GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Σελήνη
16 ημερών
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Τί θέλει ὁ Θεός ἀπό ἐμᾶς;
Λόγοι

Ἕνα ἐρώτημα βασανίζει κάθε ἄνθρωπο : Τί θέλει ὁ Θεός ἀπό ἐμᾶς; Τίποτα περισσότερο ἀπό τό νά δουλέψουμε μέ συνέπεια καί μεθοδικότητα στό πρόγραμμά μας π.χ. οἰκογενειακό, ἐπαγγελματικό, μοναστηριακό, φιλικό καί, ἀφοῦ τό ἐφαρμόσουμε τέλεια, νά ἐξέλθουμε ἔπειτα ἀπό αὐτό ἀπό ἀγάπη γιά τόν πλησίον, τόν κάθε δηλαδή πάσχοντα ἀδελφό μας. Αὐτό μας διδάσκει ἡ παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη καί τῆς Μελλούσης Κρίσεως.

Ἐδῶ στηρίζεται  ἡ ἔμπνευση ὡς δύναμη πού προάγει τό ἀνθρώπινο πνεῦμα καί τήν πρόοδο στόν κόσμο. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἐφευρετική, ἀναζητᾶ τρόπους γιά νά προσφέρει χαρά καί ἐνθουσιασμό στόν πονεμένο. Καμιά φορά χρειάζεται νά κάνεις τόν καραγκιόζη προκειμένου νά γλυκάνεις κάποιον.

Ἕνας μεγάλος θεολόγος, ὁ Σμέμαν, παρατηρεῖ εὔστοχα : «Τό Χριστό τόν προσέγγισαν οἱ πολύ ἁμαρτωλοί καί οἱ Ἅγιοι, ὄχι οἱ θρησκευτικοί ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς Του». Τούς ἁμαρτωλούς ἀνθρώπους τούς ἐκπροσωπεῖ ἡ παραβολή τοῦ ἀσώτου καί τούς Ἁγίους ἡ παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη καί τῆς Μελλούσης Κρίσεως.

Νά πώς χαράσσεται ἡ πορεία ἑνός ἀνθρώπου πού βαδίζει πρός τή λύτρωση. Ἀπομακρύνεται ἀπό τόν Παράδεισο τοῦ Πατέρα, ξοδεύει τήν περιουσία του σέ ἀσωτεῖες καί μετανιωμένος ἐπιστρέφει (Ἄσωτος). Μπαίνει στό πρόγραμμα τοῦ Πατέρα του μέ μεράκι καί αὐταπάρνηση  τό ἀκολουθεῖ καί ἀφοῦ τό χωνέψει καλά, βγαίνει ἀπό αὐτό γιά νά προσφέρει τά δῶρα τοῦ Πατέρα στούς πάσχοντες ἀδελφούς (Καλός Σαμαρείτης).

Παραθέτω ὁρισμένα παραδείγματα πού φανερώνουν πώς μόνο ὅποιος βγῆκε ἀπό τό πρόγραμμά του ἀπό ἀγάπη καί μεράκι γιά τούς ἄλλους κατόρθωσε κάτι πολύ ὄμορφο στή ζωή του :

1. Κάποιος δουλεύει στά περπατημένα μουσικά μονοπάτια, στίς μουσικές φόρμες τίς παραδεδομένες καί τίς ἀφομοιώνει. Στή συνέχεια βγαίνει ἀπό αὐτά καί δημιουργεῖ τά δικά του μουσικά κομμάτια. Ἔτσι προάγεται ἡ μουσική.

2. Ὅλες οἱ ἐφευρέσεις στηρίζονται στήν καλή ἐφαρμογή τῶν παραδεδομένων θεωριῶν, διδασκαλιῶν καί ἀξιωμάτων καί κατόπιν στήν ὑπέρβασή τους.

3. Ὅταν ἔχεις χωνέψει πλήρως καί λειτουργεῖς ἄψογα τό πρόγραμμά σου στόν χῶρο ἐργασίας σου, τότε μπορεῖς χάριν τῆς ἀγάπης νά κάνεις κινήσεις ἀνιδιοτέλειας : γιά παράδειγμα, νά μείνεις περισσότερη ὥρα στήν ὑπηρεσία. Τότε μεγαλουργεῖς.

4. Ἕνας μοναχός λειτουργεῖ ἄψογα τό μοναστηριακό του πρόγραμμα, τό ἐφαρμόζει πλήρως καί νιώθει χαρά. Τότε μπορεῖ νά βγεῖ ἀπό τό πρόγραμμά του ἀπό ἀγάπη γιά τούς πληγωμένους ἀδελφούς του.

5. Μία οἰκοκυρά, λειτουργεῖ ὅλες τίς παραδεδομένες συνταγές τῆς μαγειρικῆς. Κατόπιν, μέ μεράκι καί ἀγάπη, φτιάχνει τίς δικές της συνταγές.

6. Τό ἴδιο ἰσχύει καί μέ τόν θεολογικό λόγο. Ὅταν τόν χωνέψεις καί δουλέψεις χρόνια μέ αὐτόν, γίνεσαι θεολόγος νοῦς καί προσφέρεις λόγο ἔνθεο πού ἔχει τήν προσωπική σου σφραγίδα. Ὁ Γέρων Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ ἔλεγε : «Ἡ ἔμπνευση δέν σταμάτησε ποτέ μέσα μου».

7. Ἀκόμα καί στόν ἀθλητισμό ὁ Τζόρνταν, ἕνας ἀπό τούς καλύτερους μπασκετμπολίστες πού πέρασαν ποτέ, ἀφοῦ ἔμαθε τέλεια ὅλους τους κανόνες τοῦ μπάσκετ καί καθημερινά ἐφάρμοζε μέ ὅλη του τή δύναμη τίς κλασικές τεχνικές, ἔφτιαξε τό δικό του στύλ καί ὅλοι τόν θαύμαζαν γιά τήν μοναδική δεξιοτεχνία του νά βάζει δύσκολα καλάθια. 

Συμπέρασμα : Ὅταν ὅλους ἐμᾶς τούς ἀσώτους ὁ οὐράνιος Πατέρας μας ξεπλύνει ἀπό τίς ἁμαρτίες καί μᾶς προσφέρει τά δῶρα Του, δέν μποροῦμε παρά νά βγοῦμε ἀπό τό καβούκι μας καί νά προσφέρουμε αὐτά τά δῶρα στούς πεινασμένους πνευματικά ἀδελφούς μας. Αὐτός εἶναι ὁ τέλειος δρόμος πού μας διδάσκει τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀρχιμ. Ἀρσενίου Κωτσόπουλου, "Ἐκπλήξεις Χάριτος", Ἀθήνα 2010, σελ. 503-505