GreekRussian (CIS)
Α Προς Κορινθίους Επιστολή 15 (Ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν)

Ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν

1 Σᾶς ὑπενθυμίζω, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ποὺ σᾶς ἐκήρυξα, τὸ ὁποῖον καὶ παραλάβατε, εἰς τὸ ὁποῖον καὶ στέκεσθε,

2 διὰ τοῦ ὁποίου καὶ σώζεσθε, ἐὰν τὸ κρατᾶτε στερεά, ὅπως σᾶς τὸ ἐκήρυξα, ἐκτὸς ἐὰν μάταια ἐπιστέψατε.

3 Σᾶς παρέδωκα δηλαδὴ ἐν πρώτοις ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον καὶ παρέλαβα, ὅτι ὁ Χριστὸς ἐπέθανε διὰ τὰς ἁμαρτίας μας σύμφωνα μὲ τὰς γραφάς,

4 ὅτι ἐτάφη, ὅτι ἀναστήθηκε τὴν τρίτην ἡμέραν σύμφωνα μὲ τὰς γραφὰς

5 καὶ ὅτι ἐμφανίσθηκε εἰς τὸν Κηφᾶν, ἔπειτα εἰς τοὺς δώδεκα,

6 ἔπειτα ἐμφανίσθηκε, μιὰ φορά, σὲ πάνω ἀπὸ πεντακόσιους ἀδελφούς, ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ περισσότεροι ζοῦν μέχρι σήμερα, ἀλλὰ μερικοὶ ἐκοιμήθησαν.

7 Ἔπειτα ἐμφανίσθηκε εἰς τὸν Ἰάκωβον, ἔπειτα σ’ ὅλους τοὺς ἀποστόλους,

8 τελευταῖον δὲ ἀπὸ ὅλους, σὰν σὲ ἔκτρωμα, ἐμφανίσθηκε καὶ σ’ ἐμέ.

9 Ἐγὼ εἶμαι ὁ ἐλάχιστος ἀπὸ τοὺς ἀποστόλους, ποὺ δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ ὀνομάζωμαι ἀπόστολος, διότι κατεδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ.

10 Ἀλλὰ μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ εἶμαι ἐκεῖνο ποὺ εἶμαι, καὶ ἡ χάρις του σ’ ἐμὲ δὲν ὑπῆρξε χωρὶς ἀποτέλεσμα, ἀλλὰ περισσότερον ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ἐκοπίασα, ὄχι ὅμως ἐγὼ ἀλλ’ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶναι μαζί μου.

11 Εἴτε λοιπὸν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, αὐτὰ εἶναι ποὺ κηρύττομεν καὶ αὐτὰ εἶναι ποὺ ἐπιστέψατε.

12 Ἐὰν λοιπὸν ὁ Χριστὸς κηρύττεται ὅτι ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν, πῶς λέγουν μερικοὶ μεταξύ σας ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀνάστασις νεκρῶν;

13 Ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ ἀνάστασις νεκρῶν, τότε οὔτε ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε·

14 καὶ ἐὰν ὁ Χριστὸς δὲν ἀναστήθηκε, τότε εἶναι χωρὶς νόημα τὸ κήρυγμά μας, εἶναι καὶ ἡ πίστις σας χωρὶς νόημα.

15 Γινόμεθα ἐπίσης καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ Θεοῦ, ἐπειδὴ ἐμαρτυρήσαμεν διὰ τὸν Θεὸν ὅτι ἀνέστησε τὸν Χριστόν, ἐνῷ δὲν τὸν ἀνέστησε, ἐὰν πραγματικὰ οἱ νεκροὶ δὲν ἀνασταίνωνται.

16 Διότι ἐὰν οἱ νεκροὶ δὲν ἀνασταίνωνται, τότε οὔτε ὁ Χριστὸς ἔχει ἀναστηθῆ.

17 Ἐὰν δὲ ὁ Χριστὸς δὲν ἔχῃ ἀναστηθῆ, δὲν ἔχει καμμίαν ἀξίαν ἡ πίστις σας· εὑρίσκεσθε ἀκόμη μέσα εἰς τὰς ἁμαρτίας σας.

18 Ἄρα καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἐπέθαναν μὲ πίστιν εἰς τὸν Χριστόν, ἔχουν χαθῆ.

19 Ἐὰν μόνον διὰ τὴν ζωὴν αὐτὴν ἔχωμεν ἐλπίσει εἰς τὸν Χριστόν, τότε εἴμεθα οἱ πιο ἀξιολύπητοι ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.

20 Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς πραγματικὰ ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν, ἡ πρώτη συγκομιδὴ τῶν πεθαμένων.

21 Διότι ἐπειδὴ διὰ μέσου ἀνθρώπου ἦλθε ὁ θάνατος, διὰ μέσου ἀνθρώπου ἦλθε καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν.

22 Καθὼς ἐν τῷ Ἀδὰμ ὅλοι πεθαίνουν, ἔτσι καὶ ἐν τῷ Χριστῷ ὅλοι θὰ ζωοποιηθοῦν.

23 Ὁ καθένας εἰς τὴν τάξιν του. Ἡ ἀρχὴ εἶναι ὁ Χριστός, ἔπειτα, κατὰ τὴν παρουσίαν του, ὅσοι εἶναι τοῦ Χριστοῦ·

24 ἔπειτα ἔρχεται τὸ τέλος ὅταν θὰ παραδώσῃ τὴν βασιλείαν εἰς τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα, ὅταν θὰ καταργήσῃ κάθε ἀρχὴν καὶ κάθε ἐξουσίαν καὶ δύναμιν.

25 Διότι πρέπει αὐτὸς νὰ βασιλεύῃ, ἕως ὅτου θέσῃ ὅλους τοὺς ἐχθροὺς κάτω ἀπὸ τὰ πόδια του.

26 Ὁ τελευταῖος ἐχθρὸς ποὺ θὰ καταργηθῇ εἶναι ὁ θάνατος.

27 Διότι ὅλα τὰ ὑπέταξε κάτω ἀπὸ τὰ πόδια του. Ὅταν δὲ λέγῃ ὅτι ὅλα ἔχουν ὑποταγῆ, εἶναι φανερὸν ὅτι αὐτὸ ἀποκλείει ἐκεῖνον ποὺ ὑπέταξε ὅλα εἰς αὐτόν.

28 Ὅταν δὲ ὑποταγοῦν ὅλα εἰς αὐτόν, τότε καὶ αὐτὸς ὁ Υἱὸς θὰ ὑποταγῇ εἰς ἐκεῖνον ποὺ ὑπέταξε ὅλα εἰς αὐτόν, διὰ νὰ εἶναι ὁ Θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσι.

29 Ἀλλοιῶς, τί θὰ κάνουν ἐκεῖνοι ποὺ βαπτίζονται διὰ τοὺς νεκρούς; Ἐὰν οἱ νεκροὶ δὲν ἀνασταίνωνται καθόλου, διατί λοιπὸν βαπτίζονται διὰ τοὺς νεκρούς;

30 Διατὶ καὶ ἐμεῖς κινδυνεύομεν κάθε ὥραν;

31 Κάθε ἡμέραν πεθαίνω, μὰ τὸ καύχημα ποὺ ἔχω γιὰ σᾶς διὰ τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου μας.

32 Ἐὰν κατὰ ἄνθρωπον ἐπολέμησα μὲ τὰ θηρία εἰς τὴν Ἔφεσον, τί ὠφελήθηκα; Ἐὰν οἱ νεκροὶ δὲν ἀνασταίνωνται, τότε «ἂς φᾶμε καὶ ἂς πιοῦμε, διότι αὔριον θὰ πεθάνωμε».

33 Μὴ πλανᾶσθε. «Κακαὶ συναναστροφαὶ διαφθείρουν τὰ καλὰ ἤθη».

34 Ἐλᾶτε στὰ λογικά σας καὶ μὴ ἁμαρτάνετε. Μερικοὶ δὲν γνωρίζουν τίποτε περὶ Θεοῦ. Πρὸς ἔντροπήν σας τὸ λέγω.

35 Ἀλλὰ θὰ ἐρωτήσῃ κάποιος: «Πῶς ἀνασταίνονται οἱ νεκροί; Μὲ τὶ εἴδους σῶμα ἔρχονται;».

36 Ἀνόητε, ἐκεῖνο ποὺ ἐσὺ σπέρνεις, δὲν παίρνει ζωήν, ἐὰν δὲν πεθάνῃ πρῶτα·

37 καὶ ἐκεῖνο ποὺ σπέρνεις, δὲν εἶναι τὸ σῶμα ποὺ θὰ φυτρώσῃ ἀλλὰ γυμνὸς σπόρος, εἴτε σιταριοῦ εἴτε ἄλλου ἀπὸ τοὺς λοιποὺς σπόρους·

38 καὶ ὁ Θεὸς τοῦ δίνει σῶμα τῆς ἐκλογῆς του καὶ εἰς τὸν κάθε σπόρον δικό του σῶμα.

39 Δὲν εἶναι κάθε σάρκα ἡ ἴδια σάρκα, ἀλλ’ ἄλλη εἶναι ἡ σάρκα τῶν ἀνθρώπων, ἄλλη ἡ σάρκα τῶν κτηνῶν, ἄλλη τῶν ψαριῶν, ἄλλη τῶν πτηνῶν.

40 Ὑπάρχουν σώματα ἐπουράνια καὶ σώματα ἐπίγεια. Ἀλλ’ ἄλλη εἶναι ἡ λαμπρότης τῶν ἐπουρανίων, ἄλλη τῶν γηΐνων.

41 Ἄλλη εἶναι ἡ λαμπρότης τοῦ ἡλίου, ἄλλη τῆς σελήνης καὶ ἄλλη ἡ λαμπρότης τῶν ἀστέρων, διότι ἀστέρι ἀπὸ ἀστέρι διαφέρει κατὰ τὴν λάμψιν.

42 Ἔτσι εἶναι καὶ μὲ τὴν ἀνάστασιν τῶν νεκρῶν. Ἐκεῖνο ποὺ σπέρνεται εἶναι φθαρτόν, ἐκεῖνο ποὺ ἀνασταίνεται ἄφθαρτον.

43 Σπέρνεται ἄδοξον, ἀνασταίνεται ἔνδοξον, σπέρνεται εἰς κατάστασιν ἀδυναμίας, ἀνασταίνεται εἰς κατάστασιν δυνάμεως,

44 σπέρνεται σῶμα φυσικόν, ἀνασταίνεται σῶμα πνευματικόν. Ὑπάρχει σῶμα φυσικόν, ὑπάρχει καὶ σῶμα πνευματικόν.

45 Ἔτσι εἶναι γραμμένον: Ἔγινε ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ὁ Ἀδάμ, ὂν ζωντανό· ὁ τελευταῖος Ἀδὰμ πνεῦμα ποὺ δίνει ζωήν.

46 Δὲν εἶναι ὅμως πρῶτον τὸ πνευματικὸν ἀλλὰ τὸ φυσικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν.

47 Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐπλάσθηκε ἀπὸ τὴν γῆν, γήϊνος, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος, δηλαδὴ ὁ Κύριος, εἶναι ἀπὸ τὸν οὐρανόν.

48 Ὅπως ἦτο ἐκεῖνος γήϊνος ἄνθρωπος, τέτοιοι εἶναι οἱ γήϊνοι, καὶ ὅπως εἶναι ὁ ἐπουράνιος, τέτοιοι εἶναι καὶ οἱ ἐπουράνιοι,

49 καὶ ὅπως ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ γηΐνου, θὰ φορέσωμεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου.

50 Σᾶς λέγω τοῦτο, ἀδελφοί: ὅτι σάρκα καὶ αἷμα δὲν μποροῦν νὰ κληρονομήσουν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, οὔτε ἡ φθορὰ κλήρονομεῖ τὴν ἀφθαρσίαν.

51 Προσέξατε, σᾶς λέγω ἕνα μυστήριον: δὲν θὰ πεθάνωμε ὅλοι, ἀλλὰ ὅλοι θὰ μεταβληθοῦμε, σὲ μιὰ στιγμή, σὲ μιὰ ματιά, κατὰ τὴν τελευταίαν σάλπιγγα·

52 διότι θὰ σαλπίσῃ ἡ σάλπιγγα καὶ οἱ νεκροὶ θὰ ἀναστηθοῦν χωρὶς νὰ ὑπόκεινται πλέον εἰς φθορὰν καὶ ἐμεῖς θὰ μεταβληθοῦμε.

53 Διότι πρέπει αὐτὸ ποὺ εἶναι φθαρτὸν νὰ ἐνδυθῇ τὴν ἀφθαρσίαν καὶ αὐτὸ ποὺ εἶναι θνητὸν νὰ ἐνδυθῇ τὴν ἀθανασίαν.

54 Καὶ ὅταν αὐτὸ ποὺ εἶναι φθαρτὸν ἐνδυθῇ τὴν ἀφθαρσίαν καὶ αὐτὸ ποὺ εἶναι θνητὸν ἐνδυθῇ τὴν ἀθανασίαν, τότε θὰ ἐκπληρωθῇ ὁ λόγος ποὺ εἶναι γραμμένος:

55 Καταβροχθίσθηκε ὁ θάνατος καὶ ἐνικήθηκε. Ποῦ εἶναι, θάνατε, τὸ κεντρί σου; Ποῦ εἶναι ᾍδη, ἡ νίκη σου;

56 Τὸ κεντρὶ τοῦ θανάτου εἶναι ἡ ἁμαρτία, ἡ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὁ νόμος.

57 Ἀλλ’ ἂς εὐχαριστοῦμε τὸν Θεόν, ποὺ μᾶς δίνει τὴν νίκην διὰ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

58 Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, γίνεσθε σταθεροί, ἀμετακίνητοι, ἐργαζόμενοι ὅλο καὶ περισσότερον εἰς τὸ ἔργον τοῦ Κυρίου πάντοτε, ἀφοῦ ξέρετε ὅτι ὁ κόπος σας ἐν Κυρίῳ δὲν εἶναι μάταιος.

Το αρχαίο κείμενο

1 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ὃ καὶ παρελάβετε, ἐν ᾧ καὶ ἑστήκατε,

2 δι' οὗ καὶ σῴζεσθε, τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε, ἐκτὸς εἰ μὴ εἰκῇ ἐπιστεύσατε.

3 παρέδωκα γὰρ ὑμῖν ἐν πρώτοις, ὃ καὶ παρέλαβον, ὅτι Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν κατὰ τὰς γραφάς,

4 καὶ ὅτι ἐτάφη, καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ κατὰ τὰς γραφάς,

5 καὶ ὅτι ὤφθη Κηφᾷ, εἶτα τοῖς δώδεκα·

6 ἔπειτα ὤφθη ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ, ἐξ ὧν οἱ πλείους μένουσιν ἕως ἄρτι, τινὲς δὲ καὶ ἐκοιμήθησαν·

7 ἔπειτα ὤφθη Ἰακώβῳ, εἶτα τοῖς ἀποστόλοις πᾶσιν·

8 ἔσχατον δὲ πάντων ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι ὤφθη κἀμοί.

9 ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ ἐλάχιστος τῶν ἀποστόλων, ὃς οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς καλεῖσθαι ἀπόστολος, διότι ἐδίωξα τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ·

10 χάριτι δὲ Θεοῦ εἰμι ὅ εἰμι· καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ εἰς ἐμὲ οὐ κενὴ ἐγενήθη, ἀλλὰ περισσότερον αὐτῶν πάντων ἐκοπίασα, οὐκ ἐγὼ δὲ, ἀλλ' ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σὺν ἐμοί.

11 εἴτε οὖν ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι, οὕτω κηρύσσομεν καὶ οὕτως ἐπιστεύσατε.

12 Εἰ δὲ Χριστὸς κηρύσσεται ὅτι ἐκ νεκρῶν ἐγήγερται, πῶς λέγουσί τινες ἐν ὑμῖν ὅτι ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν;

13 εἰ δὲ ἀνάστασις νεκρῶν οὐκ ἔστιν, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται·

14 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν.

15 εὑρισκόμεθα δὲ καὶ ψευδομάρτυρες τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐμαρτυρήσαμεν κατὰ τοῦ Θεοῦ ὅτι ἤγειρε τὸν Χριστόν, ὃν οὐκ ἤγειρεν, εἴπερ ἄρα νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται·

16 εἰ γὰρ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, οὐδὲ Χριστὸς ἐγήγερται.

17 εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν· ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν.

18 ἄρα καὶ οἱ κοιμηθέντες ἐν Χριστῷ ἀπώλοντο.

19 εἰ ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἠλπικότες ἐσμὲν ἐν Χριστῷ μόνον, ἐλεεινότεροι πάντων ἀνθρώπων ἐσμέν.

20 Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο.

21 ἐπειδὴ γὰρ δι' ἀνθρώπου ὁ θάνατος, καὶ δι' ἀνθρώπου ἀνάστασις νεκρῶν.

22 ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτω καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται.

23 ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι· ἀπαρχὴ Χριστός, ἔπειτα οἱ Χριστοῦ ἐν τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ·

24 εἶτα τὸ τέλος, ὅταν παραδῷ τὴν βασιλείαν τῷ Θεῷ καὶ πατρί, ὅταν καταργήσῃ πᾶσαν ἀρχὴν καὶ πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ δύναμιν.

25 δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύειν ἄχρις οὗ ἂν θῇ πάντας τοὺς ἐχθροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ.

26 ἔσχατος ἐχθρὸς καταργεῖται ὁ θάνατος·

27 πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. ὅταν δὲ εἴπῃ ὅτι πάντα ὑποτέτακται, δῆλον ὅτι ἐκτὸς τοῦ ὑποτάξαντος αὐτῷ τὰ πάντα.

28 ὅταν δὲ ὑποταγῇ αὐτῷ τὰ πάντα, τότε καὶ αὐτὸς ὁ υἱὸς ὑποταγήσεται τῷ ὑποτάξαντι αὐτῷ τὰ πάντα, ἵνα ᾖ ὁ Θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν.

29 Ἐπεὶ τί ποιήσουσιν οἱ βαπτιζόμενοι ὑπὲρ τῶν νεκρῶν, εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται; τί καὶ βαπτίζονται ὑπὲρ τῶν νεκρῶν;

30 τί καὶ ἡμεῖς κινδυνεύομεν πᾶσαν ὥραν;

31 καθ' ἡμέραν ἀποθνήσκω, νὴ τὴν ὑμετέραν καύχησιν ἣν ἔχω ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

32 εἰ κατὰ ἄνθρωπον ἐθηριομάχησα ἐν Ἐφέσῳ, τί μοι τὸ ὄφελος; εἰ νεκροὶ οὐκ ἐγείρονται, φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν.

33 μὴ πλανᾶσθε· φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί.

34 ἐκνήψατε δικαίως καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· ἀγνωσίαν γὰρ Θεοῦ τινες ἔχουσι· πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω.

35 Ἀλλ' ἐρεῖ τις· πῶς ἐγείρονται οἱ νεκροί; ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται;

36 ἄφρον, σὺ ὃ σπείρεις οὐ ζῳοποιεῖται, ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ·

37 καὶ ὃ σπείρεις, οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον σπείρεις, ἀλλὰ γυμνὸν κόκκον, εἰ τύχοι σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν·

38 ὁ δὲ Θεὸς αὐτῷ δίδωσι σῶμα καθὼς ἠθέλησε, καὶ ἑκάστῳ τῶν σπερμάτων τὸ ἴδιον σῶμα.

39 οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ, ἀλλὰ ἄλλη μὲν ἀνθρώπων, ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν, ἄλλη δὲ ἰχθύων, ἄλλη δὲ πετεινῶν.

40 καὶ σώματα ἐπουράνια, καὶ σώματα ἐπίγεια· ἀλλ' ἑτέρα μὲν ἡ τῶν ἐπουρανίων δόξα, ἑτέρα δὲ ἡ τῶν ἐπιγείων.

41 ἄλλη δόξα ἡλίου, καὶ ἄλλη δόξα σελήνης, καὶ ἄλλη δόξα ἀστέρων· ἀστὴρ γὰρ ἀστέρος διαφέρει ἐν δόξῃ.

42 οὕτω καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν, σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν ἀφθαρσίᾳ·

43 σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ· σπείρεται ἐν ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν δυνάμει·

44 σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. ἔστι σῶμα ψυχικόν, καὶ ἔστι σῶμα πνευματικόν.

45 οὕτω καὶ γέγραπται· ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν· ὁ ἔσχατος Ἀδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν·

46 ἀλλ' οὐ πρῶτον τὸ πνευματικὸν, ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν.

47 ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ὁ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ.

48 οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι.

49 καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου.

50 Τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν Θεοῦ κληρονομῆσαι οὐ δύνανται, οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφθαρσίαν κληρονομεῖ.

51 ἰδοὺ μυστήριον ὑμῖν λέγω· πάντες μὲν οὐ κοιμηθησόμεθα, πάντες δὲ ἀλλαγησόμεθα,

52 ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, ἐν τῇ ἐσχάτῃ σάλπιγγι· σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐγερθήσονται ἄφθαρτοι, καὶ ἡμεῖς ἀλλαγησόμεθα.

53 δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν.

54 ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος· κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος.

55 ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; ποῦ σου, ᾅδη, τὸ νῖκος;

56 τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία, ἡ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὁ νόμος.

57 τῷ δὲ Θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

58 Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, ἑδραῖοι γίνεσθε, ἀμετακίνητοι, περισσεύοντες ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ Κυρίου πάντοτε, εἰδότες ὅτι ὁ κόπος ὑμῶν οὐκ ἔστι κενὸς ἐν Κυρίῳ.

Α Προς Κορινθίους Επιστολή 16 (Συνεισφορὰ διὰ τοὺς πτωχοὺς τῆς Ἱερουσαλήμ

Κεντρικό μενού

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πέμπτη
20
Ιανουαρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.27
Σελήνη
16 ημερών
Ευθυμίου του μεγάλου, Ζαχαρίου
842
Πεθαίνει ο τελευταίος εικονομάχος αυτοκράτορας Θεόφιλος.
1782
Θάνατος στην Πάτρα του νεομάρτυρα Ζαχαρία από την Άρτα.
1827
Ο Γ. Καραϊσκάκης επιτίθεται νύκτα κατά τουρκικού στρατοπέδου στην Βελίτσα.
Τούρκοι πολιορκούν την εκκλησία της Λαμπρινής Ρεθύμνου και σφάζουν όλους τους χριστιανούς.
1854
Επαναστατικά σώματα επιτίθενται και απελευθερώνουν το Πέτα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Αντιχριστιανικά κινούμενα σχέδια προβάλλει το MEGA (video)
Προπαγάνδα

Και όμως, είναι αντιχριστιανικά γιατί προσπαθούν διακωμωδώντας να πλήξουν την Θεία υπόσταση του Ιησού Χριστού μέσω ενός συνονθυλεύματος ιστορικών γεγονότων, και διαστρεβλώσεων της αλήθειας, των ιερών κειμένων και των θείων εννοιών. Έργα άθεων άπιστων και αιρετικών.

Παρουσιάζουν τον Χριστό σε κάποιο εξωτικό μέρος να θυμάται τον εαυτό του πάνω στο σταυρό και στη συνέχεια να συνομιλεί με κάποιον ''ήρωα'' της σειράς ο οποίος τον πείθει εν τέλει να μην πεθάνει... Αμέσως μετά τον εμφανίζει πάλι στο νησί με ένα κοκτέιλ έχοντας γλιτώσει από τον σταυρό.

Πρόκειται για την προπαγάνδα που πηγάζει από το Ισραήλ όπου εκεί από μικρά τα παιδιά διδάσκονται ότι ο Ιησούς δεν ήταν ο Χριστός που περιμένουν και υποστηρίζουν ότι από τον σταυρό τον κατέβασαν ζωντανό και τον γιάτρεψαν οι μαθητές του, συνεχίζοντας μετά τη ζωή του κάπου στις Ινδίες....

Dim lights

Αυτά τα αισχρά και προσβλητικά για την πίστη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων ψεύδη προσπαθεί σήμερα, με την ανοχή μιας κοιμισμένης και αδιάφορης κοινωνίας βουτηγμένης στην αμέλεια και στην ακηδεία, να περάσει στη συνείδηση των μικρών παιδιών αλλά και των μεγάλων, που παρακολουθούν αυτά τα κινούμενα σχέδια, το σύστημα αποχριστιανοποίησης του Ελληνικού πληθυσμού.

Η σειρά παρουσιάζει επίσης ένα σωρό ανούσιων ιστοριών με έναν αχταρμά χαρακτήρων που προέρχονται τόσο από την αρχαία ελληνική ιστορία, όσο και από την χριστιανική πίστη, που το τελικό αποτέλεσμα μόνο εμετικό μπορεί να χαρακτηριστεί. Το κανάλι αναφέρει ότι  ….είναι η πιο ακομπλεξάριστη και προκλητική, ποπ σάτιρα της τηλεόρασης… Άρες μάρες κουκουνάρες δηλαδή.

Τι άλλο θα κάνουν ακόμα αυτά τα ΜΜΕ, που χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανένα, μας βομβαρδίζουν με αίσχη στο όνομα της τέχνης και της ελευθερίας της έκφρασης, αναρωτιούνται οι εναπομείναντες πνευματικά άγρυπνοι τηλεθεατές και πολίτες αυτής της χώρας. Τι μας προσέφερε αυτή η «υπερπαραγωγή» του MEGA; Το απόλυτο «τίποτα». Ως πότε θα προσβάλλουν τα πιστεύω μας;

Αγνοούν αυτοί οι βλάσφημοι και ασεβείς καιροσκόποι πως σε αυτή τη γη που πατάνε, κάποιοι βασανίστηκαν και έχυσαν το αίμα τους αρνούμενοι να απαρνηθούν τον Χριστό τον οποίο σήμερα αυτοί κοροϊδεύουν και κατάσυκοφαντούν; Ας εμφανίσουν δημοσίως τις πηγές των σεναρίων τους, τους χορηγούς και τους εντολοδόχους τους και να πουν αυτά που πιστεύουν και πρεσβεύουν καθαρά.

Τι άλλο θα δουν ακόμη τα μάτια μας σε αυτούς του αισχρούς και πονηρούς καιρούς που ζούμε; Αναρωτιέμαι αν την εποχή των Σοδόμων και των κατακλυσμών οι άνθρωποι ήταν χειρότεροι από αυτούς της σημερινής εποχής. Είναι γεγονός ότι έχει αρχίσει η μεγάλη αποστασία του κόσμου και κάνει έντονα τα σημάδια της και στη χώρα μας, μια αποστασία που όπως προειδοποιεί ο απόστολος Παύλος θα προηγηθεί της εμφανίσεως του αντίχριστου (β’ Θεςσσ. Β’ 3).

Η θεραπεία κατά του καπνίσματος και των ναρκωτικών

Λοΐζος Λοΐζος
Με πληροφορίες από Ελληνικά Νέα

 

.::Tραγούδι για το ΟΧΙ (των Ελλήνων) από Πολωνούς!

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

Κάποιος να μας πει ‘γιατί’ αυτά τα παιδιά που δεν είναι Έλληνες έγραψαν αυτό το πολύ όμορφο και συγκινητικό τραγούδι. Μπράβο τους και…. ευχαριστούμε, πολύ Πραγματικά Συγκλονιστικό!!!! Πρόκειται για ένα Πολωνικό power metal συγκρότημα, τους Sabaton, που έγραψε τραγούδι για το πώς πολέμησε η Ελλάδα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και διηγούνται τα γεγονότα καλύτερα κι από Έλληνα. Όσους “ξενίζει” αυτό το είδος μουσικής δεν χρειάζεται να το δουν…Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Tα ενδύματα των μοναχών- το αγγελικό σχήμα

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

Φως μοναχοίς άγγελοι. Φως δε πάντων ανθρώπων μοναδική Πολιτεία, είναι η ζωή κατά μίμηση των Αγγέλων, αυτή στήριξε και στηρίζει την Οικουμένη και ο άνθρωπος, ο χριστιανός που ενδύεται το Μέγα και Αγγελικό Σχήμα είναι άξιος πολλών επαίνων και μακαρισμών. Όταν κάποιος, λοιπόν, προσέρχεται για να αφιερώσει τη ζωή του εξ όλης της ψυχής και της διανοίας του στο Νυμφίο Χριστό τότε χαίρεταιΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τὸ μήνυμα τῆς ἡμέρας (Ἀπό 18-11-2010 μέχρι 21-1-2011).

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

18.11.2010Τὸ μήνυμα τῆς ἡμέραςἈπό το ΓεροντικόὉ ἀββάς Παλλάδιος εἶπε:– Ἡ ψυχή ποὺ ἀγωνίζεται σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, πρέπει ἤ νὰ μαθαίνει σωστά ὅσα δὲν ξέρει ἤ νὰ διδάσκει μὲ σαφήνεια ὅσα ἔμαθε. Ἄν δὲν θέλει νὰ κάνει τίποτε ἀπὸ τὰ δύο, τότε δὲν εἶναι καλά. Γιατί ἡ ἀρχή τῆς ἀποστασίας βρίσκεται στὴν ἔλλειψη τῆς διδαχῆς καὶ στὴν ἀνορεξία τοῦ θείου λόγου, ποὺ τὸν πεινάει πάντα ἡ φιλόθεη ψυχή.19.11.2010Τὸ μήνυμα τῆς ἡμέραςἈπὸ τὴν ΦιλοκαλίαἍγιος Μάρκος ὁ Ἀσκητὴς:            Ὅταν ὁ νοῦς ἀρνηθεῖ ὁλότελα τὸν ἑαυτό του καὶ κρατήσει σταθερὰ τὴν ἐλπίδα, τότε ὁ ἐχθρός, μὲ τὴν πρόφαση δῆθεν τῆς ἐξομολογήσεως, παριστάνει μὲ εἰκόνες ἀκριβῶς τὰ ἁμαρτήματα ποὺ διαπράχθηκαν, μὲ σκοπὸ νὰ ξαναζωντανέψει τὰ πάθη ποὺ λησμονήθηκαν μὲ τῆν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ βλάψει κρυφά τὸν ἄνθρωπο.            Γιατὶ κα...
Περισσότερα...
.::Επιστολή απάντησις και έκκλησις προς τον Νικ. Σωτηρόπουλον του Νικ. Ἰατρίδη Ταξ/χου ἐ.ἀ, Δικηγόρου (Αφορά την Κάρτα του Πολίτη) Β΄ Μέρος.

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

Τοῦ κ. Νικ. Ἰατρίδη, Ἀναθεωρητοῦ Γ´, Ταξ/χου (Δ) ἐ.ἀ, Δικηγόρου Το πρώτο μέρος της επιστολής ΕΔΩ Δὲν εἶναι θέμα «περισσότερου ἡρωισμοῦ» κάποιων ἀστυνομικῶν καὶ «λιγότερου ἡρωισμοῦ» τοῦ λαοῦ, τὸν ὁποῖο «δὲν δύνανται νὰ δείξουν ὅλοι» καὶ ποὺ «...ἂν παραλάβωμε τὴν κάρτα... δὲν χάνουμε τὶς ψυχές μας, δὲν πηγαίνουμε στὴν κόλασι», ὅπως τὸ παρουσιάζετε στὸ κείμενό σας. Οὔτε εἶναι τὸ θέμα «...νάΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας (21-1-11).

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ».Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γι...
Περισσότερα...
.::Σύναξη Θεολόγων νομού Ιωαννίνων

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
.Ο Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας κ. Σιούλης Τριαντάφυλλος καλεί σε σύναξη τους Θεολόγους καθηγητές του Νομού Ιωαννίνων την 27η Ιανουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ. σε αίθουσα του 5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.Επίσης την ίδια μέρα, ώρα και στον ίδιο χώρο θα γίνει και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των Θεολόγων του Ν. Ιωαννίνων.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Δέν πρέπει ποτέ νά θυμώνουμε. Ποιά ἡ θεραπεία τοῦ θυμοῦ; (mp3)

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 2-05-2009 (Σύναξη ἀνδρῶν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Κωνσταντίνου).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ(δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μόνο αν αποδιώξεις από την καρδιά σου τα γήινα θάρθει ο Θεός να κατοικήσει, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
  Μόνο αν αποδιώξεις από την καρδιά σου τα γήινα θάρθει ο Θεός να κατοικήσει Λόγος εἰς τὴν ξηρανθεῖσαν συκῆν καὶ εἰς τὴν παραβολὴν τοῦ ἀμπελῶνος του Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ Thesaurus Linguae Graecae, V. 96, p. 588, l. 46 *** «Ἐκχόησον ἐξ αὐτῆς πάντα τὰ γήϊνα, ἵνα εὕρῃ ἐν αὐτῇ τὴν εἴσοδον…Ζηλωτὴς γάρ ἐστιν ὁ σὸς νυμφίος Χριστός» (Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ)«…Πόθησον ἀξίως τὸν σὲ ποθήσαντα. Ὅλον ἄνοιξον αὐτῷ τὸ ταμεῖον τῆς καρδίας σου, ἵν' ὅλως οἰκήσῃ ἐν σοὶ Χριστὸς σὺν τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι. Ἐκχόησον ἐξ αὐτῆς πάντα τὰ γήϊνα, ἵνα εὕρῃ ἐν αὐτῇ τὴν εἴσοδον. Οἶκος γὰρ γῆν καὶ πνεῦμα ἀέρος ἅμα οὐχ ὑποδέξεται. Ὅσον ἐνοικίσεις τὸν χοῦν, ἀπελάσεις τὸ τοῦ ἀέρος πνεῦμα καὶ ὅσον εἰσοικίσεις ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὰ γήϊνα, ἀποικίσεις τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον.Πόθεν πορνεῖαι; πόθεν μοιχεῖαι; πόθεν ἔριδες, φιλονει...
Περισσότερα...
.::ΑΓΡΙΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗ

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
 ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν  σήμερα στην Κοζάνη στο περιθώριο της ομιλίας του πρωθυπουργού για τη παρουσίσαση του μεγαλύτερου φωτοβολταϊκου πάρκου στην Ευρώπη . Αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν με διαδηλωτές και έκαναν χρήση χημικών δημιουργώντας αποπνυκτική ατμόσφαιρα.Τον πρωθυπουργό, όπως είχαν προαναγγείλει περίμεναν κάτοικοι από το Βελβεντό, καταστηματάρχες της περιοχής, οι οποίοι σήμερα είχαν κλειστά τα καταστήματά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας καθώς φοιτητές και εργαζόμενοι στη ΔΕΗ. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Φοροκάρτα - Kάρτα Πολίτη: Eμπαιγμὸς καὶ ἀπάτη!

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

Φοροκάρτα - Kάρτα Πολίτη: Eμπαιγμὸς καὶ ἀπάτη! Τὸ πρῶτο θέμα ποὺ πλέον ἀπασχολεῖ καὶ προβληματίζει τοὺς ἀνθρώπους, περισσότερο καὶ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, εἶναι αὐτὸ μὲ τὶς δύο ἀνελεύθερες Κάρτες ποὺ ἑτοιμάζει ἡ Κυβέρνησή μας. Εἶναι ἀπαράδεκτος καὶ ἐξοργιστικὸς ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο προωθεῖ καὶ τὶς δύο. Τὴ στιγμὴ ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμές, ἔχει μόλις ἀνακοινωθεῖ ἀπὸΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η υπόθεση δολοφονίας του Αριστοτέλη Γκούμα

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

Ανακοίνωση ΣΦΕΒΑ: http://www.sfeva.gr/D9FBE621.el.aspx  Έχουν παρέλθει περίπου έξι μήνες από την δολοφονία του  αδελφού μας από την Χειμάρα  Αριστοτέλη Γκούμα,  τα εθνοτικά κίνητρα της οποίας παραδέχθηκε εμμέσως πλην σαφώς  και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Σάλι Μπερίσα. ‘Όπως είναι γνωστό, καταβλήθηκε έντονη προσπάθεια τόσο από τους αυτουργούς, άμεσους και έμμεσους, όσο και απόΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Ω, Παναγιά μου, Δέσποινα, γλυκύτατη Παρθένα, εις τον αγώνα της ζωής, βοήθα με και εμένα. Βοήθησε με Παναγιά, γλυκιά μου Παναγία, γιατί η ζωή είναι θάλασσα, μεγάλη τρικυμία. Και ναυαγός ευρίσκομαι, μέσα στη βιοπάλη, στη χάρη σου στηρίζομαι, Παρθένα τη Μεγάλη. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Κύπρου Χρυσόστομος "Ότι υποφέρουμε μέχρι ...

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Για την Μόσχα αναχώρησε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος. Πριν φύγει όμως φρόντισε να απαντήσει στις αιχμές που άφησε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας για τον ίδιο ότι δηλαδή στηρίζει την οργάνωση ΕΛΑΜ: «Το έχω ακούσει, βέβαια είδε και το φως της δημοσιότητας. Δεν νομίζω ότι ο κ. Πρόεδρος πιστεύει ότι εγώ χρηματοδοτώ το ΕΛΑΜ. Εάν πιστεύει κάτι τέτοιο, που εγώ το αποκλείω, είναι θλιβερό». "Εμπνέομαι από δημοκρατικές αρχές", επεσήμανε "και αυτό δεν είναι θεωρία, είναι πράξη γιατί έχω δηλώσει πολλές φορές και η όλη συμπεριφορά μου το αποδεικνύει. Ηθελα και θέλω να λυθούν τα χέρια της Αστυνομίας και δεν πρέπει να επιτρέπουμε στους χούλιγκαν να δυσκολεύουν την κοινωνική ζωή του λαού μας, να την αναστατώνουν κάθε λίγο και λιγάκι». "Γι' αυτό", συνέχισε, «δεν είμαι...
Περισσότερα...
.::Φοροκάρτα - Kάρτα Πολίτη: Eμπαιγμὸς καὶ ἀπάτη!

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

Φοροκάρτα - Kάρτα Πολίτη: Eμπαιγμὸς καὶ ἀπάτη!   Τὸ πρῶτο θέμα ποὺ πλέον ἀπασχολεῖ καὶ προβληματίζει τοὺς ἀνθρώπους, περισσότερο καὶ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, εἶναι αὐτὸ μὲ τὶς δύο ἀνελεύθερες Κάρτες ποὺ ἑτοιμάζει ἡ Κυβέρνησή μας. Εἶναι ἀπαράδεκτος καὶ ἐξοργιστικὸς ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο προωθεῖ καὶ τὶς δύο. Τὴ στιγμὴ ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμές, ἔχει μόλις ἀνακοινωθεῖ ἀπὸΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα φακελώνουν κάθε κίνησή μας και θα διατηρούν τις συνομιλίες μας για ένα έτος!

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

Μὲ ἐντολὴν τῆς πολιτείας καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΘΑ ΦΑΚΕΛΛΩΝΟΥΝ ΠΑΣΑΝ ΚΙΝΗΣΙΝ ΜΑΣ Καὶ θὰ διατηροῦν τὰς συνομιλίας μας δι᾽ ἕν ἔτος Φαίνεται πὼς βαδίζομεν πρὸς τὴν ἠλεκτρονικὴν φυλακήν, ὡς ἔχει ὑποστηρίξει ὁ π. Σαράντος Σαράντης, ὁ ὁποῖος ἀγωνίζεται ἐναντίον τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτου» καὶ διὰ ὑπομνήματος πρὸς τὴν Ἱεραρχίαν ἔχει ζητήσει, ὅπως ἡ ΔιοικοῦσαΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ:΄΄Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ,ΕΠΑΙΝΕΤΗ΄΄

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
 Πρόταση του  να καταστεί η Εκκλησία Νομικό Πρόσωπο Ειδικού Δικαίου  Τα διοριστήρια στους νέους Επιτρόπους που θα στελεχώσουν τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ιερών Ναών Βόλου, Νέας Ιωνίας και Περιχώρων, Νέας Αγχιάλου, Βελεστίνου, Ζαγοράς, Κισσού, Λαύκου και Καναλίων, την τριετία 2011-2013, επέδωσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, σε ειδική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας.  Απευθυνόμενος στους νέους Επιτρόπους ο κ. Ιγνάτιος, χαρακτήρισε την ιδιότητα του Επιτρόπου «τιμητική», έκανε λόγο για την ιδιαίτερη ευθύνη που αναλαμβάνουν μέσα στην Εκκλησία, ως διαχειριστές των ενοριακών πραγμάτων, της Εκκλησιαστικής περιουσίας και κυρίως, ως άμεσοι συνεργάτες του Επισκόπου και των Ιερέων. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Υπουργός Εξωτερικών στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Δημήτρη Δρούτσα συναντήθηκε σήμερα στις 5 το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην επικείμενη ειρηνική επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει ο Μακαριώτατος από την προσεχή Δευτέρα στο Πατριαρχείο Αντιοχείας. Φώτο: ΜπόνηςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ηλίας Μπάκος, Λόγος υπέρ του Ορθοδόξου Χριστιανικού Μαθήματος (2)

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Διαβάστε και Ηλίας Μπάκος, Λόγος υπέρ του Ορθοδόξου Χριστιανικού Μαθήματος (1)πηγή: Ορθόδοξος Τύπος, 21/1/2011ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ (2ο)Τοῦ κ.Ἠλία Δ. Μπάκου, Δρ. Θεολογίας–Φιλολόγου3. Λόγοι Παιδαγωγικοί: Ἐπειδή ὁ σκοπός τῆς Παιδείας εἶναι νά διαπλάθει τόν ἄνθρωπο ὡς ὁλοκληρωμένη προσωπικότητα, νά τοῦ καλλιεργήσει γνώση καί ἦθος καί να ἀναπτύξει πολλαπλές ἱκανότητες καί δεξιότητες-λογικές, τεχνολογικές, ἠθικές καί συναισθηματικές καί δι᾽ αὐτῶν νά τόν στηρίζει και στίς ἀντιξοότητες τῆς ζωῆς, να καλλιεργεῖ τήν ἐθνική καί θρησκευτική συνείδηση, γεννᾶται το ἐρώτημα: ποιός ἀνώτερος καί ἀντικειμενικός λόγος ὑπαγορεύει τις προτεινόμενες κοσμογονικές ἀνατροπές τῆς Παιδείας; Γιά ποιό λόγο ἡ ἑλληνορθόδοξη ἐκπαίδευση ἀλλάζει ἰδιοπροσωπία;Εἶναι...
Περισσότερα...
.::Όσιος Γεννάδιος ο Ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου (14ος αι.)

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Υπήρξε ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου. Η αγιότητα του βίου του τον αξίωσε να ακούσει φωνή από την εικόνα της Θεοτόκου.Σε καιρό επιδρομής πειρατών στη μονή ο ευλαβής ηγούμενος άκουσε φωνή από την εικόνα της Παναγίας, της λεγομένης Παραμυθίας, να του λέγει: «Μη ανοίξητε σήμερον τας πύλας της Μονής, αλλ΄ αναβάντες επί των τειχών αποδιώξατε τους πειρατάς». Έκπληκτος ο όσιος βλέπει την αγία εικόνα, από την οποία προήλθε η φωνή να μεταμορφώνεται. Το πρόσωπο της Παναγίας έγινε ζωντανό, όπως και το πρόσωπο του Χριστού πού βαστούσε. Ο Χριστός άπλωνε το δεξί του χέρι, για να καλύψει τα χείλη της και στρέφοντας το πρόσωπο του προς εκείνη είπε: «Μη, Μήτερ μου, μη είπης αυτοίς τούτο, αλλά τιμωρηθήτωσαν ούτοι πρεπόντως». Η Υπεραγία Θεοτόκος κρατώντας με αγάπη το χέρι του Υιού της επανέλαβε τους ί...
Περισσότερα...
.::Τελεβάντος Παναγιώτης: Ορθόδοξοι κατά τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, οι μονοφυσίτες Αρμένιοι;;;

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

Νέο ολίσθημα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου! Απεκάλεσε τους Μονοφυσίτες Αρμένιους Ορθόδοξους, αλλά ζήτησε την ένωση μαζί τους!!! Ερώτηση: Αν ήδη είναι Ορθόδοξοι γιατί χρειάζεται να ενωθούν με την Εκκλησία; Και αφού είναι Ορθόδοξοι γιατί οι Αγιοι Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων καταδίκασαν ως αίρεση και αναθεμάτισαν τον Μονοφυσιστιμό; Ακατανόητα πράγματα. Διερωτόμαστε. Πρόκειται για γλωσσικό ολίσθημα του Μακαριότατου, καρπό θεολογικής ένδειας ή για σκόπιμη αναφορά που ρίχνει νερό στο μύλο του “λαικού Οικουμενισμού” και παραπέμπει στην προδοτική για την Ορθοδοξία συμφωνία του Σαμπεζύ, την οποία - ειρήσθω εν παρόδω - η Αρμενική “Εκκλησία” ποτέ δεν υπέγραψε, σε αντίθεση με τους Κόπτες της Αιγύπτου και τις άλλες μονοφυσιτικές “Εκκλησίες”!!! Ενα είναι το σίγουρο. Ο Μακαριότατος δεν το έχει για καλ...
Περισσότερα...
.::Διατί το μάθημα των Θρησκευτικών δεν δύναται να γίνη θρησκειολογικόν. Αναστασίου Μαρίνου

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

Ὑπό τοῦ κ. Ἀναστασίου Ν. Μαρίνου Δρος Νομικῆς, Ἀντιπροέδρου τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ἐ.τ.  Ὁ ἐπί τιμῇ ᾽Αντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας κ. Ἀναστάσιος Μαρίνος, ὁ ὁποῖος πα- ρεῖχε νομικάς καί ἄλλας συμβουλάς εἰς τόν μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κυρόν Χριστόδουλον, εἰς ἄρθρον του εἰς τήν ἐφημερίδα «ΕΣΤΙΑ» ὑπό ἡμερομηνίαν 14ην Ἰανουαρίου, μέ θέμα τό «Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν»Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς για την οικονομικη κρίση και την κάρτα του πολίτη

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς  για την οικονομική κρίση, Κάρτα του Πολίτη, έκρηξη βίας, προσπάθεια αποχριστιανοποίησης   «Σε κάθε δύσκολη στιγμή του λαού μας η Εκκλησία ήταν παρούσα».        Ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς μιλά στην εφημερίδα "Πολιτεία Αιτωλών και Ακαρνάνων". Περιγράφει τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στη σημερινή οικονομική κρίση και εντοπίζει «μια αντίδραση σε ότι πνευματικό και εκκλησιαστικό, μια προσπάθεια να αλλοτριωθεί η Ορθόδοξος Αλήθεια». Iδιαίτερης σημασίας είναι τα λεγόμενα σε συνέντευξη στην «Π» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά. Ο ποιμενάρχης της τοπικής μας Εκκλησίας ερμηνεύει το πώς φθάσαμε στη σημερινή οικονομική κρίση τονίζοντας πως «εάν υπήρχε μια προσοχή, διάκριση και σύνεση στην ...
Περισσότερα...
.::Ἀπό τήν κατάργησιν τῆς ἀναγραφῆς τοῦ Θρησκεύματος εἰς τήν κατάργησιν ἐνοριῶν καί τό κλείσιμον Ἐκκλησιῶν

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

Η Διοικοῦσα Έκκλησία κατελήφθη ἐν ὕπνω Η «γραμμή» τῆς ἀφωνίας ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τῆς Ἀρχιερατικῆς ὁμάδος, ἡ ὁποία τόν στηρίζει εἰς ὅλας τάς ἀποφάσεις του, ἔχει ὀδυνηρά ἀποτελέσματα διά τήν Ἐκκλησίαν. Ἡ Ἐκκλησία βάλλεται εὐθέως ὑπό τῆς Κυβερνήσεως ὑπό τήν προκλητικήν ἀνοχήν ἀκόμη καί τῶν κομμάτων, τά ὁποῖα ὑποτίθεται, πιστεύουν εἰς ἀξίας, ἰδανικά καί εἰς Θεόν. Ἡ Ἐκκλησία εὑρίσκεταιΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αντιδράσεις των θεολόγων προς το υπουργείο Παιδείας για το μάθημα των Θρησκευτικών

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
πηγή: Παρατηρητής της Θράκης, 20/1/2011Αντιδράσεις των θεολόγων προς το υπουργείο Παιδείας για το μάθημα των Θρησκευτικών Αδιαφορία του υπουργείου και απουσία διάλογου καταγγέλλουν οι θεολόγοιΣυντάκτης:Θωμάς Σταμούλης…Οι προθέσεις της ηγεσίας του υπουργείου παιδείας (για το μάθημα των Θρησκευτικών), όπως έχουν εκφραστεί πολλάκις στο παρελθόν, θέλουν την τροποποίηση της ύλης του βιβλίου των θρησκευτικών, αλλά και τον ορισμό του ως προαιρετικά διδασκόμενο μάθημα. Όπως είναι φυσικό, από διάφορους χριστιανικούς κύκλους, μεταξύ των οποίων και από τους θεολόγους, οι αντιδράσεις είναι σφοδρές σε αυτό το ζήτημα. Μιλώντας στον ΠτΘ, ο καθηγητής Παιδαγωγικής της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ και μέλος του Συνδέσμου Θεολόγων Μακεδονίας-Θράκης, κ. Ηρακλής Ρεράκης, εξήγησε εκτενώς τα σημεία διαφοροποίησης των θ...
Περισσότερα...
.::Μακαριώτατε, είναι οι Αρμένιοι Ορθόδοξοι;

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

Οι δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου στη σημερινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Αρμενίας κ. Serzh Sargsyan δημιουργούν πολλά ερωτηματικά.  Ο Αρχιεπίσκοπος στις δηλώσεις του έκανε αναφορά στο λαό της Αρμενίας και είπε πως ο λαός αυτός στηρίχτηκε «στην Ορθόδοξη πίστη» (!) για να ξεπεράσει τις μεγάλες δοκιμασίες του.  Έκανε επίσης λόγο για «σύνδεσμο» Ελλήνων και Αρμενίων «με τηνΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Καστορίας στο Άγιον Όρος - Θεοφάνεια στο Πρωτάτο

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Προσκεκλημένος της Ιεράς Κοινότητος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ, ετέλεσε την ιερά αγρυπνία επί τη ευκαιρία της μεγάλης δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων στον πάνσεπτο ιερό ναό του Πρωτάτου, με τη συμμετοχή του Πρώτου του Αγίου Όρους της Λαύρας Γέροντος Παύλου Λαυριώτου, πλειάδος ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών. Μετά το πέρας της ιεράς αγρυπνίας παρετέθη πανηγυρική τράπεζα όπου ο άγιος Πρωτεπστάτης ευχαρίστησε δεόντως τον σεβασμιώτατο μητροπολίτη για την αποδοχή της προσκλήσεως. Ο σεσβασμιώτατος αρχικά ευχαρίστησε την Α.Θ.Π δια την παροχήν της ευλογιας εισόδου στο αγιώνυμο Όρος και τελέσεως της αναιμάκτου Θείας Λειτουργίας. Εν συνεχεία αναφέρθηκε  καταλλήλως στο νόημα της εορτής τονίζοντας ότι η εορτή των Θεοφανείων " είναι η εορτή της ελευθερίας, της αναγεννή...
Περισσότερα...
.::Είναι οι Αρμένιοι Ορθόδοξοι; Οι θέσεις του Μ. Φωτίου.

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ Πρωτοπρεσβυτέρου Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης   ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΜΕΝΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ; ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Μ. ΦΩΤΙΟΥ    Πρόλογος      Οἱ Ἀρμένιοι εἶναι ἕνας εὐγενὴς καὶ ἡρωικὸς λαὸς ποὺ κατέβαλαν μεγάλο τίμημα ἀγώνων καὶ θυσίας γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὸ δικαίωμα τῆς ἱστορικῆς τους ὑπάρξεως. Ἀπὸ τῆς πλευρᾶς αὐτῆς οἱ Ἕλληνες τοὺς ἀντιμετωπίζουμε μὲ πολλὴ συμπάθεια, γιατὶΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η "Ορθοδοξία'' των Αντιχαλκηδονίων Μονοφυσιτών

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

Πρωτοπρεσβύτερος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Η "ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΑΛΚΗΔΟΝΙΩΝ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΩΝ   1. Γενικὴ ἐκτίμηση τοῦ διαλόγου.          Εἶναι γνωστὸν ὅτι μεταξὺ τῶν διαλόγων ποὺ διε­ξάγει ἡ Ὀρθόδοξος Καθολικὴ Ἐκκλησία μὲ τοὺς ἑτεροδόξους συμπεριλαμβάνεται καὶ ὁ διάλογος μὲ τοὺς Μονοφυσίτας ἢ τοὺς Ἀντιχαλκηδονίους ἢ τοὺς Προχαλκηδονίους ἢΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον Χριστιανών

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
πηγή: ΑΠΕΤο ΕΚ καταδικάζει τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον ΧριστιανώνΟι ευρωβουλευτές καταδίκασαν με ψήφισμά τους τις πρόσφατες επιθέσεις σε βάρος χριστιανικών κοινοτήτων σε χώρες, όπως η Αίγυπτος, η Νιγηρία, το Πακιστάν, οι Φιλιππίνες, η Κύπρος, το Ιράν και το Ιράκ, στο οποίο εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία για τα πολλαπλά επεισόδια μισαλλοδοξίας, καταπίεσης, και βιαιοπραγιών έναντι των Χριστιανών, που οδηγούν στην έξοδο αυτών από τις χώρες της Μέσης Ανατολής.Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την κατάχρηση της θρησκείας από δράστες τρομοκρατικών ενεργειών σε διάφορες περιοχές του κόσμου και καταδίκασαν "την εκμετάλλευση της θρησκείας σε διάφορες πολιτικές συγκρούσεις"....Λειτουργία Χριστουγέννων στο βόρειο τμήμα της ΚύπρουΤο ΕΚ καταδίκασε με το ψήφισμα του την δια της β...
Περισσότερα...
.::Ο Μητροπολίτης Κορίνθου στη συνεδρίαση του ΕΣΥΠ

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
πηγή: ΑκτίνεςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 20/1/2011Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ ΕΛΑΒΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Ε.ΣΥ.Π.) ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣτην 6η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) υπό την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευματων κ. Άννα Διαμαντοπούλου, συμμετείχε χθές ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. κ. Διονύσιος. Στην Συνεδρίαση η κ. Υπουργός παρουσίασε στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) το πλαίσιο των πολιτικών που θα ακολουθήσει το Υπουργείο σε όλες τις βαθμίδες τις εκπαιδεύσεως. Επίσης συζητήθηκε το Πρόγραμμα των Συνεδριάσεων της ολομέλειας και αποφασίστηκε να συνεχιστούν στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα....Η συμμετοχή αυτή είναι εξόχως τιμητική,...
Περισσότερα...
.::Επιστολή Νίκου Χειλαδάκη προς την Ιεραρχία.

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

Πρὸς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἔχουν αὐξηθεῖ τὰ ἐπεισόδια σὲ βάρος κληρικῶν καὶ ἱεραρχῶν ποὺ δείχνουν ὅτι μέσα στὸ γενικότερο κλίμα ἀπαξίωσης τῶν πάντων, μέσα στὸ γενικὸ κλίμα κατάρρευσης τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς καὶ τῆς πλήρους διάρρηξης τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ζοῦμε πραγματικὰ σὲ τραγικὲς ἐποχές.  Τὸ μεγάλο ζήτημα δὲν εἶναιΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η κοπή της βασιλόπιτας της Πατριαρχικής Σχολής

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, 1ης /14ης Ιανουαρίου 2011, η εις το περικαλλές κτίριον επί του λόφου της Αγίας Σιών στεγαζομένη Πατριαρχική Σχολή διωργάνωσε μικράν αλλά σεμνήν και συγκινητικήν τελετήν της κοπής της βασιλόπιττας. Εις την τελετήν ταύτην ωμίλησεν ο Μοναχός π. Φώτιος, ο Σχολάρχης, δια την εορτήν της Περιτομής του Κυρίου και του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και δια το δύσκολον έργον που επιτελούν οι παράγοντες, καθηγηταί και μαθηταίτής Πατριαρχικής Σχολής.Οι δόκιμοι απήγγειλαν ποιήματα και έψαλλον και έτερψαν και συνεκίνησαν τους μετέχοντας της τελετής. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οι αεροψεκασμοί συνεχίζονται. Πέμπτη 20/1 Λεκανοπέδιο

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

Ώρα 5.30 μμ στο Δυτικό Λεκανοπέδιο. Οι αεροψεκασμοί και τα αεροπλάνα που τους εκτελούσαν περνούσαν από τον Αττικό ουρανό από νωρίς το μεσημέρι, για να μας ευλογήσουν με τον "αγιασμό" της Νέας Εποχής. Αν νοιώθετε αναπνευστικά ή προβλήματα δυσφορίας μην αναρωτιέστε γιατί. Κανείς δεν ξέρει γιατί, κανείς δεν λέει το γιατί, αλλά και κανείς δεν διαμαρτύρεται όσο έντονα χρειάζεται για να μάθουμε!Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ψήφισμα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις θρησκευτικές ελευθερίες

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Ψήφισμα με το οποίο καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει άμεσα δράση για να σταματήσουν οι διώξεις και οι επιθέσεις κατά Χριστιανών υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απόφασή αυτή, σχετίζεται με την κλιμάκωση, το τελευταίο διάστημα, των επιθέσεων εναντίον χριστιανικών πληθυσμών από την Νιγηρία, μέχρι το Ιράκ και την Αίγυπτο, και από το Πακιστάν και τις Φιλιππίνες μέχρι και την περιοχή της κατεχόμενης Κύπρου.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μαρτυρία πρώην Μασόνου 33ου βαθμού

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Ο Jim Shaw υπήρξε Μασόνος σε ηγετική θέση (33ος βαθμός) πριν μεταστραφεί στον χριστιανισμό. Το βιβλίο ‘The Deadly Deception’ (‘Η Θανατηφόρα Εξαπάτηση’) του Tom McKenney περιγράφει την ιστορία του. Η παρακάτω προσωπική του αφήγηση είναι από το βιβλίο ‘Προς Μία Παγκόσμια Δικτατορία’ του Gary Kah (Εκδόσεις ΣΤΕΡΕΩΜΑ). Στα αγγλικά ΕΔΩ. “Αγαπητέ Φίλε, Το να είσαι μέλος στην Μασονική Στοά σε πολλές περιπτώσεις έγινε οικογενειακή παράδοση, με τους νέους ανθρώπους να εισέρχονται στην Στοα γιατί ανήκαν σ’ αυτήν οι πατεράδες τους και οι παππούδες τους. Εξ αιτίας του θαυμασμού που θρέφουν για κάποιους φίλους ή συγγενείς, οι άνθρωποί αυτοί μπαίνουν στην Στοά χωρίς δισταγμούς, σίγουροι πως το Τάγμα βασίζεται σε ευγενή ιδεώδη. Αυτή ήταν και η δική μου περίπτωση Από τότε πού ήμουν μικρό παι...
Περισσότερα...
.::«Θρησκευτικά ανοικτών οριζόντων»

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
«Χρειαζόμαστε μία θρησκευτική αγωγή με ανοικτούς ορίζοντες, ώστε να διαλέγεται με ζητήματα και προτεραιότητες που θέτει ο ραγδαία μεταβαλλόμενος σύγχρονος κόσμος και πολιτισμός», τόνισε ο Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, δρ. Θεολογίας, Σταύρος Γιαγκάζογλου μιλώντας χθές βράδυ σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το 14ο Γυμνάσιο της πόλης μας και το Βιβλιοπωλείο «Παιδεία», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Βραδιές Θεολογίας». Μιλώντας ο κ. Γιαγκάζογλου ενώπιον του πυκνού ακροατηρίου εκπαιδευτικών στο πατάρι του βιβλιοπωλείου και εξειδικεύοντας στο θέμα της συγκρότησης μιας νέας συνθετικής πρότασης για τη φυσιογνωμία του θρησκευτικού μαθήματος στο ελληνικό σχολείο υπογράμμισε ότι ο θεολογικός και παιδαγωγικός χαρακτήρας του μαθήματος θα πρέπει να αναπλαισιωθεί σε νέες διευρυμένες βάσεις και αρχές...
Περισσότερα...
.::Η εξομολόγηση κόβει τα δικαιώματα του διαβόλου

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

Να πάνε τουλάχιστον οι άνθρωποι σε έναν Πνευματικό να εξομολογηθούν, να φύγη η δαιμονική επίδραση, για να μπορούν να σκέφτωνται λιγάκι. Τώρα δεν μπορούν ούτε να σκεφθούν από την δαιμονική επίδραση. Η μετάνοια, η εξομολόγηση κόβει το δικαίωμα του διαβόλου. Πριν λίγο καιρό, ήρθε στο Άγιον Όρος ένας μάγος και έφραξε με πασσαλάκια και δίχτυα όλο τον δρόμο, εκεί σε μια περιοχή κοντά στο Καλύβι. ΑνΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μοναχή Μαρία Στυλιανοπούλου (Μαρία η ψηλή) [20/07/1947 – 20/01/1998]

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Φέτος κλείνουν 13 χρόνια από την εις Κύριον εκδημίαν της Μοναχής Μαρίας Στυλιανοπούλου (γνωστή σε όλους ως Μαρία η ψηλή).Ο Κύριος της ζωής και του θανάτου παρέλαβε πλησίον του την πιστήν δούλην του Μαρίαν εις την ουράνιον βασιλείαν Του προς ανάπαυσιν και ευφροσύνην αιώνιον. Καίτοι έπασχε καθ΄ όλην την διάρκεια της ζωής της από βαρυτάτην νόσον, εν τούτοις διήλθε τον επί γης μαρτυρικόν της βίον με ζήλον θαυμαστόν, με υπομονήν ιώβειον, με έργα αγάπης προς τον πλησίον, με ιεραποστολική δράσι και προσφορά. Επέτυχε με την βοήθεια του Κυρίου να ευαρεστήση στον Θεό και τους ανθρώπους. Καίτοι δεν είχε υλικά αγαθά και ασφαλή υγεία ήταν πλούσια σε πίστη και ευσέβεια, σε αρετές και έργα ευποιΐας. Ήταν απλή στους τρόπους, ταπεινή κατά την καρδιά, γεμάτη αγάπη Χριστού προς τον συνάνθρωπον και διατελούσε...
Περισσότερα...
.::Μιχαήλ Τρίτος, Όχι στην προαιρετικοποίηση του μαθήματος των Θρησκευτικών

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
πηγή: ΖωηφόροςΟ Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, μίλησε και στους Θεολόγους καθηγητές, την Παρασκευή το απόγευμα στην Αίθουσα Φιλολόγων του ΠΕΚ Μυτιλήνης. Στη συνάντηση αυτή τόνισε ότι παρατηρείται σήμερα, μια παγκόσμια στροφή υπέρ της θρησκευτικής αγωγής καθώς οι χώρες της Δύσης γεύτηκαν τους καρπούς της πρόωρης και μονόπλευρης εξειδίκευσης και της υπερτόνισης των τεχνολογικών μαθημάτων σε βάρος των ηθικών και ανθρωποπλαστικών.Θεωρεί λοιπόν, ότι στις μέρες μας περισσότερο από ποτέ άλλοτε, είναι «αναγκαία η ενίσχυση της ανθρωπιστικής παιδείας, γιατί ενώ η πρακτική εκπαίδευση προετοιμάζει τον άνθρωπο να κάνει κάτι, η ανθρωπιστική του δίνει τη δυνατότητα να καταλάβει το νόημα αυτού που κάνει»....Την πολύ ενδιαφέρουσα και πολλαπλά ωφέλιμη εισήγησή του έκλεισε λέγοντας ότι «γενικά το ...
Περισσότερα...
.::Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον τῆς 21.1.11 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Μερικὰ ἀπὸ τὰ περιεχόμενά του:◇ «Βαθειά μαχαιριά» εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἡ ἀπαγόρευσις χειροτονίας Κληρικῶν.◇ Ἐννεάμηνον μνημόσυνον Ἱερομονάχου π. Μάρκου Μανώλη.◇ Ἀπό τήν κατάργησιν τῆς ἀναγραφῆς τοῦ Θρησκεύματος εἰς τήν κατάργησιν ἐνοριῶν καί τό κλείσιμον Ἐκκλησιῶν.◇ Μὲ «διπλοῦν πρόσωπον» ἡ ΔΙΣ εἰς τὰ θέματα τὰ ὁποῖα ἔθιξεν ὁ Σεβ. Πειραιῶς. Διαβάστε και άλλα περιεχόμενα πατώντας το Διαβἀστε περισσότερα... ◇ «Ἡ πνευματικὴ λέπρα τῆς Χώρας μας πολεμᾶ τὴν Ἐκκλησίαν, τὴν Πίστιν καὶ τὸν Ἑλληνοχριστιανικὸν πολιτισμόν» ὑπεγράμμισεν εἰς κήρυγμά του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.◇ «Ὁ ἠλεκτρονικὸς φράκτης εἰς τὸν Ἕβρον διὰ τὴν ἀνακοπὴν τῆς λαθρομεταναστεύσεως ἐξευτελίζει τὴν ἀνθρωπίνην προσωπικότητα» ἐπισημαίνει εἰς γραπτὴν δήλωσίν του ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως.◇ Ἀποκαλύπτει τὴν στρατηγικὴν...
Περισσότερα...
.::Ομιλίες της Ημερίδος σε μορφή mp3

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

Από τον χώρο αυτό μπορείτε να ακούσετε και να κατεβάσετε τις ομιλίες της Θεολογικής Ημερίδος:... (30/4/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Δυό ποιήματα για τον κυρ Αλέξανδρο

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Γιῶργος ΚοτζιούλαςΣτροφὲς γιὰ τὸν ἀσύγκριτο----------------------------------------------------------------------------- Ὁ Ἀλέξαντρος Παπαδιαμάντης, ἡ μεγάλη ψυχή, δὲν εἶχε, λὲν ὅσοι εἶδαν, νὰ φορέσει λουρί, γι᾿ αὐτὸ κι ἐκεῖνος ἔδενε τὴ μέση μ᾿ ἕνα σκοινί, σὰ διακονιάρης. Ὅταν πάλι τοῦ ῾διναν τσάι εὐρωπαϊκὸ σὲ σπίτι ξένο, δὲν τό ῾παιρνε, γιατὶ δὲν τό ῾χε μαθημένο.Φεύγοντας ὕστερη φορὰ γιὰ τ᾿ ἀκρογιάλι (πενήντα περασμένα κι εἶχε καταπέσει) τὸν πῆρε τὸ παράπονο, ἔκλαιε, πῶς νὰ μὴ μπορέσει τ᾿ ἀγόρι τ᾿ ἀδερφοῦ του κάπου νὰ τὸ βάλει. «Ἄχ, ὅπως ἦρθα στὴν πατρίδα μου πηγαίνω» κρυφοτρεμούλιαζε τ᾿ ἀχείλι πικραμένο.Τίποτε δὲν τοὺς λείπει αὐτῶν ποὺ γράφουν τώρα· κι ὅμως τὴ χάρη ποιὸς τὴν ἔφτασε ἐκεινοῦ; Κανένας ἄλλος, ὅση καὶ νὰ πάρει φόρα, δὲ σώνει τὸ χαλκᾶ νὰ πιάσῃ τ᾿ οὐρανοῦ.Λάμπρος Πορφύρας ...
Περισσότερα...
.::Ο Κορίνθου Διονύσιος στην 6η ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Στην 6η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) υπό την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευματων κ. Άννα Διαμαντοπούλου, συμμετείχε χθές ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. κ. Διονύσιος. Στην Συνεδρίαση η κ. Υπουρός παρουσίασε στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) το πλαίσιο των πολιτικών που θα ακολουθήσει το Υπουργείο σε όλες τις βαθμίδες τις εκπαιδεύσεως. Επίσης συζητήθηκε το Πρόγραμμα των Συνεδριάσεων της ολομέλειας και αποφασίστηκε να συνεχιστούν στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η επέτειος ανακομιδής του σταυρού του Ανδρέα του Πρωτόκλητου στην Πάτρα

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Την Κυριακή 23 Ἰανουαρίου 2011 ἡ τοπική μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν Ἐπέτειο τῆς Ἐπανακομιδῆς τοῦ Σταυροῦ τοῦ Μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου καί Πανευφήμου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἀπό τήν Μασσαλία στήν πόλη τοῦ μαρτυρίου του, τήν Πάτρα. Τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς, 22 Ἰανουαρίου 2011 καί ὥρα 5.30μ.μ. θά τελεσθῇ Μέγας Ἑσπερινός στόν Παλαιό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου. Το πρωί τῆς 23ης Ἰανουαρίου στόν Νέο Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, θά τελεσθῇ Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΑΓΑΠΑΜΕ ΑΚΟΜΗ ΤΟΝ ΚΥΡ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Το αφιέρωμα στον κυρ Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη που επιμελήθηκε ο Σπύρος Γιανναράς στο φύλλο της περασμένης Κυριακής της εφημερίδας Η Καθημερινή, ήταν εξαιρετικό: Γιατί τον αγαπάμε ακόμη - Εκατό χρόνια χωρίς τον Αλ. Παπαδιαμάντη.Εξηγεί ο Σπύρος Γιανναράς: "Ζητήσαμε λοιπόν από διαφορετικούς σε ηλικία και επάγγελμα, αναγνώστες του να μας εξηγήσουν γιατί τον διαβάζουν σήμερα. Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι ο Παπαδιαμάντης εξακολουθεί να λάμπει παρά τη θέλησή μας, λειτουργώντας ως μεσάζων στην ανακάλυψη ενός βαθύτερου εαυτού μας από τον οποίο δεν έχουμε αποκοπεί πλήρως".- Για τον Παντελή Μπουκάλα ο Παπαδιαμάντης είναι "ποιητής πάνω απ' όλα".- Ο επιμελητής των Απάντων του Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος μας συγκινεί για άλλη μια φορά "με τις ανταύγειες του υψιδρόμου σέλαος". Παραθ...
Περισσότερα...
.::Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Μεντβέντεφ «βαπτίστηκε» στα ...

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Δημήτριος Μεντβέντεφ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ιορδανία, επισκέφθηκε τον τόπο της Βαπτίσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού στον ποταμό Ιορδάνη, καθώς και την πηγή του Ιωάννη του Προδρόμου. Από την πηγή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου ο κ. Μεντβέντεφ προχώρησε στον ποταμό από μονοπάτι, το οποίο διασχίζει τα φυλασσόμενα κομμάτια, όπου σώζεται το αρχαίο τοπίο, και στη συνέχεια, σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση, βούτηξε τρεις φορές στα ύδατα του Ιορδάνη. Μιλώντας στους δημοσιογράφους για τις εντυπώσεις του ο Πρόεδρος της Ρωσίας χαρακτήρισε τον τόπο ως «πολύ εξαιρετικό και μοναδικό» και ευχήθηκε σε όλους για την εορτή της Βαπτίσεως του Κυρίου. Εν συνεχεία ο κ. Μεντβέντεφ επισκέφθηκε τον ξενώνα για Ρώσους προσκυνητές και εκεί υπέγραψε το βιβλίο επισήμων: «Η ...
Περισσότερα...
.::Το πρόγραμμα Ιερωνύμου σε Συρία και Λίβανο

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Επίσημη ειρηνική επίσκεψη στο Πατριαρχείο Αντιοχείας θα πραγματοποιήσει από την ερχόμενη Τρίτη μέχρι και την Κυριακή ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος. Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά ταξίδι του Αρχιεπισκόπου στις έδρες των πρεσβυγενών Πατριαρχείων από την ώρα της εκλογής του. Ο κ. Ιερώνυμος κατά την παραμονή του στη Συρία θα συναντηθεί με τον Πατριάρχη Αντιοχείας Ιγνάτιο με τον οποίο και θα συλλειτουργήσει την Κυριακή 30 Ιανουαρίου, αλλά και με τον πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ Αλ ΆσαντΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η δύναμη της πίστης και η αδυναμία της απιστίας -....Φώτης Κόντογλου

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

  Οι άνθρωποι έχουν στην καρδιά τους μεγάλο φόβο μήπως απομείνουν απροστάτευτοι και φτωχοί στη ζωή τους, και για τούτο, ο νούς και ο λογισμός τους είναι στο να μαζέψουν χρήματα ή να αποκτήσουν κτήματα κι΄ άλλα πλούτη, για να τα έχουνε στην ανάγκη τους. Και καλά για εκείνους που δεν πιστεύουν στον Θεό, και κρεμούνε την ελπίδα τους στα χρήματα και στα άλλα πλούτη. Αλλά τί να πεί κανένας γιαΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο πόνος μας βγάζει από τα ανθρώπινα μέτρα.....

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

Τελικά αυτά τα «γιατί» δεν έχουν τις απαντήσεις που η φτώχεια και η αδυναμία μας περιμένει. Στη λογική αυτή συνήθως παραμένουν αναπάντητα. Γι' αυτό και ο Χριστός για το θάνατο δεν είπε παρά ελάχιστα. Απλά ο Ίδιος τον επέλεξε και πόνεσε όσο κανένας άλλος. Και όταν αναστήθηκε ,το στόμα Του έβγαλε περισσότερη πνοή και λιγότερα λόγια. Δεν είπε τίποτε για τη ζωή και θάνατο- μόνο προφήτευσε τοΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::'Οταν μας κυριεύει ο εγωισμός,.. μικρό θέμα,... μεγάλος καυγάς.....

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

Για ν' απαντήσει ο Θεός στο αίτημα μας και να μας δώσει ότι του ζητάμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε ταπείνωση, την οποία εμείς δεν έχουμε. 'Ολοι μας, μικροί και μεγάλοι, έχουμε πολύ εγωισμό και δεν δεχόμαστε υπόδειξη και παρατήρηση. 'Ολα τα γνωρίζουμε, είμεθα όλοι σοφοί. 'Οταν μας κυριεύει ο εγωισμός, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρείες για να κερδίσουμε τονΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Ραγκούση με την Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η συνάντηση της τριμελούς επιτροπής της Ιεράς Συνόδου με τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση. Οι τρεις ιεράρχες παρέδωσαν στον υπουργό το κείμενο με την απόφαση της Ιεραρχίας για τους εφημεριακούς κληρικούς, όπως καθορίστηκε από την έκτακτη συνεδρίασή της την περασμένη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα της συνάντησης ήταν φιλικό, ενώ ο Γιάννης Ραγκούσης από τη δική του πλευρά επανέλαβε ότι η ρύθμιση μια πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις θα ισχύσει για το σύνολο του Δημοσίου και όχι για κάθε επι μέρους κλάδο ξεχωριστά.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η Τριμελής Επιτροπή της Συνόδου στον Υπουργό ...

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ραγκούση επισκέφθηκε σήμερα το πρωί η τριμελής αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδας, αποτελούμενη από τον Μητροπολίτη Ύδρας κ. Εφραίμ, Καισαριανής Δανιήλ και Σύρου Δωρόθεο. Η επιτροπή παρέδωσε στον Υπουργό Εσωτερικών την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, όσον αφορά το θέμα για την πρόσληψη των εφημερίων. Η Ιερά Σύνοδος όπως πρώτη είχε γράψει η "Romfea.gr" ζητάει 300 εφημερίους για την περίοδο 2011, παρότι τα κενά είναι περισσότερα και ξεπερνούν τα 800. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η Τριμελής Επιτροπή της Συνόδου στον Υπουργό ...

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ραγκούση επισκέφθηκε σήμερα το πρωί η τριμελής αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδας, αποτελούμενη από τον Μητροπολίτη Ύδρας κ. Εφραίμ, Καισαριανής Δανιήλ και Σύρου Δωρόθεο. Η επιτροπή παρέδωσε στον Υπουργό Εσωτερικών την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, όσον αφορά το θέμα για την πρόσληψη των εφημερίων. Η Ιερά Σύνοδος όπως πρώτη είχε γράψει η "Romfea.gr" ζητάει 300 εφημερίους για την περίοδο 2011, παρότι τα κενά είναι περισσότερα και ξεπερνούν τα 800. Η συνάντηση έγινε σε θερμό κλίμα, ωστόσο ο κ. Ραγκούσης φέρεται να επανέλαβε στους ιεράρχες ότι θα ισχύσει για το σύνολο του Δημοσίου, η ρύθμιση σύμφωνα με την οποία ένας προσλαμβάνεται σε κάθε πέντε αποχωρήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίκειται και νέα συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών. Περισσότερ...
Περισσότερα...
.::Ιγνάτιος: "Η διαφθορά στην πατρίδα μας έγινε ...

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Τα διοριστήρια στους νέους Επιτρόπους που θα στελεχώσουν τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ιερών Ναών Βόλου, Νέας Ιωνίας και Περιχώρων, Νέας Αγχιάλου, Βελεστίνου, Ζαγοράς, Κισσού, Λαύκου και Καναλίων, την τριετία 2011-2013, επέδωσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, σε ειδική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας. Απευθυνόμενος στους νέους Επιτρόπους ο κ. Ιγνάτιος, χαρακτήρισε την ιδιότητα του Επιτρόπου «τιμητική», έκανε λόγο για την ιδιαίτερη ευθύνη που αναλαμβάνουν μέσα στην Εκκλησία, ως διαχειριστές των ενοριακών πραγμάτων, της Εκκλησιαστικής περιουσίας και κυρίως, ως άμεσοι συνεργάτες του Επισκόπου και των Ιερέων. Ο Σεβασμιώτατος χαρακτήρισε την Εκκλησία «ως την μεγαλύτερη δεξαμενή εθελοντών στην Ελλάδα, που στελεχώνουν τα Εκκ...
Περισσότερα...
.::Συνέντευξη π. Σαράντη Σαράντου στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Max 93,6 FM με θέμα την Κάρτα Πολίτη - Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας 6/2 στις 12 στην Βουλή

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Σήμερα 20/1/2011 στις 9.30 - 10.00 πμ ο π. Σαράντης Σαράντος έδωσε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό "Radio Max 93,6 FM" με θέμα την "Κάρτα Πολίτη" και την Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12 Φεβρουαρίου στις 12 στην Βουλή.Πατήστε για να το ακούσετε. ( Είναι δυστυχώς μόνο το Β΄μέρος)Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως) Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)anavaseis.blogspot.comΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Δεσποτική εικόνα του 18ου αιώνα επιστράφηκε στην ...

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Μεταβυζαντινή εικόνα του Χριστού παραδόθηκε από τον δημοφιλή καλλιτέχνη της ποπ μουσικής Μπόι Τζορτζ (George Alan O’Dowd) στον Επίσκοπο Νεαπόλεως Πορφύριο, εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καλλιτέχνης δήλωσε ότι αγόρασε την εικόνα «καλή τη πίστη» το 1985 από έμπορο έργων τέχνης στο Kings Road του Λονδίνου, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική της προέλευση. Ανακοίνωση της Εκκλησίας της Κύπρου αναφέρει: Σε σεμνή τελετή σε αίθουσα του ναού των Αγίων Αναργύρων στο Highgate, του βορείου Λονδίνου αποδόθηκε στον εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Κύπρου στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, Επίσκοπο Νεαπόλεως κ. Πορφύριο, η μεταβυζαντινή δεσποτική εικόνα του Χριστού (18ος αι.) από τον διάσημο καλλιτέχνη της ποπ μουσικής κ. Boy George (George Alan O’Dowd). Όπως ο ίδιος δήλωσε την εικό...
Περισσότερα...
.::Μαυροβουνίου Αμφιλόχιος «Τα δικαιώματα της ...

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Ο Μητροπολίτης Μαυροβουνίου και Παραθαλασσίας κ. Αμφιλόχιος Ράντοβιτς, κρίνοντας την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Εκκλησία στο Μαυροβούνιο, δήλωσε μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου, Ίγκορ Λούκσιτς, ότι τα δικαιώματα της Εκκλησίας απειλούνται σε όλες τις επαρχίες σήμερα, περισσότερο από ποτέ στην ιστορία της, συμπεριλαμβανομένης ακόμα και της επαναστατικής περιόδου. Ο Μητροπολίτης Αμφιλόχιος απευθυνόμενος και γραπτώς προς τον πρωθυπουργό, με τον οποίο συνομίλησε σήμερα, ανέφερε ότι το καθεστώς στο Μαυροβούνιο υποθάλπει τη ψευδό εκκλησία «Μαυροβουνιακή Ορθόδοξη Εκκλησία» (η οποία ξεκίνησε το 2000 ως μη κυβερνητική οργάνωση και το 2001 καταγράφτηκε ως θρησκευτικός θεσμός με ηγέτη  ιερέα αφορισμένο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο!!!). Επίσης αναφέρθηκε ...
Περισσότερα...
.::Πρόταση Δημητριάδος να καταστεί η Εκκλησία Νομικό Πρόσωπο Ειδικού Δικαίου

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
"Να μη ξεχνούμε ότι λειτουργούμε υπό τους νόμους της Πολιτείας» δήλωσε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος παραδίδοντας τα διοριστήρια στους νέους Επιτρόπους που θα στελεχώσουν τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια Ιερών Ναών της επαρχίας του. "Η επιθυμία κάποιων κύκλων στην πατρίδα μας, να υποβιβαστεί η Εκκλησία από νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, συνιστά προσβολή προς την ιστορία και την προσφορά Της σ' αυτόν τον τόπο".Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το πρώτο βίντεο της ‘νέας εποχής’ του MTV είναι μασονικό

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Στο βίντεο είναι το κομμάτι "Pow Pow" των LCD Soundsystem, όπου εμφανίζεται η ηθοποιός Anna Kendrick (γνωστή για τις ταινίες ‘Twilight’). Αυτό το video clip των LCD Soundsystem, "...σύμφωνα με άρθρο του Vulture, είναι σημαντικό γιατί σηματοδοτεί την Αρχή Μιας Νέας Εποχής για το είδος και την επιστροφή του MTV στο "Μ" του ονόματός του. Η συνταγή περιλαμβάνει χρηματοδότηση ακριβών παραγωγών από το ίδιο το δίκτυο, με γνωστά ονόματα μπροστά και πίσω από τις κάμερες και απώτερο σκοπό τα video clip να γίνουν ξανά το αντίπαλο δέος της YouTube προχειρότητας…» (Πηγή). Ακολουθεί άρθρο από το The Vigilant Citizen Δεν νομίζω ότι για αυτό το βίντεο αξίζει να γράψεις κάποιο αναλυτικό άρθρο για τα κρυφά μηνύματά του. Σε μια προσπάθεια να «δώσει ζωή» στον κόσμο του μουσικού βίντεο, το MTV ανακοί...
Περισσότερα...
.::Όσιος Αγαπητός ο ιαματικός και Ανάργυρος

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Ο Θεομακάριστος Αγαπητός ήταν από την πόλη του Κιέβου και ήρθε στα Σπήλαια στα χρόνια του οσίου Αντωνίου.Με πόθο πολύ ζητούσε από τον όσιο να τον δεχτή και να τον τιμήσει με το πανίερο μοναχικό σχήμα.Κι εκείνος, μετά την κανονική δοκιμασία, τον έκειρε και τον κράτησε κοντά του.Βλέποντας ο θεσπέσιος Αγαπητός τον όσιο Αντώνιο να υπηρετεί με αγάπη τους ασθενείς και να τους θεραπεύει με τα βότανα και την προσευχή του, θέλησε να γίνει μιμητής του. Αν κάποιος αδελφός αρρώσταινε, ο σπλαχνικός Αγαπητός άφηνε το κελί του και την ησυχία του κι έτρεχε στον άρρωστο.Καθόταν δίπλα του και ικανοποιούσε αγόγγυστα όλες του τις ανάγκες μέχρι ν' αναρρώσει. Συνάμα έκανε αδιάλειπτη θερμή προσευχή στον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων Ιησού Χριστό υπέρ της υγείας του ασθενούς αδελφού.Κι αν η αρρώστια ...
Περισσότερα...
.::Ηχητικό Αγιολόγιο 20 Ιανουαρίου

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 20 Ιανουαρίου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::20 Ιανουαρίου Συναξαριστής. Ευθυμίου του Μεγάλου, των Αγίων Μαρτύρων Βάσσου, Ευσεβίου, Ευτυχίου και Βασιλείδου, των Αγίων Μαρτύρων Ιννά, Πιννά και Ριμμά, Πέτρου του Τελώνου, Θύρσου και Αγνής, Ευσεβίου Μάρτυρος, Άννης Μάρτυρος, Λέοντος του Μεγάλου, των Οσί

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Ο Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας (Εορτή Ευθύμιος, Ευθυμία)Ο Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας γεννήθηκε στη Μελιτηνή της Αρμενίας το έτος 377 μ.Χ. κατά τους χρόνους της βασιλείας του Γρατιανού (375-383 μ.Χ.). Οι γονείς του Παύλος και Διονυσία, ανήκαν σε επίσημη γενιά.Άτεκνοι όντες, αξιώθηκαν να αποκτήσουν παιδί, το οποίο αφιέρωσαν στη διακονία του Θεού στο οποίο και κατά θεία επιταγή έδωσαν το όνομα Ευθύμιος, αφού με την γέννησή του τους χάρισε την ευθυμία, τη χαρά και την αγαλλίαση.Σε ηλικία μόλις τριών ετών ο Ευθύμιος έχασε τον πατέρα του. Τότε η χήρα μητέρα του τον παρέδωσε στον ευλαβή Επίσκοπο της Μελιτηνής Ευτρώιο, ο οποίος, μαζί με τους αναγνώστες Ακάκιο και Συνόδιο που έγιναν αργότερα Επίσκοποι Μελιτηνής, τον εκπαίδευσε καλώς και, αφού τον κατέταξε στον ιερό κλήρο, τον τοποθέτησε έξαρχο των...
Περισσότερα...
.::20 Ιανουαρίου Συναξαριστής

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

Ευθυμίου του Μεγάλου, των Αγίων Μαρτύρων Βάσσου, Ευσεβίου, Ευτυχίου και Βασιλείδου, των Αγίων Μαρτύρων Ιννά, Πιννά και Ριμμά, Πέτρου του Τελώνου, Θύρσου και Αγνής, Ευσεβίου Μάρτυρος, Άννης Μάρτυρος, Λέοντος του Μεγάλου, των Οσίων Ευθυμίου Ησυχαστού και Λαυρεντίου Εγκλείστου, Ευθυμίου Αρχιεπισκόπου, Ευθυμίου εκ Ρωσίας, Ζαχαρίου Νεομάρτυρος, Θεοδώρου Δικαίου, Ιωάννου Ιερομάρτυρος. Ο ΌσιοςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αρχιεπίσκοπος Κύπρου "Η Εκκλησία πορεύεται ...

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
"Η Εκκλησία πορεύεται ειρηνικά με αγάπη και υπάρχει μια ομόνοια που ποτέ άλλοτε δεν υπήρξε", δήλωσε τη Τρίτη ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος B', ο οποίος παρευρέθηκε το μεσημέρι στο γεύμα που παρέθεσε ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος, με αφορμή την ονομαστική του εορτή. Ερωτηθείς σχετικά, ο Αρχιεπίσκοπος είπε πως ο ίδιος είναι ενθουσιασμένος για την αγάπη και ομόνοια που επικρατεί στους κόλπους της Εκκλησίας και εξέφρασε την ευχή «όπως πάμε εμείς, να πηγαίνει και η πολιτεία, γιατί θα ήταν προς το συμφέρον του κυπριακού λαού». Κληθείς να σχολιάσει τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, ανέφερε «δεν μπλέκομαι μέσα σε αυτά τα θέματα, δεν είναι δουλειά δική μου». Χθες το πρωί, τελέστηκε στη Μητρόπολη Λεμεσού συλλείτουργο με τη συμμετοχή του Μητροπολίτη Βόστρων Τιμόθεου, εκ μέρους τ...
Περισσότερα...
.::Η εφημερίδα "Δημοκρατία" προσφέρει βιβλίο ...

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Μια σημαντική προσφορά θα κάνει τα δυο επόμενα Σάββατα η «Δημοκρατία». Μαζί με την εφημερίδα θα κυκλοφορήσει σε καλαίσθητη έκδοση το βιβλίο του δημοσιογράφου Δημήτρη Ριζούλη «Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος: η παρακαταθήκη». Το βιβλίο που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν 2 χρόνια είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία και παρουσιάστηκε σε πέντε πόλεις. Τώρα επανακυκλοφορεί από τη «Δημοκρατία» με αφορμή τα τρία χρόνια από την κοίμηση του μακαριστού. Αυτό το Σάββατο 22/1 θα δοθεί ο πρώτος τόμος και το επόμενο ο δεύτερος. Το βιβλίο περιλαμβάνει τις σημαντικότερες ομιλίες του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, τις φράσεις που έγραψαν ιστορία, ανέκδοτες φωτογραφίες και τα τελευταία λόγια του. Μάλιστα στη νεότερη έκδοση που θα κυκλοφορήσει το Σάββατο υπάρχουν κάποιες  ομιλίες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο αρχι...
Περισσότερα...
.::Θεοφάνεια στη Γεωργία - 560 παιδιά βάπτισε ο ...

Πέμπτη, 20 Ιανουάριος 2011

News image
Με λαμπρότητα εορτάστηκε χθες Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011 η εορτή των Θεοφανείων στον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Τιφλίδα. Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Καθολικός – Πατριάρχης Γεωργίας κ. Ηλίας, ο οποίος ευχήθηκε καλό φωτισμό στο εκκλησίασμα και μίλησε με πατρικά λόγια. «Είμαι πεπεισμένος ότι ο Θεός θα βοηθήσει την Γεωργία, και θα την προστατεύσει από κάθε ορατή και αόρατη απειλή», τόνισε μεταξύ άλλων ο Προκαθήμενος της Γεωργιανής Εκκλησίας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Πατριάρχης Ηλίας μετά το πέρας του αγιασμού βάπτισε 560 παιδιά, αφού συνολικά μέχρι σήμερα έχει βαπτίσει πάνω από 7 χιλιάδες. Η πρωτοβουλία της βαπτίσεων των παιδιών, έγινε από τον ίδιο τον Πατριάρχη Ηλία στις 19 Ιανουαρίου 2007. Ο Πατριάρχης Γεωργίας είχε υποσχεθεί, ότι όποια οικογένεια θα έκανε τρίτο ...
Περισσότερα...
.::ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ ΤΟΥ!!!

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Μια μητέρα από την Αυστραλία με μια μόνο αγκαλιά κατάφερε να επαναφέρει το μωρό της στη ζωή, λίγες ώρες μετά τα σκληρά λόγια των γιατρών. Η μητέρα γέννησε δίδυμα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το κορίτσι μετά από είκοσι λεπτά κατάφερε να αναπνεύσει, ενώ για το αγόρι οι γιατροί είπαν ότι δεν έχει καμία ελπίδα να ζήσει. Τότε η μητέρα πήρε στην αγκαλιά το άψυχο σωματάκι του και άρχισε να το χαϊδεύει και με δάκρια στα μάτια να το σφίγγει στην αγκαλιά της. Λεπτό δεν έλειψε από κοντά της, ο σύζυγος, που και εκείνος ένιωθε το πόνο της γυναίκας του. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Γιορτάζουμε σήμερα 20 Ιανουαρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου και Μεγάλου Ευθυμίου, ας πούμε λίγα λόγια: Ο Άγιος Ευθύμιος γεννήθηκε το 377 μ.Χ στη Μελιτηνή της Αρμενίας, από ευσεβείς γονείς με μεγάλη πίστη στο Θεό. Οι γονείς του ονομάζονταν Παύλος και Διονυσία. Σε ηλικία τριών ετών έχασε τον πατέρα του, αλλά η μητέρα του ήταν από εκείνες τις γυναίκες που διατήρησε όλη την ψυχική της δύναμη και μπόρεσε να αναθρέψει το παιδί της όπως έπρεπε. Ο τότε Επίσκοπος Εύτρώϊος διέκρινε τα χαρίσματα του παιδιού αυτού και το προστάτευσε. Αφού σπούδασε ο Άγιος Ευθύμιος, χειροτονήθηκε διάκονος, και μετά, Ιερέας και μάλιστα, κρίθηκε κατάλληλος για να διευθύνει το μοναστήρι της Μελιτηνής. Μεγάλος πόθος του, όμως, ήταν να πάει στους Αγίους Τόπους. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Θεοφάνεια με το παλαιό στην Κάλυμνο

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Τα σήμαντρα και οι κώδωνες της Ιερας Μονης χτύπησαν κατά τις πρωινές ώρες της 19ης Ιανουαρίου 2011 πανηγυρικά για τη μεγάλη εορτή και πανήγυρη των Θεοφανείων.Κάτω από το τρεμουλιαστό φως των καντηλιων και των πολυελέων του Καθολικου της Μονης με την αρμόζουσα μοναστηριακή τάξη έγινε ο Όρθρος, η τελετή του Μεγάλου Αγιασμου και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, στην οποία λειτούργησε ο Μητροπολίτης μας. Οι χοροί δε των ψαλτων, τόσο των μοναζουσων όσο και των λαϊκων προσέδωσαν τους ύμνους της Εορτης με τον κατάλληλο βυζαντινό ρυθμό.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συναξαριστής 20 Ιανουαρίου: Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας Ο άγιος Ευθύμιος ο Μέγας, του οποίου σήμερα η Εκκλησία τιμά την μνήμη, είναι ο ασκητής της προσευχής, στον οποίον βρήκε εκπλήρωση ο λόγος του Χριστού στο Ευαγγέλιο· "Πάντα όσα εάν αιτήσητε εν τη προσευχή πιστεύοντες, λήψεσθε". Έζησε εξηνταοκτώ χρόνια ερημικής ζωής κι απέθανε σχεδόν εκατό ετών, αφού προείδε καθαρά τον θάνατό του. ΄Εν' από τα θαύματα, που έκαμε όταν ζούσεΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΠΑΤΕΡΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ:ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΣΕ ΕΡΗΜΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Είναι πολύ γνωστός στους τουρίστες που περνούν κατά χιλιάδες κάθε μέρα, αλλά αυτό δεν ενοχλεί την ησυχία ενός ορθόδοξου μοναχού. Εδώ και 15 χρόνια ζεί εκεί, έχοντας αφιερώσει τη ζωή του στην αποκατάσταση ενός παλιού στρατιωτικού φρουρίου.  Ο πάτερ Σεραφείμ έκανε ερημητήριο του αυτό το εγκαταλελειμμένο φρούριο. Ορθόδοξος μοναχός ο ίδιος, επέλεξε να απομονωθεί στο νησί Πουρκερόλ, μετά από πολλά χρόνια μοναχικής ζωής στο μοναστήρι της Σιμωνόπετρας του Αγίου Όρους στην Ελλάδα. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ειρήνη, το γλυκύ πράγμα και όνομα

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Ειρήνη, το γλυκύ πράγμα και όνομαΩ αγαπητή ειρήνη, είσαι η διαρκής μελέτη μου, η φροντίδα και το καύχημά μου. Και πραγματικά όπως ακούμε, η ειρήνη ανήκει στο Θεό και ο Θεός ανήκει σ’ αυτήν. «Η ειρήνη του Θεού» (Φιλιπ. 4, 7) και. «Ο Θεός της ειρήνης» (Β’ Κορινθ. 13, 11) και. «Αυτός εστιν η ειρήνη ημών» (Εφεσ. 2, 14). Και όμως, μολονότι η τελειότητά της ξεπερνάει κάθε νου είτε ανθρώπινο είτε αγγελικό, ξεπερνάει κάθε σκέψη, παρ’ όλα αυτά δεν την σεβόμαστε. Ειρήνη αγαπητή, εσύ είσαι το αγαθό που επαινείται από όλους, αλλά διαφυλάσσεται μόνο από τους λίγους. Πού μας άφησες και έχει περάσει ήδη τόσος χρόνος από τότε; Και πότε θα ξαναέλθεις να βασιλεύσεις ανάμεσά μας; Γιατί σε ποθώ πολύ και σε αγαπώ με ξεχωριστό τρόπο και περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους.(Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγο...
Περισσότερα...
.::Η Ελληνίδα Μάνα…

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

Η μητρότητα είναι δώρο του θεού προς το ανθρώπινο Γένος καί ιδιαίτερα προς το γυναικείο φύλο. Μέσω της Μητρότητας ή Γυναίκα προσκαλείται να υπηρετήσει το μυστήριο της ζωής, όχι μόνο ως διατήρηση καί συνέχιση της βιολογικής ζωής, αλλά κυρίως ως έκφραση καί βίωση της άγιοπνευματικής ζωής.Για τη διπλή αυτή αποστολή της ή Γυναίκα είναι προικισμένη με χαρίσματα, πού την καθιστούν ίκανή ναΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Στο εκθεσιακό κέντρο της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη από  την Κυριακή 15 έως την Τετάρτη 18 Μαΐου 2011 διοργανώνεται η 16η Παρουσίαση Εκκλησιαστικών Ειδών, Ιερών Αντικειμένων και Χειροποίητων Κατασκευών   «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ».Αξιόλογοι καλλιτέχνες, δημιουργοί από όλη την Ελλάδα παρουσιάζουν τα έργα τους, απαραίτητα για τη λειτουργία της Εκκλησίας και των Ιερών Μονών.  Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Tό μήνυμα τῆς ἡμέρας (20-1-11).

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Ἀπὸ τὴν ΦιλοκαλίαἍγιος Ἰωάννης ὁ Καρπάθιος – 100 παρηγορητικὰ κεφάλαια:53. Ἄν ὁ Χριστὸς ἔγινε σ’ ἐμᾶς δικαιοσύνη καὶ σοφία σταλμένη ἀπὸ τὸν Θεὸ (A’ Κορ. 1,30) κ.λπ., εἶναι φανερὸ ὅτι ἔγινε καὶ ἀνάπαυσή μας. Γιατὶ λέει: «Ἐλᾶτε σὲ μὲνα ὅλοι ὅσοι κοπιάζετε καὶ εἶστε βαρυφορτωμένοι, κι ἐγώ θὰ σᾶς ἀναπαύσω» (Ματθ. 11,28). Καλὰ λοιπὸν ἔχει λεχθεῖ ὅτι τὸ Σάββατο, δηλαδὴ ἡ ἀνάπαυση, ἔγινε γιὰ τὸν ἄνθρωπο (Μάρκ. 2,27)· γιατὶ μόνο στὸν Χριστὸ θὰ βρεῖ ἀνάπαυση τὸ ἀνθρώπινο γένος.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΑ ΜΑΖΕΨΕΙ..ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Συμφωνώ απόλυτα με την απόφαση του δημάρχου Θεσσαλονίκης να βγάλει μηχανοκίνητα του στρατού για να καθαρίσουν ...την πόλη μας,τη Θεσσαλονίκη, απο τα σκουπίδια!  1.000 τόνοι σκουπιδιών έχουν γεμίσει τη συμπρωτεύουσα, όπως είπε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, Στάθης Αβραμίδης, ενώ τα 55 από τα 73 απορριμματοφόρα είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Θεσσαλονίκη θα έχει καθαρίσει την επόμενη εβδομάδα.Επιτέλους,να πάρουμε ανάσα..απο την έντονη δυσοσμία και κάκιστη εικόνα που δημιουργούνται απο τα ΄΄βουνά΄΄ σκουπιδιών που έχουν συγκεντρωθεί σε κάθε γωνιά της Θεσαλονίκης. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αποταγή.Πειρασμός.Λόγοι διδαχής. Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

Αποταγή Όταν πήρα τον πρώτο ζήλο να γίνω κι εγώ καλόγερος, τον εφανέρωσα σε κάτι άλλους. Και ένας ήτανε σωφέρ, μου λέει: -Άκουσε, Ευάγγελε (με λέγανε κοσμικά), εγώ θα περάσω, λέει, με τ' αυτοκίνητό μου να πάω στα τάδε χωριά και περίπου κατ' αυτήν την ώρα, τη σημερινή την αγιορείτικη, περίπου πέντε-έξι το μεσημέρι, θα περάσω, να είσαι εκεί, να σε πάρω να πάμε στο μοναστήρι. -Εντάξει. Πήρα κι'Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΄΄ΚΛΕΙΣΤΑ΄΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
 "Ιστορική αλλαγή" χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου τις ρυθμίσεις που προωθούνται για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, δίνοντας το "πράσινο φως" στους αρμόδιους υπουργούς να προχωρήσουν στην τελική κατάρτιση του σχετικού νομοσχεδίου και στην κατάθεσή του στη Βουλή.     Με τους ίδιους χαρακτηρισμούς αναφέρθηκε ο κ. Παπανδρέου και στο νομοσχέδιο με το οποίο προωθούνται αλλαγές στο συνδικαλιστικό και συνεταιριστικό κίνημα των αγροτών, το οποίο, ωστόσο, θα συζητηθεί στην αυριανή συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου, καθώς στη σημερινή συνεδρίαση παρενεβλήθη η συζήτηση για το "νόμο περί ευθύνης υπουργών". Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ρωσική Εκκλησία θα ανεγερθεί δίπλα από το κτίριο ...

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Στρασβούργου αποφάσισε να παράσχει στην Ρωσική Εκκλησία, χώρο για ανέγερση ιερού ναού. Πληροφορίες αναφέρουν, ότι το οικόπεδο εμβαδού 10 στρεμμάτων παραχωρήθηκε σε ένα γραφικό μέρος σε κεντρικό σημείο της πόλεως στην όχθη της διώρυγας, η οποία συνδέεται με τον Ρήνο.Συγκεκριμένα δίπλα από το πάρκο Orangerie και τις έδρες των Ευρωπαϊκών Διεθνών Θεσμών του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευροβουλής. Αξίζει να σημειωθεί, ότι την μελέτη για την Εκκλησία έχει αναλάβει ο διάσημος αρχιτέκτονας από την Αγία Πετρούπολη Γιούρι Κίρς. Ο Γιούρι Κίρς έχει μεγάλη εμπειρία στη κατασκευή, αποκατάσταση και εσωτερική διακόσμηση των ναών, έχει σχεδιάσει τον Ιερό Ναό του Οσίου Σεργίου (Γιοχάνεσμπουργκ) και τον ναό του Αποστόλου Φιλίππου στα Αραβικά Εμιράτα. Να σημειωθεί, ότι στην απ...
Περισσότερα...
.::Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας (20-1-11).

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ».Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γι...
Περισσότερα...
.::Η εορτή του Αγίου Μάρκου Ευγενικού και Μακαρίου Αιγυπτίου στη Θεσσαλονίκη

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης  εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, στον Ιερό Ναό του Αγίου Φωτίου, παρουσία κλήρου και λαού της πόλης της Θεσσαλονίκης. Χθες το απόγευμα τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός με την συμμετοχή του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Αρχιμ. Δαυίδ Τζιουμάκα, ο οποίος μετέφερε και τις ευχές του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ανθίμου. Ακολούθως τελέστηκε Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν και του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, το όνομα του οποίου φέρει ο εφημέριος του Ναού π.Μακάριος.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Γ΄ . Μέρος δέυτερο. Κεφάλαιο 1ον. 1) «Το κέρδος από τήν αδικία » 2) «Αποταμίευση στον Ουρανό»

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Λόγοι Γ΄ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Αποδοχή της αδικίας «Το κέρδος από τήν αδικία » Γέροντα, όταν ενοχοποιούμαι από κάτι πού θά πή γιά μένα μία αδελφή, ενώ δέν φταίω, δέν το σηκώνω καί ψυχραίνομαι μαζί της.- Γιά στάσου λίγο! Τί λέει το Τυπικό της Εκκλησίας γι' αυτό; Σέ ποια περίπτωση υπάγεται; Εσύ πώς βοηθιέσαι περισσότερο; Πές ότι συμβαίνει έτσι όπως το λές, ότι δέν φταις.Ε, άν σέ αδίκησαν, κέρδος έχεις. Και ή άλλη, άν είπε κάτι εις βάρος σου, γιά νά δικαιολογηθή, μετά τήν πειράζει, τήν ελέγχει ή συνείδηση, μετανοεί καί σέ βλέπει μέ περισσότερη αγάπη.Δυό- τρία καλά μαζί. Έτσι σού δίνεται ή ευκαιρία νά πλουτίσης καί νά γίνης αρχοντοπούλα, νά μήν είσαι τσιγγανάκι. Αφού ό Θεός σού δίνει τήν δυνατότητα νά γίνης αρχοντοπούλα καί να μπορή...
Περισσότερα...
.::Ορθόδοξος Ραβίνος ζητάει στρατόπεδα εξόντωσης για τους Παλαιστίνιους

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Από το blog Tikun Olam* Πίσω στις ημέρες του Ολοκαυτώματος, ένα από τα συνθήματα εκείνων που μισούσαν τους Εβραίους ήταν: «Οι Εβραίοι στους Φούρνους». Τώρα, με κάνει να ανατριχιάζω να βλέπω Ισραηλινούς Ορθόδοξους ραβίνους να λένε το ίδιο για τους Παλαιστινίους. Ευχαριστώ τον Cicero που μου επισήμανε ένα συγκλονιστικό κείμενο από ένα ισραηλίτικο Ορθόδοξο "οικογενειακό περιοδικό", που λέγεται ‘Fountains of Salvation’ (‘Πηγές της Σωτηρίας’), το οποίο προτείνει το Ισραήλ να δημιουργήσει στρατόπεδα θανάτου για τους Παλαιστινίους για να τους εξαφανίσουν σαν τον Αμαλήκ. Το άρθρο κάνει επίθεση σε εκείνους τους ισραηλινούς ραβίνους που έκριναν την επιστολή που κυκλοφόρησε πρόσφατα, από υπερ-ορθόδοξους ακραίους ραβίνους η οποία καλούσε τους Εβραίους να μην νοικιάζουν διαμερίσματα ή σπίτια σε Παλα...
Περισσότερα...
.::Βαρθολομαίος: "Η επιστροφή του Ορφανοτροφείου αποτελεί και de facto αναγνώριση του Πατριαρχείου, ως νομικού προσώπου"

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
«Αποδόθηκε δικαιοσύνη σε μία παλιά οδυνηρή εκκρεμότητα». Με τα λόγια αυτά απαντά ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην επιστολή που απηύθυνε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γ. Χαραλαμπόπουλος για την επιστροφή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου. «Κατόπιν της αμετάκλητης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την οποία αποδέχθηκε η τουρκική κυβέρνηση, η τελευταία επέστρεψε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το ιστορικό κτήριο του Ορφανοτροφείου Πριγκήπου, επιδίδοντας και το σχετικό τίτλο ιδιοκτησίας, στο όνομα του Πατριαρχείου», αναφέρει στην απαντητική επιστολή του ο Οικουμενικός Πατριάρχης. «Αυτό αποτελεί και de facto αναγνώριση του Πατριαρχείου, ως νομικού προσώπου που έχει τη δυνατότητα να κατέχει δική του περιουσία», επισημαίνει ο κ. Βαρθολομαίο...
Περισσότερα...
.::Αγάπη πνευματικού προς εξομολογούμενο

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

Ο χαριτωμένος πνευματικός αγαπάει και πονάει την ψυχή, γιατί γνωρίζει την μεγάλη αξία της. Την βοηθάει στην μετάνοια, την ξαλαφρώνει με την εξομολόγηση, την ελευθερώνει από το άγχος και την οδηγεί στον παράδεισο. Ο πνευματικός ονομάζεται «πατήρ» γι’ αυτό πρέπει να προσπαθήση να είναι αληθινός πατέρας ∙ να νουθετή με θεϊκή αγάπη και στοργή. Να έρχεται στην θέση του εξομολογούμενου και να ζη τονΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η αποκάλυψη του Θεού στην ανθρώπινη καρδιά. Ιερομονάχου Σεραφείμ Ρόουζ

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

Περιεχόμενα Πρόλογος των εκδόσεων Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Εισαγωγή 1. Η έρευνα 2. Η αποκάλυψη 3. Ο πόνος 4. Η αναγέννηση 5. Συμπέρασμα 6. Ερωτήσεις και απαντήσεις Κατόπιν Πρόλογος των εκδόσεων Η κατάσταση της καρδιάς μας είναι που καθορίζει τη στάση μας στη ζωή. Όταν ο νους είναι μέσα στην καρδιά και προσφέρει από εκεί μαζί της λατρεία στο Θεό, τα τραγικά φαινόμενα πουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Λαμπρό συλλείτουργο στη Ρωσία για την εορτή των ...

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Με μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε σήμερα η εορτή των Θεοφανίων στο Καθεδρικό Ιερό Ναό των Θεοφανίων (Ελόχοβο) προεξάρχοντος του Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πασών των Ρωσιών κ. Κυρίλλου. Επίσης συλλειτούργησαν ο Μητροπολίτης Αμερικής και Καναδά Ιωνάς, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίων, ο Μητροπολίτης Πίτσμπουργκ και Δυτικής Πενσυλβανίας κ. Μελχισεδέκ, ο Μητροπολίτης Ντμιτρόφ Αλέξανδρος  καθώς και Ηγούμενοι και κληρικοί του Πατριαρχείου Μόσχας. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Πατριάρχης Μόσχας και ο Μητροπολίτης Ιωνάς, τέλεσαν την τελετή του Μεγάλου Αγιασμού. Εν συνεχεία ο Μητροπολίτης Ιωνάς απευθυνόμενος προς τον Πατριάρχη Μόσχας, μεταξύ άλλων τόνισε: «Αγιώτατε, για μένα είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή, που βρίσκομαι στη Ρωσία και επισκέπτομαι αυτόν το ιερό τόπο. Η κοινή Θ. Λε...
Περισσότερα...
.::Η Υπουργός Παιδείας για τα νέα προγράμματα σπουδών και το Νέο Λύκειο

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Στα νέα Προγράμματα σπουδών και στο Νέο Λύκειο αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου μιλώντας στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΥΠ. Τόνισε χαρακτηριστικά:"Η πρώτη και μεγάλη ενότητα είναι το Νέο Σχολείο. Είναι τα προγράμματα σπουδών. Λειτουργούν ήδη ομάδες εργασίας για όλα τα επιμέρους θέματα. Οι ομάδες αυτές έχουν νέο προσανατολισμό. Πάμε, πια, σε εκπαίδευση με στόχους. Δηλαδή, τίθενται στόχοι σε κάθε τάξη. Ο δάσκαλος έχει πια την ελευθερία να μπορεί να διδάξει και να επιτύχει αυτούς τους στόχους, χωρίς την απόλυτη ομοιομορφία που είχαμε μέχρι σήμερα μέσα σε έναν κεντρικό εθνικό κορμό. Το Νέο Λύκειο. Αλλάζει η λογική της λειτουργίας του Λυκείου με συνδυασμό και της γενικής εκπαίδευσης, αλλά και της αύξουσας ειδίκευσης όσο πάμε από την Α’ στη Β’ και από τη Β’ στην Γ’,...
Περισσότερα...
.::Ἡ γέννηση τοῦ θυμοῦ καί ἡ θεραπεία του (Εὐεργετινός)(mp3)

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 25-4-09 (Σύναξη ἀνδρῶν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Κωνσταντίνου).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ(δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Εγγραφές επιτυχόντων κατατακτηρίων εξετάσεων Τμήματος Θεολογίας Αθήνας

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

Εγγραφές επιτυχόντων κατατακτηρίων Τμήματος Θεολογίας Αθήνας Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Εορτή των Τριών Ιεραρχών - Εορτή της παιδείας

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
πηγή: «Ο ΣΩΤΗΡ» Τεῦχος 2015 15-1-2011Eορτὴ τῶν ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν! Ἑορτὴ τῆς Παιδείας καὶ τῶν Γραμμάτων! Ἀπὸ τὸν 11ο αἰώνα, ὁπότε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Μαυρόπους, ἐπίσκοπος Εὐχαΐτων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, καθιέρωσε τὴν κοινὴ ἑορτὴ τῶν ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ συνέταξε καὶ Ἀκολουθία γιὰ νὰ συνεορτάζουν, πέρασαν περίπου 800 ὁλόκληρα χρόνια γιὰ νὰ καθιερωθεῖ ὁ κοινὸς ἑορτασμός τους ὡς ἑορτὴ τῆς Παιδείας καὶ τῶν Γραμμάτων. Μόλις τὸ 1826 καθιερώνε ται ἐπίσημα ἡ ἑορτή τους ὡς γιορτὴ τῆς ἑλληνικῆς καὶ ἑπτανησιακῆς παιδείας ἀρχικά, γιὰ νὰ ἔλθει κατόπιν τὸ 1843 τὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν νὰ καθιερώσει γιὰ τὸ ἐλεύθερο πιὰ Ἑλληνικὸ Κράτος τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὡς γιορτὴ τῆς Παιδείας!...Ἦταν τότε ποὺ τὸ νεοσύστατο Ἑλληνικὸ Κράτος ἔψαχνε πρότυπα καὶ προστάτες ποὺ νὰ ἐκφράζουν τὴν ἱστορική του συνέχεια, τὴν...
Περισσότερα...
.::Η Ἀννα Διαμαντοπούλου στο ΕΣΥΠ

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Συνεδρίασε σήμερα το ΕΣΥΠ (Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας) παρουσία της Υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία άνοιξε τις εργασίες με ομιλία. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο σχεδιασμό του Νέου Λυκείου, χωρίς ωστόσο να δώσει αναλυτικές και σαφείς πληροφορίες για τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν. Μεταφέρουμε σχετικό ρεπορτάζ της ιστοσελίδας του ΒΗΜΑτος: ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥΗ χώρα μας περνάει την πιο δύσκολη περίοδο από την περίοδο του πολέμου με την εξαίρεση της Χούντας, αλλά η Παιδεία παραμένει ο φάρος των κοινωνικών αλλαγών».Με αυτή τη δήλωση άνοιξε, πριν από λίγη ώρα, την ομιλία της η υπουργός Παιδείας κυρία Αννα Διαμαντοπούλου κατά την σημερινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ)....Το ΕΣΥΠ συνεδριάζει για πρώτη φορά υπο την ηγεσία της κυρίας Διαμαντοπούλου στο υπουργείο Π...
Περισσότερα...
.::Μακαριώτατε, είναι οι Αρμένιοι Ορθόδοξοι;

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Οι δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου στη σημερινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Αρμενίας κ. Serzh Sargsyan δημιουργούν πολλά ερωτηματικά. Ο Αρχιεπίσκοπος στις δηλώσεις του έκανε αναφορά στο λαό της Αρμενίας και είπε πως ο λαός αυτός στηρίχτηκε «στην Ορθόδοξη πίστη» (!) για να ξεπεράσει τις μεγάλες δοκιμασίες του. Έκανε επίσης λόγο για «σύνδεσμο» Ελλήνων και Αρμενίων «με την Ορθόδοξη πίστη»! Τέλος προέτρεψε τον Πρόεδρο των Αρμενίων «να κάνετε τον αγώνα σας και να προσθέσετε και εσείς τη δική σας πέτρα στην ένωση όλων των Ορθοδόξων»!Πρόκειται για ξαφνικό οικουμενιστικό ξέσπασμα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου; Πως αλήθεια να ερμηνεύσει κανείς την αποσιώπηση της αλήθειας ότι ο πράγματι φιλικός λαός των Αρμενίων δεν ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά στην αίρεση του Μονοφυσιτισμού;... Βεβαίω...
Περισσότερα...
.::Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Γ΄ . Μέρος δέυτερο. Κεφάλαιο 1ον. 1) «Το κέρδος από τήν αδικία » 2) «Αποταμίευση στον Ουρανό»

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

Λόγοι Γ΄ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Αποδοχή της αδικίας  «Το κέρδος από τήν αδικία »  Γέροντα, όταν ενοχοποιούμαι από κάτι πού θά πή γιά μένα μία αδελφή, ενώ δέν φταίω, δέν το σηκώνω καί ψυχραίνομαι μαζί της. - Γιά στάσου λίγο! Τί λέει το Τυπικό της Εκκλησίας γι' αυτό; Σέ ποια περίπτωση υπάγεται; Εσύ πώς βοηθιέσαι περισσότερο;Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Υφυπουργού Εξωτερικών ...

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Σε πολύ θετικό κλίμα διεξήχθη σήμερα συνάντηση του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Δόλλη με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Ιεροσόλυμα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Υφυπουργός και ο Πατριάρχης Θεόφιλος, συζήτησαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι είναι μια από τις τρεις εθιμοτυπικές επισκέψεις που πρέπει να πραγματοποιήσει ως Υφυπουργός Εξωτερικών, η πρώτη έγινε στο Φανάρι, η δεύτερη ήταν η σημερινή και σύντομα θα επισκεφθεί την Αλεξάνδρεια. Επίσης, μητροπολίτης του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ερωτηθείς από την  Romfea.gr, αν ο κ. Δόλλης συναντήθηκε με τον πρώην Πατριάρχη λόγω των τελευταίων εξελίξεων στην υπόθεση, τόνισε χαρακτηριστικά: "Ο κ. Υφυπουργός δεν συναντήθηκε με τον πρώην Πατριάρχη Ειρηναίο, όπως πάρα...
Περισσότερα...
.::ΑΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ...

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Έτσι μας ομιλεί ο Κύριος: ~ Με ονομάζεται Κύριον, αλλά δεν με υπακούτε. ~ Με ονομάζεται Φως, αλλά δεν με βλέπετε. ~ Με ονομάζεται Οδόν, αλλά δεν με περιπατείτε. ~ Με ονομάζεται Ζωήν, αλλά δεν με επιθυμείτε. ~ Με ονομάζεται Σοφόν, αλλά δεν με ακολουθείτε. ~ Με ονομάζεται Αιώνιον, αλλά δεν ζητείτε. ~ Με ονομάζεται Ισχυρόν, αλλά δεν με τιμάτε. ~ Με ονομάζεται Δίκαιον, αλλά δεν με φοβείσθε. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Στο Ραγκούση αύριο η επιτροπή της Εκκλησίας για τις προσλήψεις

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Το κατώφλι του υπουργείου Εσωτερικών θα περάσει αύριο το πρωί στις εννέα και μισή η τριμελής επιτροπή της Ιεράς Συνόδου αποτελούμενη τους μητροπολίτες Καισαριανής Δανιήλ, Ύδρας κ. Εφραίμ και Σύρου κ. Δωρόθεο προκειμένου να επιδώσουν στον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας για το ζήτημα των προσλήψεων εφημεριακών κληρικών. Υπενθυμίζεται ότι, τη Δευτέρα η Ιεραρχία σε έκτακτη συνεδρίασή της αποφάσισε να προτείνει στην κυβέρνηση την εξασφάλιση  της πρόσληψης 300 εφημερίων για το τρέχον έτος, έναντι των διαπιστωμένων αναγκών για 600, αλλά και τη ρητή δέσμευση εκ μέρους της Πολιτείας ότι οι κληρικοί, ως θρησκευτικοί λειτουργοί δεν θα υπάγονται στο καθεστώς προσλήψεων των δημοσίων υπαλλήλων. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οι "Ορθόδοξοι Αρμένιοι" του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Πλήθος ερωτημάτων δημιουργούν οι δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Αρμενίας. Δημοσιεύουμε πιο κάτω το σχετικό δελτίο τύπου της Αρχιεπισκοπής. Οι υπογραμμίσεις (έντονα γράμματα) είναι δικές μας. Θα επανέλθουμε στο θέμα.Συνάντηση Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Αρμενίας κ. Serzh SargsyanΜε τον Πρόεδρο της Αρμενίας κ. Serzh Sargsyan συναντήθηκε σήμερα το πρωί στην Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών ο Μακαριώτατος. Κατά τη διάρκεια της ημίωρης συνάντησης είχαν την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν τους άριστους δεσμούς που συνδέουν τους δύο λαούς και τις δύο Εκκλησίες. Διαβάστε τις δηλώσεις του Μακαριωτάτου και του κ. Sargsyan.Ο Μακαριώτατος ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής:«Οι δύο λαοί μας έχουν παράλληλους βίους. Έχουν έναν πολιτισμό που ανάγεται στους παλαιούς χρόνους ...
Περισσότερα...
.::Ερώτηση του βουλευτή Αχαΐας της Ν.Δ. Νίκου Νικολόπουλου για τις αλλαγές στην παιδεία

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
πηγή: ΣΚΑΪ ΠάτραςΤις μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία τις οποίες χαρακτηρίζει επικίνδυνους πειραματισμούς αφελληνισμού στηλιτεύει ο Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Αχαΐας Νίκος Ι. Νικολόπουλος, ο οποίος κατέθεσε Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας με αφορμή τον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών… του Διεθνούς Απολυτηρίου χωρίς, όπως λέει, το αντίστοιχο αντίκρισμα που έχει στα σοβαρά κολέγια.«Αφού έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια - μετ΄ επαίνων πάντως- τις ρεαλιστικές προτάσεις της Επιτροπής Μπαμπινιώτη, σκέφτηκαν να εφαρμόσουν στο Λύκειο το πρόγραμμα σπουδών του ΙΒ (Διεθνούς Απολυτηρίου). Έτσι ο Αμερικονοτραφής κ. Παπανδρέου το θαυμάζει, η αναλόγων προτάσεων κ. Διαμαντοπούλου, το επιλέγει για τα παιδιά της, ενώ η γνωστή και «από την όψη» κ. Δραγώνα ε...
Περισσότερα...
.::‘Δεν είναι καλή μαρτυρία για το κόσμο μία διαιρεμένη εκκλησία’, λέει Βρετανός οικουμενιστής

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Σε κήρυγμα που σηματοδοτεί την έναρξη της λεγόμενης «Εβδομάδας Προσευχής για την Χριστιανική Ενότητα’, ο Rev Bob Fyffe είπε ότι η κίνηση για την ενότητα "είχε μετατρέψει τα πράγματα προς το καλύτερο" από την εποχή της παιδικής ηλικίας του στο Dundee, όταν τα αγόρια τον αποκαλούσαν "wee Proddy" (“wee Protestant” - ‘μικρέ προτεστάντη’). Η ‘Εβδομάδα Προσευχής για την Χριστιανική Ενότητα’ διεξάγεται κάθε χρόνο από την οικουμενιστική οργάνωση ‘Churches Together in Britain and Ireland (CTBI)’, της οποίας ηγείται ο επισκοπικός Fyffe, από 18 - 25 Ιανουαρίου. Το φετινό θέμα είναι «Τα πάντα κοινά» (‘All things in common’). Υπενθυμίζοντας την επίσκεψη του Πάπα στη Μεγάλη Βρετανία τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Fyffe σημειώνει πως η περίπτωση του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ, του Αρχιεπισκόπου του Καντ...
Περισσότερα...
.::ΑΣ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ...

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Έτσι μας ομιλεί ο Κύριος:  Με ονομάζεται Κύριον, αλλά δεν με υπακούτε.  Με ονομάζεται Φως, αλλά δεν με βλέπετε.  Με ονομάζεται Οδόν, αλλά δεν με περιπατείτε.  Με ονομάζεται Ζωήν, αλλά δεν με επιθυμείτε.  Με ονομάζεται Σοφόν, αλλά δεν με ακολουθείτε.  Με ονομάζεται Αιώνιον, αλλά δεν ζητείτε.  Με ονομάζεται Ισχυρόν, αλλά δεν με τιμάτε.  Με ονομάζεται Δίκαιον, αλλά δεν με φοβείσθε. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Σφοδρή επίθεση του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου στο «Προς το Λαό» της Ιεραρχίας.

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

Πριν διαβάσετε το "ιερό κατηγορώ" του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομου, να θυμίσουμε ποιό είναι το έντυπο της ιεραρχίας  Το φυλάδιο της Ιεράς Συνόδου προς το Λαό:(πατήστε) Επίσης θα διαβάσετε: «Η ανωριμότητα αυτή θα πρέπει εξ αρχής να τονίσουμε ότι οφείλεται στην έλλειψη δυνατότητας για διάλογο και συζήτηση, ώστε τελικά να αποφανθούμε ώριμα και εποικοδομητικά, γιά θέματα, τα οποία αφορούνΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::πατρός Θεόδωρου Ζήση: Νεοβαρλααμισμός ή Λειτουργική ανανέωση

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

1. Η ταυτότητα της «Λειτουργικής Αναγέννησης» Για όσους δεν έχουν ειδική θεολογική μόρφωση ο τίτλος του θέματος είναι ασφαλώς δυσνόητος. Τί σημαίνει ο όρος «Νεοβαρλααμισμός» και ποιά είναι η ταυτότητα της «Λειτουργικής Αναγέννησης»; Αυτά θα αναλύσουμε στις δύο ενότητες της εισηγήσεως. Είναι δύσκολο σε μία σύντομη εισήγηση να εξαντλήσουμε την ιστορία αυτής της λειτουργικής κινήσεως, τα ποικίλα θέματα και προβλήματα που θίγει. Απλώς θα παρουσιάσουμε μία αδρομερή εικόνα της. Εχει πάντως συγγραφή αξιοπρόσεκτη βιβλιογραφία, ιδιαίτερα μετά την Β’ Βατικάνειο Σύνοδο (1962-1965), η οποία εφήρμοσε την λειτουργική ανανέωση στον χώρο του Παπισμού) και επηρέασε και πολλούς δικούς μας λειτουργιολόγους, κληρικούς και λαϊκούς, οι oποίοι εισήγαγαν στον χώρο της Ορθοδόξου Εκκλησίας ξένη και άγνωστη προβλημα...
Περισσότερα...
.::ΤΕΛΟΣ Ο ΚΟΥΠΕΡ!

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΠΑΕ Άρης αποτελεί ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Η ΠΑΕ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση στην οποία αναφέρει: Η ΠΑΕ Άρης γνωστοποιεί την παραίτηση του Έκτορ Ραούλ Κούπερ από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.Ο αργεντινός τεχνικός πραγματοποίησε δηλώσεις και όπως υποστήριξε, η επιλογή του ήταν η καλύτερη για όλους. Σήμερα σε φορτισμένη συγκινησιακή ατμόσφαιρα αποχαιρέτησε τους παίχτες. Την επίβλεψη των παιχτών έκανε ο Γιάννης Μιχαλήτσος ο οποίος θα βρίσκεται στον πάγκο του Άρη στον αγώνα με τον Εργοτέλη στην Κρήτη. Του Χρήστου ΔάβουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συλλείτουργο στο Μετόχι του Πατριαρχείου ...

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Με την ευλογία του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. κ. Θεοδώρου Β', εορτάσθηκε και φέτος η ιερά Μνήμη του εν Αγίοις Πατρός Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Άνω Κυψέλης, του εν Αθήναις  Μετοχίου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άκκρας κ. Γεωργίου, εκπροσώπου της Α.Θ.Μ. στην Αθήνα. Έναρξη των λατρευτικών ακολουθιών απετέλεσε ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, την παραμονή της Εορτής, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άκκρας κ. Γεώργιου και συμπαραστατουμένων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Ζάμπιας κ. Ιωακείμ και Χαρτούμ κ. Εμμανουήλ, ο οποίος και κήρυξε το θείο λόγο. Ο Σεβασμιώτατος Χαρτούμ αναφερόμενος στο Βίο του Μεγάλου Αθανασίου και στη δισχιλιετή πορεί...
Περισσότερα...
.::Το κράτος φεύγει, ο ιερέας μένει... Κωνσταντίνος Χολέβας

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

Κωνσταντίνος Χολέβας Στις 5 συνταξιοδοτήσεις Δημοσίων Υπαλλήλων , ένας θα προσλαμβάνεται. Τάδε έφη ΔΝΤ, αυτά προτείνει και η Κυβέρνηση, ώστε να ξελαφρώσει ο Δημόσιος τομέας από το υπερβάλλον προσωπικό. Υπάρχει όμως λόγος να εφαρμοσθεί ο ίδιος κανόνας και στις χειροτονίες ιερέων; Σαφώς όχι. Πρώτον, διότι οι ιερείς δεν είναι απλοί Δημόσιοι Υπάλληλοι, αλλά θρησκευτικοί λειτουργοί. Αυτό τοΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Πρόεδρος της Αρμενίας στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Με τον Πρόεδρο της Αρμενίας κ. Serzh Sargsyan συναντήθηκε σήμερα το πρωί στην Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών ο Μακαριώτατος. Κατά τη διάρκεια της ημίωρης συνάντησης είχαν την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν τους άριστους δεσμούς που συνδέουν τους δύο λαούς και τις δύο Εκκλησίες. Διαβάστε τις δηλώσεις του Μακαριωτάτου και του κ. Sargsyan. Ο Μακαριώτατος ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Οι δύο λαοί μας έχουν παράλληλους βίους. Έχουν έναν πολιτισμό που ανάγεται στους παλαιούς χρόνους γνώρισαν και πολύ πόνο και δυστυχία από τους ίδιους ανθρώπους, αντιμετωπίζοντας τα ίδια προβλήματα και κάνοντας τον ίδιο αγώνα. Όλοι μας έχουμε διαβάσει και έχουμε παρακολουθήσει την τραγωδία του αρμενικού λαού, τον ξεριζωμό τους, αλλά πιστεύουμε ότι και εσείς γνωρίζετε όσα έζησαν οι Έλληνες και με τον ίδιο τρόπο α...
Περισσότερα...
.::Παρουσίαση δίτομου έργου του Ναυπάκτου Ιερόθεου

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Το δίτομο έργο«Εμπειρική  Δογματική της Ορθοδόξου καθολικής Εκκλησίας  κατά τις προφορικές παραδόσεις του π. Ιωάννου Ρωμανίδη» του μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιερόθεου  θα παρουσιαστεί σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα στη Στοά του Βιβλίου. Ομιλητές θα είναι ο πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Μεταλληνός, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο πρωτοπρεσβύτερος π. Στέφανος  Αβραμίδης και ο Λάμπρος Σιάσιος, καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Με λαμπρότητα τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη ...

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η εορτή του Αγίου Μακαρίου, όπου άγει τα ονομαστήρια του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος. Το πρωί τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου, τελέστηκε πολυαρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου. Επίσης συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, Σύρου κ. Δωρόθεος, Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος και Λαγκαδά, Λιτής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης. Να σημειωθεί, ότι στην Θ. Λειτουργία παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης, οι Δήμαρχοι, οι Τοπικοί Σύλλογοι με παραδοσιακές στολές, πάρα πολλά παιδιά καθώς και πλήθος κόσμου. Τον θείο λόγο κήρυξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Ιωάννης, ο οποίος αναφέρθηκε στη ζωή του Αγίου Μακαρί...
Περισσότερα...
.::Άγιος Μάρκος Ευγενικός - ο υπέρμαχος της Ορθοδοξίας

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Ο ΑΣΤΗΡ ΤΗΣ ΕΦΕΣΟΥ   Ο ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ  Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ       Εφέτος κλείνουν 560 έτη από την κοίμηση του εν αγίοις πατρός ημών και ομολογητού Μάρκου αρχιεπισκόπου Εφέσου του Ευγενικού .        Ο άγιος Μάρκος (κατά κόσμο Εμμανουήλ), εγεννήθη από ευσεβείς γονείς το 1392 εις την βασιλίδα των πόλεων, Κωνσταντινούπολιν. Ο πατέρας του ωνομάζετο Γεώργιος και ήτο αρχιδικαστής, σακελλίων και διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας, η μητέρα του ωνομάζετο Μαρία και ήτο θυγατέρα του ευσεβούς ιατρού Λουκά.        Αμφότεροι οι γονείς προσπάθησαν και επέτυχαν να αναθρέψουν τον μικρό Εμμανουήλ εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αλλά ο θάνατος του πατρός του άφησε αυτόν και τον μικρότερό του αδελφό Ιωάννη ορφανούς εις νεαρά ηλικία.        Τα πρώτα γράμματα ο άγιός μας ...
Περισσότερα...
.::Τελέστηκε το πρωί τον ετήσιο μνημόσυνο του Εθνάρχη ...

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Τελέστηκε σήμερα το πρωί στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννη, στη Λευκωσία, χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β’, το μνημόσυνο του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, με την ευκαιρία της ονομαστικής εορτής του. Στο μνημόσυνο παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας, ο Πρόεδρος της Βουλής Μάριος Καρογιάν, αρχηγοί ή εκπρόσωποι κομμάτων και εκπρόσωποι της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς. Στο μεταξύ, με την ευκαιρία της ονομαστικής εορτής του Εθνάρχη Μακάριου Γ’, άνοιξαν σήμερα για να τα επισκεφθεί το κοινό τα ιδιαίτερα δωμάτια του στον πρώτο όροφο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου.Απόψε πραγματοποιείται, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, φιλολογικό μνημόσυνο στο οποίο θα απευθύνει χαι...
Περισσότερα...
.::Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος "Τα κατά λαόν"

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Με ρώτησε κάποτε ένας έφηβος: «πώς θα ζήσουμε και πως θ’ αντέξουμε σ’ έναν κόσμο που αυτοδιαλύεται από κάθε άποψη, οικολογική, οικονομική και πνευματική;» Του απάντησα: «Μόνο ένας τρόπος υπάρχει, αν θέλουμε να ζήσουμε: Να παραμείνουμε στη Θεία Λειτουργία». Τώρα πια στα σαρανταοχτώ μου χρόνια, από τη θέση του Μητροπολίτη Μόρφου νοιώθω ότι μπορώ να πω λίγα λόγια για το τι είναι η Θεία Λειτουργία. Η ίδια η Θεία Λειτουργία, από την αρχή αρχή της, διακηρύσσει τί ακριβώς είναι: Είναι η ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή η ευλογημένη Βασιλεία του Τριαδικού Θεού, τώρα και πάντοτε και εις τους απέραντους αιώνες των αιώνων. Ο μόνος τρόπος για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από το παρελθόν, είναι να του δοθεί...
Περισσότερα...
.::Βρετανία: φακελώνουν μαθητές ως «φανατικούς». Οι δάσκαλοι κρατάνε αρχείο με «ρατσιστικές» και «ομοφοβικές» λέξεις που λένε ακόμα και νήπια!

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Μία λέξη που θα πει ένα παιδί στο προαύλιο ή ακόμα και ένα νήπιο σε παιδικό σταθμό (!) θα το ακολουθεί σε όλη του την ζωή… Περισσότεροι από 10.000 μαθητές δημοτικών σχολείων μέσα σε ένα χρόνο, έχουν επισημανθεί ως «ρατσιστές» ή «ομοφοβικοί» για λέξεις που είπαν σε ήσσονος σημασίας διαφωνίες μεταξύ παιδιών. Ακόμη και νήπια σε βρεφικούς σταθμούς τιμωρούνται γιατί διέπραξαν τα λεγόμενα «εγκλήματα μίσους», διότι χρησιμοποίησαν λέξεις όπως ‘white trash’ ή «gaylord». Τα σχολεία αναγκάζονται να αναφέρουν τη γλώσσα που χρησιμοποιούν τα παιδιά στην διεύθυνση της εκπαίδευσης, η οποία και τηρεί μητρώο συμβάντων. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον 30.000 μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου ετησίως έχουν χαρακτηριστεί ως «φανατικοί» (‘bigots’), λόγω του ότι παραβαίνουν τους κανόνες ‘κατά...
Περισσότερα...
.::Υποκρισία στο όνομα ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

Κωνσταντίνος Χολέβας-Πολιτικός Επιστήμων Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε την έκθεση του Ελβετού Βουλευτή και Δικαστή Ντικ Μάρτι σχετικά με εγκλήματα Αλβανών οπλαρχηγών κατά Σέρβων αμάχων και αιχμαλώτων το 1999. Η Έκθεση θα συζητηθεί εντός του Ιανουαρίου από την Ολομέλεια της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης,Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οι Χιλιαστές βαπτίσθηκαν "αντιρρησίες συνείδησης". Οι σημερινοί "Αντιρρησίες Ορθόδοξης Συνείδησης" θα καταδικασθούν σε κοινωνικό -πολιτικό αποκλεισμό και εξόντωση; (βίντεο μακαριστού π Αντωνίου Αλεβιζόπουλου)

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

Την αφορμή για αυτόν τον "συνειρμό"  την έδωσε  το video  που μας έστειλε  ο φίλος Βασίλης , το  οποίο αφορά σε  μια παλαιότερη  τηλεοπτική  αποκάλυψη της απάτης και των ψευδών  της  χιλιαστικής  οργάνωσης και της ...εταιρείας  "Σκοπιά" Το 1995 ο δημοσιογράφος Κ. Χούντας κάλεσε σε  δημόσιο τηλεοπτικό διάλογο  αφ΄ενός τον μακαριστό  π.Αντώνιο Αλεβιζόπουλο και αφ΄ετέρου  ένανΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Codex Alimentarius : Στέρηση της ελευθερίας στην πρόσβαση σε φυσικά προϊόντα υγείας

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

Codex Alimentarius VatopaidiFriend: Ήρθε στα χέρια μας αυτό το φωτοτυπημένο κείμενο, προφανώς από κάποιο περιοδικό για τη διατροφή, και σκεφτήκαμε να το μοιραστούμε μαζί σας και να προβληματιστούμε συνάμα, για όλα όσα αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς, όλοι όσοι λένε ότι σκέπτονται «το καλό μας» , «την υγεία μας» και «την προστασία της ζωής μας»!  Καιρός να αφυπνιστούμε και να αποκτήσουμεΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το κράτος φεύγει, ο ιερέας μένει...

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

Κωνσταντίνος Χολέβας Στις 5 συνταξιοδοτήσεις Δημοσίων Υπαλλήλων , ένας θα προσλαμβάνεται. Τάδε έφη ΔΝΤ, αυτά προτείνει και η Κυβέρνηση, ώστε να ξελαφρώσει ο Δημόσιος τομέας από το υπερβάλλον προσωπικό. Υπάρχει όμως λόγος να εφαρμοσθεί ο ίδιος κανόνας και στις χειροτονίες ιερέων; Σαφώς όχι. Πρώτον, διότι οι ιερείς δεν είναι απλοί Δημόσιοι Υπάλληλοι, αλλά θρησκευτικοί λειτουργοί. Αυτό τοΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::«Ποιο Έθνος γεννήθηκε το 1821;» Η προσπάθεια του ΣΚΑΪ διαστρέβλωσης της ελληνικής ιστορίας. Η "Καθημερινή" σε ρόλο δηλητηριώδη διαφημιστή. Η Επιστολή στην Καθημερινή του Γιάννη Κωβαίου, και η εξέλιξή της.

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

Σε κάθε τομέα της καθημερινής μας ζωής πρέπει να επαγρυπνούμε και να καταδεικνύουμε την προσπάθεια αλώσεως της ιστορικής ταυτότητάς μας, της γλώσσας μας, της πίστεώς μας, των παραδόσεων, των ιδανικών, των αξιών μας. Ένα τέτοιο παράδειγμα αλώσεως της συνείδησης του ελληνικού έθνους από ΜΜΕ (ΣΚΑΪ) προωθήθηκε, αλλά προσέκρουσε στην προσπάθεια ενημερώσεώς μας από τον κ. Γιάννη Κωβαίο. _____________Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ηχηρό "ναι" της Ελλάδας στο φράχτη

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Ηχηρό "ναι" της Ελλάδας στο φράχτη Η προοπτική του φράχτη στον Έβρο μπορεί να προκαλεί αντιδράσεις από τις διάφορες φιλάνθρωπες οργανώσεις, οι οποίες διοργανώνουν πορείες και συναυλίες υπέρ της λαθρομετανάστευσης, οι Έλληνες όμως βροντοφωνάζουν ΝΑΙ στο φράχτη.Υπέρ της κατασκευής του φράχτη 12,5 χιλιομέτρων στον Έβρο τάσσεται η κοινή γνώμη, ως μέτρο διακοπής της εισροής μεταναστών στην Ελλάδα, ενώ 6 στους 10 Έλληνες βλέπουν θετικά το μέτρο της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας με τίτλο «Η κοινή γνώμη απέναντι στο τείχος του Έβρου» που διενήργησε η Public Issue για την «Καθημερινή της Κυριακής», προκύπτει πως οι πολίτες θεωρούν ότι είναι αναγκαίο η χώρα μας να προχωρήσει στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μάλιστα, όσον αφορά την κατασκευή του φράχτη στα σ...
Περισσότερα...
.::Καλημέρα!

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

(κλικ στην εικόνα για να την δείτε σε μεγάλο μέγεθος!)_ Καλημέρα! Καλή συνέχεια στις δουλειές σας και στην ημέρα σας! .Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ηχητικό Αγιολόγιο 19 Ιανουαρίου

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 19 Ιανουαρίου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)anavaseis.blogspot.comΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::19 Ιανουαρίου Συναξαριστής. Μακαρίου εξ Αιγύπτου, Μακαρίου του Αλεξανδρέως, Ευφρασίας Μάρτυρος, Ανάμνηση θαύματος Μεγάλου Βασιλείου, Ανακομιδή λειψάνων Αγίου Γρηγορίου, Μελετίου Γαλησιώτου, Μάρκου Ευγενικού, Κοσμά Χρυσοστόματου, Αρσενίου Αρχιεπισκόπου, Μα

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Ο Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος ο ΑναχωρητήςΟ Όσιος Μακάριος γεννήθηκε περί το 300 μ.Χ. σε κάποιο χωριό της Άνω Αιγύπτου και έζησε στα χρόνια του Θεοδοσίου του Μεγάλου (379-395 μ.Χ.). Σε ηλικία 30 χρόνων αποσύρθηκε στην έρημο της Νιτρίας και στη Συρία, όπου παρέμεινε για εξήντα ολόκληρα χρόνια και απέκτησε μεγάλη φήμη για τον ασκητικό του βίο και τις άλλες θαυμαστές αρετές του.Επειδή, παρά το νεαρό της ηλικίας του, προέκοπτε στις αρετές ονομάσθηκε «παιδαριογέρων».Στην έρημο γνώρισε τον Μέγα Αντώνιο του οποίου έγινε μαθητής. Σε ηλικία 40 ετών χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και λόγω της ενάρετης ζωής του αξιώθηκε από τον Θεό να λάβει το χάρισμα της θεραπείας των ασθενών και της προφητείας. Λέγεται ότι συνεχώς επικοινωνούσε με τον Θεό «και μάλλον τω πλείονι χρόνω προσδιατριβείν Θεώ ή τοις υπ’ ουρανόν...
Περισσότερα...
.::19 Ιανουαρίου Συναξαριστής.

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

Μακαρίου εξ Αιγύπτου, Μακαρίου του Αλεξανδρέως, Ευφρασίας Μάρτυρος, Ανάμνηση θαύματος Μεγάλου Βασιλείου, Ανακομιδή λειψάνων Αγίου Γρηγορίου, Μελετίου Γαλησιώτου, Μάρκου Ευγενικού, Κοσμά Χρυσοστόματου, Αρσενίου Αρχιεπισκόπου, Μακαρίου Επισκόπου Ιερισσού, των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Γεροντίου, Ιανουαρίου, Σατουρνίνου, Σακεσσίου, Ιουλίου, Κατίου, Πίου και Γερμανού, Θεοδότου Επισκόπου, Μακαρίου τουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Με μεγαλοπρέπεια ο εορτασμός του Πολιούχου ...

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και εντός των βυζαντινών τειχών του Διδυμοτείχου γιορτάστηκε η μνήμη του Πολιούχου της πόλης Αγίου Αθανασίου, στο όνομα του οποίου τιμάται ο Μητροπολιτικός Ναός, ένα από τα σπουδαία μεταβυζαντινά μνημεία της περιοχής. Το εσπέρας της 17ης Ιανουαρίου ε.ε. τελέσθηκε ο πανηγυρικός εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Δαμασκηνού, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Άρη Γιαννακίδη, του Αντιπεριφερειάρχη κ. Γ. Ούστογλου, του Δημάρχου Διδυμοτείχου κ. Παρ. Πατσουρίδη, εκπροσώπων της Μεραρχίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων. Στη διάρκεια του Εσπερινού ο Σεβασμιώτατος προχείρισε σε Αρχιμανδρίτη τον π. Νικόδημο Σκλέπα, πτυχιούχο Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Σιένας (Ιταλίας) και Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, που υ...
Περισσότερα...
.::ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ, ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

News image
Γιορτάζουμε σήμερα 19 Ιανουαρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Αρσενίου του Αρχιεπισκόπου Κέρκυρας, ας πούμε λίγα λόγια: Ο Άγιος Αρσένιος γεννήθηκε και έζησε επί αυτοκρατορίας Βασιλείου του Μακεδόνα, στην Ιερουσαλήμ. Ο πατέρας του ήταν και αυτός από την Ιερουσαλήμ, και η μητέρα του από τη Βηθανία. Σε μικρή ηλικία οι γονείς του τον αφιέρωσαν σε ένα από τα εκεί μοναστήρια, οπού διδασκόταν τη μοναχική ζωή και 12 χρονών έγινε μοναχός. Αργότερα έφυγε από την Ιερουσαλήμ και πήγε στη Σελεύκεια, όπου χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Από τη Σελεύκεια επέστρεψε και πάλι στην Ιερουσαλήμ και από εκεί πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου επί Πατριάρχου Τρύφωνος 928 - 931 μ.Χ. έλαβε Ιερατική θέση. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συναξαριστής 19 Ιανουαρίου: Όσιοι Μακάριος ο Αιγύπτιος και Μακάριος ο Αλεξανδρεύς

Τετάρτη, 19 Ιανουάριος 2011

Όσιοι Μακάριος ο Αιγύπτιος και Μακάριος ο Αλεξανδρεύς Δύο μεγάλους μοναχούς και ασκητάς γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία, τον άγιο Μακάριο τον Αλεξανδρινό και τον άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο. Σύγχρονοι σχεδόν και οι δυό, είναι από τους οσίους εκείνους, των οποίων η θερμή αγάπη κι η αφοσίωση στον Χριστό και το πνεύμα της στερήσεως και της σταυρώσεως είναι πράγματα άγνωστα κι ακατανόητα στο σύγχρονοΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Tό μήνυμα τῆς ἡμέρας (19-1-11).

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ἀπὸ τὸν Μικρὸ ΕὐργετινόὉ ἀββάς Λογγῖνος εἶπε:– Ὅπως ἀκριβῶς ὁ νεκρὸς δὲν αἰσθάνεται τίποτα οὔτε κρίνει κανέναν, ἔτσι καὶ ὁ ταπεινὸς δὲν μπορεῖ νὰ κρίνει ἄνθρωπο, ἔστω κι ἄν τὸν δεῖ νὰ προσκυνάει τὰ είδωλα. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η Θεοτόκος (β)

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Η Θεοτόκος και το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας στην ερμηνεία των νηπτικών πατέρων.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Θα δεχόταν ο Χριστός τόση λάμψη στις Εκκλησίες;

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Του Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς Επισκ. Αχρίδος... (4/1/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μελαγχολία, θλίψη, άγχος

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Του Γέροντος Πορφυρίου. Μέσα στην Εκκλησία, που έχει τα μυστήρια που σώζουν, δεν υπάρχει απελπισία.... (15/9/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ἀγρυπνία Ἁγίου Ἰγνατίου

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 θά τελεσθεῖ στήν Μονή μας ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία... (19/12/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ομιλία Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου στον Φρικτό Γολγοθά

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

...παρεμβάλλομεν την γενομένην εις τον φρικτόν Γολγοθαν εμπνευσμένην ομιλίαν του Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου την Αγίαν και Μεγάλην Παρασκευή... (1/4/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ομιλίες στις "Κατηχήσεις" του Αγίου Κυρίλλου (ηχητική μορφή mp3)

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Οι "Κατηχήσεις" του Αγίου Κυρίλλου Επισκόπου Ιεροσολύμων είναι από τα σπουδαιότερα Πατερικά έργα... (27/4/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το σύγχρονο φαινόμενο των «μεταθανάτιων» εμπειριών

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Το θέμα της ζωής μετά τον θάνα­το έχει γίνει εντελώς ξαφνικά αντικείμενο εκτεταμένου λαϊκού ενδιαφέροντος στον δυτικό κό­σμο... (21/11/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Αντίχριστος και ο πάπας

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ο Αντίχριστος και ο πάπας κατά τις προσδοκίες των νεοεποχιτών στο Διαδίκτυο... (4/11/09)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Άγιον Όρος- Υπόμνημα

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Άγιο Όρος - Υπόμνημα περί της συμμετοχής της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών... (24/10/09)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η κηδεία του μακαρίου Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού – Χαμόγελο από την αιωνιότητα

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν την βεβαιότητα για την εκ δεξιών του Θεού ανάπαυση του Γέροντα.... (2/7/09)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Προτεσταντισμός

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ορθοδοξία και Προτεσταντισμός. Η θεολογική ταυτότητα του Προτεσταντισμού... (1/2/09)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το Άγιον Φώς - Βιβλιοπαρουσίαση

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Παρουσίαση του βιβλίου του Χάρη Σ. Σκαρλακίδη: «Άγιον Φως. Το θαύμα του Μεγάλου Σαββάτου στον Τάφο του Χριστού» (7/5/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ανακοινώσεις Ιεράς Μητροπόλεως Κονίτσης

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας... (8/1/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Προφήτης Ηλίας

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ο προφήτης Ηλίας είναι ο μέγιστος των Προφητών είναι ανώτερος κι απ' αυτόν τον προφήτη Ησαΐα τον μεγαλοφωνότατοΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Προτεσταντισμός

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ομιλία του μακαριστού π. Αθανασίου Μυτηλιναίου με αναφορά και σε Εκκλησιαστικές Συνόδους που κατεδίκασαν στο Παρελθόν τον Προτεσταντισμό ως αίρεση. (2/11/09)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Διάφορες Ομιλίες του π. Θεοδώρου Ζήση

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Διάφορες Ομιλίες τους πρωτοπρεσβυτέρου Ομοτίμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πατρός Θεοδώρου Ζήση.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Παλαιόν και Νέον Ημερολόγιον

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Οι Παλαιοημερολογίται διακηρύττουν απεριφράστως ότι ακολουθούν το «σωστόν», το «γνήσιον», εξ ου και αυτοκαλούνται «Γνήσιοι - Ορθόδοξοι... (14/1/09)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Zeitgeist

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Άνθρωποι και ιδέες πίσω από την ταινία zeitgeist- Ενημέρωση και αναίρεση των θέσεων του Zeitgeist... (9/6/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Εκκλησιαστική επικαιρότητα

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Κάθε Κυριακή, μετά την Θ. Λειτουργία, πραγματοποιούνται συνάξεις πνευματικής οικοδομής... (13/10/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ομίλιες Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Κριμαίας

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ο Άγιος Λουκάς, Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, είναι ένας σύγχρονος Άγιος, ομολογητής της Πίστεως... (19/8/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η εξήλιξη του δικαίου στο τέλος του ΙΘ΄ και αρχές Κ' αι.

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ιστορική Μελέτη - Η γέννηση του Νεοελληνικού Κράτους και το Ρωμαϊκό Δίκαιο - Η εξέλιξη του δικαίου στο τέλος του ΙΘ' ... (21/8/09)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::O Γνωστικισμός

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Τι είναι ο Γνωστικισμός: Ιστορική έναρξη και διδασκαλίες των Γνωστικών - Καταγραφή Γνωστικών ομάδων, γνωστικές ρίζες σύγχρονων θεοσοφικών οργανώσεων... (19/11/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::π. Γεώργιος Calciu - Ο ομολογητής και ποιμένας (Γ')

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Αρχικά ο π. Γεώργιος είχε καταδικασθεί σε θάνατο, επειδή στις επτά ομιλίες του είχε αποκαλύψει «κρατικά μυστικά»... (17/1/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η Σωτηριολογία του Λουθήρου - Κεφαλαιο α) (1)

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ανθρωπολογικές ποϋποθέσεις - πλήρης διαφθορά της ανθρωπίνης φύσεως.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οι Καρολίδες

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Μέρος ΣΤ'. Πτώση της δυναστείας των Μεροβίγγιων, άνοδος των Καρολιδών, οι Άραβες στην Ιβηρική, εκκλησιαστική κατάπτωση στην Φραγκία...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Παλαιό ημερολόγιο και Παλαιοημερολογιτισμός

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Στην υποσελίδα αυτήν συγκεντρώνονται διάφορα κείμενα αξιοσέβαστων προσώπων- για την αρετή και το έργο τους εντός της Εκκλησίας...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ομιλίες στις Κυριακάτικες Ευαγγελικές περικοπές

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ομιλίες του μακαριστού π. Αθανασίου Μυτιληναίου στις Κυριακάτικες Ευαγγελικές περικοπές... (7/8/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Την Ομολογία Πίστεως υπο­γράφουν (περίπου 24000 άτομα)

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Την Ομολογία Πίστεως υπο­γράφουν οι ακόλουθοι ενδει­κτικώς. Την υπέγραψαν και θα την υπογράψουν πολλοί περισσότεροι. Τελευταία ενημέρωση (11/11/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ομιλίες της Ημερίδος σε μορφή mp3

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Από τον χώρο αυτό μπορείτε να ακούσετε και να κατεβάσετε τις ομιλίες της Θεολογικής Ημερίδος:... (30/4/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΠΙΣΤΟΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ!

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
ΔΕΙΤΕ: Αρνείται να εγκαταλείψει το σημείο που θάφτηκε το αφεντικό του  Τη στιγμή που ο απολογισμός των νεκρών από τις κατολισθήσεις στη Βραζιλία έχει φτάσει τους 630, οι φωτογραφίες που βλέπετε αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά την ισχυρή φιλία που δένει τους ανθρώπους με τα σκυλιά. Ο Λεάο έχασε το αφεντικό του στις κατολισθήσεις που έπληξαν την Τερεζόπολη και όπως βλέπετε της παραμένει πιστός ακόμα και μετά το θάνατο της καθώς αρνείται να εγκαταλείψει τη λασπωμένη περιοχή όπου έχει θαφτεί η ιδιοκτήτρια του Κριστίνα Μαρία Τσεζάριο Σαντάνα. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΄΄ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ΄΄

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
 Έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 θα ισχύσει η απαλλαγή από το "πόθεν έσχες" για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, μέτρο που τέθηκε σε εφαρμογή από τις 17 Δεκεμβρίου 2010. Η απαλλαγή, σύμφωνα και με την εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, αφορά πρώτη κατοικία εμβαδού έως 120 τ.μ. και αξίας έως 200.000 ευρώ και αναμένεται να βοηθήσει τη "χειμάζουσα" αγορά ακινήτων.     Στην εγκύκλιο επεξηγείται- και με συγκεκριμένα παραδείγματα- ποιοι και πώς δικαιούνται απαλλαγή από το "πόθεν έσχες" για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, όπως και το τι υπολογίζεται στο συνολικό εμβαδόν. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Δημητριάδος Ιγνάτιος «Είναι βαλτοί να ...

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Ένταση προκλήθηκε στο Βόλο και συγκεκριμένα στον πανηγυρικό εσπερινό του Αγίου Αντωνίου, όπου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος. Κατά την διάρκεια του εσπερινού ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος ανέγνωσε στην δημοτική ένα κεφάλαιο από την Σοφία Σολομώντος της Παλαιάς Διαθήκης, και αμέσως κάποιοι από το εκκλησίασμα διαμαρτυρήθηκαν φωνάζοντας: «Σεβασμιώτατε, όχι στην δημοτική διαβάστε το ανάγνωσμα στην αρχαία γλώσσα». Εν συνεχεία ακολούθησαν φωνές και ένταση εντός του ιερού ναού, ο Σεβασμιώτατος μάταια προσπαθούσε να συνεχίσει την ανάγνωση. «Πρέπει να ξέρετε, ότι κάποιοι αυτή την στιγμή βιντεοσκοπούν και προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Θέλουν να δείξουν, ότι υπάρχει μια αντίδραση», ανέφερε απευθυνόμενος στους πιστούς ο κ. Ιγνάτιος. Εν συνεχεία τόνισ...
Περισσότερα...
.::Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας (19-1-11).

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ».Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γι...
Περισσότερα...
.::Όσιος Αγαπητός ο ιαματικός και Ανάργυρος

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ο Θεομακάριστος Αγαπητός ήταν από την πόλη του Κιέβου και ήρθε στα Σπήλαια στα χρόνια του οσίου Αντωνίου. Με πόθο πολύ ζητούσε από τον όσιο να τον δεχτή και να τον τιμήσει με το πανίερο μοναχικό σχήμα. Κι εκείνος, μετά την κανονική δοκιμασία, τον έκειρε και τον κράτησε κοντά του. Βλέποντας ο θεσπέσιος Αγαπητός τον όσιο Αντώνιο να υπηρετεί με αγάπη τους ασθενείς και να τους θεραπεύει με ταΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Άγιος Χριστόφορος ο Παπουλάκος (+18 Ιανουαρίου )

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
“Ό Άγιος της Πελοποννήσου”Γεννήθηκε στά Άρμπουνα των Καλαβρύτων, έκει όπου έφτιαξε και το ασκητήριό του, αφιερωμένο στην Παναγία. Ονομάστηκε ο Άγιος της Πελοποννήσου, διότι περιόδευσε ολόκληρη την Πελοπόννησο καί τα χωριά της κηρύττοντας τον Ιησού Χριστό και την Όρθοδοξία.Πολέμησε με σφοδρότητα τους μάγους και τις μάγισσες της εποχής του καταστρέφοντας τα έργα του διαβόλου. Βοήθησε καί έσωσε οικογένειες καί ανθρώπους πού οι μάγοι τους είχαν δέσει στά δίχτυα του σατανά.Μέχρι και σήμερα η χαριτόβρυτος κάρα του, η οποία ευρίσκεται στα Άρμπουνα των Καλαβρύτων και τεμάχιον αυτής ευρίσκεται και στο Τρίκορφο Φωκίδος, στην Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ Σαρώφ, τελεί πλήθος θαυμάτων διαλύοντας πασα μαγεία καί δαιμονισμό. Άσθενείς, πονεμένοι, άνθρωποι που υποφέρουν από μαγεία και δαιμονισμ...
Περισσότερα...
.::Ο ΠΡΩΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΚΕΛΙ ΤΟΥ ΣΤΟ AGIORITIKOVIMA.GR

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
O πρώην Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.Ειρηναίος ανοίγει τις πόρτες του κελιού του στο agioritikovima.gr.Η δημοσιογράφος Μαρία Γιαχνάκη  με τη συνδρομή της Ισραηλινής αστυνομίας κατάφερε να τον επισκεφθεί στο κελί του που παραμένει κλειδωμένος τα ταλευταία πέντε χρόνια και να εξασφαλίσει παγκόσμια αποκλειστικότητα.Καθώς,ούτε εκπρώσοποι των διεθνών ειδησεογραφικών  πρακτορείων μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση στο κελί. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Αγιοταφίτες μοναχοί  έριξαν  τον κ. Ειρηναίο από τον Πατριαρχικό θρόνο με την δικαιολογία ότι πουλούσε εδάφη του Πατριαρχείου σε εβραϊκές εταιρίες.  Ακολουθεί το άρθρο της Μαρίας Γιαχνάκη   και στη συνέχεια ένα αποκλειστικό βίντεο με τον  έκπτωτο Πατριάρχη να υποδέχεται την έγκριτη ρεπόρτερ στο κελί του και να εκφράζει την αγανάκτηση του για την αντιμετώπιση που...
Περισσότερα...
.::ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΙΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΦΙΛΗΣ...

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Μια Νεκρολογία που δημοσιεύτηκε στους Times του Λονδίνου - Ενδιαφέρουσα και δυστυχώς μάλλον αληθινή. Σήμερα πενθούμε το θάνατο μιας αγαπημένης παλιάς φίλης, της Κοινής Λογικής, η οποία μας συντρόφευε για πολλά χρόνια. Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα την ηλικία της αφού το μητρώο γέννησής της έχει χαθεί εδώ και πολύ καιρό σε γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Θα τη θυμόμαστε ως κάποια που μαςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συνάντηση Υφυπουργού Εξωτερικών με Πατριάρχη ...

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Αύριο, Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Δημήτριος Δόλλης, θα μεταβεί στα Ιεροσόλυμα, όπου θα πραγματοποιήσει εθιμοτυπική επίσκεψη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και θα έχει συνάντηση με την Α.Θ.Μ. Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο Γ΄. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο πλαίσιο της εν λόγω επίσκεψης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δόλλης θα μεταβεί και στη Βηθλεέμ, όπου θα επισκεφθεί τον Ναό της Γεννήσεως.  Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ιωσήφ Βατοπαιδινού: Το απαραίτητο της άσκησης

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Η αγωνία για τον όλεθρο, που επιβάλλεται δυναμικά σ΄ όλο τον κόσμο και η κραυγή της απόγνωσης, που από παντού ακούεται, μας έδωσαν την αφορμή και το σύνθημα να γράψουμε τα όσα περιλαμβάνονται σ΄ αυτό το βιβλίο. Ο όλεθρος στον οποίο οδηγούνται αναπόφευκτα οι άνθρωποι, οφείλεται ασφαλώς στη λανθασμένη χρήση των νοημάτων. Αυτήν ακολουθεί η λανθασμένη χρήση των πραγμάτων που αποτελεί το πρακτικό βίωμα των ανθρώπων. Κατά τη Γραφή «ο γαρ εάν σπείρη άνθρωπος, τούτο και θερίσει» (Γαλ. στ΄ 17). Είναι φυσική ανάγκη και συνέπεια, κάθε ενέργειά μας να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Αλλά κάθε ενέργειά μας μπορεί να υπόκειται, πέρα από την ελεύθερη επιλογή και προτίμηηση, στη δουλεία, για την οποία ο θεόσοφος Πέτρος μας ειδοποιεί «ω γαρ τις ήττηται, τούτω και δεδούλωται» (Β΄ Πέτρ. β΄ 19)Αυτή η αποκάλυψη του Πέ...
Περισσότερα...
.::Η Ιερά Σύνοδος της Κρήτης για την Κρίση και διορισμό ...

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, συνήλθε σήμερα 18 Ιανουαρίου 2011 στο Ηράκλειο σε έκτατη συνεδρία, και ασχολήθηκε με το θέμα της Κρίσης και τους διορισμούς των κληρικών. "Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνεδρίας αυτής, συζητήθηκε το θέμα των συνεχώς αυξανομένων προβλημάτων των κοινωνικά αδύνατων συνανθρώπων μας, των πτωχών, των νεόπτωχων, αλλά και των μεταναστών, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στην Μεγαλόνησο", αναφέρει μεταξύ άλλων στο ανακοινωθέν της. "Ιδιαιτέρως, στη δύσκολη οικονομική σημερινή συγκυρία, διαπιστώθηκε η ανάγκη μεγαλύτερης δραστηριοποίησης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, των Ιερών Μητροπόλεων, των Ενοριών και των Εφημερίων της Εκκλησίας Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους, τους λοιπούς Φορείς, αλλά και με τους έχοντες και κατέχοντες συνα...
Περισσότερα...
.::Η Θεοτόκος (β)

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Η Θεοτόκος και το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας στην ερμηνεία των νηπτικών πατέρων.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Θα δεχόταν ο Χριστός τόση λάμψη στις Εκκλησίες;

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Του Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς Επισκ. Αχρίδος... (4/1/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μελαγχολία, θλίψη, άγχος

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Του Γέροντος Πορφυρίου. Μέσα στην Εκκλησία, που έχει τα μυστήρια που σώζουν, δεν υπάρχει απελπισία.... (15/9/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ἀγρυπνία Ἁγίου Ἰγνατίου

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Φέρουμε σέ γνώση τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν ὅτι τήν Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 θά τελεσθεῖ στήν Μονή μας ὁλονύκτια πανηγυρική ἀγρυπνία... (19/12/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ομιλία Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου στον Φρικτό Γολγοθά

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

...παρεμβάλλομεν την γενομένην εις τον φρικτόν Γολγοθαν εμπνευσμένην ομιλίαν του Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου την Αγίαν και Μεγάλην Παρασκευή... (1/4/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ομιλίες στις "Κατηχήσεις" του Αγίου Κυρίλλου (ηχητική μορφή mp3)

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Οι "Κατηχήσεις" του Αγίου Κυρίλλου Επισκόπου Ιεροσολύμων είναι από τα σπουδαιότερα Πατερικά έργα... (27/4/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το σύγχρονο φαινόμενο των «μεταθανάτιων» εμπειριών

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Το θέμα της ζωής μετά τον θάνα­το έχει γίνει εντελώς ξαφνικά αντικείμενο εκτεταμένου λαϊκού ενδιαφέροντος στον δυτικό κό­σμο... (21/11/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Αντίχριστος και ο πάπας

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ο Αντίχριστος και ο πάπας κατά τις προσδοκίες των νεοεποχιτών στο Διαδίκτυο... (4/11/09)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Άγιον Όρος- Υπόμνημα

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Άγιο Όρος - Υπόμνημα περί της συμμετοχής της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών... (24/10/09)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η κηδεία του μακαρίου Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού – Χαμόγελο από την αιωνιότητα

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Όλοι οι παρευρισκόμενοι είχαν την βεβαιότητα για την εκ δεξιών του Θεού ανάπαυση του Γέροντα.... (2/7/09)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Προτεσταντισμός

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ορθοδοξία και Προτεσταντισμός. Η θεολογική ταυτότητα του Προτεσταντισμού... (1/2/09)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το Άγιον Φώς - Βιβλιοπαρουσίαση

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Παρουσίαση του βιβλίου του Χάρη Σ. Σκαρλακίδη: «Άγιον Φως. Το θαύμα του Μεγάλου Σαββάτου στον Τάφο του Χριστού» (7/5/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ανακοινώσεις Ιεράς Μητροπόλεως Κονίτσης

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας... (8/1/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Προφήτης Ηλίας

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ο προφήτης Ηλίας είναι ο μέγιστος των Προφητών είναι ανώτερος κι απ' αυτόν τον προφήτη Ησαΐα τον μεγαλοφωνότατοΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Προτεσταντισμός

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ομιλία του μακαριστού π. Αθανασίου Μυτηλιναίου με αναφορά και σε Εκκλησιαστικές Συνόδους που κατεδίκασαν στο Παρελθόν τον Προτεσταντισμό ως αίρεση. (2/11/09)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Διάφορες Ομιλίες του π. Θεοδώρου Ζήση

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Διάφορες Ομιλίες τους πρωτοπρεσβυτέρου Ομοτίμου Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πατρός Θεοδώρου Ζήση.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Παλαιόν και Νέον Ημερολόγιον

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Οι Παλαιοημερολογίται διακηρύττουν απεριφράστως ότι ακολουθούν το «σωστόν», το «γνήσιον», εξ ου και αυτοκαλούνται «Γνήσιοι - Ορθόδοξοι... (14/1/09)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Zeitgeist

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Άνθρωποι και ιδέες πίσω από την ταινία zeitgeist- Ενημέρωση και αναίρεση των θέσεων του Zeitgeist... (9/6/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Εκκλησιαστική επικαιρότητα

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Κάθε Κυριακή, μετά την Θ. Λειτουργία, πραγματοποιούνται συνάξεις πνευματικής οικοδομής... (13/10/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Στη ευαγγελική περικοπή της Κυριακής των Απόκρεω

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

«Όταν δε έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού». Πώς όμως θα έλθη; Πώς θα αφιχθή; Όπως αυτός ο ίδιος φανέρωσε αλλού λέγοντας... (6/2/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ομίλιες Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Κριμαίας

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ο Άγιος Λουκάς, Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας, είναι ένας σύγχρονος Άγιος, ομολογητής της Πίστεως... (19/8/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η εξήλιξη του δικαίου στο τέλος του ΙΘ΄ και αρχές Κ' αι.

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ιστορική Μελέτη - Η γέννηση του Νεοελληνικού Κράτους και το Ρωμαϊκό Δίκαιο - Η εξέλιξη του δικαίου στο τέλος του ΙΘ' ... (21/8/09)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::O Γνωστικισμός

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Τι είναι ο Γνωστικισμός: Ιστορική έναρξη και διδασκαλίες των Γνωστικών - Καταγραφή Γνωστικών ομάδων, γνωστικές ρίζες σύγχρονων θεοσοφικών οργανώσεων... (19/11/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::π. Γεώργιος Calciu - Ο ομολογητής και ποιμένας (Γ')

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Αρχικά ο π. Γεώργιος είχε καταδικασθεί σε θάνατο, επειδή στις επτά ομιλίες του είχε αποκαλύψει «κρατικά μυστικά»... (17/1/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η Σωτηριολογία του Λουθήρου - Κεφαλαιο α) (1)

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ανθρωπολογικές ποϋποθέσεις - πλήρης διαφθορά της ανθρωπίνης φύσεως.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οι Καρολίδες

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Μέρος ΣΤ'. Πτώση της δυναστείας των Μεροβίγγιων, άνοδος των Καρολιδών, οι Άραβες στην Ιβηρική, εκκλησιαστική κατάπτωση στην Φραγκία...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Παλαιό ημερολόγιο και Παλαιοημερολογιτισμός

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Στην υποσελίδα αυτήν συγκεντρώνονται διάφορα κείμενα αξιοσέβαστων προσώπων- για την αρετή και το έργο τους εντός της Εκκλησίας...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ομιλίες στις Κυριακάτικες Ευαγγελικές περικοπές

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ομιλίες του μακαριστού π. Αθανασίου Μυτιληναίου στις Κυριακάτικες Ευαγγελικές περικοπές... (7/8/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ομιλίες της Ημερίδος σε μορφή mp3

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Από τον χώρο αυτό μπορείτε να ακούσετε και να κατεβάσετε τις ομιλίες της Θεολογικής Ημερίδος:... (30/4/2010)Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου για το Νέο Λύκειο

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Η υφυπουργός Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, Ευη Χριστοφιλοπούλου, μίλησε σήμερα 18/1/2011 στον «ΑΘΗΝΑ 9.84» και τον Βασίλη Πάικο. Μεταξύ άλλων απάντησε σε ερωτήματα για το Νέο Λύκειο. Μεταφέρουμε τις σχετικές δημοσιογραφικές ερωτήσεις και τις υπουργικές απαντήσεις:Δημοσιογράφος: Για την επιλογή των υποχρεωτικών μαθημάτων.. Έχετε καταλήξει;Εύη Χριστοφιλοπούλου: «Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε την πρότασή μας για το νέο λύκειο. Η πρότασή μας για τη νέα δομή του λυκείου -η οποία θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβρη-, θα δείτε ότι δεν θα έχει "γωνίες", αλλά θα είναι μια πρόταση η οποία διασφαλίζει τη βαθιά γνώση στα πολύ ουσιαστικά, που είναι Γλώσσα, Ιστορία - Πολιτισμός, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία...»....Δημοσιογράφος: Θα είναι όσο λιγότερα γίνεται τα υποχρεωτικά; Αυτή ήταν η κατε...
Περισσότερα...
.::Η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου για το Νέο Λύκειο

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Η υφυπουργός Παιδείας και δια Βίου Μάθησης, Ευη Χριστοφιλοπούλου, μίλησε σήμερα 18/1/2011 στον «ΑΘΗΝΑ 9.84» και τον Βασίλη Πάικο. Μεταξύ άλλων απάντησε σε ερωτήματα για το Νέο Λύκειο. Μεταφέρουμε τις σχετικές δημοσιογραφικές ερωτήσεις και τις υπουργικές απαντήσεις:Δημοσιογράφος: Για την επιλογή των υποχρεωτικών μαθημάτων.. Έχετε καταλήξει;Εύη Χριστοφιλοπούλου: «Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε την πρότασή μας για το νέο λύκειο. Η πρότασή μας για τη νέα δομή του λυκείου -η οποία θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβρη-, θα δείτε ότι δεν θα έχει "γωνίες", αλλά θα είναι μια πρόταση η οποία διασφαλίζει τη βαθιά γνώση στα πολύ ουσιαστικά, που είναι Γλώσσα, Ιστορία - Πολιτισμός, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία...»....Δημοσιογράφος: Θα είναι όσο λιγότερα γίνεται τα υποχρεωτικά; Αυτή ήταν η κατε...
Περισσότερα...
.::Φοροκάρτα - Kάρτα Πολίτη: Eμπαιγμὸς καὶ ἀπάτη!

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
πηγή: «Ο ΣΩΤΗΡ» Τεῦχος 2015 15-1-2011Φοροκάρτα - Kάρτα Πολίτη: Eμπαιγμὸς καὶ ἀπάτη!Τὸ πρῶτο θέμα ποὺ πλέον ἀπασχολεῖ καὶ προβληματίζει τοὺς ἀνθρώπους, περισσότερο καὶ ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, εἶναι αὐτὸ μὲ τὶς δύο ἀνελεύθερες Κάρτες ποὺ ἑτοιμάζει ἡ Κυβέρνησή μας.Εἶναι ἀπαράδεκτος καὶ ἐξοργιστικὸς ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο προωθεῖ καὶ τὶς δύο. Τὴ στιγμὴ ποὺ γράφονται αὐτὲς οἱ γραμμές, ἔχει μόλις ἀνακοινωθεῖ ἀπὸ δημοσιεύματα ἐφημερίδων ἡ ἀπόφαση νὰ δοθεῖ ἡ Φοροκάρτα ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο. Τί μορφὴ θὰ ἔχει; Ἄγνωστο! Μόνο τὰ δελεαστικὰ στοιχεῖα ποὺ τὴ συνο δεύουν ἀνακοινώνονται. Αὐτὴ οὔτε κὰν σὲ δημόσια Διαβούλευση δὲν εἰσάγεται. Ἁπλῶς τὴν προπαγανδίζουν δελεαστικά: Ὅποιος τὴ χρησιμοποιεῖ, θὰ κερδίζει 1% στὸν ΦΠΑ καὶ σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις τὸ ποσὸ τῶν ἀποδείξεων θὰ ὑπολογίζεται στὸ διπλάσιο. Προκλη...
Περισσότερα...
.::Διάλογος συμβιβασμών;

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

πηγή: «Ο ΣΩΤΗΡ» Τεῦχος 2015 15-1-2011 Διάλογος συμβιβασμών; Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ἡ κατάνυξη, τό πένθος καί τά δάκρυα. Πόσα εἴδη ὑπάρχουν καί ποιά ἡ διαφορά τους- Β΄ μέρος (Εὐεργετινός)(mp3)

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 21-03-09 (Σύναξη ἀνδρῶν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Κωνσταντίνου).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).Read more...
Περισσότερα...
.::Αρχιεπίσκοπος Κύπρου "Αυτές είναι ...

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Κομπογιαννίτικη πράξη με στόχο το οικονομικό συμφέρον, θεωρεί ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, την πρωτοφανή υπόθεση των τριών προσώπων που ξέθαψαν τα οστά γυναίκας στην Ελλάδα και επιχείρησαν να τα μεταφέρουν στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αγία. Σε δηλώσεις του από τη Λεμεσό, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου είπε πως πρόκειται για ιεροσυλία και ότι ''αυτά τα πράγματα όχι μόνο δεν τα συμπαθώ και δεν τα ενθαρρύνω, αλλά τα καταδικάζω''. Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι ένα από τα τρία πρόσωπα είναι μοναχός στην Κύπρο, ο Κύπρου Χρυσόστομος ανέφερε πως ''ο κληρικός αυτός κατά την άποψη μου πρέπει να τιμωρηθεί, είναι απαράδεκτη κατάσταση, είναι ιεροσυλία, δεν επιτρεπόταν να κάνει κάτι τέτοιο, ορθά ενήργησε η ελληνική αστυνομία και τους συνέλαβε και είμαι σίγουρος ότι θα γίν...
Περισσότερα...
.::Μα λαμπρότητα εορτάστηκε ο Άγιος Αθανάσιος στη Λάρισα

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Με λαμπρότητα και βυζαντινή μεγαλοπρέπεια τελέστηκε η πανήγυρις του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου στην πόλη της Λάρισας. Στον πανηγυρικό Εσπερινό κατόπιν προσκλήσεως του Μητροπολίτου Λαρίσης κ. Ιγνατίου χοροστάτησε ο  Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ. Ο Μητροπολίτης Λαρίσης καλωσόρισε στην πόλη του Αγίου Αχιλλίου τον κ. Σεραφείμτης ακριτικής Καστοριάς και τον ευχαρίστησε για την αποδοχή της προσκλήσεως. Ο Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ στον εμπνευσμένο κήρυγμα του μίλησε για τις τρεις Διακονίες του Αγίου Αθανασίου: Την Διακονία της Θείας Τραπέζης, την Διακονία του Λόγου και την Διακονία της Αγάπης, ενώ έκανε παραλληλισμό της πνευματικής κρίσεως που βιώνουμε σήμερα με την κρίση της εποχής του εορτάζοντος Αγίου. Την κυριώνυμη ημέρα τελέστηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος το...
Περισσότερα...
.::Ἀθανάσιος ὁ Μέγας. Ἐγκώμιον εἰς τὸν Ἅγιον Ανδρέαν τὸν Ἀπόστολον

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ἑλληνικὴ Πατρολογία Μιγνίου (Migne), τ. 28ος, σ. 1101 κ' ἑξῆς, ἢ ΒΕΠΕΣ, τ. 36ος, σ. 303-306. Α' . Ὁρῶν τὴν λαμπρὰν ταύτην ἀγέλην τοῦ Πνεύματος καὶ εἰς τὸ γαληνὸν ἀληθῶς καὶ ἀκύμαντον πέλαγος, ἀποστολικὴν ὑπερβεβλημένην σαγήνην, τῆς δεσποτικῆς φωνῆς ὑπομιμνήσκομαι βοώσης• «Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων»(2). Ὢ φωνῆς ἐνεργοῦς! Ὢ ρημάτων διὰ πραγμάτων γνωριζομένων! Ὢ τῆςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αθανασίου Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας του Μεγάλου. «Λόγος κατά ειδώλων»

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΩΛΩΝΜετάφραση (Αρχιμ. Δωρόθεος Πάπαρης)Εισαγωγή - ΠερίληψηΟ λόγος αυτός του Μ. Αθανασίου γράφτηκε πιθανόν περί τα έτη 317-319 μ.Χ., και όπως φαίνεται και από τον τίτλο του, καταφέρεται κατά της αρχαίας ειδωλολατρικής θρησκείας που επικρατούσε στον τότε γνωστό κόσμο σε διάφορες συγκριτιστικές παραλλαγές.Στο πρώτο μέρος ο άγιος Αθανάσιος καταγγέλει το ψέμα της ειδωλολατρείας. Θεωρεί ως αιτία της την κακία. Αναιρεί την ειδωλολατρεία αποδεικνύοντας τον παραλογισμό και την ασέβεια μιας τέτοιας πίστης.Στο δεύτερο μέρος του λόγου περιγράφει την οδό της ανύψωσης προς την αληθινή γνώση του Θεού και Λόγου με την ενόραση και τη θεώρηση του εξωτερικού κόσμου μέσα στην αρμονία και ωραιότητά του.Η γνώση του Θεού ξεκινά από τη γνώση της ψυχής....
Περισσότερα...
.::Π. Δανιήλ Γούβαλης - Είναι οι εικόνες είδωλα; - Τι είναι το είδωλο; (mp3)

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Απλά παραδείγματα που αναιρούν τους ψευδείς ισχυρισμούς των αιρετικών ότι δήθεν όσοι προσκυνούν τις εικόνας όπως έχει ορίσει η Εκκλησία είναι ειδωλολάτρης.Αρχείον mp3 - Διάρκεια 00:12:35-Μέγεθος 11,5 MB (17/1/2011)Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως) impantokratoros.grΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Επίκαιρη Ερώτηση Γιώργου Καρατζαφέρη προς τον πρωθυπουργό για την Κάρτα του Πολίτη

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
πηγή: ΑΠΕΑθήνα, 18 Ιανουαρίου 2011ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΑ.Ο.Σ. κ. Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ «ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»Ο Πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ κ. Γ. Καρατζαφέρης κατέθεσε σήμερα Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό με θέμα την «Κάρτα του Πολίτη».Το κείμενο της ερώτησης του Προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ. έχει ως εξής:Προς τον αξιότιμο κ. ΠρωθυπουργόΘΕΜΑ: «Κάρτα του Πολίτη»κ. Πρωθυπουργέ,Πλήθος αντιδράσεων προκαλεί η λεγόμενη «κάρτα του πολίτη» που προωθεί η κυβέρνηση. Ερωτηματικά εγείρει η έκθεση προσωπικών-οικονομικών δεδομένων ή ο κίνδυνος που μπορεί να ανακύψει από την υποκλοπή αυτών προς εξυπηρέτηση συμφερόντων, παράνομων δραστηριοτήτων ακόμη και εγκληματικών πράξεων.Ερωτάσθε:Πώς απαντάτε σε αυτές τις αντιδράσεις;Ο Πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ.Γ. ΚαρατζαφέρηςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Γ. Ζερβὸς γιὰ τὴ συγκέντρωση κατὰ τῆς Κάρτα τοῦ Πολίτη στίς 6/2, 12 τό μεσημέρι, στή Βουλή

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Επιστολή Συνδέσμου Θεολόγων Μακεδονίας - Θράκης στην Υπουργό Παιδείας για την Ομάδα εργασίας για τα Θρησκευτικά

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣΘεολογική Σχολή ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκητηλ. – fax: 2310 997113, mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Αρ. πρωτ.: 16/14-01-2011Προς Αξιότιμη Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτωνκ. Άννα ΔιαμαντοπούλουΑνδρέα Παπανδρέου 37, 15180 ΜαρούσιΚοιν.: Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της ΕλλάδοςΙωάννου Γενναδίου 14, 11521 ΑθήναΑξιότιμη κυρία Υπουργέ,Μόλις αναλάβατε το Υπουργείο Σας, διακηρύξατε ότι στις ενέργειες σας θα υπάρχει αξιοκρατία και διαφάνεια. Στα πλαίσια αυτά, επισημάνατε (στην ομιλία σας κατά τη συζήτηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2011) ότι καταρτίστηκαν Ομάδες Εργασίας Εμπειρογνωμόνων, με στόχο τη συγγραφή νέων προγραμμάτων σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση..... Αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες, ωστόσο, δεν τηρήθηκαν κατά τη συγκρότηση της Ομά...
Περισσότερα...
.::Κοπή βασιλόπιτας των Θεολόγων της Μαγνησίας

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
πηγή:Θεολόγοι ΜαγνησίαςΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣΚ. ΚΑΡΤΑΛΗ ΚΑΙ ΑΝΘ. ΓΑΖΗ Τ.Κ. 38221 – ΒΟΛΟΣ Βόλος 16 Ιανουαρίου 2011Προς τα μέλη του τοπικού μας παραρτήματος Σεβαστοί πατέρες , αγαπητοί συνάδελφοι,O Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της ενώσεως μας, σας προσκαλούν στην εόρτια εκδήλωση, επί τη ευκαιρία της μνήμης του προστάτου της ενώσεως μας Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 18:30 στον Ι.Ν. των Αγίων Αναργύρων Βόλου.Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης:...18:30-19:30 : Εσπερινός – Αρτοκλασία στο Παρεκκλήσιο των τοπικών μας Αγίων.19:30-20:30 : Κοπή πίτας - Επίκαιρη Ομιλία από τον Αιδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον π. Νικόλαον Νασιώκα.20:30 : Προσφορά κεράσματος – μικρή λαχειοφόρο...
Περισσότερα...
.::Δημήτρης Σάββας, Μια διαρκής υποβάθμιση...

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
πηγή: εφημ. "Πατρίς", 17/1/2011Μια διαρκής υποβάθμιση...Τέτοιες μέρες... τέτοια λόγια!Του Δημήτρη Χ. ΣάββαΔεν θέλω να ξύσω παλιές πληγές, όμως αναγκάζομαι να σταθώ σε κάποια πράγματα, σε κάποιες καταστάσεις, ν’αναφερθώ σε κάποιες περίεργες κινήσεις του υπουργείου Παιδείας... Ισως του ποδαριού. Έχουν περάσει από τότε σαράντα πέντε περίπου χρόνια. Ολόκληρη ζωή θα λέγαμε και ο τότε Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δευτέρου Γυμνασίου Αρρένων είχε κάποιες ανησυχίες για το μάθημα των Θρησκευτικών και την ενδεχόμενη κατάργησή του. “Σιγά τα λάχανα” θα μου έλεγε κανείς, εδώ ο κόσμος χάνεται και εσύ ασχολείσαι με θέματα παιδείας και ιδιαίτερα με το μάθημα των Θρησκευτικών. Ας δούμε όμως το κείμενο του συλλόγου τις ανησυχίες της οποίες εκφράζει και την απάντηση του τότε Γενικού Γραμματέα του υπουργε...
Περισσότερα...
.::16-1-11 Σκανδαλισμός Σοκ!! Από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνάτιο. (βίντεο)

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Βόλος 16-1-11 Σκανδαλισμός από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο στον πανηγυρικό Εσπερινό του Αγίου Αντωνίου, όπου παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των πιστών, συνέχισε μέσα στον Ιερό Ναό την Ανάγνωση των Προφητών στην Δημοτική γλώσσα!! megasfilipposΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μνήσθητι Κύριε. «Παρρησία». ...Η μνημόνευση στην Ι. Μ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ.

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Δεν λέμε για τούς ιερομονάχους, τους διακόνους και την ελαχιστότατα μου. Τηρούμε και τελούμε αυτή την ιερή διαδικασία και μνημονεύουμε ζωντανούς υπέρ υγείας και κεκοιμημένων υπέρ αναπαύσεως εξ ιδιότητος και αποστολής και εκ συναισθήσεως χρέους. Άξιο όμως ιδιαιτέρας προσοχής είναι το παρατηρούμενο και σε όλους τούς απλούς μοναχούς του Αγίου Όρους, να μνημονεύουν κατά τις καθιερωμένες στιγμές τηςRead more...
Περισσότερα...
.::Σκανδαλισμός των πιστών από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος (για άλλη μια φορά)

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Βόλος 16-1-11 Σκανδαλισμός από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο στον πανηγυρικό Εσπερινό του Αγίου Αντωνίου, όπου παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των πιστών, συνέχισε μέσα στον Ιερό Ναό την Ανάγνωση των Προφητών στην Δημοτική γλώσσα!! Εγώ ένα σχόλιο έχω να κάνω μόνο. Ποιος ο λόγος σεβασμιώτατε να δημιουργήσετε θέμα εκεί που δεν υπάρχει; Γιατί τέτοια επιμονή, ιδίως μετά το θέμα που ΕΣΕΙΣ δημιουργήσατε με την μεαταπατερική και συναφειακή θεολογία; Αντί να καθησυχάσετε τον κόσμο, γιατί τον εξαγριώνετε; Και κάτι ακόμα. Αφού δεν ειναι κακό να διαβάζονται τα αναγνώσματα στην δημοτική γιατί είναι κακό να διαβαστούν οι ευχές; Μήπως απλά θα είναι το επόμενο επεισόδιο της "Ιγνατιάδας";Συνεχίστε τον "αγώνα" σας, αλλα μην ξεχνάτε ότι κι εμείς θα συνεχίσουμε τον δικό μας. Ο Θεός να σας ελεεί... Rea...
Περισσότερα...
.::Ο Ομπάμα διατάζει τον Στρατό να είναι προετοιμασμένος για εξεγέρσεις για τα τρόφιμα, την άνοιξη

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Της “Sorcha Faal” * Μια ζοφερή έκθεση που συνέταξε η Γενική Διεύθυνση Εξωτερικής Ασφάλειας της Γαλλίας (DGSE) και η οποία έγινε γνωστή μέσω της Εξωτερικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR), αναφέρει ότι ο πρόεδρος Ομπάμα και ο Σαρκοζί έχουν "συμφωνήσει κατ 'αρχήν" στην δημιουργία μίας κοινής Αμερικανο-ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης που θα ασχοληθεί αποκλειστικά με μια παγκόσμια εξέγερση που αναμένεται φέτος την άνοιξη, καθώς ο κόσμος θα ξεμείνει από τρόφιμα. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, ο Σαρκοζί, ως επικεφαλής της ομάδας G-20 των ανεπτυγμένων εθνών, ζήτησε και έλαβε έκτακτη συνάντηση με τον Ομπάμα την περασμένη Δευτέρα στο Λευκό Οίκο, όπου προειδοποίησε τον Αμερικάνο πρόεδρο ότι η αύξηση - ρεκόρ των τιμών των τροφίμων, η οποία εμφανίζεται λόγω της άνευ προηγουμένου σειράς φυσικών ...
Περισσότερα...
.::Ιράκ: Ένοπλοι μπήκαν σε Κλινική και πυροβόλησαν χριστιανό γιατρό

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Βαγδάτη (AsiaNews) - Μια άλλη στοχευμένη επίθεση κατά των χριστιανών στο Ιράκ. Το απόγευμα της 15ης Ιανουαρίου μια ομάδα αγνώστων κακοποιών μπήκε στο νοσοκομείο Rabi'a, μια ιδιωτική κλινική στην περιοχή Sukar στη Μοσούλη και πυροβόλησε εξ επαφής, ένα χριστιανό γιατρό που εργαζόταν εκεί. Το όπλο είχε σιγαστήρα, αλλά ο γιατρός ήταν τυχερός και δεν σκοτώθηκε, αλλά τραυματίστηκε σοβαρά. Ο Nuyia Youssif Nuyia είναι ειδικός καρδιολόγος, πολύ γνωστός στην περιοχή. Ήταν ο ιδιωτικός ιατρός του αείμνηστου Msgr. Faraj Rahho (αρχιεπισκόπου της Χαλδαϊκής εκκλησίας, που απήγαγαν και σκότωσαν ακραίοι ισλαμιστές - φώτο κάτω) και πολλών ιερέων και θρησκευόμενων.Πρώην στρατιωτικός γιατρός και καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μοσούλης, ο Nuyia είναι παντρεμένος και έχει τέσσερα παι...
Περισσότερα...
.::Λόγοι απόρριψης της Κάρτας του Πολίτη και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Λόγοι απόρριψης της Κάρτας του Πολίτη και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 6 λόγοι για τους οποίους αξίζει να πεις ΟΧΙ στην «Κάρτα του Πολίτη» (ΚτΠ) και την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»     1. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ Το βασικό επιχείρημα για την εισαγωγή της ΚτΠ είναι ότι θα δοθεί οριστική λύση στα προβλήματα της «καθημερινότητας του πολίτη», στα προβλήματα που αντιμετωπίζει όταν προσπαθεί να εξυπηρετηθεί από τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Εάν βεβαίως το μέτρο της εισαγωγής της ΚτΠ οδηγήσει και στην οργάνωση του Δημοσίου, αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η οργάνωση του Δημοσίου πρέπει να γίνει ασχέτως με την εισαγωγή της ΚτΠ. Δεν είναι προϋπόθεση της οργάνωσης του Δημοσίου η ΚτΠ, ούτε πρέπει να γίνει με δικαιολογία την ΚτΠ. Πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως. Αυτό είναι σημαντικό ...
Περισσότερα...
.::Ο Ιωαννουπόλεως Δαμασκηνός λειτούργησε στο Ρωσικό ...

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Στον Ρωσικό Ιερό Ναό του Οσίου Σεργίου του Ραντονέζ στην Ιωαννούπολη της Νότιας Αφρικής, τέλεσε Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας κ. Δαμασκηνός. Ο κ. Δαμασκηνός τέλεσε Θ. Λειτουργία για την εορτή του Οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ, συμπαραστατούμενος από τον προϊστάμενο του Ναού Δανιήλ Λουγκοβόϊ και τον Αρχιμ. Πέτρο Παργήνο της Ι.Μ. Ιωαννουπόλεως. Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας ο Μητροπολίτης Γιοχάνεσμπουργκ στην ομιλία του, μεταξύ άλλων τόνισε: «Η παρουσία μου σήμερα εδώ δεν επιβεβαιώνει μόνο την κανονική σχέση της ενορίας αυτής με την επαρχία μας και προσωπικά με τον Επικεφαλής της, αλλά και τον προσωπικό μου σεβασμό απέναντι στους Σλαβικούς λαούς: Ρώσους, Ουκρανούς, Λευκορώσους.» Θέλω να μεταφέρω σε όλους την πατρική ευλογία και τα εγκάρδια συγχαρητ...
Περισσότερα...
.::Λόγοι απόρριψης της Κάρτας του Πολίτη και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Λόγοι απόρριψης της Κάρτας του Πολίτη και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 6 λόγοι για τους οποίους αξίζει να πεις ΟΧΙ   στην «Κάρτα του Πολίτη» (ΚτΠ)   και την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»     1. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ Το βασικό επιχείρημα για την εισαγωγή της ΚτΠ είναι ότι θα δοθεί οριστική λύση στα προβλήματα της «καθημερινότητας του πολίτη», στα προβλήματα που αντιμετωπίζει όταν προσπαθεί να εξυπηρετηθεί από τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Εάν βεβαίως το μέτρο της εισαγωγής της ΚτΠ οδηγήσει και στην οργάνωση του Δημοσίου, αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η οργάνωση του Δημοσίου πρέπει να γίνει ασχέτως με την εισαγωγή της ΚτΠ. Δεν είναι προϋπόθεση της οργάνωσης του Δημοσίου η ΚτΠ, ούτε πρέπει να γίνει με δικαιολογία την ΚτΠ. Πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως. Αυτό είναι σημαντικό να ...
Περισσότερα...
.::Πάνω από 250 χειροτονίες θα ζητήσει η Εκκλησία από την Πολιτεία προς αποφυγή ερημώσεως χωριών.

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Παρατηρήσεις: α)Όχι μόνο τα ΜΜΕ του Μνημονίου, του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας κυβέρνησης επιτίθενται στην Εκκλησία όταν κρίνουν ότι χρειάζεται, αλλά και "φίλια" υποτίθεται μελάνια, χύνονται εναντίον της Εκκλησίας, με την μορφή των "εκκλησιαστικών συντακτών". Ένα τέτοιο "μελάνι"που έδρασε τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια εξαπολύεται από την συντάκτη του "Βήματος"  Μαρία Αντωνιάδου, (καιΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Καρυστίας Σεραφείμ "Η Ελλάδα κέρδισε τους ...

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Δεν έλειψαν οι εντάσεις από την χθεσινή συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, με μητροπολίτες που διαφωνούσαν με την στάση του Αρχιεπισκόπου. "Η Ελλάδα κέρδισε τους αγώνες με το πετραχήλι και το καριοφίλι", φέρεται να είπε ο Μητροπολίτης Καρυστίας απευθυνόμενος προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Εν συνεχεία ο κ. Σεραφείμ πρόσθεσε χαρακτηριστικά: "Εσείς Μακαριώτατε, προσπαθήσατε μόνο με το πετραχήλι, μήπως πρέπει να πιάσετε και το καριοφίλι;». Με τον τρόπο αυτό ο Μητροπολίτης Καρυστίας εξέφρασε και αυτός από την πλευρά του, όπως οι Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης και Καλαβρύτων τη διαφωνία του για τον τρόπο που ο Αρχιεπίσκοπος αντιμετωπίζει τα σοβαρά προβλήματα της εποχής.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο ήλιος ανέτειλλε δύο ημέρες νωρίτερα στην Γροιλανδία

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Ο ήλιος πάνω από τη Γροιλανδία έκανε την εμφάνιση του δύο ημέρες νωρίτερα, δημιουργώντας τεράστιες απορίες στους επιστήμονες και πυροδοτώντας φόβους ότι οι πάγοι της Αρκτικής λιώνουν πιο γρήγορα από ό, τι εθεωρείτο μέχρι σήμερα. Οι ειδικοί λένε ότι ο ήλιος ανέτειλε νωρίτερα πάνω από τις αρκτικές περιοχές και ειδικά στην δυτική πόλη της Αρκτικής, την Ilulissat, λήγοντας το σκότος του χειμώνα για φέτος. Αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία το φως εμφανίστηκε περίπου στις 13:00 τοπική ώρα τις Τρίτη - 48 ώρες νωρίτερα από τη συνήθη ημερομηνία της 13ης Ιανουαρίου. Η μυστηριώδης ανατολή έχει προκαλέσει σύγχυση τους επιστήμονες, αν και θεωρούν ως πιο πιθανή εξήγηση το λιώσιμο των πάγων επιτρέποντας στο φως του ήλιου για να το διαπεράσει νωρίτερα. Ο Thomas Posch, του Ινστιτούτου Αστρονομία...
Περισσότερα...
.::Tό μήνυμα τῆς ἡμέρας (18-1-11).

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Ἀπὸ τὸν Μικρὸ ΕὐργετινόἝνας ἀδελφὸς παρακάλεσε τὸν ἀββά Ματώη:– Πές μου λόγο (ὠφέλιμο).– Πήγαινε, τοῦ εἶπε ἐκεῖνος, νὰ ζητήσεις ἀπὸ τὸν Θεὸ καρδιακὸ πένθος καὶ ταπείνωση. Νὰ κοιτάζεις πάντα τὶς δικές σου ἁμαρτίες. Νὰ μὴν κρίνεις τους ἄλλους, ἀλλὰ νὰ βάζεις τὸν ἐαυτό σου κάτω ἀπ’ ὅλους. Νὰ κόψεις τὴν ἐλευθεροστομία. Νὰ συγκρατεῖς τὴν γλώσσα καὶ τὴν κοιλιά σου. Καὶ ἂν κανεὶς μιλήσει γιὰ ὁποιοδήποτε πράγμα, μὴ φιλονικήσεις μαζί του· ἀλλά, ἄν μιλήσει σωστά, πές του «Ναί»· ἂν πάλι δὲν μιλήσει σωστά, πές του «Ἐσὺ ξέρεις πῶς μιλᾶς» καὶ μὴ λογομαχήσεις γιὰ ὅσα εἶπε. Αὐτὸ εἶναι ταπείνωση.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::τότε θα δοθούν τα φιλιά που δεν μπόρεσες να δώσεις....

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

H γνώση του Θεού είναι αυτό που αναζητάμε στα ταξίδα , την επιστήμη, τα βιβλία, την αγάπη. Αυτός είναι ο λόγος που διψάμε για εμπειρίες , και αυτή μας η δίψα μπορεί να ικανοποιηθεί μονάχα από τον Θεό Μια μοναχή ήταν στραμμένη κατευθείαν στον Παράδεισο σκεπτόμενη πως εκεί θα καταλάβει το πώς πετούν τα πουλιά και πώς είναι φτιαγμένα τα λουλούδια και ο άνεμος. Γνωρίζω , γνωρίζω , γνωρίζω. ΌμωςRead more...
Περισσότερα...
.::Ο Σταυρός που κουβαλάμε - (βιντεο)

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

(Πατήστε στην κάτω δεξιά γωνία του βίντεο για μεγέθυνση. Για να επανέλθετε πατήστε "Esc")  Μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας  ΕΔΩ  aggelioforos.blogspot.comΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ἡ κατάνυξη, τό πένθος καί τά δάκρυα. Πόσα εἴδη ὑπάρχουν καί ποιά ἡ διαφορά τους- Α΄ μέρος (Εὐεργετινός)(mp3)

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 16-12-10 (Σύναξη στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Κωνσταντίνου).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Καλημέρα!

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

(κλικ στην εικόνα για να την δείτε σε μεγάλο μέγεθος) Καλημέρα! .Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Καλημέρα!

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

(κλικ στην εικόνα για να την δείτε σε μεγάλο μέγεθος) Καλημέρα! .Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ηχητικό Αγιολόγιο 18 Ιανουαρίου

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 18 Ιανουαρίου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)anavaseis.blogspot.comΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::18 Ιανουαρίου Συναξαριστής. Αθανασίου του Μέγα, Κυρίλλου Πατριάρχη Αλεξανδρείας, Θεοδούλης Μάρτυρος, των Αγίων Μαρτύρων Ελλαδίου του Κομενταρησίου, Θεοδούλου, Βοήθου, Ευαγρίου και Μακαρίου, Ξένης Μάρτυρος, Μαρκιανού Οσίου, Εφραιμίου Επισκόπου, Σιλβάνου Οσ

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας (εορτή Αθανάσιος, Αθανασία) Ο Μέγας Αθανάσιος γεννήθηκε κατά το έτος 295 μ.Χ. στην Αλεξάνδρεια από Χριστιανούς γονείς. Έτυχε επιμελημένης εκπαιδεύσεως φιλοσοφικής και θεολογικής. Κατά τη νεανική του ηλικία συνδέθηκε με τον Μέγα Αντώνιο και ασκήτευσε μαζί του στην έρημο.Στην αρχή χειροθετήθηκε αναγνώστης της Εκκλησίας της Αλεξανδρείας και το 318 μ.Χ. ήταν ήδη διάκονος. Το έτος 325 μ.Χ. συνοδεύει τον γέροντα Πατριάρχη Αλεξανδρείας Αλέξανδρο στη Νίκαια, όπου συγκλήθηκε η Α’ Οικουμενική Σύνοδος, «του χορού των διακόνων ηγούμενος».Εκεί, χάρη στη μόρφωσή του και μάλιστα στη θερμουργό και ακλόνητη πίστη του, αναδείχθηκε ένας από τους θαρραλέους αγωνιστές κατά της αιρέσεως του Αρείου.Μάλιστα δε, όπως αποφάνθηκε η εν Αλεξανδρεία Σύνοδος του 399 μ.Χ., κυρίως ο Αθα...
Περισσότερα...
.::18 Ιανουαρίου Συναξαριστής

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

Αθανασίου του Μέγα, Κυρίλλου Πατριάρχη Αλεξανδρείας, Θεοδούλης Μάρτυρος, των Αγίων Μαρτύρων Ελλαδίου του Κομενταρησίου, Θεοδούλου, Βοήθου, Ευαγρίου και Μακαρίου, Ξένης Μάρτυρος, Μαρκιανού Οσίου, Εφραιμίου Επισκόπου, Σιλβάνου Οσίου, Ιωακείμ εκ Βουλγαρίας, Μαξίμου Επισκόπου, Αθανασίου διά Χρισόν Σαλού, Αθανασίου εκ Ρωσίας. Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας (εορτή Αθανάσιος, Αθανασία) Ο ΜέγαςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Βιοκλιματική κιβωτός ‘πέντε αστέρων’ ενόψει... Αρμαγεδδώνα

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Η Κιβωτός της Παλαιάς Διαθήκης έτη φωτός απέχει από κάτι τέτοιο. Και όμως, είναι και αυτή μία ‘κιβωτός’, προορισμένη ακριβώς για τον ίδιο σκοπό: δηλαδή σε περίπτωση πλημμύρας ή άλλης φυσικής καταστροφής να σώσει όσο περισσότερους ανθρώπους μπορέσει, φιλοξενώντας τους στο βιοκλιματικό περιβάλλον της ακόμα και για πολλούς μήνες. Η «Κιβωτός» είναι το πρότζεκτ του Ρώσου αρχιτέκτονα Αλεξάντερ Ρεμίζοφ, σε συνεργασία με τον συμπατριώτη του επιστήμονα ενεργειακών λύσεων για διαστημικούς σταθμούς Λεβ Μπρίτβιν. Σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Αρχιτεκτονική για την Ανακούφιση από Φυσικές Καταστροφές» της Παγκόσμιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.Πρόκειται για ένα βιοκλιματικό ξενοδοχείο, με προκάτ στοιχεία, σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να ανεγερθεί γρήγορα και να σταθεί σε οποιαδήποτε περιοχή της στε...
Περισσότερα...
.::ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ, ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Γιορτάζουμε σήμερα 18 Ιανουαρίου, ημέρα μνήμης των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου, των Πατριαρχών Αλεξανδρείας, ας πούμε λίγα λόγια: Ο Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας, γεννήθηκε το 295 μ.Χ. από φτωχούς και ενάρετους γονείς, που δεν είχαν τη δυνατότητα να στείλουν τον γιο τους σε ανώτερες σπουδές. Όμως ο Θεός τον προίκισε με πλούσια πνευματικά χαρίσματα. Έλαβε τη στοιχειώδη εκπαίδευση και στη συνέχεια μελέτησε μόνος του για να φτάσει σε υψηλότατα επίπεδα γνώσης και σοφίας. Από πολύ νέος έδειξε την κλίση του προς την Εκκλησία. Στα 25 του χρόνια χειροτονήθηκε διάκονος από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Αλέξανδρο, τον οποίο ακολουθησε και στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο το 325 μ.Χ., στη Νίκαια της Βιθυνίας. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

1. Είπε γέρων: «Σήμερα κοιτάζουμε να αγιάσουμε με λίγο κόπο». 2. Είπε πάλι: «Όσο περισσότερο κοπιάζεις, τόσο περισσότερη χάριν και χαρά απολαμβάνεις. Και συνέχισε. Μπορούσε να πληρώσει την καρδιά μας ο Θεός με τόση μακαριότητα και αγάπη και θείον έρωτα, ώστε να πέσουμε κάτω, μην αντέχοντας αυτήν. Αλλά τότε θα εγκαταλείψουμε τα μοναστήρια και θα κλεινόμασταν στα σπήλαια. Οι κοσμικοί θαΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

News image
Στον χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν -για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια- οι φαρμακοποιοί, αντιδρώντας στις αποφάσεις της κυβέρνησης για το «άνοιγμα» του επαγγέλματός τους. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος προκήρυξε τριήμερη απεργία από την ερχόμενη Τετάρτη 19 Ιανουαρίου μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου. Οι κινητοποιήσεις θα επαναληφθούν και την επόμενη εβδομάδα, από την Τετάρτη 26 έως την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια, ο Σύλλογος θα συνεδριάσει εκ νέου για να αποφασίσει την περαιτέρω στάση του. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συναξαριστής 18 Ιανουαρίου: Άγιοι Αθανάσιος ο Μέγας και Κύριλλος Πατριάρχες Αλεξανδρείας

Τρίτη, 18 Ιανουάριος 2011

  Άγιοι Αθανάσιος ο Μέγας και Κύριλλος Πατριάρχες Αλεξανδρείας Δύο μεγάλους σοφούς διδασκάλους και Αγίους γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία, τον άγιο Αθανάσιο και τον άγιο Κύριλλο, που κι οι δύο έγιναν Επίσκοποι και Πατριάρχαι Αλεξανδρείας. Ο άγιος Αθανάσιος έζησε στα χρόνια του πρώτου χριστιανού Αυτοκράτορα, του Μ. Κωνσταντίνου κι ο άγιος Κύριλλος εκατό περίπου χρόνια πιο έπειτα. Επολέμησαν κι οι δυόΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΜΩΫΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ..

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
Το Κυπριακό Πολιτιστικό Κέντρο στη Βιέννη σας εύχεται  καλή και ευλογημένη χρονιά από το Θεό και σας προσκαλεί στην ομιλία του Μοναχού Μωϋσέως Αγιορείτου , που θα γίνει το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 5.00 μ.μ., στο HOTEL KOROTAN οδός Albertgasse 48, 1080 Wien.Θέμα της ομιλίας θα είναι « Η παρουσία του Θεού στην ζωή μας ». Μετά το πέρας της ομιλίας , ο Γέροντας Μωϋσής Aγιορείτης,θα απαντήσει σε ερωτήσεις.Η εκδήλωση τελεί υπό τις ευλογίες τού Σεβασμιωτάτου  Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας και Μεσευρώπης κ.κ. ΜΙΧΑΗΛ. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Όσιοι Σπυρίδων και Νικόδημος , οι προσφοράρηδες

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

Γεμάτη  χάρη Θεού, είναι κάθε καρδιά απλή και καθαρή. Κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, είναι κάθε άνθρωπος ξένος προς την πονηρία, την κακία και την υποκρισία. Σ' αυτή τη χορεία των εκλεκτών του Κυρίου, ανήκε και ο όσιος πατέρας μας, Σπυρίδων ο προσφοράρης, ο όντως απλούς, άκακος και απονήρευτος σαν μικρό παιδί. Ο μακάριος Σπυρίδων καταγόταν από φτωχή και άσημη οικογένεια. Ήταν εντελώςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Μέγας Αθανάσιος

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

πηγή: Ι.Μονή Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Φίλιππος Πετσάλνικος, Απτές αποδείξεις της θεοσέβειας του υπόδουλου Γένους

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
πάνια εκκλησιαστικά κειμήλια «αναγέννησε» η Βουλή των Ελλήνων Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος Πετσάλνικος, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δήμο Αγιάς Λάρισας, παρέδωσε τέσσερα παλαίτυπα λειτουργικά βιβλία του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου, τα οποία συντήρησε η Βουλή των Ελλήνων....Την «αναγέννηση» των σπάνιων αυτών εκκλησιαστικών κειμηλίων ανέλαβε το Τμήμα Διατήρησης και Συντήρησης Έργων Τέχνης και Έντυπου Υλικού της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων.Στην εκδήλωση αυτή ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος Πετσάλνικος αναγορεύθηκε επίτιμος δημότης του Δήμου Αγιάς Λάρισας.Ο Πρόεδρος της Βουλής, παραδίδοντας τα σημαντικά αυτά ιστορικά κειμήλια επισήμανε, ότι «η ιστορία κάθε τόπου αποτυπώνεται μέσα από τα μνημεία και τις γραπτές πηγές που αφήνουν στο πέρασμά τους οι άνθρωποι. Μά...
Περισσότερα...
.::Θεοκλήτου Διονυσιάτου, μοναχού: Εις τα ζητήματα της πίστεως δεν χωρούν συναισθηματισμοί

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
Η απόλυτη απάντηση στους οικουμενιστές. Γιατί έχει παραγίνει το κακό. Νεοπατερική θεολογία, μεταπατερική θεολογία, στοχαστική θεολογία.... Δεν υπάρχει Αντίχριστος, δεν υπάρχει 666, να κάψουμε το "Πηδάλιο", να μειώσουμε την Θεία Λειτουργία και γενικότερα ένα πλήθος κατάπτυστων δηλώσεων από αναξίους θεολόγους και ιερωμένους... Αυτά παθαίνουμε όταν η Θεολογία από βιωματική (δίνεις αίμα παίρνεις πνεύμα), γινεται στοχαστική. Όταν από το "ει προσευξη αληθώς, θεολόγος ει" φτάνουμε στην θεολογία του "εργαστηρίου θεολογίας". Είδατε τελικά, πόσο εύκολη δουλειά είχε ο "διάβολος"; Σε αυτό που αναρωτιόμασταν "μα πώς είναι δυνατόν να τα πετύχει όλα αυτά ο Αντίχριστος;" η απάντηση ήταν πολύ απλή: "Μία μερίδα "θεολογων των πτυχίων" και μια μερίδα "ποιμένων" ήταν  και είναι ικανές να φέρουν την πνευματική ...
Περισσότερα...
.::π. Γεώργιος Calciu - Ο ομολογητής και ποιμένας (Γ')

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
π. Γεώργιος Calciuο ομολογητής και ποιμέναςΜέρος Γ' Αρχικά ο π. Γεώργιος είχε καταδικασθεί σε θάνατο, επειδή στις επτά ομιλίες του είχε αποκαλύψει «κρατικά μυστικά». Αργότερα όμως η ποινή αυτή μετατράπηκε σε 10 χρόνια φυλακίσεως. Εκεί τον κακομεταχειρίστηκαν και τα πιο φρικτά βασανιστήρια έγιναν στις φυλακές της Aiud, όπου προσπάθησαν να τον κρεμάσουν και να τον σκοτώσουν χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως την στέρηση τροφής, το κρύο και τον εκφοβισμό. Ο ίδιος διηγείται· «Η απόπειρα εξοντώσεώς μου ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου του 1980. Για διάστημα δέκα ημερών ήμουν κλεισμένος σ’ ένα κελί χωρίς παράθυρα και αέρα, φορώντας σχισμένο πανωφόρι και παντελόνι χωρίς κουμπιά και ζώνη, και παίρνοντας τροφή μια φορά ανά τρεις ημέρες. Όλη την ημέρα ήμουν αναγκασμένος να κάθομαι στο τσιμεντένιο πάτω...
Περισσότερα...
.::Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας (18-1-11).

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ».Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γι...
Περισσότερα...
.::ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΕΟΙ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΕΑΡΟΙ,ΕΛΕΥΘΕΡΗ Η 27ΧΡΟΝΗ ΓΕΡΜΑΝΙΔΑ

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις τυπικές απολογίες που έδωσαν στη 19η τακτική ανακρίτρια, οι τέσσερις νεαροί κατηγορούμενοι για υποθέσεις τρομοκρατίας που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη.     Πρόκειται για τους 23χρονους Δημήτρη Φέσσα, Δημήτρη Δημτσιάδη, Χαράλαμπο Στυλιανίδη και τον 21 ετών Σωκράτη Τζίφκα. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Φραστική αντιπαράθεση Αρχιεπισκόπου με ...

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
Σε καλό κλίμα συνεδρίαζε σήμερα Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011 η Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε έκτακτη συνεδρία για το θέμα που αφορά το 1/5 των δημοσίων υπαλλήλων. Παρόλα αυτά δεν απουσίασαν και οι εντάσεις μεταξύ των ιεραρχών, όπως αυτή μεταξύ του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου. Άναψαν τα αίματα όταν σύμφωνα με πληροφορίες ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος, είχε μια λεκτική αντιπαράθεση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο σχετικά με την στάση του σε διάφορα θέματα. «Δεν μιλάτε και γι’ αυτό υποτιμάται η Εκκλησία. Μάθαμε και ακούσαμε ότι στην ορκωμοσία του Δημάρχου περιφρονήθηκε η Εκκλησία», φέρεται να είπε ο κ. Αμβρόσιος στον Αρχιεπίσκοπο. Άμεση ήταν η αντίδραση του Αρχιεπισκόπου στις δηλώ...
Περισσότερα...
.::Καμίνης: ‘Istanbul’ η Κωνσταντινούπολη!

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
Για τον πρώτο πολίτη της πρωτεύουσας της Ελλάδας, η Κωνσταντινούπολη είναι ως φαίνεται ‘Istanbul’... Πρόκειται για επίσημη ανακοίνωση του Δήμου για την επίσκεψη του δημάρχου της Πόλης στην Αθήνα όπου αναφέρεται αυτολεξεί: “Τον Δήμαρχο του Μητροπολιτικού Δήμου της Istanbul κ. Kadir Topbas θα δεχθεί αύριο στις 11 το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο της πλατείας Κοτζιά ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης. Ο κ. Topbas ηγείται πολυμελούς αντιπροσωπείας του Μητροπολιτικού Δήμου της Istanbul και επισκέπτεται την Αθήνα στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο ιστορικών Δήμων.” Ο Bono, όμως, τόλμησε να την πει ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ…. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μωυσής αγιορείτης: Ο λόγος της Εκκλησίας

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

Το προς τον λαό πρόσφατο κείμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη σύγχρονη οικονομική κρίση μιλά “με τη γλώσσα της αλήθειας και της αγάπης”. Είναι γεγονός πως είναι ένα κείμενο ξεκάθαρο, ειλικρινές, άφοβο και προσεγμένο. Θέτει ερωτήματα σοβαρά, κάνει κρίσεις ακριβείς, τονίζει αμέλειες, πραγματοποιεί πικρές διαπιστώσεις. Εντοπίζει ορθά ότι της οικονομικής κρίσης προηγήθηκε η πνευματική, με τον εύκολο πλουτισμό, την καλοπέραση και την εξαπάτηση. Μια ζωή άσκοπη και παράλογη έγινε τραγική. Δεν φοβάται την αυτοκριτική, την παραδοχή λαθών και σκανδάλων. Η Εκκλησία όμως δίνει υψηλό νόημα ζωής, βέβαιη ελπίδα, σταθερό προσανατολισμό, φιλοστοργία, φιλανθρωπία και φιλοτεκνία. Η κυβέρνηση ενοχλήθηκε αρκετά από το κείμενο της Εκκλησίας αυτό. Την Εκκλησία τη θέλει να σιωπά και να μιλά μόνο όταν είναι γι...
Περισσότερα...
.::Ζητείται Μέγας!

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
 Κατά σειράν διαβάζω τους εορτάζοντες πατέρες στο ημερολόγιο: Μέγας Βασίλειος υπέρμαχος της ορθοδοξίας,  προστάτης των φτωχών και της κατά Χριστόν παιδείαςΜέγας Αντώνιος, ενισχυτής στους διωγμούς και την αρειανική θύελλα και πατήρ πατέρωνΜέγας Αθανάσιος: ο κορυφαίος υπέρμαχος και στύλος της Αληθείας(ever), Μέγας Μακάριος, καθηγητής της ερήμου Μέγας Ευθύμιος, φωστήρας του μοναχισμού, ιεραπόστολος, πολέμιος του μονοφυσιτισμούΙερός Χρυσόστομος, η εκκλησία τον αδίκησε πού του στέρησε το προσωνύμιο, ας τον πούμε μέγιστο, έτσι σαν αποκατάσταση... και σκέφτομαι....... 18-1-2011:  Η Ορθοδοξία- Εκκλησία και η Ορθοδοξία-Πίστη σε Κρίση, βαλλόμενη πανταχόθεν...Και η πιστότητα  μας ως ορθοδόξων  ; Ειλικρινά : Υπό αμφισβήτηση... ... και κατά λογική και μόνον συνέπεια (επιταγή της εποχής γαρ η λογική...)...
Περισσότερα...
.::Με λαμπρότητα εορτάστηκε ο Πολιούχος Βεροίας Όσιος ...

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
Τελέστηκε στη Βέροια, κατά το διήμερο 16 και 17 Ιανουαρίου η πανήγυρις του Πολιούχου της πόλεως οσίου Αντωνίου του νέου. Το απόγευμα της Κυριακής στον μέγα αρχιερατικό εσπερινό χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ναζιανζού κ. Θεοδώρητος, συγχοροστατούντος και του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ενώ το θείο Λόγο εκήρυξε ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης π. Γρηγόριος Μάζα. Το πρωί της εορτης ο θεοφιλέστατος τέλεσε την αρχιερατική θεία Λειτουργία, την ακολουθία των Εγκωμίων του οσίου Αντωνίου και  εκήρυξε το θείο Λόγο. Μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας προέστη της ιεράς Λιτανείας των Λειψάνων του οσίου και της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Δοβρά, που κάθε χρόνο συνεορτάζει με τον Πολιούχο. Ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας το ...
Περισσότερα...
.::ΗΠΑ: Κυνήγι μαγισσών εναντίον όποιου ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή το φονικό στην Αριζόνα

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
Του Paul Joseph Watson (Prison Planet.com) Η τραγωδία στο Tucson της Αριζόνας έχει οδηγήσει σε ένα ανελέητο ‘κυνήγι μαγισσών’ εναντίον όσων ασκούν κριτική στην κυβέρνηση Ομπάμα. Παρά το γεγονός ότι ο δράστης των πυροβολισμών, Jared Loughner δεν είχε πολιτικά κίνητρα, το FBI έχει σχηματίσει μία λίστα με τους Αμερικανούς που θεωρεί ‘πιθανή απειλή’, μόνο και μόνο επειδή επέκριναν κυβερνητικούς παράγοντες - και τους στοχοποιούν με κατ 'οίκον επισκέψεις. Ένας άνθρωπος από το Ozark της Αλαμπάμα, ο οποίος διαχειρίζεται ένα blog στο οποίο άσκησε, πέρυσι κριτική κατά του Δημοκρατικού μέλους του Κογκρέσου, Billy Long, δέχτηκε, συγκλονισμένος, στο σπίτι του, την επίσκεψη πράκτορα του FBI για ‘περαιτέρω ερωτήσεις’. Ο πράκτορας συνοδευόταν από τον Σερίφη της επαρχίας Green Count...
Περισσότερα...
.::Μεγάλου Αντωνίου - 170 Παραινέσεις - (Προοίμιον Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου)

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ ΥΠΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Αντώνιος ό μέγας πατήρ (της ορθοδοξίας), ο κορυ­φαίος στο χορό των ασκητών της ερήμου, ήκμασε επί της βασιλείας Κωνσταντίνου του Μεγάλου, γύρω στα 330 από τής γεννήσεως του Χριστού. Ήταν σύγχρονος του Μεγά­λου Αθανασίου, ο όποιος έγραψε κατά πλάτος καί βάθος τον βίον του. Είχε απαλλαγή από τα πάθη καί έφθασε σε ακρότα­τα ύψη αρετής καί απάθειας. Ονομάζει τον εαυτό του «ιδιώτην» καί ήταν αγράμ­ματος, είχε όμως διδάσκαλο άνωθεν τη σοφία του Πνεύ­ματος, πού συνετίζει, σωφρονίζει καί φωτίζει ψαράδες καί «νηπίους» (απλούς) ανθρώπους. Από τη σοφία αύτη φωτισμένος καί εμπνευσμένος έδωκε καί άλλες πολλές ιερές καί πνευματικές υποθήκες πού αφορούσαν διάφορες υποθέσεις, καθώς καί σοφότατες αποκρίσεις (γεμάτες πνευματικότητα) σε διαφόρους χριστι...
Περισσότερα...
.::Λατινική Αμερική: Λαοί που αναζητούν την Ορθοδοξία

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
Πριν δεκατρία χρόνια, όταν ανέλαβα την νεοσύστατη τότε Ιερά Μητρόπολη Μεξικού με μόνο τρεις ιερείς και τρεις κυρίως Ελληνόφωνες Κοινότητες στο Μεξικό, στον Παναμά και την Βενεζουέλα, δεν θα περίμενα, ούτε καν θα μπορούσα να συλλάβω το θαύμα που σήμερα συντελείται για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας στην Λατινική Αμερική.Ζήσαμε όλοι το θαύμα της Κούβας, όταν η Κυβέρνηση του Φιντέλ Κάστρο ανέλαβε την ανέγερση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στην Αβάνα, και δέχθηκε επισήμως τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος τέλεσε τον Ιανουάριο του 2004 τα εγκαίνια του Ιερού τούτου προσκυνήματος. Ζήσαμε μέσα στη δεκαετία που πέρασε την εξάπλωση της πίστεώς μας στα κράτη του Μεξικού, της Κολομβίας, της Κόστα Ρίκα κ.λπ. Όμως ζήσαμε και ζούμε σήμερα το διαρκές δράμα του λαού της...
Περισσότερα...
.::Όσιοι Μάρκος ο σπηλαιώτης και Θεόφιλος

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ Μάρκος, ασκήτεψε στη μονή των Σπηλαίων στα χρόνια του ηγουμένου Ιωάννου, τότε που έγινε η ανακομιδή των τιμίων λειψάνων του οσίου Θεοδοσίου από το σπήλαιο στη μεγάλη εκκλησία.Από τότε που έλαβε το άγιο αγγελικό σχήμα, δεν έδωσε «ύπνων τοις οφθαλμοίς και τοις βλεφάροις νυσταγμόν και ανάπαυσιν τοις κροτάφοις» του, αλλά τις περισσότερες ώρες της νύχτας αγρυπνούσε προσευχόμενος.Ελάχιστο χρόνο διέθετε νια σωματική ανάπαυση. Την ημέρα, όταν δεν συνέχιζε την προσευχή χωμένος βαθιά στο σκοτεινό του σπήλαιο, έσκαβε λάκκους για την ταφή των κεκοιμημένων αδελφών.Ό όσιος Μάρκος ήταν ολιγαρκής και λιτοδίαιτος. Οτιδήποτε έπεφτε στα χέρια του, φρόντιζε να το δώσει αμέσως σε κάποιο φτωχό. Όχι μόνο τροφή, αλλά και νερό γευόταν με μεγάλη εγκράτεια, πίνοντας πάντοτε λιγότερο απ' όσο χρ...
Περισσότερα...
.::Γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης Λόγοι Διδαχής Περί ιερωσύνης

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
ΛΟΓΟΙ ΔΙΔΑΧΗΣΠερί ιερωσύνηςΌταν λειτουργάς, νά 'χεις υπόψη σου ότι είσαι μεσίτης. Παραλαμβάνεις από τον κόσμο πόνο, δάκρυα, ασθένειες, παρακλήσεις και τ' αναφέρεις επάνω εις το θρόνο της θεότητος. Και μεταφέρεις κατόπιν στον κόσμο παρηγοριά, θεραπεία, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Μεγάλο αξίωμα σ' έχει αξιώσει, παιδί μου, ο Θεός. Να το καλλιεργήσεις. Το αυτί του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως.Μεγάλη δύναμη έχει το πετραχήλι. Το πετραχήλι είναι ο διαλλάκτης του πεπτωκότος ανθρώπου με τον Πατέρα, με τον Δημιουργό του. Γι' αυτό όσο μπορείς περισσότερα ονόματα να μνημονεύεις. ΄΄Οσο μπορείς περισσότερα.Στον καιρό της Τουρκοκρατίας γύριζαν πολλοί παπάδες, άλλά ένας παπάς γύριζε και μάζευε ονόματα και τα μνημόνευε στη Λειτουργία. Και είπε ο καϊμακάκης, ο Τούρκος αστυνομικός: «Βρε, αυτός...
Περισσότερα...
.::Οσίου Ιωάννου του Σιναίτου - Ουρανοδρόμος Κλίμαξ. Λόγος όγδοος

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΟΣ Περὶ ἀοργησίας ΟΠΩΣ ΤΟ νερό, ποὺ χύνεται λίγο-λίγο στὴν φωτιά, τὴν σβήνει τελείως, ἔτσι καὶ τὸ δάκρυ τοῦ ἀληθινοῦ πένθους σβήνει ὅλη τὴν φλόγα τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐξημμένης ὀργῆς. Γι᾿ αὐτὸ καὶ τὰ ἐτοποθετήσαμε, στὴν σειρὰ τοῦ λόγου, τὸ ἕνα πρὶν καὶ τὸ ἄλλο μετά. 2. Ἀοργησία σημαίνει ἀκόρεστη ἐπιθυμία γιὰ ἀτιμία, ὅμοια μὲ τὴν ἀπέραντη ἐπιθυμία τῶν κενοδόξων γιὰ ἔπαινο. ἈοργησίαΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Γ΄ . Μέρος δέυτερο. Κεφάλαιο 1ον. 1) «Σωστή τοποθέτηση απέναντι στην αδικία» 2) «Ή χαρά από την αποδοχή της αδικίας»

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

Λόγοι Γ΄ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΑ  Μακάρι να με αδικούσαν όλοι οι άνθρωποι! Ειλικρινά σας λέω, την γλυκύτερη πνευματική χαρά την ένιωσα μέσα στην αδικία.   Αποδοχή της αδικίας  «Σωστή τοποθέτηση απέναντι στην αδικία» - Γέροντα, όταν με αδικούν, ή καρδιά μου σκληραίνει. - Για νά μη σκληραίνη, ποτέ να μήΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Δικάζονται όλοι οι εκδότες/ιδιοκτήτες εφημερίδων για την παράνομη διακίνηση πορνοταινιών.

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
     Δικάζονται  όλοι οι εκδότες & ιδιοκτήτες εφημερίδων !     μετά από 6  (!)  αναβολές, στις 20.1.2011 στο Γʼ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για την παράνομη διακίνηση πορνοταινιών.   Συγχαρητήρια στον γενναίο Δικηγόρο που έδειξε τον δρόμο, που διστάζουμε να ακολουθήσουμε για να προστατεύσουμε τα παιδία μας !   Ας του συμπαρασταθούμε ...    Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Σερρών (ΕΠΚΑΣ) [www.epkas.gr] το Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2006 διαπίστωσε μετά από προφορικές καταγγελίες καταναλωτών, ότι σε πολλές εφημερίδες διακινούνται ψηφιακοί δίσκοι (DVD)  με πορνογραφικό περιεχόμενο. Για το λόγο αυτό η ΕΠΚΑΣ υπέβαλε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μηνυτήρια Αναφορά (βλ. συνημμένο κείμενο) επισυνάπτοντας σχετικά DVD των εφημερίδων εκείνης της εποχής, με τα οποία προσβάλλεται...
Περισσότερα...
.::Δικάζονται όλοι οι εκδότες/ιδιοκτήτες εφημερίδων για την παράνομη διακίνηση πορνοταινιών.

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
     Δικάζονται  όλοι οι εκδότες & ιδιοκτήτες εφημερίδων !     μετά από 6  (!)  αναβολές, στις 20.1.2011 στο Γʼ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για την παράνομη διακίνηση πορνοταινιών.   Συγχαρητήρια στον γενναίο Δικηγόρο που έδειξε τον δρόμο, που διστάζουμε να ακολουθήσουμε για να προστατεύσουμε τα παιδία μας !   Ας του συμπαρασταθούμε ...    Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Σερρών (ΕΠΚΑΣ) [www.epkas.gr] το Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2006 διαπίστωσε μετά από προφορικές καταγγελίες καταναλωτών, ότι σε πολλές εφημερίδες διακινούνται ψηφιακοί δίσκοι (DVD)  με πορνογραφικό περιεχόμενο. Για το λόγο αυτό η ΕΠΚΑΣ υπέβαλε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μηνυτήρια Αναφορά (βλ. συνημμένο κείμενο) επισυνάπτοντας σχετικά DVD των εφημερίδων εκείνης της εποχής, με τα οποία προσβάλλεται...
Περισσότερα...
.::Άγιος Αλέξανδρος του Σβίρ

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

Η ιδιαίτερη (μοναδική;) ΑΦΘΑΡΣΙΑ του ί. Λειψάνου του Ρώσου Αγίου Αλεξάνδρου του Σβίρ (1448—1533)[1]. Το νεκρό, αλλά χαριτωμένο σώμα του μεγάλου Ασκητή δεν έχει χάσει το φυσικό του χρώμα ούτε την ελαστικότητα του και διατηρεί ακόμη και τους μυς. το λύπος και τον υποδόριο ιστό. Τα πέλματα διατηρούν σταγόνες από ευώδες μύρο. το όποιο συχνά είναι τόσο πολύ, που σε κάποια σημεία παρασύρει τηνΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Καταργήθηκε η απαλλαγή φόρου α’ κατοικίας για ομογενείς, ισχύει για αλλοδαπούς !

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

Του Χρήστου Ηλιόπουλου* Οι Έλληνες ομογενείς που ζουν στο εξωτερικό συχνά εκφράζουν το παράπονο ότι δεν τυγχάνουν της αρμόζουσας προστασίας από το ελληνικό κράτος. Ένα κράτος που δεν μπόρεσε να τους διατηρήσει στην αγκαλιά του πριν από αρκετές δεκαετίες, αφήνοντάς τους να μεταναστεύσουν σε ξένες χώρες, όπου η επιβίωση δεν ήταν ποτέ εύκολη. Πολλοί ομογενείς σήμερα πιστεύουν ότι το ίδιοRead more...
Περισσότερα...
.::Απάντηση Άννας Διαμαντοπούλου σε ερώτηση του βουλευτή του ΛΑΟΣ κ. Κυριάκου Βελόπουλου για μουσουλμανικό τέμενος

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

13-01-11 Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση στη βουλή from Anna Diamantopoulou on Vimeo.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Σύνοδος Ιεραρχίας - Ζητούν τη χειροτονία 300 ιερέων

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
Επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούση αποφάσισε να αποστείλει η Σύνοδος της Ιεραρχίας, ζητώντας ουσιαστικά να μην ισχύσει για τους ιερείς, που μισθοδοτούνται από τον κρατικό προΰπολογισμό όπως και οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι, ο περιορισμός της μιας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις. Η Σύνοδος της Ιεραρχίας θα δηλώνει ότι «κατανοεί τη θέση στην οποία βρίσκεται το ελληνικό κράτος εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης» και η Εκκλησία από την πλευρά της θα «περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό τις ανάγκες της». Στη συνέχεια, όμως, θα ζητάει σύμφωνα με πληροφορίες τη χειροτονία περίπου 300 κληρικών, οι οποίοι θα κατανεμηθούν σε 81 μητροπόλεις και στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών ανάλογα με τα πληθυσμιακά στοιχεία και τις ανάγκες. Η Εκκλησία επικαλείται αντίστοιχες συνταξιοδοτήσεις ιε...
Περισσότερα...
.::Ο Πρόεδρος της Βουλής προσέφερε 3 Ευαγγέλια και ένα ...

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
«Ο πολιτισμός πρέπει να γίνεται με οικονομία, αλλά όχι με τσιγκουνιά», επεσήμανε σήμερα από την Αγιά Λάρισας, ο πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος, ο οποίος παρέδωσε εκ μέρους της Βιβλιοθήκης της Βουλής τρία ευαγγέλια και ένα ευχολόγιο στην Εκκλησία της Αγιάς. Πρόκειται για κειμήλια, τα δύο εκ των οποίων χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα, και τα οποία είχαν σταλεί για συντήρηση προ διετίας με τη μεσολάβηση του σημερινού υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη, την εποχή που πρόεδρος της Βουλής ήταν ο Δημήτρης Σιούφας. Πρόκειται για τρία ευαγγέλια (των ετών 1593, 1599, 1775, αντίστοιχα) και ένα ευχολόγιο (1806) που αποκαταστάθηκαν από το αρμόδιο τμήμα της Βιβλιοθήκης της Βουλής, η οποία, όπως παρατήρησε ο κ. Πετσάλνικος, είναι η μεγαλύτερη μετά την Εθνική Βιβλιοθήκη. Αναφ...
Περισσότερα...
.::Ιερό "κατηγορώ" σε Μητροπολίτες

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
Για άλλη μιά φορά απευθυνθήκαμε «Προς τον λαό… » και επιβεβαιώσαμε την ανωριμότητα του «σκέπτεσθαι» καί του «ενεργείν» για θέματα, τα οποία άπτονται του κοινωνικού γίγνεσθαι και θίγουν την σύγχρονη πραγματικότητα. Η ανωριμότητα αυτή θα πρέπει εξ αρχής να τονίσουμε ότι οφείλεται στην έλλειψη δυνατότητας για διάλογο και συζήτηση, ώστε τελικά να αποφανθούμε ώριμα και εποικοδομητικά, γιά θέματα, τα οποία αφορούν και αναφέρονται στον άνθρωπο, την κοινωνία και την ιστορία. Αυτή η «μετά σπουδής» διάθεση ωρισμένων επισκόπων να ασχοληθούν με ένα θέμα, πολυδιάστατο, πολυεπίπεδο, ευαίσθητο κοινωνικά, για το οποίο, δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε ούτε το βάθος, ούτε το πλάτος αλλά ούτε και τα de sous της όλης προβληματικής του, ωδήγησε σε μία απογοήτευση, αφού δεν επέφερε τους αναμενόμενους καρπ...
Περισσότερα...
.::Επίσημη επίσκεψη Τσεχίας Χριστοφόρου στην Εκκλησία ...

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
Η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος Πράγας και πάσης Τσεχίας και Σλοβακίας κ.κ. Χριστοφόρος, ύστερα από πρόσκληση της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου  κ.κ. Χρυσοστόμου, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Εκκλησία της Κύπρου. Ο Υψηλός επισκέπτης μας θα φτάσει στον αερολιμένα Λάρνακας το Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 21.45΄ (πτήση SS 4). Τούτον θα υποδεχθούν, εκ μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου, που θα απουσιάζει στη Μόσχα, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος και άλλα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Κατά τις ημερομηνίες 22-24 Ιανουαρίου, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Πράγας και πάσης Τσεχίας και Σλοβακίας θα ευρίσκεται στην Πάφο για ανεπίσημη επίσκεψη. To εσπέρας της Κυριακής και το πρωί της Δευτέρας, 23 και 24 Ιανουαρίου, θα προστεί του εσπερινού και του Αρχιερ...
Περισσότερα...
.::Έκτακτη Συνεδρία της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
Συνήλθε σήμερα Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011, σε μόνη έκτακτη Συνεδρία η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, στην Αίθουσα Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.Προ της Συνεδρίας ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, ιερουργούντος του νεωτέρου τη τάξει Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννου.Περί την 9η πρωινή, στη μεγάλη Αίθουσα των Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου, εψάλη η Ακολουθία για την έναρξη των εργασιών της Ιεράς Συνόδου. Αναγνωσθέντος του Καταλόγου των συμμετεχόντων Ιεραρχών, διεπιστώθη η απουσία των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών:... α) Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Προκοπίου, β) Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Δαμασκ...
Περισσότερα...
.::Αντιδράσεις Ιεραρχών για το μάθημα των Θρησκευτικών

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
Αντίθετοι με την στάση σιωπής απέναντι στα κυβερνητικά σχέδια υποβάθμισης του θρησκευτικού μαθήματος εμφανίζονται αρκετοί επίσκοποι της Εκκλησίας. Όπως αναφέρει η εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ (16/1/2011) «Γνώστες του εκκλησιαστικού χώρου λένε πως ο κ. Ιερώνυμος αντιμετωπίζει την πιθανότητα να κατηγορηθεί από άλλους Μητροπολίτες για έλλειψη ικανότητας στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση και για ανοχή στη διάθεση απαξίωσης που έχει η κυβέρνηση για την Εκκλησία. Και αυτό, λένε, φαίνεται από το πώς προσεγγίζει πολλά σημαντικά θέματα για την Εκκλησία, όπως είναι το μάθημα των Θρησκευτικών, οι προσλήψεις των κληρικών ή οι δηλώσεις του Θ. Πάγκαλου περί «αντιπαραγωγικότητας» των ιερέων, αλλά και οι βίαιες αντιδράσεις κατά της Εκκλησίας γιατί τόλμησε να κατακρίνει, με το καυτό φυλλάδιο προς τον λαό που εξ...
Περισσότερα...
.::Ο Μέγας Αντώνιος καί ο ταπεινός μπαλωματής

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
Πέρασε κάποτε από το λογισμό του Μεγάλου Αντωνίου σε τίνος τάχα αγίου μέτρα να είχε φτάσει. Ο Θεός όμως, που ήθελε να του ταπεινώσει το λογισμό, του φανέρωσε μια νύχτα στ’ όνειρό του πως καλύτερος του ήταν ο μπαλωματής, που είχε ένα μικρομάγαζο σ’ ένα παράμερο δρόμο της Αλεξανδρείας...Μόλις ξημέρωσε, ο Όσιος πήρε το ραβδάκι του και ξεκίνησε για την πόλη. Ήθελε να γνωρίσει από κοντά τον περίφημο μπαλωματή και να ιδεί τις αρετές του. Με πολλή δυσκολία ανακάλυψε το μαγαζάκι του, μπήκε μέσα, κάθισε πλάι του στον πάγκο κι’ άρχισε να τον ρωτά για τη ζωή του.Ο απλοϊκός άνθρωπος, που δε του πήγαινε ο νους ποιος μπορούσε να ήταν εκείνος ο γερο-καλόγερος που ήλθε τόσο ξαφνικά να τον εξετάσει, χωρίς να πάρει τα μάτια του από το παπούτσι που μπάλωνε, του αποκρίθηκε αργά-αργά με ηρεμία:— Δεν ξέρω, Αββά...
Περισσότερα...
.::Ο φράχτης αποθαρρύνει τους λαθρομετανάστες... πριν καν κατασκευαστεί

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
Ο σιδηροδρομικός σταθμός της Νέας Βύσσας, το ακροτελεύτιο σημείο της Ελλάδας στον Εβρο, δεν θύμιζε σε τίποτε τα πρωινά του περασμένου Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, τότε που συγκεντρώνονταν εκατοντάδες μετανάστες, φτάνοντας τα πρωτοφανή νούμερα της διέλευσης 6.000 ανθρώπων σε έναν μήνα. “Τώρα άντε να βρεις έναν - δυο, ή τους μαζεύουν από το σύνορο ή περνούν από το ποτάμι”, επιβεβαιώνουν στη “ΜτΚ” οι πρωινοί θαμώνες του καφενείου του κυρ Αποστόλη, που όλοι αποκαλούν “σερίφη”. Είναι η είδηση της κατασκευής του φράχτη κατά μήκος των χερσαίων ελληνοτουρκικών συνόρων, είναι η κινητοποίηση των τούρκων συνοριακών, οι οποίοι ύστερα από τις υποδείξεις της Frontex ακινητοποιούν στο έδαφος της γειτονικής χώρας καραβάνια μεταναστών; Πάντως βέβαιο είναι πως οι κάτοικοι σε Καστανιές και Νέα Βύσσα έχουν ...
Περισσότερα...
.::Ο Ρήγκαν και ο Μπους άφησαν να περάσουν τα ναρκωτικά από την Νικαράγουα στις ΗΠΑ, λέει πρώην ντήλερ

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
Ο "Freeway" Ricky Ross, πρώην θρύλος του περιθωρίου στις ΗΠΑ, ως έμπορος ναρκωτικών, ο οποίος κάποτε ήταν υπεύθυνος ότι πλημμύρισε τους δρόμους της Καλιφόρνιας με μεγάλες ποσότητες σκληρών ναρκωτικών, μίλησε στο Russia Today, για τον ακτιβισμό του σήμερα εναντίον των ναρκωτικών.Αφού έβγαζε από τα ναρκωτικά μέχρι και 2 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα και στη συνέχεια έκατσε στην φυλακή 20 χρόνια, ο Ross ξεκίνησε από το μηδέν και τώρα προσπαθεί να ζώντας μία διαφορετική ζωή, προσπαθώντας να πείσει τους νέους να μην ακολουθήσουν τα βήματά του. (Υπάρχει και κάποιος ράπερ που χρησιμοποιεί το όνομά του, κατά του οποίου έχει ασκήσει αγωγή ο "Freeway"). (Μπους είναι ο πρεσβύτερος). Οι ιστοσελίδες του: http://www.freewayrick.com/ http://www.freewayenterprise.com/ Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αἰσχροί λογισμοί: Δέν πρέπει νά τούς δεχόμαστε ἀλλά νά τούς διώχνουμε ΑΜΕΣΩΣ (Εὐεργετινός) (mp3)

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 21-03-09 (Σύναξη ἀνδρῶν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Κωνσταντίνου).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).Πηγή εἰκόνας: Ἱ. Ἡσ. Ἀνάστασις Χριστοῦ-Ἐμμαούς, Ἅγ. Βασίλειος Λαγκαδᾶ.Read more...
Περισσότερα...
.::Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο νέος εξ Ιωαννίνων...

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ο νέος εξ Ιωαννίνων  Γεννήθηκε το 1808 στο χωριό Τζούρχλι (ή Τζούραλη) της επαρχίας Γρεβενών, από γονείς φτωχούς γεωργούς, τον Κωνσταντίνο και τη Βασίλω. ο Γεώργιος, επειδή οι γονείς του ήταν φτωχοί, παρέμεινε αγράμματος. Ορφάνεψε σε παιδική ηλικία και πήγε στα Ιωάννινα, όπου έγινε Ιπποκόμος του Χατζή Αβδουλά, αξιωματικού του Ίμίν πασά, στον οποίο και παρέμεινε για οκτώ χρόνιαΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::σαν το κεράκι ...

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

Στον άγιο Σεραφείμ άρεσε να παρομοιάζη την ανθρώπινη ζωή με ένα κερί.Ένα πλήθος από κεριά έκαιγαν μέσα στο κελλί του μπροστά στις εικόνες. Όσο περισσότεροι έρχονταν- και οι επισκέπτες όλο και αυξάνονταν χρόνο με τον χρόνο-τόσο περισσότερα κεριά του έφερναν.  Η ζωή μας έλεγε ο στάρετς , μπορεί να συγκριθή με μια λαμπάδα καμωμένη από κερί με φυτίλι, που καίει με μια φλόγα που εμείς ανάψαμε. ΤοΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Καλημέρα!

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

(κλικ στην εικόνα για να την δείτε σε μεγάλο μέγεθος) Καλημέρα! Με ευλογία και χαρά να ξεκινήσετε τις εργασίες σας. .Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Καλημέρα!

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

(κλικ στην εικόνα για να την δείτε σε μεγάλο μέγεθος) Καλημέρα! Με ευλογία και χαρά να ξεκινήσετε τις εργασίες σας. .Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
Γιορτάζουμε σήμερα 17 Ιανουαρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου και Μεγάλου Αντωνίου, ας πούμε λίγα λόγια: Ο Άγιος Αντώνιος γεννήθηκε το 251 μ.Χ. στην Άνω Αίγυπτο από πλούσιους και ενάρετους γονείς, τους οποίους δυστυχώς έχασε σε ηλικία 20 ετών, αφήνοντας ορφανούς αυτόν και την μικρότερη αδερφή του. Ο Άγιος Αντώνιος, τότε, ανέλαβε την επιμέλεια της αδερφής του χωρίς όμως να σταματήσει στιγμή να ασχολείται με την Αγία Γραφή και τον Θεό. Όταν διάβασε όμως την Ευαγγελικό Ανάγνωσμα του Ματθαίου: «Ει θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε πώλησόν σου τα υπάρχοντα και δος πτωχοίς, και έξεις θησαυρόν εν ουρανώ, και δεύρο ακολούθει μοι» (Ματθ. 19:21), το έκανε αμέσως πράξη. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Άμεση συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

News image
Άμεση συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση  για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ξεκίνησε την Κυριακή 9 Ιανουαρίου και ώρα 16:00 η Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης http://www. open gov.gr/ypes/?p=984 η οποία θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 30 Ιανουαρίου, 23:59, δηλαδή συνολικά 21 ημέρες μόνο.   Αφού έληξε η προηγούμενη διαβούλευση με τον καταιγισμό αρνητικών κρίσεων, το κείμενο του σχεδίου Νόμου, ύποπτα διατυπωμένα,  ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ σε κανένα άρθρο του την λέξη "ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ".   Όμως στο άρθρο 28 παρ.  6  αφήνει ανοιχτό το «παράθυρο» να μας έλθει η Κάρτα του Πολίτη με Υπουργική Απόφαση μέσα σε μια νύκτα και με άγνωστες τεχνικές προδιαγραφές που θα τις υποστούμε ξ...
Περισσότερα...
.::Συναξαριστής 17 Ιανουαρίου: Άγιος Αντώνιος ο Μέγας

Δευτέρα, 17 Ιανουάριος 2011

Άγιος Αντώνιος ο Μέγας Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη του μεγάλου ασκητού της ερήμου, του αγίου Αντωνίου. Ο άγιος Αντώνιος είναι από τους λίγους πλουσίους, που άκουσαν την εντολή του Χριστού και την εξετέλεσαν πρόθυμα και χωρίς λύπη· "πώλησόν σου τα υπάρχοντα και διάδος πτωχοίς... ". Δεν έμαθε γράμματα, μα ήταν σοφός κι έτρεχαν όλοι για ν' ακούσουν τα σοφά του λόγια. Έλεγε σε κείνους πουRead more...
Περισσότερα...
.::Δείτε την ταινία "1984" (‘Ο Μεγάλος Αδελφός’)

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011

News image
Από το http://tvxs.gr/webtv/ Η τελευταία μυθιστορηματική εργασία του Τζορτζ Όργουελ, ένα βιβλίο-σταθμός στην πολιτική σκέψη του 20ού αιώνα και μια οξεία κριτική στα απολυταρχικά καθεστώτα μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη. "Όποιος ελέγχει το παρελθόν ελέγχει το μέλλον - Όποιος ελέγχει το παρόν ελέγχει το παρελθόν" Όργουελ Τζορτζ Κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου "1984" του Τζόρτζ Όργουελ. Το βιβλίο, εμπνευσμένο από τη σταλινική δεσποτεία, μισό αιώνα μετά την συγγραφή του, δυστυχώς, τείνει να γίνει προφητικό. (Τα γεγονότα διαδραματίζονται το έτος 1984 - από εκεί έχει πάρει και το όνομα του το βιβλίο μια χρονολογία μελλοντική αυτής που ο Όργουελ το έγραψε). Με αφορμή την παγκόσμια τρομοκρατία και την ασφάλεια -"Η είσαστε μαζί μας η είσαστε με τους τρομοκράτες"-, βλέπουμε καθημ...
Περισσότερα...
.::Ο ΠΡΩΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΣΤΟ AGIORITIKOVIMA.GR

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011

News image
 ΄΄Μου έχουν στερήσει τον Πανάγιο τάφο,δεν μου αφήνουν να προσκυνήσω.Ζω  κλειδωμένος δίπλα απο τον Πανάγιο τάφο τα τελευταία πέντε χρόνια΄΄εξήγησε πριν λίγο στο agioritikovima.gr ο έκπτωτος πατριάρχης Ιεροσολύμων Ειρηναίος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του με αφορμή φήμες περι της απελευθέρωσης του. Η δημοσιογράφος Μαρία Γιαχνάκη είναι η μοναδική δημοσιογράφος που τον επισκέφθηκε στο κελί του και της άνοιξε την καρδια του εξασφαλίζοντας   παγκόσμια αποκλειστικότητα. Καθώς αρκετοί ρεπόρτερ απο διεθνή μέσα ενημέρωσης  επιδίωξαν να τον πλησιάσουν χωρις να τα καταφέρουν λόγω της απαγόρευσης τους απο τις αρμόδιες..αρχές.Η  έγκριτη δημοσιογράφος παραχωρεί αποκλειστικά στο agioritikovima.gr  το παρακάτω ρεπορτάζ.Ειναι ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ! Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Από το διαχριστιανικό στο διαθρησκειακό οικουμενισμό

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011

News image
Στο κήρυγμά του στον ιερό ναό Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης, σήμερα Κυριακή 16/1/2011, ο Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης τόνισε μεταξύ άλλων: «Είναι κοινή σχεδόν η διαπίστωσις ότι ζούμε σε μια πνευματικά δύσκολη εποχή. Μερικές μάλιστα φορές νιώθουμε ότι περπατούμε μέσα σε δρόμους αδιεξόδους. Και δεν ξέρω αν μέσα στα πνευματικά αυτά αδιέξοδα απομένει τουλάχιστον σε μας τους Χριστιανούς μία ελπίδα εξόδου. Μετά από 2000 χρόνια εμφανίσεως του Φωτός, διδασκαλίας της αληθούς Θεογνωσίας, ανακαινίσεως του ανθρώπου εν τω Προσώπω του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αλλά και όλων των πιστών διά των Μυστηρίων της Εκκλησίας δεν ξέρω πως τα κατάφερε ο κόσμος να επανέλθει και πάλι σε μία εποχή συγκρητισμού, σε μία εποχή όπου το κήρυγμα του Σταυρού και η διδασκαλία του Ευαγγελίου σχετικοποιείται. Δεν θεωρείται ότ...
Περισσότερα...
.::Randy Pausch: Η τελευταία ομιλία

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011

Μία καταπληκτική ομιλία, που πραγματικά αξίζει να της χαρίσετε 10 λεπτά από τον χρόνο σας. Καντε το, και θα με καταλάβετε....Μάθημα ζωής.... Read more...
Περισσότερα...
.::ΕΙΚΟΝΑ ΝΤΡΟΠΗΣ:ΚΡΑΤΟΥΝ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011

News image
Ιδού ο πρώην πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Ειρηναίος.Πίσω απο τα κάγκελα του κελιού του βρίσκεται εδώ και πέντε  χρόνια όταν οι Αγιοταφίτες μοναχοί  τον έριξαν από τον Πατριαρχικό θρόνο με την δικαιολογία ότι πουλούσε εδάφη του Πατριαρχείου σε εβραϊκές εταιρίες.  Επανερχόμαστε σε λίγο με ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Μαρίας Γιαχνάκη που τον επισκέφθηκε στο κελί του με την συνδρομή της Ισραηλινής αστυνομίας.Η κ. Γιαχνάκη θα  παραχωρήσει  ρεπορτάζ στο agioritikovima.gr που δεν έχει βγει στη δημοσιότητα. Η δημοσιογραφική ομάδα του agioritikovima.gr Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Γεωργίου Φλωρόφσκυ: Ο Άγιος Αντώνιος και η αναχωρητική ζωή

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011

News image
Ο «Βίος τον Αντωνίου» (Vita Antonii) δεν είναι μόνο μια πλούσια πηγή για τη ζωή του Αγ. Αντωνίου, δεν είναι μόνο μια πλούσια πηγή για τις αρχές του μοναχισμού, αλλά είναι και η αρχαιότερη μοναστική βιογραφία που έχουμε. Κατά την παράδοση η συγγραφή της έχει αποδοθεί στον Αγ. Αθανάσιο. Αυτό είναι ένα αμφισβητούμενο θέμα. Εντούτοις, δεν υπάρχει ακόμα σοβαρός λόγος για να αποκλείσουμε το να έχει γράψει ο Άγ. Αθανάσιος ένα αρχικό σχετικό κείμενο, η ένα μέρος ενός αρχικού κειμένου, στο οποίο άλλοι αργότερα έχουν ίσως κάνει προσθήκες. Οπωσδήποτε, δεν έχει τόση σπουδαιότητα το ποιος έγραψε αυτό το βιβλίο, όσο το περιεχόμενο του. Ο Αγ, Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός έγραψε ότι ο «Βίος του Αντωνίου» μας δίνει την εικόνα, τη μορφή, το χαρακτήρα της πρώτης μοναστικής ζωής. Ο «Βίος» αποκαλύπτει ένα δυναμισμ...
Περισσότερα...
.::Μοναχός Μωυσής, Ο λόγος της Εκκλησίας

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011

News image
πηγή: Μακεδονία, 16/1/2011Ο λόγος της ΕκκλησίαςΓράφει ο μοναχός Μωυσής, ΑγιορείτηςΤο προς τον λαό πρόσφατο κείμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη σύγχρονη οικονομική κρίση μιλά “με τη γλώσσα της αλήθειας και της αγάπης”. Είναι γεγονός πως είναι ένα κείμενο ξεκάθαρο, ειλικρινές, άφοβο και προσεγμένο. Θέτει ερωτήματα σοβαρά, κάνει κρίσεις ακριβείς, τονίζει αμέλειες, πραγματοποιεί πικρές διαπιστώσεις. Εντοπίζει ορθά ότι της οικονομικής κρίσης προηγήθηκε η πνευματική, με τον εύκολο πλουτισμό, την καλοπέραση και την εξαπάτηση. Μια ζωή άσκοπη και παράλογη έγινε τραγική. Δεν φοβάται την αυτοκριτική, την παραδοχή λαθών και σκανδάλων. Η Εκκλησία όμως δίνει υψηλό νόημα ζωής, βέβαιη ελπίδα, σταθερό προσανατολισμό, φιλοστοργία, φιλανθρωπία και φιλοτεκνία....Η κυβέρνηση ενοχλήθηκε αρκετά από το κείμε...
Περισσότερα...
.::ΟΤΑΝ ΤΑ ΜΩΡΑ ΕΧΟΥΝ ΚΕΦΙΑ!

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011

News image
Ποιός σας είπε ότι τα μωρά δεν απολαμβάνουν ..κάθε στιγμή της ζωής τους! Μάλιστα, όταν πρόκειται για ευχάριστες στιγμές..δεν δείχνουν να τις χάνουν !Δείτε το βίντεο: Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Παναγιώτη Τελεβάντου: Ο αρχιδιάκονος του πατριαρχείου Μάξιμος ρίχνει το βάρος του υπέρ της συναφειακής και μεταπατερικής Θεολογίας

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011

News image
Οπως και πέρυσι στο Φανάρι ο Ιερολογιότατος Αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Πατριαρχείου π. Μάξιμος Βγενόπουλος εξεφώνησε το κήρυγμα στην πατριαρχική λειτουργία την Κυριακή της προ του......Χριστού Γεννήσεως.   ΤΟ ΠΕΡΥΣΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΛΟΓΙΟΤΑΤΟΥ κ. ΜΑΞΙΜΟΥ Στο περυσινό το κήρυγμα ο Ιερολογιότατος κατηγόρησε - απολύτως ανακριβώς - τους παραδοσιακούς πιστούς ότι αρνούνται το διάλογο της Ορθοδοξίας με τους αλλόθρησκους και τους αιρετικούς. Η αλήθεια είναι ότι οι παραδοσιακοί πιστοί αρνούνται μόνον να καταπατούνται οι Ιεροί Κανόνες με τις συμπροσευχές με τους εκτός Εκκλησίας και να γίνονται υποχωρήσεις και εκπτώσεις σε θέματα πίστεως όπως λ.χ. γίνονται με τη “Βαπτισματική θεολογία”, τη “θεολογία των αδελφών εκκλησιών” και των “δύο πνευμόνων”, την διαστροφική ερμηνεία των Ιερών Κανόνων όπως λ...
Περισσότερα...
.::Καλωσήρθατε στο Στρατόπεδο Κράτησης. Ο Αμερικανικός Ινδιάνος ακτιβιστής Russell Means εξηγεί πώς η ιστορία έκανε τον κύκλο της

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011

News image
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα μεγάλο στρατόπεδο κράτησης και όλοι είμαστε μέσα σε αυτό. Έτσι λέει ο Russell Means, ο θρυλικός ηθοποιός, πολιτικός ακτιβιστής και αρχηγός του Ινδιάνικου Κινήματος (δες κι εδώ). Ο Means ηγήθηκε το 1972 της κατάληψης του Προεδρείου της έδρας των Ινδιάνικων Υποθέσεων στην Ουάσιγκτον, και το 1973 ηγήθηκε μιας αντιπαράθεσης στο Wounded Knee, στη Νότια Ντακότα, ως απάντηση στη σφαγή τουλάχιστον 150 Ινδιάνων Λακότα, μεταξύ των οποίων ήταν γυναίκες και παιδιά, το 1890, από το ιππικό των ΗΠΑ σε στρατόπεδο κοντά στο Wounded Knee Creek. Ο Ινδιάνος Means δίνει μία αποκλαυπτική συνέντευξη 90 λεπτών στην οποία εξηγεί πώς οι ινδιάνοι ιθαγενείς της Αμερικής και οι Αμερικανοί είναι όλοι κρατούμενοι μέσα σε ένα τεράστιο στρατόπεδο κράτησης. Ο Means είναι ηγέτης της Δ...
Περισσότερα...
.::ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011

News image
 Κωνσταντῖνος Χολέβας, Πολιτικός Επιστήμων               Μπορεῖ ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός νά ἀγαπᾶ τήν πατρίδα του καί νά ἐκδηλώνει ἕναν ὑγιῆ καί ἀφανάτιστο πατριωτισμό ἤ μήπως αὐτό ἀντιστρατεύεται τόν παναθρώπινο χαρακτῆρα τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας;        Οἱ Ἅγιοι καί οἱ Πατέρες πού διαμόρφωσαν τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση μᾶς ἀπαντοῦν: Ναί, εἶναι φυσιολογική ἡ ἀγάπη γιά τήν πατρίδα, ἀρκεῖ νά μήν ὁδηγεῖ σέ μίσος πρός ἄλλους λαούς.       Πολύ ὄμορφα περιγράφει αὐτό τό συναίσθημα ὁ Γέρων Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ὅταν γράφει: «Ἡ πατρίδα εἶναι μία μεγάλη οἰκογένεια». Ὅπως δηλαδή εἶναι φυσιολογικό νά ἀγαπᾶ ὁ Χριστιανός τήν οἰκογένειά του, ἔτσι ἄδολα καί χωρίς μισαλλοδοξία δικαιοῦται νά μεριμνᾶ γιά τό καλό τοῦ τόπου του, τοῦ ἔθνους του, τοῦ πολιτισμοῦ του. Ὁ ἴδιος ὁ Γέρων Παῒσιος δίδασκε σέ ὅσο...
Περισσότερα...
.::Ο Νεομάρτυς άγιος Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011

News image
πηγή: Ορθόδοξος Συναξαριστής.Ο Άγιος Γεώργιος γεννήθηκε το 1808 μ.Χ. στο χωριό Τζούρχλι (ή Τζούραλη) της επαρχίας Γρεβενών (σήμερα φέρει την ονομασία Άγιος Γεώργιος), από γονείς φτωχούς γεωργούς, τον Κωνσταντίνο και τη Βασίλω. Ο Γεώργιος, επειδή οι γονείς του ήταν φτωχοί, παρέμεινε αγράμματος. Ορφάνεψε σε παιδική ηλικία και πήγε στα Ιωάννινα, όπου έγινε Ιπποκόμος του Χατζή Αβδουλά, αξιωματικού του Ιμίν πασά, στον οποίο και παρέμεινε για οκτώ χρόνια.Κατά τον Οκτώβριο του 1836 μ.Χ. συκοφαντήθηκε από εχθρούς του Τούρκους, ότι δήθεν, προηγουμένως εξισλαμίστηκε και κατόπιν επανήλθε στη χριστιανική θρησκεία. Μπροστά στον κριτή ο Γεώργιος απολογήθηκε με θάρρος και απέδειξε ότι ποτέ δεν έγινε αρνησίθρησκος. Έτσι, αφού βρέθηκε και απερίτμητος τον άφησαν ελεύθερο.Αργότερα πήρε σύζυγο ονόματι Ελένη κ...
Περισσότερα...
.::Καλό ταξίδι...

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011

Εκοιμήθη εχτές η πολυαγαπημένη μητέρα  του Μήτσου. Καλό παράδεισο ας έχει και ας πρεσβεύει υπέρ όλων ημών. Μνήσθητι Ευανθίας.                                                                                  Περιηγητής.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Διδαχές Γέροντος Παϊσίου ΚΖ΄

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011

News image
Ο κόσμος μοιάζει σήμερα , σαν μια κοχλάζουσα χύτρα ταχύτητος, με πολλές βαλβίδες ! Θα σκάσει εδώ , θα σκάσει εκεί . Προσεύχεσθε μη γίνει μ΄εμάς η αρχή.Nα ζείτε όσο μπορείτε πιο απλά . Μη δυσκολεύετε από μόνοι σας τη ζωή σας .Οι πολλές ευκολίες κάνουν δέσμιους τους ανθρώπους σήμεραΓέροντα, γιατί οι άνθρωποι νοιώθουνε σήμερα ανασφάλεια ;- Γιατί όλοι είμαστε ασφαλισμένοι ! Ασφαλίζουμε το αυτοκίνητό μας ,το σπίτι μας ,τη ζωή μας . Κάνοντας λοιπόν την κοσμική ασφάλεια, παραμερίζουμε την προστασία και Πρόνοια του Θεού!Σχετικά με την Τηλεόραση έλεγε : Η τηλεόραση κάνει μεγάλο κακό, να μη την παρακολουθείτε . Τις ειδήσεις να τις μαθαίνετε από το ράδιοΕκείνος που αγωνίζεται πολύ καιρό και δεν βλέπει πνευματική πρόοδο  έχει υπερηφάνεια και εγωισμό. Πνευματική πρόοδος υπάρχει εκεί που υπάρχει πολύ τα...
Περισσότερα...
.::Ερντογάν: Ένωση του μουσουλμανικού κόσμου Το όραμα του Τούρκου Πρωθυπουργού, ο οποίος παραγνωρίζει την Ε.Ε.

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011

News image
ΕΝΑΝ νέο κόσμο που θα διαμορφωθεί μέσα από τις αδελφικές σχέσεις και τη συνεργασία της Τουρκίας με το μουσουλμανικό κόσμο, σκιαγράφησε ο Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στο Κουβέιτ. Όπως γράφει η γερμανική εφημερίδα Die Welt, η τουρκική κυβέρνηση προωθεί μια «νέα συμμαχία» μεταξύ της χώρας του και των κρατών του Αραβικού Κόλπου, η οποία θα λύσει τα προβλήματα από τη Γάζα μέχρι το Ιράκ. Το ρεπορτάζ έχει τον τίτλο «Με τον Ερντογάν θα διαμορφωθεί εκ νέου ο κόσμος» και επισήμανση, «Στα βήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επιθυμεί να οδηγήσει τη νέα αδελφότητα (σ.σ. Συμμαχία) ο Τούρκος πρωθυπουργός. Δεν χειροκροτούν όλοι οι ηγέτες». Παραθέτοντας πολλά αποσπάσματα σε εισαγωγικά από την ομιλία Ερντογάν στο Κουβέιτ, ο υπογράφων περιγράφει τα συμπεράσματά του: «...σκιαγράφησε ποιές δυνάμεις ...
Περισσότερα...
.::Ερντογάν: Ένωση του μουσουλμανικού κόσμου Το όραμα του Τούρκου Πρωθυπουργού, ο οποίος παραγνωρίζει την Ε.Ε.

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011

News image
ΕΝΑΝ νέο κόσμο που θα διαμορφωθεί μέσα από τις αδελφικές σχέσεις και τη συνεργασία της Τουρκίας με το μουσουλμανικό κόσμο, σκιαγράφησε ο Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στο Κουβέιτ. Όπως γράφει η γερμανική εφημερίδα Die Welt, η τουρκική κυβέρνηση προωθεί μια «νέα συμμαχία» μεταξύ της χώρας του και των κρατών του Αραβικού Κόλπου, η οποία θα λύσει τα προβλήματα από τη Γάζα μέχρι το Ιράκ. Το ρεπορτάζ έχει τον τίτλο «Με τον Ερντογάν θα διαμορφωθεί εκ νέου ο κόσμος» και επισήμανση, «Στα βήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επιθυμεί να οδηγήσει τη νέα αδελφότητα (σ.σ. Συμμαχία) ο Τούρκος πρωθυπουργός. Δεν χειροκροτούν όλοι οι ηγέτες». Παραθέτοντας πολλά αποσπάσματα σε εισαγωγικά από την ομιλία Ερντογάν στο Κουβέιτ, ο υπογράφων περιγράφει τα συμπεράσματά του: «...σκιαγράφησε ποιές δυνάμεις ...
Περισσότερα...
.::Καλημέρα, καλή εβδομάδα!

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011

Καλημέρα και καλή, ευλογημένη εβδομάδα! .Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Καλημέρα, καλή εβδομάδα!

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011

Καλημέρα και καλή, ευλογημένη εβδομάδα! .Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συναξαριστής 16 Ιανουαρίου: Άγιος Δάναξ ο Αναγνώστης

Κυριακή, 16 Ιανουάριος 2011

Άγιος Δάναξ ο Αναγνώστης Λέγεται για τον Αινεία ότι έφυγε μεσ' από την καταστροφή της Τροίας, σηκώνοντας τους γέροντας γονείς του και το παλλάδιο της Αθηνάς. Διασώζεται και στην ευσεβή εκκλησιαστική παράδοση ότι ο άγιος Μάρτυς Δάναξ, του οποίου η Εκκλησία σήμερα επιτελεί την μνήμη, αναγνώστης της Εκκλησίας του Αυλώνος στην Ήπειρο, σε μια επιδρομή ληστών πήρε τα ιερά σκεύη της Εκκλησίας κι έφυγε,Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::"The American Dream", ένα καταπληκτικό φιλμάκι

Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2011

News image
Ένα πολύ έξυπνο και διδακτικό φιλμάκι που πρέπει όλοι να δουν, μόνο που - προς το παρόν - είναι μόνο στα αγγλικά. Το ‘The AMERICAN DREAM’ (Το Αμερικάνικο Όνειρο) - από το "The Provocateur Network" - είναι μια ταινία κινουμένων σχεδίων 30 λεπτών, που δείχνει στον αμερικάνικο λαό πως έχει εξαπατηθεί από τις βασικές δομές του κυβερνητικού συστήματος. Όλοι οι Αμερικανοί προσπαθούν για το ‘αμερικανικό όνειρο’, και αυτή η ταινία δείχνει γιατί το όνειρό τους απομακρύνεται όλο και πιο πολύ. Ξέρετε πώς τα αμερικάνικα χρήματα έχουν δημιουργηθεί; Ή πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα; Γιατί οι τιμές των σπιτιών η ανέβηκαν στα ύψη και, στη συνέχεια, έκαναν βουτιά; Γνωρίζετε πραγματικά ποια είναι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είναι και πώς επηρεάζει τους Αμερικάνους πολίτες κάθε μέρα; Η απο...
Περισσότερα...
.::Προφητεία Αγίου Νείλου του Μυροβλήτου περί του Αντιχρίστου

Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2011

News image
Κατά το 1900 βαδίζοντας προς τον μεσασμόν του 8ου αιώνος άρχεται ο κόσμος του καιρού εκείνου, να γίνεται αγνώριστος. Όταν πλησιάση ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου θα σκοτισθεί η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη τα της σαρκός και θα πληθυνθεί σφόδρα η ασέβεια και η ανομία, τότε άρχεται ο κόσμος να γίνεται αγνώριστος, αι μορφαί των ανθρώπων θα μετασχηματίζωνται και δεν θα γνωρίζωνται οι άνδρες από τας γυναίκας διά της αναισχύντου ενδυμασίας και των τριχών της κεφαλής, οι τότε άνθρωποι θα αγριέψουν και θα γίνουν ωσάν θηρία από την πλάνην του αντιχρίστου. Δεν θα υπάρχη σεβασμός εις τους γονείς και τους γεροντοτέρους , η αγάπη θα εκλείψει, οι δε ποιμένες των χριστιανών Αρχιερείς και ιερείς θα είναι άνδρες κενόδοξοι, παντελώς μη γνωρίζοντες την δεξιάν οδόν από την αριστεράν, τότε θα αλλάξο...
Περισσότερα...
.::Ένα εκατομμύριο κατοικίες κατασχέθηκαν πέρσι στις ΗΠΑ, χειρότερο αναμένεται το 2011

Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2011

News image
Το ρεκόρ του ενός εκατομμυρίου έφτασαν οι κατοικίες που κατασχέθηκαν το 2010 στι ΗΠΑ, ενώ ο χειρότερος χρόνος φαίνεται ότι μόλις έχει ξεκινήσει καθώς ο αριθμός εκτιμάται ότι φέτος θα φτάσει τα 1,2 εκατομμύρια σπίτια. Προς το παρόν, σύμφωνα με τα στοιχεία του Realty Trac που παρακολουθεί την αγορά, περίπου 5 εκατομμύρια δανειολήπτες έχουν καθυστερήσει για τουλάχιστον δύο μήνες τις δόσεις των στεγαστικών δανείων τους. Η υψηλή ανεργία αλλά και η αξία των δανείων, που έχουν ξεπεράσει την αξία των ακινήτων, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση τον αριθμό εκείνων που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. «Πρωταθλήτριες» στις κατασχέσεις είναι οι Νεβάδα, Αριζόνα, Φλόριντα και Καλιφόρνια. Οι τέσσερις αυτές πολιτείες είχαν περάσει εντονότερα την οικιστική ...
Περισσότερα...
.::Τί τίτλο να βάλει κανείς εδώ;

Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2011

News image
  Υπάρχουν κάποιοι , αξιόλογοι κατά τ'αλλα αδελφοί, πού ντρέπονται να ομολογήσουν δημόσια πώς είναι χριστιανοί. Ιδία μπροστά σε διανοητές του συρμού ή ψευδοφιλοσόφους πού θεωρούν την ύπαρξη κάθε παραδοσιακής αξίας-ίδε και θρησκεία στην κάθε μορφή- πράγμα όχι απλά παρωχημένο, αλλά και επικίνδυνο για τα σχέδια τους. Και τα σχέδια τους; Η διατήρηση της πόζας- αντικαταβολή στην όποια τους ύπαρξη στο κοινωνικό στερέωμα. Μια πόζα πού όπως όλες οι πόζες κρύβουν  τεράστια κενά, πράγματα δηλαδή κωμικώς υπερτιμημένα,ασήμαντα στην πλατειά ιστορία των ανθρώπων.Τέτοιων παλιάτσων λάτρεις και τιμητές υπάρχουν αυτοί οι φοβισμένοι. Γράφουν και ψελλίζουν  εγκώμια στην Παναγιά και τους αγίους, στον υπέροχο Χριστό, με την απαραίτητη επ...
Περισσότερα...
.::Προκλήσεις

Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2011

News image
Δίπλα στους ουρανοξύστες βρίσκονται και ετοιμόρροπες καλύβες.          Την ώρα που οι μεγιστάνες του πλούτου απολαμβάνουν τα λουκούλλεια  γεύματα τους, εκατομμύρια πεινασμένοι θρηνούν τη φτώχεια τους.          Δίπλα στους ήρωες τιμώνται και οι προδότες.          Δίπλα στους ειλικρινείς βρίσκονται και οι εκμεταλλευτές          Δυστυχώς από τότε που εμφανίζεται η κοινωνική ζωή οι άνθρωποι έχουν χωριστεί σε τάξεις. Τα συμφέροντα, οι σκοπιμότητες και οι εγωισμοί έκαναν τους ανθρώπους να διακρίνονται σε επίσημους και ανεπίσημους, σε δούλους και ελεύθερους. Δεν είναι νοητό λ.χ. ο εφοπλιστής να κάνει παρέα με τον μούτσο, εκτός κι’ αν ναυαγήσει και ο δεύτερος σώσει τον πρώτο. Δεν μπορεί ο βιομήχανος να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον εργάτη του, εκτός κι’ αν θέλει να τον κολακεύσει ...
Περισσότερα...
.::Εκατοντάδες νεκρά μωρά σε χωματερές στο Πακιστάν!

Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2011

News image
Άλλα δύο νεογέννητα βρέφη βρέθηκαν πριν από λίγες ημέρες σε χωματερή στο Καράτσι του Πακιστάν, ανεβάζοντας των αριθμό των βρεφοκτονιών στη χώρα στα ύψη. Μόνο το 2010 εγκαταλείφθηκαν ή σκοτώθηκαν περισσότερα από 1.200 μωρά, ενώ εξίσου τραγικά είναι και τα στοιχεία των προηγούμενων ετών με 999 νεκρά βρέφη το 2009 και 890 το 2008! Όλο και περισσότερες οικογένειες στο Πακιστάν οδηγούνται στην βρεφοκτονία καθώς τα παιδιά που γεννιούνται εκτός γάμου είναι καταδικασμένα και η μοιχεία τιμωρείται με την ποινή του θανάτου. Καταδικασμένα στο θάνατο είναι πολύ περισσότερο τα νεογέννητα κοριτσάκια τα οποία θεωρούνται ως ένα αβάσταχτο βάρος για τις οικογένειες, οι οποίες πρέπει να δαπανήσουν περισσότερες από ένα εκατομμύριο ρουπίες (8.900 ευρώ) για να τα παντρέψουν. Το γεγονός ότι η άμ...
Περισσότερα...
.::Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο!

Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2011

(κλικ στην εικόνα για μεγάλο μέγεθος) Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο! .Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το Βορειοηπειρωτικό στο 2011

Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2011

News image
Το Βορειοηπειρωτικό στο 2011 Τις πρώτες ημέρες του νέου χρόνου, τόσο η κυβέρνηση όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση ανακοίνωσαν τους βασικούς προγραμματικούς άξονες της πολιτικής τους για το 2011. Από την «ατζέντα» της Συμπολιτεύσεως, μονίμως ευρισκομένης στον αστερισμό του μνημονίου, απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στα εθνικά μας θέματα.  Η αντίστοιχη «ατζέντα» της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως εμπεριέχει μια γενική αναφορά και θα αναμένουμε με ενδιαφέρον την ταχεία υλοποίηση της δεσμεύσεως αυτής. Αποτελεί κοινή πεποίθηση των παροικούντων στον ευλογημένο αυτό τόπο, ότι από την Κύπρο και το Αιγαίο, μέχρι τη Βόρειο Ήπειρο και τη Μακεδονία, ο Ελληνισμός υφίσταται μία πολυμέτωπη και πολυπλόκαμη επίθεση, η οποία έχει σαν στόχο τη συρρίκνωση της εθνικής κυριαρχίας και την επαχθή υποθήκευση το...
Περισσότερα...
.::Συναξαριστής 15 Ιανουαρίου: Όσιος Ιωάννης ο Καλυβίτης

Σάββατο, 15 Ιανουάριος 2011

Όσιος Ιωάννης ο Καλυβίτης Ο βίος των οσίων Ασκητών διδάσκει πως το έργο της θείας χάριτος είναι έργο σε βάθος κι όχι σε πλάτος. Το ανακαινιστικό έργο της Εκκλησίας είναι προσωπικό· δεν είναι άπλωμα στον κόσμο, είναι συμμάζωμα στην ψυχή μας. Ο όσιος Ιωάννης ο Καλυβίτης, του οποίου η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη, "μικρά καλύβη στενούμενος... διεκαρτέρησε προ του πυλώνος" του αρχοντικού τουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΗΠΑ: Κίνημα που ζητάει την απόσχιση της Νότιας Καρολίνας, παρουσιάζεται στο Russia Today

Παρασκευή, 14 Ιανουάριος 2011

News image
Ο Tom Utley, πρόεδρος του ‘Third Palmetto Republic’ (‘Τρίτη Δημοκρατία του Palmetto’), έδωσε συνέντευξη για το τηλεοπτικό κανάλι Russia Today, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 150 χρόνων από την απόσχιση και την κήρυξη της ανεξαρτησίας της Νότιας Καρολίνας. Ήταν μια πολύ θετική συνέντευξη όπου υποστήριξε το δικαίωμα της ακύρωσης - εκμηδένισης (nullification), τα δικαιώματα των Πολιτειών, την αποκέντρωση και τελικά την απόσχιση. Σχ. Κ.Ο. 1: Nullification: νομικός ισχυρισμός ότι κάθε Πολιτεία των ΗΠΑ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει, ή να ανατρέψει κάθε ομοσπονδιακή νομοθεσία η οποία έχει κριθεί αντισυνταγματική από την συγκεκριμένη Πολιτεία,. Η θεωρία στηρίζεται σε μια άποψη ότι οι κυρίαρχες πολιτείες διαμόρφωσαν την Ένωση. Κάτω από αυτό το πρίσμα, οι Πολιτείες και όχι τα Ομοσπονδιακά δικα...
Περισσότερα...
.::Έλληνες στο «Καζίνο Πρίνσες» στη Γευγελή,

Παρασκευή, 14 Ιανουάριος 2011

News image
Έλληνες στο «Καζίνο Πρίνσες» στη Γευγελή, ή αλλιώς πως βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας   Το νέο «φανερό όπλο» των Σκοπίων λέγεται «Καζίνο Πρίνσες» και βρίσκεται στη Γευγελή περιμένοντας τους γνωστούς και μη εξαιρετέους πελάτες του από την Βόρεια Ελλάδα που όλοι φωνάζουν ότι δοκιμάζεται από την οικονομική κρίση. Και όμως την ημέρα των εγκαινίων του νέου Καζίνο το 100% των 4.100 πελατών που περίμεναν να ανοίξει ήταν από την Ελλάδα. Ο δε αριθμός αυτών θα επαρκούσε για την ίδρυση μίας πολυμετοχικής εταιρείας που θα μπορούσε να παράγει και να δίνει θέσεις εργασίας στην δοκιμαζόμενη βόρεια Ελλάδα. Αλλά που τέτοια πράγματα. Για να νοιώσουν όμως καλύτερα οι συμπολίτες μας που αποφάσισαν να επισκεφτούν το 86 εκατ. ευρώ σκοπιανό καζίνο τουρκικών συμφερόντων της εταιρείας World of Princess, α...
Περισσότερα...
.::Ιωάννης ο Δαμασκηνός, άγιος: Περί αντιχρίστου

Παρασκευή, 14 Ιανουάριος 2011

Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι ο αντίχριστος πρέπει να έλθει. Καθένας βέβαιαπου δεν παραδέχεται ότι ο Υιός του Θεού, και Θεός ο ίδιος, δεν έχεισαρκωθεί, ότι δεν είναι τέλειος Θεός και δεν έγινε τέλειος άνθρωποςπαραμένοντας Θεός, αυτός είναι αντίχριστος.Όμως ιδιαίτερα και ξεχωριστάΑντίχριστος ονομάζεται αυτός που θα έλθει στα τέλη των αιώνων.Πρώτα, δηλαδή, πρέπει το ευαγγέλιο να κηρυχθεί σε όλα τα έθνη,όπως είπε ο Κύριος, και τότε (ο Αντίχριστος) θα έλθειγια να ελέγξει την ασέβεια των Ιουδαίων. Διότι ο Κύριος τους είπε:«Εγώ ήλθα απεσταλμένος από τον Πατέρα μου, και δεν με δέχεσθε·θα έλθει όμως άλλος από δική του πρωτοβουλία, και εκείνον θα τον δεχθείτε». Και ο απόστολος (λέει): «Επειδή δεν δέχθηκαν την αγάπη και την αλήθεια(δηλαδή το Χριστό), για να σωθούν, γι’ αυτό και ο Θεός θα τους στείλειμ...
Περισσότερα...
.::Οικο-λατρεία: Οι μυστικιστές μαλθουσιανοί

Παρασκευή, 14 Ιανουάριος 2011

News image
Από το βιβλίο του Murray Booktsin «Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΥ», (βλ. Και ΕΔΩ) Για τον Διαφωτισμό πριν από δύο αιώνες, η ανθρωπότητα συνιστούσε - τουλάχιστον δυνάμει - την ίδια τη φωνή της Φύσης και κατείχε μια ευγενή θέση στη φύση, στο μέτρο που η κοινωνία ήταν ορθολογική και ανθρώπινη. Σήμερα, αρχίζουμε να ακούμε ένα νέο μήνυμα. «Η ανθρώπινη φυλή μπορεί να εκλείψει», δηλώνει ο Ντέηβιντ Φόρμαν, «και εγώ τουλάχιστον δεν θα χύσω ούτε ένα δάκρυ». Όσο παράλογη και αν είναι ίσως η άποψη αυτή, δεν σπανίζει. Στην πραγματικότητα, υποβόσκει σε μεγάλο μέρος της σκέψης που διέπει τους οικομυστικιστές και τους οικοθεϊστές. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν οι αρκούδες γκρίζλι εξισώνονται με τα ανθρώπινα όντα στο όνομα της βιοκεντρικότητας - και ασφαλώς δεν προσπαθώ να επιχειρηματολογήσω υπ...
Περισσότερα...
.::Αθανάσιος Μυτιληναίος, αρχιμ.: Απάντηση στην «θεολογική ακαδημία» του Μητροπολίτου Δημητριάδος περί μεταπατερικής-νεοπατερικής-συναφειακής θεολογίας

Πέμπτη, 13 Ιανουάριος 2011

News image
Τις τελευταίες εβδομάδες, με αφορμή τo θέμα της «Κάρτας του Πολίτη», μελετήσαμε το 13ο κεφ. της Αποκαλύψεως του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και επικεντρωθήκαμε ιδίως στον στίχο 17, όπου ο θεόπνευστος συγγραφεύς αναφέρει περί του χαράγματος, του ονόματος του θηρίου και του αριθμού του ονόματός του. Για την μελέτη μας αυτή χρησιμοποιήσαμε τις ομιλίες στην Αποκάλυψη του καλλίστου ερμηνευτού θεολόγου του 20ου αιω. του μακαριστού αρχιμανδρίτου και ηγουμένου πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου, οι οποίες κυκλοφορούν και σε ψηφιακή μορφή (CD) και υπάρχουν απομαγνητοφωνημένες, άριστη δουλειά για την οποία πάσχισαν πνευματικά παιδιά του μακαριστού γέροντος. Ανάμεσα στα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα, που λέει ο μακαριστός Γέροντας, υπάρχει και μία αναφορά του στα όσα συμβαίνουν στις έσχατες και αποκαλυπτι...
Περισσότερα...
.::Άγιος Μάξιμος ο σαλός καυσοκαλυβίτης

Πέμπτη, 13 Ιανουάριος 2011

News image
ΜεγαλυνάριοΑίγλη απροσίτω καταστραφθείς,τη επιφανεία της Παρθένου τε και Αγνής,ώφθης υψιβάμων μετά σαρκός πολεύων,τα υπέρ νούν και λόγον,όσιε Μάξιμε.Μοναχογιός ευσεβών γονέων από την πόλη Λάμψακο. Ονομαζόταν προηγουμένως Μανουήλ και ανατράφηκε από παιδί στα θεία και σωτήρια διδάγματα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.Το μοναχικό σχήμα το πήρε σ' ένα μοναστήρι του όρους Γάνου, όπου, κοντά σ' έναν εξαίρετο γέροντα, το Μάρκο, αναδείχθηκε ακούραστος και ακατάβλητος στη μελέτη, την προσευχή, την κυριαρχία της γλώσσας, την αγάπη και την ομόνοια.Έπειτα πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου η αρετή του τον έφερε συνομιλητή με τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Παλαιολόγο. Κατόπιν πήγε στη Θεσσαλονίκη για να προσκυνήσει το λείψανο του αγίου Δημητρίου και από κεί τράβηξε για το Άγιον Όρος. Εκεί κατέληξε στη Μονή της Λ...
Περισσότερα...
.::Ιωσήφ ο Ησυχαστής, μοναχός: η πρακτική εκδήλωση της αγάπης προς τον Θεό (Μνήμη Αγίων Παύλου του Θηβαίου και Ιωάννου του Καλυβίτου)

Πέμπτη, 13 Ιανουάριος 2011

News image
Τιμά η Εκκλησία μας τους δύο μεγάλους Πατέρες, τους Αγ. Παύλο τον Θηβαίο και Ιωάννη τον Καλυβίτη, των οποίων η ζωή είναι κάπως παράξενη, αλλά είναι αυτή πού ταιριάζει σε μας τους μοναχούς. Ο μεν ένας, είναι σχεδόν από τους πρώτους πού εξεκίνησαν να γίνουν μοναχοί, αφού απαρνήθηκαν πραγματικά τον κόσμο και εβγήκαν μόνοι τους έξω στην έρημο. Έζησαν μόνοι με μόνο τον Θεό, πρωτάκουστο στις ήμερες τους και σπάνιο φυσικά. Τρόπον τινά, ήταν οι πρωτοπόροι πού εχάραξαν τον δρόμο αυτό. Ο δε δεύτερος, είναι μεταγενέστερος. Ξεκίνησε μικρό παιδάκι από το σπίτι του, με ζήλο να γίνη μοναχός. Μετά από μερικά χρόνια έφυγε από το μοναστήρι του και επέστρεψε και εκάθησε στην είσοδο της πατρικής του κατοικίας, όπου εκεί ετελείωσε την ζωή με υπεράνθρωπους ασκητικούς αγώνας. Τώρα διερωτάται κανείς. Ποιος είναι ...
Περισσότερα...
.::ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΑΠΕΙΛΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

Πέμπτη, 13 Ιανουάριος 2011

News image
Τὸ Ἰσλὰμ ἀπειλεῖ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο Ὁ Ὀρθόδοξος κόσμος τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου πρέπει ἐπιτέλους νὰ συνειδητοποιήσει ὅτι ὅλο αὐτὸ τὸ κύμα τῆς μεταναστεύσεως καὶ λαθρομεταναστεύσεως εἶναι ἐν πολλοῖς κατευθυνόμενο. Πρῶτον μὲν ἀπὸ τὸ ἀντίχριστο Ἰσλάμ, ποὺ στοχεύ­ει στὸν ἐξισλαμισμὸ τῆς Εὐρώπης, συμπε­ριλαμβανομένης βέβαια τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Κύπρου. Σήμερα στὴν Εὐρώπη ὑ­­­πάρ­χουν 52 ἑκατομμύρια μουσουλμάνοι, ὑπο­λογίζεται δὲ ὅτι στὰ ἑπόμενα 20 χρόνια ὁ ἀριθμὸς θὰ φθάσει τὰ 104 ἑκατομμύρια! Ἄλ­λωστε ὁ ἡγέτης τῆς Λιβύης Μουαμὰρ Καν­τάφι δήλωσε: «Ὑπάρχουν σημάδια ὅτι ὁ Ἀλλὰχ θὰ χαρίσει τὴ νίκη στὸ Ἰσλὰμ μέ­­σα στὴν Εὐρώπη. Χωρὶς τὸ σπαθί, χωρὶς ὅ­­­πλα, χωρὶς κατακτητικοὺς πολέμους. Δὲν χρειάζονται κομάντος αὐτοκτονίας. Τὰ πά­νω ἀπὸ 50 ἑκατομμύρια μουσουλμάνων στὴν Εὐρώπη θὰ τὴ μετατρέψουν σὲ...
Περισσότερα...
.::Μωυσής Αγιορείτης, μοναχός: Τί είναι η εκκλησία;

Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2011

Η εκκλησία δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, αλλά θεοΐδρυτη οικοδομή. Η εκκλησία δε σώζεται αλλά σώζει όσους θέλουν. Δεν κάνει επίδειξη ισχύος και δυνάμεως. Ανέχεται, υπομένει καλύτερα. Τη διώκουν αλλά δεν διώκει. Είναι φιλεύσπλαχνη μητέρα και γνωρίζει μόνο να αγαπά. Ο κόσμος δεν γνωρίζει την αξία της γι’ αυτό αδιαφορεί ή και την κτυπά. Η αγκάλη της εκκλησίας έχει αίγλη, θέρμη και εύρος. Μέσα της χωρά και αναπαύει όλους τους μετανοημένους. Μπορεί ο κόσμος να ξέφυγε, όμως η δίψα και η πείνα για τον Θεό υπάρχει βαθιά στην καρδιά του σύγχρονου ανθρώπου. Υπάρχουν και στους δύσκολους καιρούς άνθρωποι γνήσια πιστοί που δεν παρασύρθηκαν από την ευκολία και την κακία. Η πνευματική ζωή δεν θέλει μεγάφωνα και προβολείς, δημοσιότητα, διαφήμιση και επικρότηση. Αγαπά πολύ την άφωτη μυστικότητα και την ...
Περισσότερα...
.::Περιφρονούμενος λαός!

Τετάρτη, 12 Ιανουάριος 2011

Περιφρονούμενος λαός! Τὸ ζήτημα μὲ τὴ λεγόμενη «Κάρτα τοῦ Πολίτη» μπῆκε, ὅπως φαίνεται, στὴν τελικὴ εὐθεία γιὰ τὴ νομικὴ καθιέρωσή της. Ἤδη ἔχει τεθεῖ σὲ δημόσια Διαβούλευση ὁ σχεδιασμὸς τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, Ἀποκέντρωσης καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης. Μὲ αὐτὴν οἱ πολίτες καλοῦνταν μέχρι τὶς 12 Δεκεμβρίου 2010 νὰ ἐκθέσουν τὶς ἀπόψεις τους πάνω στὸ περιεχόμενο τῆς Διαβουλεύσεως. Τὸ πρῶτο ποὺ μποροῦσε νὰ παρατηρήσει κανεὶς στὸ προτεινόμενο σχέδιο εἶναι ἡ ἀ­­­οριστία καὶ τὸ γενικόλογο τοῦ περιεχομένου­ του. Ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργὸς ἀποφεύγει συστη­ματικὰ νὰ παρουσιάσει τὶς λεπτομέρειες τῆς Κάρτας. Ἀρκεῖται στὸ νὰ τονίζει τὰ ὑποτιθέμενα πλεονεκτήματά της, πράγμα ποὺ ἀνάγκασε πάρα πολλοὺς ἀπὸ τοὺς σχολιαστὲς νὰ διαμαρτύρονται ἔντονα. Ἕνα δεύτερο πολὺ σημαντικὸ στοιχεῖο εἶναι ἡ συντριπτικὴ π...
Περισσότερα...
.::Ο Μητροπολίτης Πειραιώς για τις επιθέσεις των Ισλαμιστών και το Ισλαμικό τέμενος στην Αθήνα

Τρίτη, 11 Ιανουάριος 2011

News image
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς για τις επιθέσεις των Ισλαμιστών και το Ισλαμικό  τέμενος  στην Αθήνα Επιχειρηματολογεί για την αντισυνταγματικότητα του  Τεμένους   που προτίθεται η Κυβέρνηση να ανοικοδομήσει" Ἐν Πειραιεῖ τῇ 7ῃ Ἰανουαρίου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν Ο Μητροπολίτης Πειραιώς για τις επιθέσεις των Ισλαμιστών και το Ισλαμικό τέμενος στην Αθήνα Ἡ ἐπανάληψις ἀπό τούς Ἰσλαμιστάς τοῦ ἀποτροπαίου ἐγκλήματος δολοφονίας ἀνυπόπτων καί ἀθώων μελῶν τῆς Κοπτικῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος τῆς Αἰγύπτου ἀναδεικνύει ἐκτύπως μίαν ἀλήθειαν πού δολίως κρύπτεται ὑπό τήν ἐπίδραση τῶν εἰρηνοποιῶν κηρυγμάτων τῶν δῆθεν διαθρησκειακῶν διαλόγων καί τῆς καλλιεργείας φιλικῆς ἀτμοσφαίρας μεταξύ τῶν λαῶν. Ἀποσιωπᾶται ἐντέχνως ὁ χαρακτηριστικός πυλῶνας τοῦ ἀνθρωποπαθοῦς Ἰσλαμισμοῦ, πού δημιουργήθηκε ἀπό τή...
Περισσότερα...
.::Η Πάτρα, «πειραματόζωο» του πολυπολιτισμού (ανανεώθηκε)

Τρίτη, 11 Ιανουάριος 2011

News image
Η Πάτρα, «πειραματόζωο» του πολυπολιτισμού (ανανεώθηκε)     Τideon : Θέλουμε να μάθουμε τι έχουν στο βάθος του μυαλού τους, όσοι υποστηρίζουν την αθρόα «φιλοξενία» , χωρίς αριθμητικό περιορισμό, όλων των λαθρομεταναστών, που εισέρχονται με οργανωμένο σχέδιο εισόδου στην Χώρα. Και για να το ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν διακατεχόμαστε από κανενός είδους ρατσισμό απέναντι στον κατατρεγμένο κάθε φυλής, επαναλαμβάνουμε τη φράση: χωρίς αριθμητικό περιορισμό και με οργανωμένο σχέδιο εισόδου στην Χώρα...    Επειδή όμως  δεν μας το αποκαλύπτουν, εμείς κάνουμε τις  επισημάνσεις: Σε περίπτωση που φιλοξενηθούν σε παλιά Στρατόπεδα ή άλλους καταυλισμούς και προκειμένου να μην μεταβληθούν σε «Στρατόπεδα Συγκέντρωσης» θα πρέπει να μας απαντήσουν στο λαό οι εμπνευστές του σχεδίου:    Που θα βρεθεί εργ...
Περισσότερα...
.::Αγωνιζόμαστε, λειώνουμε, δίνουμε τον εαυτό μας..!

Τρίτη, 11 Ιανουάριος 2011

Αγωνιζόμαστε, λειώνουμε, δίνουμε τον εαυτό μας..!Ευλογημένος ο φανείς Θεός ημών..του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Προικοννήσουκ. Ιωσήφαπό το βιβλίο του «Οσμή ζωής», εκδ. ΆθωςΠοιος δεν ξέρει η δίψα τί βάσανο είναι! Την πείνα εύκολα μπορρί ην ξεγελάσει· να την ξεχάσει. Μα η δίψα ούτε φιμώνεται, μήτε ξεγελιέται, μήτε ξεχνιέται! Τα χείλη φρύγονται, η γλώσσα ξεραίνεται, το στόμα ξεροσταλιάζει…Διψώ!» (Ιωάν. 19: 28), ακούστηκε να λέει ο Σωτήρας πάνω στο Σταυρό. Ούτε «πεινώ», ούτε «πονώ», ούτε «πάσχω». «Διψώ»! Και βρέθηκε χέρι, ένα χέρι που τόχει Αυτός πλασμένο, να Τον ποτίσει στη δίψα Του «όξος μετά χολής μεμιγμένον» (Ματθ. 27: 34) …Με διψασμένη ψυχή τρέχουμε οι ταλαίπωροι άνθρωποι στα μονοπάτια της ζωής και ζητάμε, ψάχνουμε, πασκίζουμε κάτι να βρούμε. «Ευτυχία» το λένε το ζητούμενο μερικοί. «Χαρ...
Περισσότερα...
.::ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ, ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Τρίτη, 11 Ιανουάριος 2011

News image
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ, ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Περισπούδαστη μελέτη ειδικού συνεργάτη   Πήρα το θάρρος να σας καταθέσω τις παρακάτω σκέψεις μου, σκέψεις ενός απλού πολίτη αυτής της χώρας, ο οποίος αν και με σχεδόν αυτούσιους τους παρακάτω προβληματισμούς συμμετείχα στη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά για τη διαβόητη Κάρτα του Πολίτη, εντούτοις δεν αναρτήθηκε ποτέ το σχετικό κείμενο, διαπιστώνοντας πως η διαβούλευση  ελεύθερη και δημοκρατική δεν ήταν για όλες τις φωνές. Πρέπει, επιπλέον να αναφέρω πως το να επαναλαμβάνονται κάποιες ιδέες των πολιτών ήταν φυσιολογικό, το διαπίστωσα ήδη στην πράξη στην ανάρτηση των σχολίων, αναδείκνυε ενδεχομένως την κυρίαρχη – αρνητική - τάση στον ελληνικό λαό για το θέμα (για όποια κυβέρνηση βέβαια ενδιαφέ...
Περισσότερα...
.::π. Φιλόθεος Φάρος: Το βήμα πριν από το πρώτο βήμα (το περιστατικό με τον Ζακχαίο)

Τρίτη, 11 Ιανουάριος 2011

News image
(πρώτη φορά στο διαδίκτυο)Ο Ζακχαίος "ἐζήτει ἰδεῖν τόν ἐπί συκομορέαν", γιατί αισθανόταν μικρός και νόμιζε ότι θα μεγλάλωνε σκαρφαλώνοντας στην συκομορέα. Πολλές φορές και εμείς πιστεύουμε πως θα δούμε τον Ιησού ανεβαίνοντας σε κάποια "συκομορέα", εκείνο που πολύ εκφραστικά λέμε στην "καλάμι" στην καθομιλουμένη. Μερικές φορές πιστεύουμε π.χ. ότι θα δουμε τον Ιησού αν καβαλήσουμε το καλάμι της "μορφώσεως" και βλέπουμε "αφ' υψηλού" τους άλλους ανθρώπους.  Άλλοτε πάλι καβαλάμε το καλάμι της "αρετής", ή της "ευσέβειας", ή της "προοδευτικότητας" ή της "εθνικοφροσύνης" ή ακόμα της "ορθοδοξίας". Αλλά ο Χριστός που βλέπουμε όντας εμείς καβάλα σε κάποιο καλάμι, είναι μια οφθαλμαπάτη, γι' αυτόν Τον νομίζουμε σαν ένα γλυκερό, ομορφούλη, γλυκομίλητο, αριστοκρατικό και γαλανομάτη ξανθούλη. Δεν μπορούμε...
Περισσότερα...
.::Αδιαφορία των Σιωνιστών στις εκκλήσεις για την διάσωση των Εβραίων στο Ολοκαύτωμα

Τρίτη, 11 Ιανουάριος 2011

News image
Το ακόλουθο μήνυμα, που αναφέρεται στους βομβαρδισμούς των στρατοπέδων συγκέντρωσης και σιδηροδρόμων, ήταν ένα από τα εκθέματα στην δικαστική υπόθεση λίβελου του Kasztner, που εκδικάστηκε στο Ισραήλ στην δεκαετία του 50. Είχε σταλεί από τον Ραββίνο Michael B. Weissmandel, οργανωτή των δραστηριοτήτων διάσωσης που λειτουργούσαν μέσα στο προδοτικό κράτος των Ναζί, την Σλοβακία. Παρέχει σκανδαλιστικές και συνταρακτικές αποδείξεις για το πώς η Σιωνιστική ηγεσία αδιαφορούσε για τα αυξανόμενα τεκμήρια μαζικών δολοφονιών και εγκλημάτων εναντίον της ανθρωπότητας που διαπράττονταν εναντίον των Εβραίων της Ευρώπης. Ακολουθεί το πρωτότυπο γράμμα του Ραββίνου Weissmandl: 15η Μαΐου, 1944 – Μέσα από μια σπηλιά κοντά στην πόλη Λούμπλιν, Πολωνία. Ειρήνη και Χαιρετισμούς. Σας στέλνουμε αυτό το ειδικό μήνυμ...
Περισσότερα...
.::Επιστολή του Μητροπολίτη Γλυφάδος κ. Παύλου προς την Ιερά Σύνοδο για την Θεολογική Ακαδημία Βόλου

Δευτέρα, 10 Ιανουάριος 2011

News image
Ἀρ. Πρωτ. 1037 Ἐν Βούλᾳ τῇ 28ῃ Σεπτεμβρίου 2010 Πρός τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α «ΣΥΝΑΦΕΙΑΚΕΣ», «ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΕΣ»ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ «ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ» ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ  Στήν «Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν » τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, στό Βόλο, διοργανώθηκε στίς ἀρχές Ἰουνίου τοῦ τρέχοντος ἔτους, Θεολογικό Συνέδριο μέ θέμα:«ΝΕΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Η ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ». Tό συνέδριο αὐτό ἦταν μία «ριζοσπαστική θεολογική ἔκπληξη», ὑπό τήν ἀρνητική ἔννοια, γιά τόν ἀκροατή πού δέν εἶχε προετοιμαστεῖ δεόντως, προκειμένου νά ἀκούσει μία διαστρεβλωτική «νεοθεολογική γλώσσα». Καί δέν ἦταν δύσκολο νά ἀκουστεῖ αὐτή ἡ «γλώσσα» ἀπό πολλούς, ἐπειδή οἱἐργασίες τοῦ συνεδρίου μεταδίδ...
Περισσότερα...
.::Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος: "Νεοπατερική, μεταπατερική και συναφειακή «θεολογία»

Κυριακή, 9 Ιανουάριος 2011

News image
Μελετώντας κανείς τα κείμενα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων, διαπιστώνει ότι η βάση της ορθόδοξης θεολογίας είναι η αποκάλυψη του Θεού που δόθηκε στους Προφήτες, τους Αποστόλους και τους Πατέρες δια μέσου των αιώνων.Είναι χαρακτηριστική η αρχή της προς Εβραίους Επιστολής: «Πολυμερώς και πολυτρόπως πάλαι ο Θεός λαλήσας τοις πατράσιν εν τοις προφήταις, επ  ἐ­σχά­του των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν υιώ» (Εβρ. α , 1).Έτσι, οι Άγιοι είναι οι θεόπνευστοι θεολόγοι, οι οποίοι διατυπώνουν την εμπειρία τους σε όρους για να την διαφυλάξουν από την αίρεση και την διαστρέβλωση.Οπότε, οι όροι-δόγματα είναι σημαντικό στοιχείο της παραδόσεώς μας και δεν μπορεί κανείς να τα κλονίση χωρίς να χάση τον δρόμο προς την σωτηρία του.Είναι σημαντική η φράση της ησυχαστικής Συνόδου του 14ου αιώνος, όπως εκφράζ...
Περισσότερα...
.::Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις για βιβλία Ιστορίας,

Σάββατο, 8 Ιανουάριος 2011

News image
Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις για βιβλία Ιστορίας      11.12.10 Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις Υφηλίου για το CDRSEE, τη Δραγώνα και την τετράτομη Ιστορία των Βαλκανίων ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΦΗΛΙΟΥ   Επικοινωνία: Nina Gatzoulis / President of the Committee of World Pan-Macedonian Associations Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Τηλ: 603-742-0466, Φαξ: 603- 617-2977   Προς κ. Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι   Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Ενημερωθήκαμε από διάφορες πηγές ειδήσεων, όπως στην αρθρολογία της εφημερίδας PRESS της 27ης Νοεμβρίου 2010 με τίτλο Συμμετέχει στη Συγγραφή «Περίεργων» Βιβλίων Ιστορίας-Η Επιστροφή της Θάλειας Δραγώνα, πως το τετράτομο Κοινής Βαλκανικής Ιστορίας το οποίο εξεδόθη από το Κέντρο Δημοκρατί...
Περισσότερα...
.::Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Ο Δούρειος Ίππος της Κάρτας του Πολίτη;

Σάββατο, 8 Ιανουάριος 2011

News image
  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Ο Δούρειος Ίππος της Κάρτας του Πολίτη;   Σχόλιο ID-ont: Στις 29 Δεκεμβρίου 2010 παρουσιάστηκε από τον αρμόδιο Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο (βλ κατωτέρω) για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2011 έγιναν δηλώσεις για αυτό το νομοσχέδιο στους δημοσιογράφους. Πουθενά σε αυτό το νομοσχέδιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δεν αναφέρεται η λέξη «Κάρτα του Πολίτη» (ΚτΠ). Αντίθετα εξαγγέλθηκε στη συνέντευξη η ΚτΠ, με την επισήμανση ότι θα αποτελέσει την Υπερ-Κάρτα που θα ενσωματώσει όλες τις άλλες κάρτες που στο μεταξύ θα μοιραστούν. Με βάση αυτά δικαιούμαστε λοιπόν να πιστεύουμε ότι ακολουθείται η εξής στρατηγική: Λόγω των αντιδράσεων για την «Κάρτα του Πολίτη» (ΚτΠ) έσπασε ο νόμος της ΚτΠ στα δύο. Θα περάσει άμεσα το τμήμα ...
Περισσότερα...
.::Σχέδιο άλωσης της χώρας με την εισβολή λαθρομεταναστών!

Παρασκευή, 7 Ιανουάριος 2011

News image
Σχέδιο άλωσης της χώρας με την εισβολή λαθρομεταναστών!   10.000 δασκαλεμένοι από Βόρεια Αφρική και Ασία μπαίνουν κάθε μήνα στον Έβρο! Κρατούν στο χέρι ζελατίνα με φωτοτυπία οδηγίας της ΕΕ με τα... δικαιώματά τους Ποιος πληρώνει τα 10.000 ευρώ για τον καθένα για να έρθει εδώ; Σχέδιο άλωσης της χώρας βρίσκεται πίσω από τη ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ εισβολή λαθρομεταναστών απ' όλες τις άκρες της Αφρικής και της Ασίας, με κοινό παρονομαστή ΟΛΩΝ το θρήσκευμα, τη μουσουλμανική ταυτότητα. Αυτά δεν είναι φαντασιώσεις και φοβικές εικασίες. Οι αρχές του Έβρου, που ζουν ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ την «εικόνα» αυτής της εισβολής, έχουν στα χέρια τους και τις αποδείξεις ότι όλοι οι... εισαγόμενοι είναι κατευθυνόμενοι και δασκαλεμένοι. Οι λαθρομετανάστες που μπαίνουν από τα σύνορα στον Έβρο φτάνουν στο σημείο οι ίδιοι να πηγ...
Περισσότερα...
.::Απόφαση ΕΔΑΔ συναγερμός για την Ελλάδα : όλες οι παροχές των πολυτέκνων και στους πρόσφυγες !

Παρασκευή, 7 Ιανουάριος 2011

News image
  Απόφαση ΕΔΑΔ συναγερμός για την Ελλάδα : όλες οι παροχές των πολυτέκνων και οι κοινωνικές παροχές  και στους πρόσφυγες !              TIDEON :   Από την ιστοσελίδα μας επανειλημμένα έχουμε επισημάνει τον κίνδυνο, ότι ουδέποτε η Πολιτεία έθεσε ποσοστό  πόσους αλλοδαπούς μπορεί να αντέξει η Χώρα μας.               Τώρα έρχεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να δικαιώσει πρόσφυγες και να υποχρεώσει την Ελλάδα να δίνει και σ΄ αυτούς που δεν έχουν ελληνική ιθαγένεια ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ !             Ας το εμβαθύνουμε λοιπόν : Η «ελληνική»  πολιτεία επιχειρεί να αφαιρέσει την ιδιότητα του πολυτέκνου από όσους ημεδαπούς έχουν εισόδημα 40.000 Ε, ανεξάρτητα άν έχουν και 8 ή 10 παιδιά ! Σαν λέει από μέσα της : «καλά να πάθουν, ας σφιχθούν κι  άλλο»!   και έτσι προκαλεί αντικίνητρο ...
Περισσότερα...
.::Η Ακαδημία Αθηνών παρασημοφόρησε την Φιλοπατρία και την Εθνική συνείδηση στο πρόσωπο της Χαράς

Παρασκευή, 7 Ιανουάριος 2011

News image
Η Ακαδημία Αθηνών παρασημοφόρησε την Φιλοπατρία και την Διαμόρφωση Θρησκευτικής και Εθνικής Συνείδησης, απονέμοντας το ΑΡΓΥΡΟΥΝ  ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ  ΑΝΔΡΕΙΑΣ στην Δασκάλα του Γένους μας, την ηρωική  Χαρά Νικοπούλου. "Από το πτώμα μας θα περάσουν όσοι σχεδιάζουν Κοσσοβοποίηση της Θράκης" Αυτό το μήνυμα στέλνει στον Τούρκο Πρόξενο της Κομοτηνής σε συνέντευξη της η Χαρά Νικοπούλου μετά την απονομή.           Η Ακαδημία Αθηνών, το κορυφαίο Πνευματικό Ίδρυμα της χώρας μας, στην πανηγυρική συνεδρία της, την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010, παρασημοφόρησε την Φιλοπατρία και την Διαμόρφωση Θρησκευτικής και Εθνικής Συνείδησης, απονέμοντας το ΑΡΓΥΡΟΥΝ  ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ  ΑΝΔΡΕΙΑΣ στην Δασκάλα του Γένους μας, την ηρωική  Χαρά Νικοπούλου.     Με αυτή την ομολογουμένως θαρραλέα στάση της, η Ακαδημία Αθηνών, αφʼ ενός...
Περισσότερα...
.::ΕΠΕΦΑΝΗ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Η ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Αναφορά στη μεγάλη εορτή των Θεοφανείων)

Δευτέρα, 3 Ιανουάριος 2011

News image
ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου- ΚαθηγητούΤα Άγια Θεοφάνεια είναι μια από τις μεγαλύτερες εορτές της Χριστιανοσύνης. Κατ' αυτήν εορτάζεται το μεγάλο γεγονός της Βαπτίσεως του Κυρίου στα ιορδάνεια νάματα και η θαυμαστή και σπάνια φανέρωση της Τριαδικής Θεότητος στον κόσμο.Η σπουδαιότητα της μεγάλης εορτής φαίνεται από το γεγονός ότι αυτή, μετά το Πάσχα, είναι η αρχαιότερη χριστιανική εορτή. Ιστορικές μαρτυρίες αναφέρουν ότι καθιερώθηκε νωρίτερα από το 140 μ.Χ. από την ομάδα του αιρετικού Γνωστικού Βασιλείδη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Οι Γνωστικοί εόρταζαν τη Βάπτιση του Χριστού και ταυτόχρονα την Γέννησή του στις 6 Ιανουαρίου, διότι πίστευαν πως κατά τη βάπτιση ενώθηκε ο «αιώνας» Χριστός με τον άνθρωπο Ιησού, κακοδοξία, την οποία υιοθέτησαν αργότερα και οι αιρετικοί Νεστοριανοί. ...
Περισσότερα...
.::ΕΠΕΦΑΝΗ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Η ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Αναφορά στη μεγάλη εορτή των Θεοφανείων)

Δευτέρα, 3 Ιανουάριος 2011

News image
ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου- ΚαθηγητούΤα Άγια Θεοφάνεια είναι μια από τις μεγαλύτερες εορτές της Χριστιανοσύνης. Κατ' αυτήν εορτάζεται το μεγάλο γεγονός της Βαπτίσεως του Κυρίου στα ιορδάνεια νάματα και η θαυμαστή και σπάνια φανέρωση της Τριαδικής Θεότητος στον κόσμο.Η σπουδαιότητα της μεγάλης εορτής φαίνεται από το γεγονός ότι αυτή, μετά το Πάσχα, είναι η αρχαιότερη χριστιανική εορτή. Ιστορικές μαρτυρίες αναφέρουν ότι καθιερώθηκε νωρίτερα από το 140 μ.Χ. από την ομάδα του αιρετικού Γνωστικού Βασιλείδη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Οι Γνωστικοί εόρταζαν τη Βάπτιση του Χριστού και ταυτόχρονα την Γέννησή του στις 6 Ιανουαρίου, διότι πίστευαν πως κατά τη βάπτιση ενώθηκε ο «αιώνας» Χριστός με τον άνθρωπο Ιησού, κακοδοξία, την οποία υιοθέτησαν αργότερα και οι αιρετικοί Νεστοριανοί. ...
Περισσότερα...
.::ΟΙΚΟΥΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ: ΕΟΡΤΗ ΕΝΑΝΤΙ “ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ”

Δευτέρα, 3 Ιανουάριος 2011

Ἀντιφώνησις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος,τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίουκατὰ τὴν δεξίωσιν ἐπὶ τῇ πρώτῃ τοῦ ἔτους(01.11.2011).Ἱερώτατοι ἀδελφοί Ἀρχιερεῖς,Ἐντιμότατε κ. Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,Ἐλλογιμώτατοι,Ἐντιμότατοι,Προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,Ἑορτάζει σήμερον ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὡς «τό πλήρωμα τοῦ τά πάντα ἐν πᾶσι πληρουμένου» (Ἐφεσ. α´, 23), τήν κατά σάρκα Περιτομήν τοῦ «πάντα δρακί περιέχοντος καί ἐν σπαργάνοις εἰληθέντος» Σωτῆρος ἡμῶν καί τήν ἱεράν μνήμην τοῦ «ἱεραρχίας στολαῖς ἠγλαϊσμένου» οὐρανοφάντορος Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ὅστις «τῇ Ἐκκλησίᾳ δέδοται παρὰ Θεοῦ, χαράκωμα καὶ τεῖχος ὀχυρόν».Ἑορτάζομεν ἡμεῖς, τά πιστά τέκνα τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰς τήν εὐλογημένην γῆν τῶν Πατέρων ἡμῶν, ἐν Φαναρίῳ, εἰς τό Σεπτόν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξ...
Περισσότερα...
.::Ορθοδοξία και Πουριτανισμός στο έργο του Παπαδιαμάντη και του Καζαντζάκη

Δευτέρα, 3 Ιανουάριος 2011

News image
ΙΜ Ευαγγελίστριας ΣκιάθοςToυ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙεροθέουΔημοσιεύουμε απο το : http://www.parembasis.gr την ομιλία του Σεβασμιωτάτου στο Συνέδριο για τον Παπαδιαμάντη που διοργάνωσε ο Δήμος Ναυπάκτου, η Εταιρεία Παπαδιαμαντικών Σπουδών και το 1ο Λύκειο Ναυπάκτου την 1η Ιουνίου 2002 στην Παπαχαραλάμπειο αίθουσα.Τό θέμα το οποίο πρόκειται να εισηγηθώ είναι πολύ μεγάλο και έχει πολλές προεκτάσεις, ήτοι θεολογικές, κοινωνικές και λογοτεχνικές, αφού άλλωστε μέσα από τα κείμενα των λογοτεχνών μας περνούν όλοι οι καϋμοί, τα οράματα και τα βιώματα του λαού μας. Ωστόσο όμως θα επιδιώξω να παρουσιάσω, με συντομία, μερικές από τις κρίσιμες απόψεις του θέματος και κυρίως θα εντοπίσω το θέμα Ορθοδοξίας και Πουριτανισμού σε δύο έργα, στο έργο του Παπαδιαμάντη "εξοχ...
Περισσότερα...
.::Ορθοδοξία και Πουριτανισμός στο έργο του Παπαδιαμάντη και του Καζαντζάκη

Δευτέρα, 3 Ιανουάριος 2011

News image
ΙΜ Ευαγγελίστριας ΣκιάθοςToυ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙεροθέουΔημοσιεύουμε απο το : http://www.parembasis.gr την ομιλία του Σεβασμιωτάτου στο Συνέδριο για τον Παπαδιαμάντη που διοργάνωσε ο Δήμος Ναυπάκτου, η Εταιρεία Παπαδιαμαντικών Σπουδών και το 1ο Λύκειο Ναυπάκτου την 1η Ιουνίου 2002 στην Παπαχαραλάμπειο αίθουσα.Τό θέμα το οποίο πρόκειται να εισηγηθώ είναι πολύ μεγάλο και έχει πολλές προεκτάσεις, ήτοι θεολογικές, κοινωνικές και λογοτεχνικές, αφού άλλωστε μέσα από τα κείμενα των λογοτεχνών μας περνούν όλοι οι καϋμοί, τα οράματα και τα βιώματα του λαού μας. Ωστόσο όμως θα επιδιώξω να παρουσιάσω, με συντομία, μερικές από τις κρίσιμες απόψεις του θέματος και κυρίως θα εντοπίσω το θέμα Ορθοδοξίας και Πουριτανισμού σε δύο έργα, στο έργο του Παπαδιαμάντη "εξοχ...
Περισσότερα...
.::Ο Χριστός ζωοποιεί. Δεν θανατώνει!

Κυριακή, 2 Ιανουάριος 2011

News image
 Ο Άγιος Σίλβεστρος ήταν από την Ρώμη και φύλαγε την Ορθόδοξη πίστη, κάνοντας να τον αγαπούν για την ενάρετη ζωή του ακόμα και οι ειδωλολάτρες. Μετά την κοίμηση του Αγίου Μιλτιάδου χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος-Πάπας Ρώμης γενόμενος διάδοχος στον θρόνο του κορυφαίου Πέτρου. Αφού διώχθηκε επί βασιλείας του αντιχρίστου Μαξεντίου, ήρθε ο Μέγας Κωνσταντίνος στην Ρώμη και αφού έστησε τον Σταυρό στα κυριότερα σημεία της πόλεως, διέταξε να λατρεύουν ελεύθερα οι Χριστιανοί τον Χριστό. Τότε επέστρεψε στην Επισκοπή του και ο Άγιος Σίλβεστρος μετά από εν οράματι προσταγή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου προς τον αυτοκράτορα, τον οποίο αφού δίδαξε ο Άγιος τα περί της Ορθοδόξου Χριστιανικής πίστεως Μυστήρια, εκείνος πίστεψε επιθυμώντας να βαπτισθεί στον Ιορδάνη ποταμό, όπως ο Χριστός.Όμω...
Περισσότερα...
.::Το ευαγγέλιο του Χριστού είναι πάντοτε παρόν μέσα στην ανθρωπότητα

Κυριακή, 2 Ιανουάριος 2011

News image
Κυριακή πριν τα Φώτα (Μάρκ. 1. 5-8)Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα από την αρχή του κατά Μάρκον ευαγγελίου μας παρουσιάζει τη ζωή και τη φωνή «του βοώντος εν τη ερήμω»· Ιωάννη του Βαπτιστή. Η φωνή αυτή προαγγέλλει τον Μεσσία και το ευαγγέλιο του και γι’ αυτό η εμφάνιση αυτής της μορφής συνιστά, κατά τον ευαγγελιστή, την «αρχήν του ευαγγελίου Ιησού Χριστού, υιόν Θεού». Η δραστηριότητα και το κήρυγμα του Ιωάννη δηλώνουν ότι έφθασε η εποχή του   Μεσσία και το «Ευαγγέλιο» θ’ απλωθεί σαν χαρμόσυνο μήνυμα ανάμενα στους ανθρώπους· μπροστά σε μια τέτοια θεία δωρεά δεν υπάρχει άλλη πιο συνετή στάση εκ μέρους των ανθρώπων από τη μετάνοια. Μετάνοια όχι για να έλθει η βασιλεία του Θεού όπως δίδασκαν παλαιότερα οι προφήτες, άλλα γιατί ήδη έρχεται στο πρόσωπο του Χριστού.Τί είναι όμως το ε...
Περισσότερα...
.::Το ευαγγέλιο του Χριστού είναι πάντοτε παρόν μέσα στην ανθρωπότητα

Κυριακή, 2 Ιανουάριος 2011

News image
Κυριακή πριν τα Φώτα (Μάρκ. 1. 5-8)Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα από την αρχή του κατά Μάρκον ευαγγελίου μας παρουσιάζει τη ζωή και τη φωνή «του βοώντος εν τη ερήμω»· Ιωάννη του Βαπτιστή. Η φωνή αυτή προαγγέλλει τον Μεσσία και το ευαγγέλιο του και γι’ αυτό η εμφάνιση αυτής της μορφής συνιστά, κατά τον ευαγγελιστή, την «αρχήν του ευαγγελίου Ιησού Χριστού, υιόν Θεού». Η δραστηριότητα και το κήρυγμα του Ιωάννη δηλώνουν ότι έφθασε η εποχή του   Μεσσία και το «Ευαγγέλιο» θ’ απλωθεί σαν χαρμόσυνο μήνυμα ανάμενα στους ανθρώπους· μπροστά σε μια τέτοια θεία δωρεά δεν υπάρχει άλλη πιο συνετή στάση εκ μέρους των ανθρώπων από τη μετάνοια. Μετάνοια όχι για να έλθει η βασιλεία του Θεού όπως δίδασκαν παλαιότερα οι προφήτες, άλλα γιατί ήδη έρχεται στο πρόσωπο του Χριστού.Τί είναι όμως το ε...
Περισσότερα...
.::Γιάννης ο Ευλογημένος!

Παρασκευή, 31 Δεκέμβριος 2010

News image
O Άγιος Βασίλης, σαν περάσανε τα Χριστούγεννα, πήρε το ραβδί του και γύρισε σ όλα τα χωριά, να δει ποιός θα τόνε γιορτάσει με καθαρή καρδιά.Πέρασε από λογιών-λογιών πολιτείες κι από κεφαλοχώρια, μα σ’ όποια πόρτα κι αν χτύπησε δεν τ’ ανοίξανε, επειδή τον πήρανε για διακονιάρη. Κι έφευγε πικραμένος, γιατί ο ίδιος δεν είχε ανάγκη από τους ανθρώπους, μα ένοιωθε το πόσο θα πονούσε η καρδιά κανενός φτωχού από την απονιά που του δείξανε κείνοι οι άνθρωποι.Μια μέρα έφευγε από ένα τέτοιο άσπλαχνο χωριό, και πέρασε από το νεκροταφείο, κι είδε τα κιβούρια πως ήτανε ρημαγμένα, οι ταφόπετρες σπασμένες κι αναποδογυρισμένες, και τα νιόσκαφτα μνήματα ήτανε σκαλισμένα από τα τσακάλια.Σαν άγιος που ήτανε άκουσε πως μιλούσανε οι πεθαμένοι και λέγανε: «Τον καιρό που είμαστε στον απάνω κόσμο, δου...
Περισσότερα...
.::Εις τον ουρανοφάντορα Βασίλειο

Παρασκευή, 31 Δεκέμβριος 2010

News image
 Σου την φωνήν έδει παρείναι, Βασίλειε...Η δική σου φωνή θα έπρεπε να παρίσταται ανάμεσα μας, Βασίλειε, λέγει το τροπάριο του όρθρου, αγαπητοί μου αδελφοί, ώστε να δυνηθεί να εγκωμιάσει τον χριστομίμητο βίο και την πολιτεία σου. Και πραγματικά ότι και αν έχει γραφθεί ή λεχθεί ακόμα και από τους χρυσολόγους ρήτορες ή τους θεοπνεύστους πατέρες είναι λίγο, πολύ λίγο για να παραστήσει το ύψος το πνευματικό και την υπεραποστολική συμβολή του Μεγάλου Βασιλείου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν έπρεπε να ομιλήσουμε για τις αρετές, τις νηστείες, την πραότητα, την σοφία,το μακρόθυμο, το ιεροπρεπές , την αγγελική, αρχιερατική εκείνη φυσιογνωμία , θα έπρεπε να επιστρατεύσουμε ακόμα μια φορά έναν επάξιο ύμνο, ύμνο πού συνέγραψε για εκείνον, ο ομώνυμος του Μοναχός Βασίλειος: "  Πάντων τῶν ἁγίων ἀν...
Περισσότερα...
.::Εις τον ουρανοφάντορα Βασίλειο

Παρασκευή, 31 Δεκέμβριος 2010

News image
 Σου την φωνήν έδει παρείναι, Βασίλειε...Η δική σου φωνή θα έπρεπε να παρίσταται ανάμεσα μας, Βασίλειε, λέγει το τροπάριο του όρθρου, αγαπητοί μου αδελφοί, ώστε να δυνηθεί να εγκωμιάσει τον χριστομίμητο βίο και την πολιτεία σου. Και πραγματικά ότι και αν έχει γραφθεί ή λεχθεί ακόμα και από τους χρυσολόγους ρήτορες ή τους θεοπνεύστους πατέρες είναι λίγο, πολύ λίγο για να παραστήσει το ύψος το πνευματικό και την υπεραποστολική συμβολή του Μεγάλου Βασιλείου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν έπρεπε να ομιλήσουμε για τις αρετές, τις νηστείες, την πραότητα, την σοφία,το μακρόθυμο, το ιεροπρεπές , την αγγελική, αρχιερατική εκείνη φυσιογνωμία , θα έπρεπε να επιστρατεύσουμε ακόμα μια φορά έναν επάξιο ύμνο, ύμνο πού συνέγραψε για εκείνον, ο ομώνυμος του Μοναχός Βασίλειος: "  Πάντων τῶν ἁγίων ἀν...
Περισσότερα...
.::Aπό τα θαυμάσια του Μεγάλου Βασιλείου

Παρασκευή, 31 Δεκέμβριος 2010

News image
Όταν κάποτε παρατήρησε τον τοπικό άρχοντα για μία αδικία που έκανε σε μια χήρα γυναίκα, κι αφού ο άρχοντας δεν συμμορφώθηκε, αναγκάσθηκε ο Άγιος να του πει, ότι όπως έμενε ασυγκίνητος στις εκκλήσεις αυτής της αδικημένης γυναίκας έτσι κάποιοι θα μένουν ασυγκίνητοι όταν αυτός ο ίδιος θα έχει την ανάγκη τους. Έτσι έγινε όταν ο βασιλιάς του έδειξε την οργή του, οδηγώντας τον σιδηροδέσμιο οι στρατιώτες του στις πόλεις για να πληρώσει τις αδικίες που είχε κάνει. Τότε κατάλαβε την πρόρρηση του αγίου και παρακάλεσε τον Άγιο Βασίλειο και  τον Θεό να τον λυπηθεί. Ο αμνησίκακος Άγιος προσευχόμενος στον Θεό και μόνο με την ευχή του ηρέμησε το βασιλιά και μετά από έξι μέρες αφ' ότου ο δυστυχής άρχοντας παρακάλεσε τον Άγιο Βασίλειο έφθασε γράμμα από το βασιλιά όπου τον ελευθέρωνε. Μ' αυτό τον...
Περισσότερα...
.::Ότι το ευαγγέλιο δεν γεννήθηκε σε φάτνη χρυσή ή ποιοί είναι οι φίλοι του Χριστού

Τετάρτη, 29 Δεκέμβριος 2010

News image
Tω αυτώ μηνί KΘ΄, μνήμη των Aγίων Nηπίων των υπό Hρώδου αναιρεθέντων, χιλιάδων όντων δεκατεσσάρων.      Tη αυτή ημέρα μνήμη πάντων των Xριστιανών των εν λιμώ και δίψη και μαχαίρα και κρύει τελειωθέντων. Tελείται δε η αυτών Σύναξις εν τω Nαώ της Yπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου εν τοις Xαλκοπρατείοις, ένθα κείται η αγία Σορός.από την σφαγή των αρμενίων... αλλά και από κάθε σφαγή Εἰς τὰ ὦτα τοῦ Κυρίου Σαβαώθ, εἰσεληλύθει ἡ σφαγὴ ὑμῶν, Βρέφη τίμια· δι' αὐτὸν γὰρ τὸ αἷμα ἐξεχέατε, καὶ ἐν κόλποις Ἀβραὰμ ἐπαναπαύεσθε, καὶ τὴν Ἡρῴδου εἰς αἰῶνας, μισητὴν κακίαν καταγγέλλετε, δυνάμει τοῦ τεχθέντος Χριστοῦ. Περισσότερα...
Περισσότερα...
Προηγούμενο
Έπόμενο
10