GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Απόψεις
Ο πόλεμος του ΒΡΑ
Απόψεις

Οι επιστήμονες του έχουν κηρύξει πόλεμο, οι βιομηχανίες το υπερασπίζονται κι εμείς ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με την επικίνδυνη ουσία που βρίσκεται σχεδόν παντού, από τις κονσέρβες και τα κουτάκια αναψυκτικών μέχρι τα μπιμπερό.

Κουτάκια αναψυκτικών; Κομ­μένα! Κονσέρβες παντός εί­δους και περιεχομένου; Αντίο! Σκληρά πλαστικά μπι­μπερό; Στα σκουπίδια! Αυτά τα αντικείμενα και πολλά άλ­λα -όπως οι πλαστικοί φακοί στα γυαλιά μας, τα σφραγίσματα στα δόντια μας και τα cd στα ράφια μας περιέχουν τη χημική ουσία ΒΡΑ (δισφαινόλη Α).

Περισσότερα...
 
Ο ΑΜΚΑ ο αντίχριστος και οι δεισιδαιμονίες
Απόψεις

Ένα βήμα παραπάνω για τον ηλεκτρονικό έλεγχο αλλά και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων εργαζόμενων πραγματοποιήθηκε με την καθιέρωση του ΑΜΚΑ (αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης).

Όπως όλα τα αντικείμενα της εποχή μας έτσι και αυτή η κάρτα φέρει το barcode που είναι αναμφίβολα το λεγόμενο ‘’χάραγμα’’ του αντιχρίστου(που αναφέρει η αποκάλυψη του Ιωάννη στο κεφ.13 Εδάφιο 18). [*1]

Περισσότερα...
 
Κήρυγμα επί του Ευαγγελίου της Κυριακής
Απόψεις

altΑΚΟΥΣΑΤΕ τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο εὐαγγέλιο. Διηγεῖται σήμερα ἕνα θαῦμα. Ἕνα; λάθος κάνω· δύο θαύματα διηγεῖται. Τὸ ἕνα φαίνεται, τὸ ἄλλο δὲν φαίνεται· γιατὶ ὑπάρχουν θαύματα φανερὰ καὶ θαύματα κρυμμένα.

Ποιό ἀπὸ τὰ δύο εἶναι τὸ μεγαλύ τερο, θὰ συμπεράνετε μόνοι σας.

Τὸ ἕνα θαῦμα· ἕνα κορμὶ ἀκίνητο. Εἶχε γίνει σὰν μάρμαρο· δὲν διέφερε ἀπὸ νεκρό, ἀφοῦ τὸ σήκωναν τέσσερις, σὰν τὸ φέρετρο. Αὐτὸ λοιπὸν τὸ κορμί, ὅταν πλησίασε στὸ Χριστὸ κι ἄκουσε τὴ φωνή του «Ἐγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου»(Ματθ. 9,6),ἀμέσως, σὰ νὰ τὸ διαπέρασε ἠλεκτρισμός, τινάχτηκε ὄρθιο, στάθηκε στὰ πόδια του, πῆρε στὴν πλάτη τὸ κρεβάτι καὶ πῆγε στὸ σπίτι του.

Περισσότερα...
 
Η σιγή των Προφητών
Απόψεις

Έστειλαν -γράφει ο αγ. Ιωάννης ο Ευαγγελιστής- οι Ιουδαίοι, ιερείς και λευίτες, στον άγιο Πρόδρομο, να του κάνουν μια ερώτηση· «Τις εί;». Έχετε ακούσει ξανά τέτοιο πράγμα; Να πάνε σ’ έναν άνθρωπο και να τον ρωτήσουν ποιος είναι; Γιατί δεν ήξεραν τον πατέρα του Ζαχαρία και την μητέρα του την Ελισάβετ; Δεν ήξεραν την γενεά του και την οικογένειά του; Τι άλλο ήθελαν να μάθουν; Αν είναι προφήτης; Αν είναι ο Μεσσίας; Υπήρχε περίπτωση, σώφρων άνθρωπος να αυτοδιαφημιστεί λέγοντας· “κοιτάξτε με, δοξάστε με, εγώ είμαι προφήτης;”

Περισσότερα...
 
Το Αιγαίο στο στόχαστρο
Απόψεις

Γράφει ο ΛΟΪΖΟΣ ΛΟΪΖΟΣ

''Χαστούκι'' αποτελεί η Τουρκική απάντηση στο Ελληνικό διάβημα για το Τσεσμίκ καθώς ξεκαθαρίζει με περίσσεια θράσους προς την Ελλάδα, πως το Τουρκικό πλοίο προβαίνει σε υδατογραφικές έρευνες στα διεθνή ύδατα του Β. Αιγαίου που πραγματοποιούνται όμως και εντός της Ελληνικής υφαλοκρηπίδας την οποία δεν αναγνωρίζει ούτε και σέβεται.

Η στάση της Ελληνικής κυβέρνησης μέχρι στιγμής

Περισσότερα...
 
Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης παρά τις πιέσεις αρνήθηκε φέτος για μια ακόμη φορά να λάβει μέρος στη Σύνοδο της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ
Απόψεις

Από τον Βασίλη Μπόνιο
Πως μπορεί να προμηθεύθηκαν Ελληνες τρομοκράτες, το υλικό υψηλής τεχνολογίας που απαιτεί φοβερή τεχνογνωσία; Αν οι ξέμπαρκοι τρομοκράτες της Σέχτας η του Επαναστατικού Αγώνα, είχαν πρόσβαση σε τέτοιο υλικό, γιατί δεν το χρησιμοποιούσαν τόσα χρόνια; Το υλικό παραπαίμπει σε τεχνογνωσία (παρακράτους) μυστικών υπηρεσιών και φυσικά δεν εννοούμε τις δικές μας. Ο Χρυσοχοίδης εξαιτίας της εξάρθρωσης της “17Ν”, είναι ο πιο προβεβλημένος διεθνώς Ελληνας πολιτικός της κυβέρνησης μετά τον Παπανδρέου.

Περισσότερα...
 
Έρευνα για το θρησκευτικό συναίσθημα των λαών στην Ευρώπη
Απόψεις

Πρώτοι στην προσευχή οι Έλληνες ...

Τα μεγαλύτερα ποσοστό θρησκευτικότητας στην Ευρώπη παρουσιάζει η Ελλάδα, καθώς οι μισοί σχεδόν από τους Έλληνες δηλώνουν πολύ θρήσκοι (42,1%) και προσεύχονται πολύ (46,2%). Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 19 ευρωπαϊκές χώρες, από το τμήμα της Πανευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας με τη συμμετοχή και του ΕΚΚΕ  ένας στους τέσσερις Έλληνες έχει συστηματική σχέση με την εκκλησία.

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
  • Στον κικεώνα της ενημέρωσης
  • Αγάπη=θεραπεία
  • Οι άντρες λένε περισσότερα ψέματα…
  • Το Μουντιάλ των αντιθέσεων
Έναρξη Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 5 από 8