιαστικά αποτελούν Ναούς λατρείας και μυήσεως στον Εωσφορισμόν που ήδη εκρεμεί προς εκδίκασιν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Την πλήρη εξάρτηση των Μασονικών Στοών από τον Διεθνή Σιωνισμό απέδειξε με αδιάσειστα ντοκουμέντα ο μαχητής Δημοσιογράφος Κώστας Τσαρούχας στο μοναδικό βιβλίο «Η Μασονία στην Ελλάδα» που προλόγισε ο πρύτανης της Δημοσιογραφίας Σεραφείμ Φυντανίδης και όπου αποδεικνύεται ότι όλες οι ανά τον κόσμο Στοές υπόκεινται στην Σιωνιστική Υπερστοά BENEN BERITH (Μεγάλη Δρυς) η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ και η οποία έχει παράρτημά της στην περιοχή της πλατείας Συντάγματος.
Την παγκόσμια οικονομική δικτατορία που επιχειρείται να επιβληθή την κατέδειξε αναφερομένη στην Υπερστοά Μπίλτνεμπεργκ, πολιτικού βραχίονα του διεθνούς Σιωνισμού η ανάρτηση στις ιστοσελίδες: http:/ /powerstructureresearch.wordpress.com/2009/05/27/das-institutionelle-netz werk-der-bilderberg-gruppe και http://blogpoliteia.wordpress.com/2009/05/ 28/machtstruktur-mapping-1-das-institutionelle-netzwerk-der-bilderberg-gruppe/#comment-511, από όπου το περιοδικό NEXUS Ιουνίου 2010 αναδημοσιεύει τα σχετικά ντοκουμέντα και όπου παρίσταται ανάγλυφα η ασύληπτη και εφιαλτική παγκόσμια διαπλοκή, η οικονομική απολυταρχία δια των οποίων επιχειρείται ο στραγγαλισμός των δημοκρατικών ελευθεριών των λαών.

Η καλλιεργούμενη και κατευθυνόμενη τάση πολυπολιτισμικότητας και σταδιακής κατάργησης της έννοιας του έθνους αλλάζει τα δεδομένα και στην χώρα μας, η οποία τα τελευταία χρόνια με την ανοχή πιθανόν και τη στήριξη της πολιτικής εξουσίας δέχθηκε κύματα λαθρομεταναστών. Μέσα στο πλαίσιο αυτό βλέπουμε την κυβέρνηση αποδεχόμενη τις πιέσεις όχι μόνο να επικροτεί αλλά και αντισυνταγματικά να χρηματοδοτεί την ανέγερση τεμένους δήθεν για την εξυπηρέτηση αυτών που παρανόμως εισήλθαν στην Ελλάδα. Τη στιγμή λοιπόν που η Πολιτεία αρνείται να ανεγείρει ορθόδοξο ναό της Αναστάσεως του Χριστού (τάμα του Έθνους) στην Αθήνα απορρίπτοντας απόφαση που ελήφθη από την εποχή του Καποδίστρια φαίνεται να προωθεί την ανέγερση Τζαμιού!!! Τι νομίζετε πως συμβαίνει στην πολιτική εξουσία του τόπου μας; Μήπως εξυπηρετεί συμφέροντα άλλου λαού και όχι του ορθοδόξου;
Η γεωγραφική θέσις της χώρας μας, μεταξύ τριών ηπείρων, την μεταβάλλει αυτοδικαίως σε πύλη εισόδου στον φερόμενο ευρωπαϊκό «παράδεισο» των όντως εμπεριστάτων και δυστυχούντων πληθυσμών της Ασίας και της Αφρικής και είναι γνωστή η μέθοδος που χρησιμοποιούν κυρίως οι Τούρκοι δουλέμποροι βυθίζοντες τα πλαστικά πλοιάρια μεταφοράς των μεταναστών και μεταβάλοντες τεχνηέντως τις διαδικασίες αποτροπής εισόδου εις τα χωρικά ύδατα της χώρας σε ανθρωπιστικές επεμβάσεις διασώσεως των διακινδυνευόντων με πνιγμό παρανόμων μεταναστών.
Θα ισχυριστούν μερικοί, ότι η αναδρομή στο ιστορικό παρελθόν, εμπεριέχει το στοιχείο του ξενοφοβικού συνδρόμου, είναι όμως τραγικό λάθος να παροραθή η ιστορική πραγματικότης, ότι κάθε σπιθαμή Ελληνικής γης απηλευθερώθη από την βάναυσο οθωμανική-μουσουλμανική δεσποτεία με ποταμούς αίματος και τύμβους οστέων και θα πρέπει εναύλως να ηχούν στη σκέψη μας οι λόγοι του αποθανόντος Πρωθυπουργού της γείτονος χώρας Τουργκούτ Οζάλ λέγοντος: «Οι διεκδικήσεις της Τουρκικής Πολιτείας εις βάρος της Ελλάδος μπορούν να υλοποιηθούν με την ειρηνική επέλασι μουσουλμανικών πληθυσμών σε αυτή, υπό την μορφή μεταναστευτικού ρεύματος». Πιστεύω ότι ουδείς εχέφρων θα επεθύμει να δη αυξανομένη την μουσουλμανική μειονότητα της Ελλάδος με ακρίτους πολιτογραφήσεις μεταναστών μουσουλμανικής θρησκευτικής παραδοχής, οι οποίοι θα απαιτήσουν αυτό που συμβαίνει στην Ελληνική Θράκη, δηλαδή να υποχωρή το ελληνικό δικαιϊκό σύστημα, έναντι της μουσουλμανικής Uma και του θρησκευτικού νόμου Saria, να ισχύη εις όλην την Επικράτειαν. Κυρίαρχο στοιχείο του Ισλάμ είναι η επεκτατικότης του και η θρησκευτική μισαλλοδοξία. Παρέλκει βέβαια να αναφέρωμε ότι σε μία χώρα όπως η δική μας που πέρασε πέντε ολόκληρους αιώνες τιμηματικώς υπό το μουσουλμανικό φάσγανο και «κέρδισε» χιλιάδες νεομαρτύρων των οποίων τα πάντιμα λείψανα χαριτόβρυτα ευωδιάζουν να αποδεχώμεθα τον δόλιο σχεδιασμό της νέας εποχής για δήθεν πολυπολιτισμικές κοινωνίες με μοναδικό στόχο την απομείωση της ορθοδόξου χριστιανικής μας ιδιοπροσωπείας κάτω από την πίεση των ψευδών κοσμοειδώλων του Ισλάμ, της αθεΐας η των άλλων παραθρησκειών ανθρωπίνης επινοήσεως. Οι συμπράτοντες πολιτικοί άρχοντες εις αυτήν την κατεύθυνση υπό το πρόσχημα των δήθεν δημοκρατικών ελευθεριών ασφαλώς και είναι ετεροκίνητα νευρόσπαστα πλήρως ηθικώς απονευρωμένα στην επιχειρουμένη αποδόμηση της Ελληνορθοδόξου ταυτότητος που υπακούουν στα κελεύσματα των εγνωσμένων «μεγάλων αφεντικών»...

Ολόκληρη η συνέντευξη του Σεβ. δημοσιεύτεται στό τεύχος 119 (Ιανουάριος 2011) της εφημερίδας Στύλος Ορθοδοξίας.
 

Περισσότερα...