GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Σελήνη
16 ημερών
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Το στοίχημα της… fast track χρεοκοπίας!
Ειδήσεις
There are no translations available.

Το στοίχημα μιας… fast track ελληνικής χρεοκοπίας μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011 «παίζουν» και πάλι από χθες τα πιο τολμηρά διεθνή hedge funds, οδηγώντας σε τεράστια ημερήσια άνοδο το κόστος ασφάλισης των ελληνικών ομολόγων, καθώς πληθαίνουν οι ενδείξεις, ότι το Βερολίνο, με την υποστήριξη και της Γαλλίας,

αποφάσισε να επιβάλει στην Ευρωζώνη τη δημιουργία μηχανισμού ελεγχόμενης χρεοκοπίας.

Τα πενταετή συμβόλαια ασφάλισης ελληνικών ομολόγων από τον κίνδυνο χρεοκοπίας «σκαρφάλωσαν» πάλι χθες πάνω από τις 700 μονάδες βάσης, καταγράφοντας μια ημερήσια άνοδο 39 μονάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι η αγορά είναι εξαιρετική ρηχή και είναι δύσκολο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, η μεγάλη ημερήσια άνοδος φαίνεται να αντανακλά αφενός την αυξημένη ζήτηση CDS για το ελληνικό χρέος, αλλά και τον επαναπροσδιορισμό των πιθανοτήτων χρεοκοπίας της χώρας από τους οίκους που παρέχουν συμβόλαια ασφάλισης.

Τα κοράκια της αγοράς αρχίζουν να ποντάρουν και πάλι στο στοίχημα μιας γρήγορης ελληνικής χρεοκοπίας, περιμένοντας να πληρωθούν τα τεράστια κέρδη τους ίσως και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011, δηλαδή με τη συμπλήρωση ενός έτους από τη συμφωνία στήριξης της χώρας με το μνημόνιο. Στους κύκλους των hedge funds, άλλωστε, το στοίχημα της Ελλάδας φαίνεται ήδη χαμένο, όπως φαίνεται από τα σχόλια που κάνουν την εμφάνισή τους στο διαδίκτυο.
Ενδεικτικό του κλίματος που διαμορφώνεται είναι το σχόλιο της Lighthouse Investment Management, που έκανε την εμφάνισή του χθες και στο γνωστό διεθνές site “zerohedge” (δείτε το εδώ: http://www.zerohedge.com/article/guest-post-trading-olives-and-feta-cheese-submarines-losing-proposition), με τον εύγλωττο τίτλο: «Η ανταλλαγή ελιών και φέτας με υποβρύχια είναι μια χαμένη υπόθεση».
Ο αρθρογράφος τονίζει, ότι η υποστήριξη της Ελλάδας είχε νόημα για την Γερμανία, όσο η χώρα δαπανούσε τεράστια ποσά σε εξοπλιστικά προγράμματα, στηρίζοντας τη βιομηχανία οπλικών συστημάτων της Γερμανίας, αλλά πλέον έχει γίνει σαφές ότι η «κούρσα» των εξοπλισμών τελείωσε, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει βέβαιη χρεοκοπία –το χρέος θα φθάσει το 150% του ΑΕΠ, οι πληρωμές τόκων θα απορροφούν 7,5%-15% του ΑΕΠ κάθε χρόνο, εκ των οποίων τα τρία τέταρτα θα φεύγουν από τη χώρα, λόγω του τεράστιου εξωτερικού χρέους. Κάπως έτσι, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, τελειώνει το… φέτα και ελιές για αγορές υποβρυχίων (όλως τυχαίως, η HDW αποφάσισε να εγκαταλείψει βιαστικά τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά…).
Τέτοια άρθρα θα μπορούσαν να αποτελούν τη συνήθη «διανοητική επένδυση» των κερδοσκοπικών στρατηγικών κατά της Ελλάδας. Δυστυχώς, όμως, η χθεσινή ομιλία-σοκ της Άνγκελα Μέρκελ στο γερμανικό Κοινοβούλιο  «δένει» απόλυτα με το σενάριο της οριστικής εγκατάλειψης των προσπαθειών διάσωσης της χώρας από τη χρεοκοπία με κεφάλαια από το γερμανικό προϋπολογισμό, καθώς το Βερολίνο εγκαταλείπει πλέον τα μισόλογα και πιέζει ανοικτά για την άμεση αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Συνθήκης. Και, βεβαίως, η τοποθέτηση της Γερμανίδας καγκελαρίου αποτελεί ηχηρό ράπισμα στον Ντομινίκ Στρος Καν, που απηχώντας τη βούληση της Ουάσιγκτον έσπευσε να προλειάνει το έδαφος για μια ευνοϊκή συμφωνία αναχρηματοδότησης της Ελλάδας.
Η Άνγκελα Μέρκελ ξεκαθάρισε, ότι το Βερολίνο δεν πρόκειται να συναινέσει σε καθιέρωση ενός μόνιμου μηχανισμού στήριξης των ασθενών οικονομιών της Ευρωζώνης (το ελληνικό «πακέτο», όπως και το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, που συμφωνήθηκε παράλληλα λήγει το 2013), αν δεν αναθεωρηθεί η Συνθήκη, ώστε να ενσωματωθούν οι σκληροί όροι της Γερμανίας: δηλαδή, η αναδιάρθρωση του χρέους των χωρών που θα ενταχθούν στο μηχανισμό ελεγχόμενης χρεοκοπίας, με «κούρεμα» των πιστωτών και αποβολή της χρεοκοπημένης χώρας από το μηχανισμό λήψης αποφάσεων της Ευρωζώνης (ουσιαστικά, δηλαδή, το τιμόνι της οικονομικής πολιτικής στις χρεοκοπημένες χώρες φεύγει οριστικά από τα χέρια των κυβερνήσεών τους, για όσο θα διαρκεί η υποστήριξή τους με ευρωπαϊκά δάνεια).
Διαπιστώνοντας τα πολλαπλά οικονομικά και πολιτικά αδιέξοδα των προγραμμάτων λιτότητας που έχουν επιβληθεί στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, με πρώτη βεβαίως την Ελλάδα, που είναι πιθανό να οδηγηθεί ακόμη και σε πρόωρες εκλογές, λόγω της γενικευμένης δυσαρέσκειας για τα μέτρα του μνημονίου, η γερμανική ηγεσία φαίνεται πλέον ότι εκβιάζει ανοικτά τους εταίρους της Ευρωζώνης: ή θα δεχθείτε τους γερμανικούς όρους για την ελεγχόμενη χρεοκοπία, ή θα αφεθούν στην τύχη τους οι προβληματικές χώρες μετά το 2013, αντιμετωπίζοντας τον ορατό κίνδυνο χρεοκοπίας και εξόδου από το ευρώ.
Επιταχύνοντας τις εξελίξεις, η κ. Μέρκελ ξεκαθάρισε χθες, ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα κληθεί να δώσει άμεσα εντολή στον Ρομπάι να παρουσιάσει ένα σχέδιο αναθεώρησης της Συνθήκης, για να προωθηθεί το συντομότερο προς έγκριση από τις χώρες-μέλη. Στη στρατηγική αυτή, το Βερολίνο έχει την υποστήριξη και της Γαλλίας, που αρνείται πλέον να παίξει ρόλο… κηδεμόνα των ασθενών οικονομιών, ενώ το Λονδίνο παρακολουθεί από απόσταση τις εξελίξεις («οι τροποποιήσεις δεν μας αφορούν, γιατί δεν πρόκειται να γίνουμε μέλη της Ευρωζώνης», τόνισε χθες ο Ντέιβιντ Κάμερον).
Αν ο γερμανικός… οδοστρωτήρας συνεχίσει να κινείται με τους ρυθμούς αυτούς και οι δυσκολίες στην εφαρμογή του μνημονίου αποδειχθούν ανυπέρβλητες (οι τάσεις… ηρωικής εξόδου του Πρωθυπουργού από την εξουσία προς αυτή την κατεύθυνση συγκλίνουν), η Ελλάδα ίσως βρεθεί ακόμη και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011 στη δεινή θέση, να γίνει η πρώτη χώρα όπου θα εφαρμοσθεί ο γερμανικός μηχανισμός της ελεγχόμενης χρεοκοπίας.
Οι πιθανότητες να επαληθευθεί αυτό το σενάριο δεν είναι πλέον αμελητέες, γι’ αυτό και οι κερδοσκόποι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 720.000 ευρώ για να ασφαλίσουν 10 εκατ. ευρώ ελληνικού χρέους: αν το στοίχημα της… fast track χρεοκοπίας επαληθευθεί, μέσα σε λίγους μήνες οι κερδοσκόποι θα έχουν 14πλασιάσει το «ποντάρισμά» τους. Καθόλου άσχημα…

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ10 & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ