GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Σελήνη
16 ημερών
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Διευκρινήσεις για το Αιγαίο ζητά η Ρωσία;
Ειδήσεις

Πληροφορίες-Διευκρινήσεις για τις Ελληνο-Τουρκικές συζητήσεις για το Αιγαίο ζητά η Μόσχα

Με αυτή την πληροφορία -κάτι απόλυτα λογικό- καταληγει το άρθο της έγκριτης Ελευθεροτυπίας με τίτλο ''Εκτάκτως ερριμμένα: Χτένια και βεντάλιες'' της ΚΥΡΑΣ ΑΔΑΜ με θέμα τις ''συζητήσεις'' για το Αιγαίο που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Ακολουθεί το άρθρο της ''Ε'':

Πίσω από τις βαριές κουρτίνες του παρασκηνίου της προεκλογικής πολιτικής σκηνής -που μπορεί να παραταθεί μέχρι και τον Δεκέμβριο- προχωρούν «διακριτικά» οι ελληνοτουρκικές διαπραγματεύσεις για το Αιγαίο στο σύνολό του.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ως άλλος υποβολέας, κάνει ό,τι μπορεί για να καλλιεργήσει θετικό κλίμα για τις διαπραγματεύσεις αυτές, παραμένοντας σκοπίμως ασαφής.

ΟΙ εντατικές ελληνοτουρκικές διαπραγματεύσεις καλύπτονται ωστόσο από πλήρη αδιαφάνεια, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την επισήμως διακηρυγμένη δέσμευση της κυβέρνησης για «την ανοιχτή διακυβέρνηση» (open gov. σε σύγχρονα απλά νεοελληνικά).

ΤΟ εύκολο αντεπιχείρημα είναι ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές εκ των πραγμάτων έχουν μυστικό χαρακτήρα έως ότου καρποφορήσουν ή μη. Από τη στιγμή όμως που η Αθήνα και η Αγκυρα αφήνουν να διαρρεύσει ανεπισήμως ότι η διαπραγμάτευση αυτή αφορά κατ' αρχήν το εύρος των ελληνικών χωρικών υδάτων -δηλαδή θέματα ελληνικής κυριαρχίας-, τότε η διαπραγμάτευση για διμερή συμφωνία αποκτά άλλο χαρακτήρα και δεν μπορεί να καλύπτεται από αδιαφάνεια.

ΣΥΜΦΩΝΑ με τις σχετικές διαρροές (σ.σ. και είναι οι μόνες που δεν διαψεύδονται από την ελληνική κυβέρνηση), συζητείται μια «βεντάλια» ή «χτένι» στο Αιγαίο, που θα αποτελούν τα «νέα» χωρικά ύδατα, αλλά και τον «νέο» εθνικό εναέριο χώρο - λες και μιλάμε για νέους σταθμούς μετρό.

ΚΑΙ στην περίπτωση που αυξάνεται το ήδη υπάρχον εύρος των χωρικών υδάτων (σ.σ. μέχρι τα 12 ν.μ., δηλαδή) και αντιστοίχως του εθνικού εναέριου χώρου, τα πράγματα βαίνουν καλώς. Οταν όμως αρχίζουν οι διαρροές για ενδεχόμενη αυξομείωση κατά τόπους και ανά περίπτωση του ήδη υπάρχοντος εύρους χωρικών υδάτων και εθνικού εναέριου χώρου, τότε τα πράγματα καθίστανται εξαιρετικά δύσκολα. Και τούτο, διότι στη «ζυγαριά» μπαίνει το θέμα της εθνικής κυριαρχίας, δηλαδή θέμα αδιαπραγμάτευτο εκ του Συντάγματος.

ΕΙΝΑΙ άγνωστο μέχρι στιγμής αν αυτές οι αδιαφανείς ελληνοτουρκικές συζητήσεις θα τελεσφορήσουν.

Η εναλλακτική προοπτική, που ξεδιπλώνεται ακόμα πιο αργά, είναι να μη χρειαστεί να γίνει τίποτα από τα παραπάνω επώδυνα και βασανιστικά, αλλά «απλώς» το Αιγαίο να «παραδοθεί» και από την Αθήνα και την Αγκυρα σ' ένα μεγάλο κονσόρτσιουμ πετρελαϊκών εταιρειών, που θα «διασφαλίσουν ειρήνη και οικονομική ασφάλεια», αλλά και «οικονομικά οφέλη» και για τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Η πιθανότητα αυτή είναι ομοίως υπαρκτή, ίσως και πιο προωθημένη απ' ό,τι επιτρέπει μια «απλή» φαντασία.

ΤΟΣΟ μάλιστα, ώστε, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, έχει ήδη κινήσει το έμπρακτο ενδιαφέρον και της Μόσχας, που ζήτησε ήδη και τις πρώτες πληροφορίες-διευκρινίσεις...