GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τετάρτη
22
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.50
Δύση: 17.01
Σελήνη
16 ημερών
Αναστασίας της φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου και Θεοδότης των μαρτ.
1867
Ο οπλαρχηγός Γογονής εξοντώνει την οπισθοφυλακή του Χουσεΐν Αβνή πασά, κοντά στον Φρε Χανίων.
1940
Ο Ελληνικός Στρατός εισέρχεται απελευθερωτής στη Χειμάρρα της Β. Ηπείρου.
Το υποβρύχιο "Παπανικολής" βυθίζει το ιταλικό πετρελαιοφόρο "Αντουανέτα", έξω από τον Αυλώνα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Τρόικα: Πείτε μας πόσοι απολύονται από το Δημόσιο!
Ειδήσεις
There are no translations available.

Ανοικτά αμφισβητεί πλέον η τρόικα τη δυνατότητα της κυβέρνησης να «διορθώσει πορεία» στην εφαρμογή του μνημονίου, με μέτρα οριζόντιων περικοπών στις δημόσιες δαπάνες και απαιτεί να παρουσιασθεί άμεσα, πριν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της οικονομίας για την εκταμίευση της τρίτης δόσης του διεθνούς δανείου, ένα σαφές πρόγραμμα εξοικονόμησης, που θα περιλαμβάνει και εκτεταμένες απολύσεις από το Δημόσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του “S10”, η τρόικα έχει σοβαρές επιφυλάξεις για το σχέδιο Παπακωνσταντίνου για εξοικονόμηση τουλάχιστον 3,5 δις. ευρώ το 2011 χωρίς απολύσεις υπαλλήλων, μειώσεις μισθών και συντάξεων, επισημαίνοντας στις μέχρι στιγμής συνομιλίες ότι:

1.      Το έλλειμμα του 2010 δεν αναμένεται από τους «τροϊκανούς» ότι θα διαμορφωθεί εντός του ορίου που έχει θέσει η κυβέρνηση, δηλαδή μέχρι 9,5% του ΑΕΠ. Αντίθετα, οι προβλέψεις για την απογοητευτική πορεία των εσόδων οδηγούν τα στελέχη της τρόικας στην πρόβλεψη, ότι το έλλειμμα θα ξεπεράσει, ίσως και αρκετά, το 10%, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη εξοικονομήσεων το 2011. Τα στελέχη της τρόικας θέλουν πάση θυσία να αποφύγουν τον κίνδυνο να διαπιστωθεί η απόκλιση στην επόμενη αξιολόγηση της οικονομίας, ενόψει της καταβολής της τέταρτης δόσης του δανείου, επειδή αυτό φοβούνται ότι θα κλονίσει την εμπιστοσύνη των αγορών στο εφαρμοζόμενο πρόγραμμα σταθεροποίησης.

2.      Επί πλέον, η μέχρι στιγμής απογοητευτική πορεία των φορολογικών εσόδων θέτει σε αμφισβήτηση και τις προβλέψεις για τα έσοδα του προϋπολογισμού του 2011, δημιουργώντας σοβαρή αβεβαιότητα για την επίτευξη των στόχων, η οποία θα πρέπει να καλυφθεί με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα απόλυσης δημοσίων υπαλλήλων. Στην ήδη προβληματική εξίσωση ήλθε να προστεθεί και η βαθύτερη από το αναμενόμενο ύφεση το 2010, η οποία πιθανόν να ανατρέψει τις προβλέψεις του μνημονίου για το ρυθμό συρρίκνωσης του ΑΕΠ και το 201, δημιουργώντας την ανάγκη πρόσθετων περικοπών στις δαπάνες.

Η πίεση της τρόικας έγινε αισθητή και στο χθεσινό Eurogroup, όπου ο υπουργός Οικονομικών έγινε δεκτός από τους ομολόγους του με αρκετή επιφυλακτικότητα, ενώ ο Αυστριακός υπουργός Οικονομικών δήλωσε στους δημοσιογράφους, ότι η Ελλάδα δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της και είναι πιθανό να μην αποδεσμεύσει η Βιέννη την επόμενη δόση του δανείου (αργότερα η δήλωση «διορθώθηκε» ελαφρώς, αλλά οι εντυπώσεις έμειναν…).

Σύμφωνα με πληροφορίες του “S10”, η τρόικα, μετά την πρώτη καταγραφή των απόψεων της κυβέρνησης, που γίνεται αυτή την εβδομάδα, προσανατολίζεται να ζητήσει συγκεκριμένο πλάνο μείωσης της απασχόλησης στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς του και τις ΔΕΚΟ του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ζητείται συγκεκριμένο πλάνο για το κλείσιμο «άχρηστων» οργανισμών του στενού δημόσιου τομέα, με κατάργηση μόνιμων θέσεων και απόλυση προσωπικού, αλλά και να περιορισθούν οι μετατάξεις από προβληματικές ΔΕΚΟ στο στενό δημόσιο τομέα, ώστε να υπάρξουν απολύσεις. Επιπλέον, ζητούνται συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τον αριθμό των συμβασιούχων που θα απομακρυνθούν με τη λήξη των συμβάσεών τους, αλλά και σαφείς προβλέψεις για τη μείωση της απασχόλησης στην τοπική αυτοδιοίκηση, με την «εκκαθάριση» τουλάχιστον 4.000 δημοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, μέσω του Καλλικράτη.

Κυβερνητικά στελέχη σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις απαιτήσεις της τρόικας για απολύσεις, επισημαίνοντας ότι δεν κρύβονται μόνο πολιτικοί και κοινωνικοί κίνδυνοι, αλλά και οικονομικοί: πέρα από τη μείωση της τελικής ζήτησης στην οικονομία, από την απότομη αύξηση της ανεργίας, το σοκ που θα προκληθεί από τις απολύσεις εκφράζονται φόβοι ότι θα επιδεινώσει επικίνδυνα το κλίμα στην οικονομία, βυθίζοντας τη χώρα σε πολύ βαθύτερη ύφεση.

Αυτή η πιθανή εξέλιξη θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερες αμφιβολίες για τη δυνατότητα της χώρας να εξυπηρετήσει μακροπρόθεσμα το χρέος. Είναι ενδεικτικό, ότι στις αναλύσεις βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που έχουν γίνει από το ΔΝΤ, εκτιμάται ότι στην περίπτωση που ο ρυθμός ανάπτυξης πέσει 1% χαμηλότερα από τη βασική πρόβλεψη, το χρέος το 2013 θα εκτοξευθεί από το 144% του ΑΕΠ στο 155%. Αυτές οι προβλέψεις είχαν γίνει πριν διαπιστωθεί, μετά τις τελευταίες αναθεωρήσεις, ότι το χρέος ήδη από το 2010 θα φθάσει το 144% του ΑΕΠ. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, μια βαθύτερη ύφεση θα μπορούσε να εκτοξεύσει το χρέος στο 180% του ΑΕΠ το 2013, οδηγώντας σε οριστική χρεοκοπία της χώρας.

Με αυτά τα δεδομένα, η κυβέρνηση, παρότι από καιρό εξετάζει σενάρια απολύσεων στο Δημόσιο, γνωρίζοντας ότι αργά ή γρήγορα η τρόικα θα άνοιγε αυτή τη συζήτηση, θα επιχειρήσει μέχρι τέλους να αποφύγει το «πικρό ποτήρι» των μαζικών απολύσεων. Κυβερνητικά στελέχη λένε, ότι δεν έχει λογική να επιδιωχθεί μια βραχυπρόθεσμη μείωση του ελλείμματος το 2011 με τέτοιο τρόπο, που μακροπρόθεσμα θα εκτροχιάσει κάθε προσπάθεια ελέγχου του χρέους. Όμως, σε αυτό το επιχείρημα η τρόικα, υποστηριζόμενη και από τις εγχώριες επιχειρηματικές δυνάμεις (ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις Δασκαλόπουλου χθες) αναμένεται να απαντήσει ότι η πίεση θα είναι προσωρινή και σύντομα η μείωση της απασχόλησης το δημόσιο θα ανοίξει το δρόμο για ταχύτερη ανάκαμψη του ιδιωτικού τομέα. Η διαπραγμάτευση αναμένεται δύσκολη, γι’ αυτό και ήδη προεξοφλείται ότι στην πραγματικότητα ο προϋπολογισμός του 2011 θα κλείσει στο «παρά πέντε» της ψήφισής του από την Βουλή, στα τέλη Δεκεμβρίου.

(ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ10)

Τι ξημέρωνει μετά τις εκλογές