GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Νέα προπαγάνδα κατά του Ιησού Χριστού εν όψει
Προπαγάνδα

Σημάδια παραθρησκευτικής προπαγάνδας

Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ένα άρθρο με τίτλο ''Τα μυστικά του Ιησού στο Διαδίκτυο'' στο οποίο διαφημίζεται η ψηφιοποίηση και η προβολή μέσω της Google εβραϊκών κειμένων που όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν τα δημοσιεύματα, ως παπαγαλάκια της νέας τάξης, ''ρίχνουν φώς'' στη ζωή του Χριστού.

Και μόνο από τον τίτλο του άρθρου καταλαβαίνει κανείς πως δεν έχει γραφτεί από Χριστιανό γιατί λείπει η λέξη Κύριος μπροστά από το όνομα του Θεανθρώπου αλλά και η λέξη Χριστός που το συνοδεύει γεγονός που υποδηλώνει μία άρνηση απόδοσης τιμής και σεβασμού. Ο αρθογράφος θα προτιμούσε σίγουρα να χρησιμοποιήσει τη λέξη Ναζωραίος όμως έτσι θα γινόταν αντιληπτός ευκολότερα από το κοινό. Επίσης ο Θεός ως φως δεν κράτησε τίποτε κρυφό η μυστικό όσον αφορά στην σωτηρία της ψυχής και στην πορεία της εκκλησίας του. Οι σαγηνευτικές μυστικοπάθειες λοιπόν όπως προκύτουν από τον τίτλο αυτό  ''Τα μυστικά του Ιησού'' χρησιμοποιούνται περισσότερο από γνωστούς αντιχριστιανικούς κύκλους που ελέγχουν μεταξύ άλλων και το διαδίκτυο.

Δίνεται λοιπόν ιδιαίτερη βαρύτητα από το Εβραϊκό κράτος σε αυτά τα ευρήματα που αποκαλούνται ''Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλλασας'' γιατί βρέθηκαν σε σπηλιές της νεκράς θάλασσας σύμφωνα με τους Ισραηλινούς και φυλάσσονται στο Ισραηλινό Μουσείο της Ιερουσαλήμ υπό συνθήκες  υψηλής ασφάλειας, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που να προστατεύονται μέχρι και από πυρηνική απειλή.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του ισραηλινού τύπου, τα Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας είναι τα παλαιότερα αντίγραφα της εβραϊκής βίβλου, περιλαμβάνουν όμως και κοσμικά κείμενα που χρονολογούνται από τον 3ο π.Χ. ως τον 1ο μ.Χ αιώνα και είναι γραμμένα πάνω σε δέρμα αγέννητου ζώου  δηλαδή περγαμηνή.

Πίσω από τη μάσκα

Σύμφωνα με αναγνώστες των χειρογράφων της νεκράς θάλασσας πρόκειται για κακόδοξα και ύπουλα κείμενα τα οποία σκοπό έχουν να πλήξουν την θεία υπόσταση του Ιησού ως Χριστού και ειδικότερα το γεγονός της Ανάστασης Του. Ενώ ο συγγραφέας τους εμφανίζεται ως πιστός του Ιησού Χριστού χαρακτηρίζοντας τον ως γλυκύτατο, ταυτόχρονα ισχυρίζεται πως από τον σταυρό κατέβητε ζωντανός και στη συνέχεια τον γιάτρεψαν στο μνήμα οι μαθητές του μαζί με μια θρησκευτική τάξη της εποχής ς που ήταν και αυτή που εκπαίδευσε τον Ιησού στο ρόλο του Μεσία. Τέλος έρχονται να ολοκληρώσουν τους δηλητηριώδεις ισχυρισμούς τους λέγοντας ότι ο Χριστός πέθανε και έθαψαν το σώμα του κάπου στο Ισραήλ οι μαθητές του σε μέρος που να μη βρεθεί ποτέ…

Αυτά τα ψευδή και συκοφαντικά έγγραφα δεν είναι τα μόνα που υπάρχουν, τα λεγόμενα απόκρυφα κείμενα αποτελούν μια πραγματικότητα που προήλθε από πολέμιους του Χριστιανισμού ανά τους αιώνες. Πολλά από αυτά είναι ψευδεπίγραφα και φέρουν την υπογραφή αποστόλων όμως το περιεχόμενο τους είναι μακράν της διδασκαλίας του Χριστού με αποτέλεσμα με μια απλή ανάγνωση κάποιος που έχει τον ψυχικό του οφθαλμό καθαρό να μπορεί να διακρίνει την υστεροβουλία που κρύβουν.

Σήμερα το εβραϊκό κράτος θεωρεί ως τη σημαντικότερη ανακάλυψη των εποχών του Ισραήλ τέτοιου είδους έγγραφα και το κέντρο έρευνας και ανάπτυξης του Google αναλαμβάνει τη ''διαφήμηση'' τους στο ιντερνέτ. Τα σημάδια δείχνουν ότι μια νέα έντονη καταιγίδα αντιχριστιανικών μηνυμάτων πλησιάζει και τα μέλη της εκκλησίας μας πρέπει να εφοδιαστούν με τα πνευματικά εφόδια που χρειάζονται για να την αντιμετωπίσουν και να βγουν αλώβητα και πιο δυνατά από αυτήν την δοκιμασία.

Λοΐζος Λοΐζος