GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Απόψεις
«Η προκήρυξη ίσως λύνει τον γρίφο της Σέχτας»
Απόψεις

Η μυστηριώδης εκπαίδευση, η «αναβάθμιση της δράσης» των μελών της «Σέχτας Επαναστατών» και η συνεργασία της με άλλες οργανώσεις που περιγράφεται στην τελευταία προκήρυξή της, μετά τη δολοφονία του Σωκράτη Γκιόλια, έχει μπει τα τελευταία 24ωρα στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. Οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας εκτιμούν ότι αυτή η ανάλυση μπορεί να τους οδηγήσει στη λύση του «γρίφου της Σέχτας», αφού παρόμοιες αναφορές υπάρχουν τον τελευταίο χρόνο και σε κείμενα άλλων ομάδων, όπως η «Συνωμοσία των Πυρήνων της Φωτιάς».

Περισσότερα...
 
Αθεΐα: Το καύχημα της εποχής μας
Απόψεις

«Νυξ αφεγγής τοις απίστοις, Χριστέ, τοις δε πιστοίς φωτισμός.

Αθεΐα! Τίτλος μεγάλος και καύχημα για τον σημερινόν άνθρωπο. Όποιος τον αποχτήσει(και για να τον αποχτήσει, φτάνει να χειροτονηθεί μοναχός του άπιστος),γίνεται παρευθύς στα μάτια των άλλων σοφός, κι’ ας είναι αμόρφωτος, σοβαρός, κι’ ας είναι γελοίος, επίσημος κι’ ας είναι αλογάριαστος, υπεράξιος κι’ ας είναι ανάξιος, επιστήμονας κι’ ας είναι κουφιοκέφαλος.

Περισσότερα...
 
Που πάει χωρίς πιστεύω αυτή η χώρα;
Απόψεις

Προτού βιαστείς να δώσεις την απάντηση κάνε την αυτοκριτική σου. Σκέψου πόσο συνεπής είσαι στις υποχρεώσεις σου απέναντι στο κράτος και στους συνανθρώπους σου. Σκέψου πόσο έχεις παρανομήσει και πόσο ύπουλα προς όφελος σου έχεις συμπεριφερθεί σε τρίτους με στόχο το προσωπικό σου συμφέρον.

Από μικροί, η εμμονή στην οποία υποδουλωνόμαστε είναι να βγάλουμε όταν μεγαλώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα και να εξασφαλίσουμε αγαθά σε ποσότητα τέτοια που ξεπερνάει τα όρια του υλισμού.

Περισσότερα...
 
Η ηθική ζωή η αποτελεσματικότερη προφύλαξη από το AIDS
Απόψεις

Η ηθική ζωή η αποτελεσματικότερη προφύλαξη από το AIDS. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να συμπεριφέρονται με ανευθυνότητα και σαρκολατρεία. Η ήρεμη και η ηθική ζωή είναι το καλύτερο προφυλακτικό κατά του AIDS.  Τα λόγια αυτά ανήκουν στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ο οποίος επεσήμανε ότι, το γεγονός πως η ασθένεια εξαπλώνεται με ταχύτερους ρυθμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι «η επιστήμη και η τεχνολογία είναι προνόμια των πλουσίων»...  «Η εξάπλωση της ασθένειας του AIDS στις υπό ανάπτυξη περιοχές αποδεικνύει ακόμη ότι η τεχνολογία και η επιστήμη είναι προνόμιο των πλουσίων και ανεπτυγμένων.

Περισσότερα...
 
Ο Πακιστανός με τα cd και ο μπουκωμένος Έλληνας
Απόψεις

Γράφει ο Λοϊζος Λοϊζος

Τρώγοντας σε ένα φανταστικό παραθαλάσσιο εστιατόριο στην Πάτμο βλέπω να μπαίνει με αργά και βαριά από τη ζέστη βήματα ένας Αφγανό-Πακιστανός μετανάστης, πιθανότατα παράνομος, με το κλασικό σακίδιο στην πλάτη και το πάκο με τα δισκάκια στο χέρι…

Η εικόνα του ταλαιπωρημένου με το παρακαλετό του βλέμμα να γυρίζει τα γεμάτα από φαγητά τραπέζια μπας και πουλήσει τίποτα με έκανε να νοιώσω αρχικά άβολα και να σκέφτομαι να αγοράσω κάτι, αν και άχρηστο αφού ίσως το κακής ποιότητας δισκάκι να χαλάσει την συσκευή αναπαραγωγής…

Περισσότερα...
 
Το ΄΄μοιράσι΄΄ του Αιγαίου που θέλουν οι Τούρκοι και τα επιχειρήματά τους...
Απόψεις

Στο διαδίκτυο, ψάχνοντας βρίσκεις μόνο αμερικανικές, γαλλικές και τουρκικές «επιστημονικές» μελέτες για το Αιγαίο. Αν συναντήσετε κάποια ελληνική ειδοποιείστε μας…
Ο χάρτης που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, φτάνει να αναζητήσετε τη μαγική φράση «οριοθέτηση του Αιγαίου»

Η πρόσφατη προκλητική ενέργεια της Αγκυρας να στείλει το ερευνητικό πλοίο «Τσεσμέ» στο Βόρειο Αιγαίο, στα διεθνή ύδατα,

Περισσότερα...
 
Τηλεόραση: Ένας ξένος στο σπίτι
Απόψεις

«Θά ‘ρθη καιρός, που ο διάβολος θα μπη μέσα σ’ ένα κουτί και θα φωνάζη. Και τα κέρατά του θά ‘ναι στα κεραμίδια». (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Θ. Σιμοπούλου σ. 203, Π.Β. Πάσχου σ. 191)

Το σπίτι ήταν πάντα ένα ιερό καταφύγιο αγάπης, ησυχίας και σωφροσύ­νης και, για τους χριστιανούς, μια δεύτερη μικρή εκκλησία. Πριν λίγα χρόνια όμως οι πόρτες των σπιτιών άνοιξαν και μπήκε μέσα ένας δούρειος ίππος, ένα πολύ διασκεδαστικό κουτί, που σε πάει όπου θέλει και σου δείχνει περισσό­τερα και μακρινότερα πράγματα απ’ όσα οι μαγικοί καθρέφτες των παραμυ­θιών, δώρο ακριβό των Δαναών της Τεχνολογίας.

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
  • Ο πόλεμος του ΒΡΑ
  • Ο ΑΜΚΑ ο αντίχριστος και οι δεισιδαιμονίες
  • Κήρυγμα επί του Ευαγγελίου της Κυριακής
  • Η σιγή των Προφητών
Έναρξη Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 4 από 8