GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Αγοράζω Ελληνικά
Ειδήσεις

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΑΖΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ!

Η οικονομική κρίση που πλήττει σήμερα την Ελλάδα αναμένεται να ταλαιπωρήσει τους Έλληνες τουλάχιστον μια γεμάτη εξαετία και κατά πάσα πιθανότητα μόνο από το 2020 και μετά θα υπάρξουν σαφείς ενδείξεις βελτίωσης. Το αν τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα θα μας βασανίζουν σχετικά μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα εξαρτηθεί από το

πόσο σωστή και αντίστοιχα αποτελεσματική θα είναι η συμπεριφορά κυβερνώντων και κυβερνουμένων στη διάρκεια των αμέσως επομένων ετών. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά θα είναι τόσο πιο σωστή και αποτελεσματική όσο πιο σωστή θα είναι η διάγνωση της ασθένειας που δημιούργησε τα ποικίλα προβλήματα (και εν πολλοίς αδιέξοδα) στην ελληνική οικονομία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι την κύρια ευθύνη για τη σημερινή τραγική οικονομική κατάσταση της Ελλάδος, που υποβάθμισε το κύρος της διεθνώς, φέρουν οι απαρτιζόμενες από ανεπαρκείς πολιτικούς (όπως εκ του αποτελέσματος απεδείχθη), ελληνικές κυβερνήσεις, οι οποίες κατέφευγαν στο διεθνή δανεισμό για να καλύψουν τα ελλείμματα της χώρας, που κάθε χρόνο δημιουργούσαν οι υπερβολικές εισαγωγές της Ελλάδος (κυρίως καταναλωτικών προϊόντων), ενώ οι εξαγωγές της υστερούσαν εντυπωσιακά. Σε γενικές γραμμές, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 60 ετών η αξία των ελληνικών εισαγωγών ήταν κάθε χρόνο τρεισήμισι φορές μεγαλύτερη της αξίας των ελληνικών εξαγωγών. Τα μεταναστευτικά εμβάσματα, το τουριστικό συνάλλαγμα και το ναυτιλιακό συνάλλαγμα που ενίσχυαν την ελληνική οικονομία δεν έφθαναν για να καλύψουν το σύνολο των εμπορικών ελλειμμάτων που δημιουργούσε η σταθερή ανισορροπία εισαγωγών και εξαγωγών της Ελλάδος. Τα τελικά ελλείμματα οι κυβερνήσεις φρόντιζαν να τα καλύπτουν με δανεικά. Δυστυχώς, οι ελληνικές κυβερνήσεις, ενώ θα έπρεπε να είχαν λάβει πρόνοια υλοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων από Έλληνες και ξένους επενδυτές με σκοπό την αύξηση της ελληνικής παραγωγής, που θα οδηγούσε σε υποκατάσταση των ελληνικών εισαγωγών με εγχώρια προϊόντα και σε αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και συνεπώς σε περιορισμό των ετησίων εμπορικών ελλειμμάτων, ακολούθησαν ουσιαστικά μια φαύλη πολιτική εξυπηρέτησης συμφερόντων των εκάστοτε «ημετέρων». Αντί να ληφθούν μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, οι ανίκανοι και φαύλοι ασχολήθηκαν περισσότερο με την κατανομή στους «ημέτερους» των κονδυλίων των διαφόρων «πακέτων» που έφθαναν από τις Βρυξέλλες και δεν φρόντισαν για την αύξηση του υγιούς πλούτου που προκύπτει από την αύξηση της βιομηχανικής και γεωργικής παραγωγής και από την αποτελεσματικότερη λειτουργία του τομέα των Υπηρεσιών.

Πρόσθετα καλλιέργησαν στο λαό μια νοοτροπία «τζογαδόρου», την οποία ουσιαστικά θεσμοθέτησαν και οδήγησαν μεθοδευμένα τα διάφορα Ταμεία σε αποφάσεις, που είχαν κατάληξη την απώλεια δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή των αποταμιεύσεων των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, με βάση τα περιουσιακά στοιχεία των βουλευτών, τα οποία γνωστοποιήθηκαν πριν λίγες εβδομάδες, ηγετικά στελέχη των κομμάτων εξουσίας (και όχι μόνον) και στενά συγγενικά τους πρόσωπα, με και χωρίς off shore εταιρείες, διαθέτουν πλούτο που άνετα μπορεί να τους χαρακτηρίσει φιλάργυρους, εφόσον δίνει την εντύπωση ότι δεν καλύπτει βασικές και μη βασικές ανάγκες τους, αλλά μάλλον ανθρώπινες ματαιοδοξίες. Εν πάση περιπτώσει, φιλάργυροι άνθρωποι δεν κρίνονται ως οι πιο κατάλληλοι να κυβερνήσουν μια χώρα και μάλιστα μια χώρα που αντιμετώπιζε σε τέτοιο βαθμό οικονομικό πρόβλημα και βρίσκεται εδώ και μήνες στην κόψη του ξυραφιού όσον αφορά και την τυπική της πτώχευση.

Σήμερα βρισκόμαστε πλέον σε μια κατάσταση που πρέπει να γίνει σαφές στους Έλληνες, ότι το επίπεδο ευημερίας του, όπως αυτό ήταν αντιληπτό την τελευταία εικοσαετία, αποτελεί οριστικά παρελθόν διότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει η καταναλωτική συμπεριφορά του ένα προς τρεισήμισι, εφόσον το ποτήρι έχει ξεχειλίσει. Οι περικοπές μισθών και συντάξεων προσδιορίζουν τα νέα επίπεδα κατανάλωσης των νοικοκυριών και συνεπώς και το νέο μέγεθος της καταναλωτικής ελληνικής αγοράς. Σε απλά ελληνικά σημαίνει, ότι σε μόνιμη βάση πλέον κάθε είδους ελαστικές δαπάνες των Ελλήνων θα καταργηθούν ή θα περιοριστούν ανάλογα με το ύψος εισοδήματος κάθε νοικοκυριού. Είναι αφέλεια να πιστεύει κανείς ότι το επίπεδο κατανάλωσης θα επιστρέψει τουλάχιστον μέχρι το 2020 στο προ της έναρξης της κρίσης επίπεδο και θα είναι σφάλμα η όποια ελληνική κυβέρνηση «να ρίξει χρήμα στην αγορά» για να τονώσει την κατανάλωση. Αυτό θα σήμαινε ότι θα συνέχιζε να ακολουθεί μια πολιτική δημιουργίας ελλειμμάτων υποκινώντας καταναλωτικές συμπεριφορές εκτός δυνατοτήτων των Ελλήνων καταναλωτών και ευρύτερα της ελληνικής οικονομίας. Είναι ως εκ τούτου σαφές, ότι ο αναμενόμενος περιορισμός της ιδιωτικής κατανάλωσης θα οδηγήσει σε κλείσιμο πρόσθετο σημαντικό αριθμό των υπεράριθμων για τα πραγματικά σημερινά δεδομένα καταστημάτων με αντίστοιχη επίδραση στην αύξηση της ανεργίας, που θα φέρει νέα μείωση της κατανάλωσης κ.ο.κ.

Η αντίδραση στην επερχόμενη αύξηση της φτώχειας δεν μπορεί να έχει άμεσα θετικά αποτελέσματα. Μόνο με αύξηση των επενδύσεων (ελληνικών και ξένων) θα οδηγηθούμε σε αύξηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα αυξήσουν την ιδιωτική κατανάλωση και στη συνέχεια θα επιτρέψουν και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αυτό δυστυχώς απαιτεί χρονική υστέρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας το οικονομικό πρόβλημα των νοικοκυριών αναμένεται να οξυνθεί. Όμως η μέχρι σήμερα και η αναμενόμενη περαιτέρω πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης θέτει σε κίνδυνο και υφιστάμενες θέσεις εργασίας σε παραγωγικές μονάδες της χώρας. Με δεδομένη την έλλειψη ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων οι εξαγωγές των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές είναι δύσκολες έως αδύνατες. Είναι ως εκ τούτου απαραίτητο τα προϊόντα των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν Έλληνες εργαζόμενους και δίνουν εισόδημα σε εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες, να βρουν διέξοδο τουλάχιστον στην ελληνική αγορά. Μπορείς λοιπόν και εσύ να προσφέρεις τη μικρή, αλλά συγχρόνως σημαντική ως σύνολο βοήθεια στην ελληνική οικονομία και έμμεσα στον εαυτό σου αγοράζοντας ελληνικά προϊόντα όταν θα έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις μεταξύ ελληνικών και ξένων προϊόντων. Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται από τους κανονισμούς της Ευρ. Ένωσης και δεν επιτρέπεται να ενθαρρύνει τους Έλληνες καταναλωτές να αγοράζουν ελληνικά προϊόντα αντί εισαγόμενα. Εσύ όμως μπορείς να αγοράζεις τρόφιμα, ρούχα, υποδήματα, είδη σπιτιού κ.ά. που παράγονται στην Ελλάδα και όχι προϊόντα αλλοδαπής προέλευσης διότι βοηθάς το φίλο σου, το συγγενή σου, τον εαυτό σου. Όσο πιο πολύ προτιμάς τα προϊόντα της Ελλάδος τόσο πιο γρήγορα θα βελτιωθεί η οικονομική κατάστασή της, τόσο πιο γρήγορα θα βελτιωθεί η δική σου οικονομική κατάσταση. Αυτή η προσπάθεια μπορεί να γίνει κίνημα. Αν θέλουμε να βελτιωθούμε πρέπει να προσπαθήσουμε. Τα μεγάλα θετικά αποτελέσματα αποτελούν το σύνολο μικρών θετικών αποτελεσμάτων. Εσύ μπορείς να συμβάλλεις. Φρόντισε να συμβάλλει και ο φίλος σου και ο συγγενής σου.
Γεώργιος Ε. Δουδούμης, Οικονομολόγος – Συγγραφέας
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
infognomonpolitics.blogspot.com