GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Μήνυσαν Μητροπολίτη γιατί καταδίκασε την ομοφυλοφιλία!
Ειδήσεις

Τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ μήνυσαν ομοφυλοφιλικά σωματεία και το Παρατηρητήριο του Ελσίνκι επειδή υπογράμμισε το αυτονόητο για κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό, ότι δηλαδή η Εκκλησία μας καταδικάζει την ομοφυλοφιλία και εκλαμβάνει αυτή ως βαρύτατη ψυχική ασθένεια!

Στην προσπάθεια τους μάλιστα οι μηνυτές να επιβάλλουν το ανώμαλο ως ομαλό στην κοινωνία μας και το αφύσικο ως φυσικό κατηγορούν τον Μητροπολίτη για ρατσισμό!!!

Πως καλοί μου χριστιανοί θα χαρακτηρίζατε έναν άνθρωπο που προσπαθούσε να φάει από τη μύτη αντί του στόματος; Πως θα χαρακτηρίζατε έναν άνθρωπο που θα προσπαθούσε να πιεί νερό από το αυτί; Όλοι ανεξαιρέτως θα τον λέγατε ψυχασθενή, ακόμη και οι ίδιοι οι μηνυτές! Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την ομοφυλοφιλία...

Μάλιστα στην Αγία Γραφή και συγκεκριμένα στο βιβλίο του Λευιτικού παρουσιάζεται λεπτομερώς τούτη η ασθένεια και τα συμπτώματά της και καταλογίζεται ως μη αρεστή στον τριαδικό Θεό. Η ανθρωπότητα μάλιστα πορεύτηκε επί σειρά αιώνων μ’ αυτό ακριβώς το αξίωμα, το οποίο αποτελούσε στοιχείο βασικό στο λειτουργικό νόμο του Δημιουργού Θεού.

Τα πρόσωπα τώρα, που λόγω του μισόκαλου και μιαρού Σατάν παγιδεύονταν σ’ αυτή την ασθένεια και αιχμαλωτίζονταν, η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας τα αγκάλιαζε, όπως αγκαλιάζει κάθε αμαρτωλό και προσέφερε και προσφέρει ως σήμερα, όπως και σ’ όλους αυτούς που παρεκκλίνουν του λειτουργικού πλαισίου του Θεού τα ανάλογα φάρμακα και τις ιαματικές θεραπείες αποκατάστασης από τη νόσο.

Ίσως, λόγω της επιδημικής μορφής που αυτή έχει λάβει σήμερα με τη συμβολή των κύκλων του μυστηρίου της ανομίας τούτη η φοβερή ασθένεια, ανάλογη σε διάσταση με αυτή των Σοδόμων και Γομόρρων, η Εκκλησία θα έπρεπε να προχωρήσει στη δημιουργία Ιδρύματος Αποκατάστασης προσβληθέντων ατόμων από την μιαρή ψυχασθένεια της ομοφυλοφιλίας.

Δυστυχώς, όμως στη σύγχρονη εποχή που ζούμε κάθε μορφή ανωμαλίας επιχειρείται να αποκτήσει νομική υπόσταση και να παρουσιασθεί ως δήθεν διαφορετικότητα!!! Έτσι, ο φόνος δια της εκτρώσεως νομιμοποιήθηκε, η πορνεία κατέστη διαφημιζόμενη και ανακηρύχθηκε ως επάγγελμα, η κλοπή αναδείχθηκε σε νόμιμη προσφορά (μίζα) και η ομοφυλοφιλία διεκδικεί κατά τον αυτό τρόπο ανάλογο μερίδιο με όλα τα ανωτέρω στο βωμό της ανηθικότητας που εντέχνως στήθηκε στην παγκόσμια σκηνή. Και το ανήκουστο είναι πως η πτωχεύσασα παντοιοτρόπως πολιτική εξουσία σε παγκόσμιο επίπεδο επιχειρεί στο όνομα μίας αναξιοκρατικής δημοκρατίας να την επιβάλλει κάνοντας πλύση εγκεφάλου στον άνθρωπο...

Ας μη λησμονούμε όμως, ότι μία εκ των δυναμικών παρεμβάσεων του τριαδικού Θεού στο ιστορικό γίγνεσθαι ήταν αυτή στα Σόδομα και Γόμορρα και προκλήθηκε ακριβώς λόγω της ανηθικότητας και δη της επιδημικής μορφής της ομοφυλοφιλίας. Τούτο διαπιστώνεται από το διάλογο του Λωτ με τους πολίτες της πόλης για τους τρεις απεσταλμένους αγγέλους του Θεού...

Συντάκτης: Δ.ΜΑΚΡΗΣ 

Με αφορμή το ''γάμο της Λέσβου''

Ο Πρωθυπουργός για σχέσεις κράτους-εκκλησίας, ομοφυλόφιλους και ''ρητορική μίσους''