GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Βιομηχανία ανθρώπινης υποταγής και facebook
Απόψεις

Γράφει ο Λοϊζος Λοϊζος

Είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε στην εποχή μετά Χριστό αλλά και προ Αντιχρίστου ταυτόχρονα. Το μεγάλο σχέδιο για την κυριαρχία του Εωσφόρου πάνω στη γη είναι σε εξέλιξη και οι μηχανισμοί υλοποίησης του ποικίλουν.Δεν αποτελούν οι ίδιοι οι μηχανισμοί το ‘’κακό’’ αλλά το πνεύμα που τους ελέγχει τους κατέχει και εκδηλώνεται φυσικά μέσω κάποιον ''ανθρώπων''.

Ένας μηχανισμός τέτοιου είδους είναι και το facebook το οποίο έχει καταφέρει να δώσει στους διαχειριστές του φοβερά στατιστικά στοιχεία για το ενδιαφέρον τις συνήθειες τις αδυναμίες τις προτιμήσεις και άλλα πολλά χρήσιμα για τον έλεγχο την κατανόηση  της ψυχολογίας της μάζας και όχι μόνο.

Πρέπει να επισημάνουμε σ’ αυτό το σημείο κάποια στοιχεία που προκύπτουν από τη μελέτη της Αγίας Γραφής που μας βοηθούν να αντιληφθούμε με το νου της ψυχής το τι κρύβεται πίσω από το περιτύλιγμα της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί ένα μικρό κομμάτι μόνο της βιομηχανίας υποταγής της ανθρώπινης υπόστασης.

Πάντα ο διάβολος ήθελε να μιμηθεί τον Θεό, ήθελε να γίνει ο ίδιος Θεός, ήταν τόση μεγάλη η altπερηφάνια του που τον έκανε να σκεφτεί να στήσει πιο ψηλά τον θρόνο του από του Θεού ώστε να τον ξεπεράσει, αυτός ήταν και ο λόγος της πτώσης του. Ως μιμητής λοιπόν του Θεού προσπαθεί να στήσει το βασίλειο του στη γη με αρχηγό τον υιό του τον αντίχριστο που αναμένεται να εμφανιστεί ως λυτρωτής της ανθρωπότητας.

Όπως ο Αληθινός Θεός έχει ετοιμάσει την βασιλεία των ουρανών για τους εκλεκτούς του με επικεφαλής τον Υιό του τον Ιησού Χριστό και είναι απανταχού παρών βοηθώντας με τον τρόπο του τους ανθρώπους που τον πιστεύουν να φτάσουν στη σωτηρία και τη λύτρωση χαρίζοντας τους το Άγιο Πνεύμα ως φως στο σκοτάδι, έτσι και ο διάβολος προσπαθεί με γήινους τρόπους-υλιστικούς, αφού στα ουράνια δεν έχει δικαίωμα ή εξουσία μετά την ήττα του από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ στον πόλεμο των αγγέλων, να χτίσει την επίγεια βασιλεία του σε βάρος της ανθρωπότητας και να δοξαστεί από αυτή.

Πως μπορεί όμως να στηθεί το σκοτεινό βασίλειο του στο πρότυπο των δυνατοτήτων και ιδιοτήτων του πανίσχυρου παντογνώστη και παντοδύναμου τριαδικού Θεού;

Από δω αρχίζει τη δράση της η διαστροφική χρήση της τεχνολογίας και όποιου άλλου μέσου έχει επιτρέψει ο Θεός να χρησιμοποιούν οι άνθρωποι ή καλυτέρα μας έχει χαρίσει δια της επιστήμης.

Ο Θεός βλέπει τα πάντα, ακούει τα πάντα. γνωρίζει τα πάντα μέχρι και τις αδυναμίες τα πάθη και τις σκέψεις μας ανά πάσα στιγμή. Ξέρει τις αμαρτίες μας ξέρει τις αγαθοεργίες μας και μας αφήνει την δύναμη της επιλογής και την ελευθερία της βούλησης.

Ο διάβολος φυσικά δεν μπορεί να φτάσει εκεί. Μπορεί όμως μέσω των ελεγχόμενων από αυτόν ανθρώπων να πλησιάσει ένα ελάχιστο με τρόπο δόλιο και γήινο. Τα πνευματικά ιδιώματα του Θεού προσπαθεί να τα μιμηθεί με τεχνάσματα και μετατροπές.

Πρέπει καταρχάς να βλέπει να ακούει να μαθαίνει τα πάντα που αφορούν τους ανθρώπους και σε αντίθεση με το Θεό να τους υποδουλώσει σε αυτόν. Αυτό προσπαθεί να το επιτύχει μέσω ενός μηχανισμού που αποτελείται από την αιχμή της τεχνολογίας και της επιστήμης.

Δορυφόροι, μικροτσίπ, υπέρ υπολογιστές, προγράμματα, ΜΜΕ, τηλεπικοινωνίες, γενετική, βίο-ιατρική, έχουν τεθεί σε λειτουργία και έχουν σε μεγάλο βαθμό πέσει υπό τον έλεγχο των οπαδών και υπηρετών του αντίχριστου.

Ηθελημένα και μη οικονομολόγοι, δικηγόροι, ιστορικοί, πολιτικοί, δημοσιογράφοι και μεγάλοι επιστήμονες έχουν επιστρατευτεί και υπηρετούν την δημιουργία του απάνθρωπου βασιλείου.

Το facebook με 300.000.000 χρήστες μέχρι στιγμής μπορεί να παρέχει πλούσιες πληροφορίες για τον καθένα μας ξεχωριστά. Σε συνεργασία με τον αριθμό τηλεφώνου του χρήστη έχει την δυνατότητα να εντοπίζει την θέση που βρίσκεται και μπορεί να παρακολουθείται αλλά και να ακούγονται οι συνομιλίες όσο κατά την διάρκεια μιας κλήσης τόσο και εκτός κλήσης αφού υπάρχει μικρόφωνο και πομπός σε οποιαδήποτε συσκευή που λειτουργεί ακόμη και ότα είναι σβηστό και ίσως και χωρίς μπαταρία.

Το facebook λέγεται ότι χρησιμοποιείται από μυστικές υπηρεσίες και ακούγεται απολύτως λογικό, ωστόσο δεν αποτελεί κίνδυνο προς το παρών αφού οι περισσότεροι θεωρούμε ότι δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε από κανένα. Αυτό όμως ισχύει για το σήμερα, ίσως αύριο σε μια άλλη εποχή αυτές οι πληροφορίες που χαρίσαμε εν καιρώ ‘’ελευθερίας’’ χρησιμοποιηθούν εναντίον μας.

Οι δορυφόροι με τις κάμερες υψηλής ευκρίνειας που διαθέτουν μπορούν να φωτογραφίζουν να βιντεοσκοπούν ή και να μεταδίδουν ζωντανά την εικόνα σε απόσταση έως και 3 μέτρα πάνω από τη γη σε μια οθόνη ενός υπολογιστή. Ίσως τα κράτη να ελέγχουν την πρόσβαση αυτή τη στιγμή όμως σε μια ενδχόμενη παντοκρατορία όλα αυτά θα περάσουν σε έναν.

Μπορούμε σήμερα να εντοπίζουμε μέσα από ιστοσελίδες κάποιον δίνοντας τον αριθμό τηλεφώνου του...Ακόμη και αν δεν είναι σε μόνιμη λειτουργία αυτό το σύστημα, μπορεί ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιηθεί μεμονωμένα.

Όσον αφορά τώρα στον έλεγχο του νου ή της συνείδησης του ανθρώπου εδώ τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Υπάρχει η απόπειρα της ενσωμάτωσης του ανθρώπου με την τεχνολογία μέσω εμφύτευσης κάποιου μικροτσίπ ή άλλης μορφής τεχνολογικού επιτεύγματος στο ανθρώπινο σώμα γεγονός που θα δώσει πρόσβαση στο είναι του ατόμου σε κάποιο τρίτο.

Μπορεί μέσω του μικροτσίπ ο εκάστοτε διαχειριστής να επιτύχει τα πάντα πάνω στον παραδομένο ακόμη και να του επιβάλλει ποινή και μόνο για τη σκέψη. Η Αποκάλυψη μιλάει για το χάραγμα του αντιχρίστου που θα σημάνει το προσκύνημα στο θηρίο. Το barcode έχει εισβάλει κυριολεκτικά στη ζωή μας και εξελίσσεται συνεχώς φέροντας πάνω του πάντα όμως τα τρία εξάρια..