GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Σελήνη
16 ημερών
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Τι ξημερώνει μετά τις εκλογές…
Ειδήσεις
There are no translations available.

Ένα μεγάλο ερωτηματικό στο μυαλό των πελαγωμένων Έλλήνων πολιτών έχει γεννήσει η στάση του πρωθυπουργού, να θέσει το δίλλημα για πρόωρες εθνικές εκλογές σε περίπτωση που δεν κάνει μια αξιοπρεπή εμφάνιση το κόμμα του στις δημοτικές εκλογές.

Ο ίδιος  προτρέπει τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν τους εκλεκτούς υποψήφιους του με ψήφο εμπιστοσύνης στην πολιτική που έχει ασκήσει τον τελευταίο χρόνο, με κατάληξη την είσοδο της χώρα στο ΔΝΤ και την εφαρμογή του μνημονίου.

Το χαρακτηρίζει μάλιστα ως μνημόσυνο μιας παλαιάς νοοτροπίας η οποία προφανώς δεν μπορούσε να αλλάξει με άλλον τρόπο.

Δεν εξηγεί με πειστικά επιχειρήματα όμως, γιατί θα προχωρήσει σε εκλογές σε περίπτωση αποδοκιμασίας του μνημονίου από το εκλογικό σώμα. Υποστηρίζει μόνο ότι η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό θα πληγεί αφήνοντας λίγο - πολύ μετέωρη την άποψη αυτή, που υποστήριξε κατά τη διάρκεια της δια-καναλικής συνέντευξης του.

Ίσως ο πρωθυπουργός να ντρέπεται στους δανειστές μας γιατί δεν τους αποπληρώνουμε με το χαμόγελο στα χείλη…

Η αλήθεια όμως όπως φαίνεται στον ορίζοντα διαφέρει και το κομμάτι του παζλ που ταιριάζει είναι ότι, κάτι σημαντικό και βαρύ έχει την υποχρέωση να εκτελέσει... αλλά δεν μπορεί ή φοβάται να πάρει την αποκλειστική ευθύνη του εγχειρήματος.
Έτσι λοιπόν σε μια περίπτωση απώλειας ποσοστών στις δημοτικές εκλογές, η κίνηση των πρόωρων εκλογών υπό την απειλή της χρεοκοπίας θα αποφέρει πιθανότατα μια πολυκομματική κυβέρνηση από κόμματα και αρχηγούς που τάσσονται ήδη υπέρ του μνημονίου και αυτοί είναι οι: Παπανδρέου – Καρατζαφέρης – Μπακογιάννη.

Τι όμως είναι αυτό που βαραίνει τόσο πολύ την πλάτη του πρωθυπουργού τόσο όσο να αγνοεί και να μπαίνει στον κίνδυνο να χάσει την εξουσία την δεδομένη χρονική στιγμή που είναι και τόσο κρίσιμη για την πορεία του κράτους;
Η απάντηση είναι δύσκολο να δοθεί, όμως αυτό που ξεκαθάρισε ο ίδιος ο Γ. Παπανδρέου κατά την συζήτηση που είχε με τους νέους μέσω διαδικτύου ίσως είναι το κλειδί που λύνει τον πολιτικό γρίφο της επόμενης κυβερνητικής κίνησης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ξεκαθάρισε σε μία από τις ελάχιστες ερωτήσεις που δέχθηκε ότι, στις προτεραιότητες του είναι ο διαχωρισμός κράτους και εκκλησίας.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι χιλιάδες ιερείς που πληρώνονται σήμερα από το δημόσιο θα απολυθούν και το βάρος της αμοιβής τους θα πέσει στην Αρχιεπισκοπή, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στις Μητροπόλεις. Αυτό το γεγονός θα σημάνει την συρρίκνωση του κλήρου και  των ενοριών που πιθανόν δεν θα μπορούν να συντηρηθούν από μόνες τους γιατί τόσα χρόνια έχει μπει στο πετσί των ιερέων η νοοτροπία του δημοσίου υπαλλήλου. Το λιγοστό ποίμνιο δε, που παραβρίσκεται τις Κυριακές στους Ι. Ναούς, έχει γίνει πολύ φειδωλό στις δωρεές του λόγω της περίεργης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην κοινωνία.

Κάποτε τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά, οι Ιερείς ήταν ανεξάρτητοι από το κράτος και έκαναν λειτούργημα. Οι πιστοί ήξεραν ότι θα βρουν ανά πάσα στιγμή τον παπά τους στην εκκλησία της ενορίας τους και μετείχαν στα Ιερά μυστήρια της. Τώρα η αποξένωση του κόσμου και η αποστασία του από την Εκκλησία αποτελεί οδηγό αυτής της παρακμής του Ελληνικού έθνους. Μια παρακμή που ακόμη δεν έχει κάνει ουσιαστικά την εμφάνιση στο σύνολο της.

Σε κάθε περίπτωση ο κλήρος αποκλείεται να αφήσει την θέση του και τον μισθό του αμαχητί. Η μάχη που θα δοθεί ίσως να είναι από τις χειρότερες που θα έχει δει η κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Οι τηλεοράσεις οι εφημερίδες όλος ο μηχανισμός προπαγάνδας θα επιστρατευτεί, σκάνδαλα θα αναδύονται, η δυσωδία θα περισσέψει και η εικόνα των ιερέων που θα διεκδικούν τα χαμένα δικαιώματα τους θα συντελεί στην αποσάθρωση του ελληνισμού. Ενός ελληνισμού που θα έχει μείνει υπό τη στέγη ενώς κράτος παραδομένου και άθεου που δεν θα έχει ούτε αξίες αλλά ούτε και μέλλον.

Dim lights

Ο Πρωθυπουργός για σχέσεις κράτους-εκκλησίας ομοφυλόφιλους και ''ρητορική μίσους''

Λοΐζος Λοΐζος