GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Σελήνη
16 ημερών
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
“Τα θρησκευτικά δεν πρέπει να καταργηθούν”
Απόψεις
There are no translations available.

Επιστολή του κοσμήτορα της Θεολογικής σχολής του ΑΠΘ Μιχαήλ Τρίτου προς το υπουργείο Παιδείας

"Το μάθημα των θρησκευτικών όχι μόνο δεν θα πρέπει να καταργηθεί αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί, κυρίως στο λύκειο. Πρόκειται για μάθημα ανθρωπιστικό, το οποίο, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου το 95% και πλέον των πολιτών είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, έχει ομολογιακό χαρακτήρα",

τονίζει σε επιστολή του προς το υπουργείο Παιδείας ο κοσμήτορας της Θεολογικής σχολής του ΑΠΘ Μιχαήλ Τρίτος.

"Σε μια εποχή ανακατατάξεων και συγχύσεως ιδεών, όπου η βία έγινε σημαία, η εγκληματικότητα απλώνεται παντού και ο άνθρωπος εγκλωβίζεται σε απάνθρωπα πλαίσια, η νέα ελληνική γενιά έχει απόλυτη ανάγκη από το ηθοπλαστικό μάθημα των θρησκευτικών......Όπως το μάθημα της φυσικής αγωγής είναι υποχρεωτικό γιατί αναφέρεται στη σωματική ευεξία, κατά παρόμοιο τρόπο και το μάθημα των θρησκευτικών πρέπει να είναι υποχρεωτικό γιατί αναφέρεται στην καλλιέργεια της ψυχής, η οποία, κατά τον γερμανό φιλόσοφο Johannes Hessen, είναι η ψυχή του πολιτισμού", τονίζει στην επιστολή του ο Μιχαήλ Τρίτος.

Αυτό που σήμερα ισχύει είναι ότι "το μάθημα των θρησκευτικών διδάσκεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, σύμφωνα με τα επίσημα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα που έχουν καθοριστεί από το υπουργείο Παιδείας.

Αν για λόγους συνείδησης οι μαθητές δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα, δεν είναι αναγκαία η αιτιολόγηση της άρνησης στην υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται”.

Τα παραπάνω φυσικά ισχύουν για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και όχι για την πρωτοβάθμια. Πολλοί υποστηρίζουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε άλλη μία περίπτωση προσπάθειας έξωσης του Χριστού από τη ζωή μας και τα σχολεία μας, ωστόσο πιθανόν η απάντηση να έχει περισσότερες από μία διαστάσεις.

Ο καθηγητής Θεολογίας Γιώργος Παπαβασιλείου, με μεγάλη εμπειρία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκτιμά ότι "το μάθημα των θρησκευτικών απαξιώνεται, τουλάχιστον στο λύκειο". Προσθέτει ωστόσο ότι "η απαξίωση αυτή δεν αρχίζει με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο αλλά έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό".

Ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας των θρησκευτικών

Σε μια εποχή που όλα αμφισβητούντα, σε μια περίοδο που όλα καταρρέουν, σε μια ηλικία, την εφηβική, που ο νέος αναζητά καταφύγιο και στήριγμα, το μάθημα των θρησκευτικών θέτει προβληματισμούς αλλά και απαντά σε υπαρξιακά ερωτήματα και ανησυχίες.

"Ο θρησκειολογικός χαρακτήρας του μαθήματος δίνεται στη Β΄ λυκείου. Αναμφίβολα, ο τρόπος διδασκαλίας των θρησκευτικών θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί. Δεν πρόκειται για στείρα μεταφορά γνώσεων αλλά για βιωματικό μάθημα. Γι' αυτό και ο καθηγητής των θρησκευτικών, ο θεολόγος, μεταφέρει μήνυμα ζωής στους νέους. Μεταφέρει μήνυμα υπέρβασης και ανθρωπισμού", εκτιμά ο κοσμήτορας της Θεολογικής σχολής του ΑΠΘ Μιχαήλ Τρίτος.

Τι λέει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ορίζει ακριβώς τους σκοπούς του μαθήματος των θρησκευτικών, οι οποίοι είναι:
1) Να ενημερωθούν οι μαθητές για την υφή του θρησκευτικού φαινομένου.
2) Να γνωρίσουν ιδιαίτερα τον χριστιανισμό και κατεξοχήν την ορθοδοξία, και να τοποθετηθούν υπεύθυνα.
3) Να αξιοποιήσουν την προσφορά του μαθήματος, ώστε να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη του λυτρωτικού μηνύματος του Ευαγγελίου και να καλλιεργήσουν το ήθος και την προσωπικότητά τους, να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στο σύγχρονο κοινωνικό προβληματισμό και να βοηθηθούν να πάρουν έμπρακτα θέση".
Στη χώρα μας, επισημαίνουν οι θεολόγοι, το μάθημα των θρησκευτικών (όπως και σε πολλές άλλες σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες) έχει ομολογιακό χαρακτήρα. Ωστόσο, υπάρχει ήδη έντονος προβληματισμός από τους ίδιους τους καθηγητές θεολογίας για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διδάσκεται και να εξετάζεται το συγκεκριμένο μάθημα, ώστε ο σημερινός μαθητής του λυκείου να συνειδητοποιήσει τη δύναμη του λυτρωτικού μηνύματος του Ευαγγελίου.

Της Στελίνας Μαργαριτίδου

πηγή: Μακεδονία, 27/10/2010

thriskeftika.blogspot.com/