GreekRussian (CIS)
Προς Γαλάτας επιστολή 3 (Ἡ πίστις καὶ ὄχι ὁ νόμος εἶναι ἡ βάσις τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν - Ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου - Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως)

Ἡ πίστις καὶ ὄχι ὁ νόμος εἶναι ἡ βάσις τῆς ἀποδοχῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεόν

1 Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, ποιός σᾶς ἐβάσκανε, νὰ μὴ πείθεσθε εἰς τὴν ἀλήθειαν, σεῖς ἐμπρὸς εἰς τὰ μάτια τῶν ὁποίων ἐζωγραφήθηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς σταυρωμένος;

2 Τοῦτο μόνον θέλω νὰ μάθω ἀπὸ σᾶς: διὰ τῶν ἔργων τοῦ νόμου ἐλάβατε τὸ Πνεῦμα ἢ διὰ τῆς πίστεως εἰς ὅ,τι ἀκούσατε;

3 Τόσον ἀνόητοι εἶσθε; Ἀφοῦ ἀρχίσατε διὰ τοῦ Πνεύματος, θέλετε τώρα νὰ τελειώσετε μὲ τὴν σάρκα;

4 Τόσα ποὺ ἐδοκιμάσατε ἐκ πείρας, ἀπέβησαν μάταια; Ἐὰν μόνον μάταια!

5 Ἐκεῖνος λοιπόν, ὁ ὁποῖος σᾶς δίνει τὸ Πνεῦμα καὶ κάνει θαύματα μεταξύ σας, τὰ κάνει ἐπειδὴ τηρεῖτε τὸν νόμον ἢ ἐπειδὴ ἐπιστέψατε εἰς ὅ,τι ἀκούσατε;

6 Καθώς, Ὁ Ἀβραὰμ ἐπίστεψε εἰς τὸν Θεὸν καὶ αὐτὸ τοῦ λογαριάσθηκε πρὸς δικαίωσιν.

7 Βλέπετε λοιπόν, ὅτι ὅσοι εἶναι ἄνθρωποι πίστεως, αὐτοὶ εἶναι παιδιὰ τοῦ Ἀβραάμ.

8 Καὶ ἡ γραφή, ἐπειδὴ προεῖδε ὅτι ὁ Θεὸς ἐπὶ τῇ βάσει τῆς πίστεως δικαιώνει τοὺς ἐθνικούς, προανήγγειλε εἰς τὸν Ἀβραὰμ τὸ χαρμόσυνον ἄγγελμα: Διὰ σοῦ θὰ εὐλογηθοῦν ὅλα τὰ ἔθνη.

9 Ὥστε, ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι ἄνθρωποι πίστεως εὐλογοῦνται μαζὶ μὲ τὸν πιστὸν Ἀβραάμ.

10 Ὅσοι βασίζονται εἰς τὰ ἔργα τοῦ νόμου, αὐτοὶ εἶναι ὑπὸ κατάραν, διότι εἶναι γραμμένον, Καταραμένος εἶναι ὅποιος δὲν μένει σταθερῶς εἰς ὅλα τὰ γραμμένα εἰς τὸ βιβλίον τοῦ νόμου διὰ νὰ τὰ ἐκτελῇ.

11 Ὅτι δὲ διὰ τοῦ νόμου κανεὶς δὲν δικαιώνεται ἀπὸ τὸν Θεόν, εἶναι φανερόν, διότι, Ἐκεῖνος ποὺ δικαιώνεται διὰ τῆς πίστεως θὰ ζήσῃ.

12 Ὁ νόμος ὅμως δὲν στηρίζεται εἰς τὴν πίστιν, ἀλλὰ λέγει, Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θὰ ἐκτελέσῃ αὐτά, θὰ ζήσῃ διὰ τῆς ἐκτελέσεως αὐτῶν.

13 Ὁ Χριστὸς μᾶς ἐξηγόρασε ἀπὸ τὴν κατάραν τοῦ νόμου, μὲ τὸ νὰ γίνῃ ὁ ἴδιος πρὸς χάριν μας κατάρα, – διότι εἶναι γραμμένον, Καταραμένος εἶναι ὅποιος κρεμᾶται εἰς τὸ ξύλον,

14 – διὰ νὰ ἔλθῃ ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ εἰς τοὺς ἐθνικοὺς διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ λάβωμεν τὴν ὑπόσχεσιν τοῦ Πνεύματος διὰ τῆς πίστεως.

15 Ἀδελφοί, θὰ σᾶς μιλήσω μὲ ἕνα ἀνθρώπινον παράδειγμα. Μίαν ἐπικυρωμένην διαθήκην ἑνὸς ἀνθρώπου κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀκυρώσῃ ἢ νὰ προσθέσῃ κάτι.

16 Εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ Ἀβραάμ, αἱ ὑποσχέσεις ἐγένοντο εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τὸν ἀπόγονόν του. Δὲν λέγει, «καὶ εἰς τοὺς ἀπογόνους» σὰν νὰ ἐπρόκειτο περὶ πολλῶς ἀλλὰ περὶ ἑνός· «Καὶ εἰς τὸν ἀπόγονόν σου», ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Χριστός.

17 Ἐννοῶ δὲ τὸ ἑξῆς: Ὁ νόμος ὁ ὁποῖος ἦλθε μετὰ τετρακόσια τριάντα ἔτη δὲν μπορεῖ νὰ ἀκυρώσῃ μία διαθήκην, ἡ ὁποῖα εἶχε ἐπικυρωθῆ προηγουμένως ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ ἀναφέρεται εἰς τὸν Χριστόν, ὥστε νὰ καταργήσῃ τὴν ὑπόσχεσιν.

18 Διότι ἐὰν ἡ κληρονομία βασίζεται εἰς τὴν τήρησιν τοῦ νόμου, τότε δὲν δίδεται βάσει ὑποσχέσεως. Εἰς τὸν Ἀβραὰμ ὅμως ὁ Θεὸς τὴν ἐχάρισε δι’ ὑποσχέσεως.

Ὁ σκοπὸς τοῦ νόμου

19 Ποιόν σκοπὸν λοιπὸν ἔχει ὁ νόμος; Προσετέθη ἕνεκα τῶν παραβάσεων, ἕως ὅτου ἔλθῃ ὁ ἀπόγονος εἰς τὸν ὁποῖον ἔγινε ἡ ὑπόσχεσις· διετάχθη δὲ ὁ νόμος δι’ ἀγγέλων καὶ μὲ τὴν μεσολάβησιν μεσίτου.

20 Ἀλλ’ ὁ μεσίτης δὲν εἶναι ἑνὸς, ὁ Θεὸς ὅμως εἶναι ἕνας.

21 Ὁ νόμος λοιπὸν εἶναι ἐναντίον τῶν ὑποσχέσεων τοῦ Θεοῦ; Μὴ γένοιτο! Διότι ἐὰν ἐδίδετο νόμος, ὁ ὁποῖος νὰ μποροῦσε νὰ ζωοποιήσῃ, τότε πραγματικὰ θὰ προήρχετο ἐκ τοῦ νόμου ἡ δικαίωσις.

22 Ἡ γραφὴ ὅμως περιέκλεισε τὰ πάντα κάτω ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, διὰ νὰ δοθῇ εἰς τοὺς πιστεύοντας ἡ ὑπόσχεσις βάσει τῆς πίστεως εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν.

23 Προτοῦ ἔλθῃ ἡ πίστις, ἐφρουρούμεθα κλεισμένοι κάτω ἀπὸ τὸν νόμον, μέχρις ὅτου ἀποκαλυφθῇ ἡ πίστις.

24 Ὥστε ὁ νόμος ἦτο παιδαγωγός μας ἕως ὅτου ἔλθη ὁ Χριστός, διὰ νὰ δικαιωθοῦμε διὰ τῆς πίστεως.

Τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεως

25 Τώρα δέ, ποὺ ἦλθεν ἡ πίστις, δὲν εἴμεθα πλέον ὑπὂ παιδαγωγόν,

26 διότι διὰ τῆς πίστεως εἶσθε ὅλοι υἱοὶ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

27 διότι ὅσοι ἐβαπτισθήκατε εἰς τὸν Χριστόν, ἔχετε ἐνδυθῆ τὸν Χριστόν.

28 Δὲν ὑπάρχει Ἰουδαῖος οὔτε Ἕλλην, δὲν ὑπάρχει δοῦλος οὔτε ἐλεύθερος, δὲν ὑπάρχει ἄρρεν καὶ θῆλυ, διότι ὅλοι σεῖς εἶσθε ἕνας ἄνθρωπος ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

29 Ἐὰν δὲ, εἶσθε τοῦ Χριστοῦ, ἄρα εἶσθε ἀπόγονοι τοῦ Ἀβραάμ, καὶ κληρονόμοι βάσει ὑποσχέσεως.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι, οἷς κατ' ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐν ὑμῖν ἐσταυρωμένος;

2 τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ ὑμῶν· ἐξ ἔργων νόμου τὸ Πνεῦμα ἐλάβετε ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;

3 οὕτως ἀνόητοί ἐστε; ἐναρξάμενοι Πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε;

4 τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῆ; εἴ γε καὶ εἰκῆ.

5 ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ Πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν, ἐξ ἔργων νόμου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;

6 καθὼς Ἀβραὰμ ἐπίστευσε τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.

7 Γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Ἀβραάμ.

8 προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ Θεὸς, προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη.

9 ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ.

10 Ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν, ὑπὸ κατάραν εἰσί· γέγραπται γάρ· ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά.

11 ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ Θεῷ δῆλον· ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται.

12 ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ' ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος ζήσεται ἐν αὐτοῖς.

13 Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα· γέγραπται γάρ· ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου·

14 ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως.

15 Ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται.

16 τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ· οὐ λέγει, καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ' ὡς ἐφ' ἑνός, καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστι Χριστός.

17 τοῦτο δὲ λέγω· διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς Χριστὸν ὁ μετὰ ἔτη τετρακόσια καὶ τριάκοντα γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν.

18 εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι' ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ Θεός.

19 Τί οὖν ὁ νόμος; τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται, διαταγεὶς δι' ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου.

20 ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν, ὁ δὲ Θεὸς εἷς ἐστιν.

21 ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ; μὴ γένοιτο· εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζῳοποιῆσαι, ὄντως ἂν ἐκ νόμου ἦν ἡ δικαιοσύνη·

22 ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν, ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσι.

23 Πρὸ δὲ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι.

24 ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν·

25 ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν.

26 πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε.

28 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ' ἐπαγγελίαν κληρονόμοι.

Προς Γαλάτας επιστολή 4 (Θεία υἱοθεσία διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Χριστόν - Ὁ Παῦλος προτρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ ἐπιστρέφουν πρὸς τὰ ὀπίσω - Παράδειγμα ἀπὸ τὴν Παλαιὰν Διαθήκην)

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Κεντρικό Μενού

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Ιουνίου
Ανατ.: 04.59
Δύση: 20.00
Σελήνη
20 ημερών
Ιουλιανού Ταρσέως, Νικήτα του Νισυρίου
1732
Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Χίο τον νεομάρτυρα Νικήτα από την Νίσυρο.
1818
Μύηση του Παπαφλέσσα στην Φιλική Εταιρεία.
1821
Η Ρεντίνα στα Άγραφα περιέρχεται πάλι στους Τούρκους, οι οποίοι προβαίνουν σε βιαιοπραγίες σε βάρος του πληθυσμού.
1824
Αρχίζει η καταστροφή των Ψαρών από τους Τούρκους.
1905
Σκοτώνεται ο Μακεδονομάχος Ιωάννη Καλογεράκη ενώ επιτίθεται κατά κομιτατζήδων στον Αετό Φλώρινας.
1913
Ο Ελληνικός Στρατός νικά τον βουλγαρικό στο Κιλκίς και το Λαχανά.
1921
Απελευθέρωση της Νίκαιας και παράδοση της Τενέδου από τους Άγγλους στην Ελλάδα.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Ομολογία αμαρτιών (Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου)
Λόγοι
Ντρέπεσαι και κοκκινίζεις να ομολογήσεις τις αμαρτίες σου; Και αν ακόμα έπρεπε να τις ομολογείς μπροστά στους ανθρώπους και να εξευτελίζεσαι, ούτε τότε έπρεπε να ντρέπεσαι· διότι ντροπή και αισχύνη είναι το να αμαρτάνεις και όχι το να ομολογείς τις αμαρτίες σου. Τώρα όμως δεν είναι ανάγκη να είναι παρόντες και μάρτυρες κατά την ώρα της εξομολογήσεως. Η εξέταση και εξομολόγηση των αμαρτιών ας γίνει  μέσα στο νου- ας είναι το δικαστήριο χωρίς μάρτυρα- ας δει την εξομολόγηση σου μόνον ο Θεός, ο Θεός που δεν κατηγορεί για τις αμαρτίες, άλλα που τις συγχωρεί  όταν τις εξομολογούμαστε. Άλλ’ ακόμα και έτσι διστάζεις και υποχωρείς;
Γνωρίζω και εγώ ότι δεν ανέχεται η συνείδηση την ενθύμηση των αμαρτιών μας. Διότι αν θυμηθούμε μόνον τις αμαρτίες μας η ψυχή μας αναπηδά όπως ακριβώς αναπηδά κάποιο αδάμαστο και δύστροπο πουλάρι. Όμως συγκράτησε, χαλιναγώγησε, χάιδευσε τη ψυχή με το χέρι, κάνε τη ήμερη, πείσε την, ότι αν δεν εξομολογηθεί τώρα, θα εξομολογηθεί εκεί όπου είναι περισσότερη η τιμωρία, όπου είναι μεγαλύτερος ο παραδειγματισμός. Εδώ το δικαστήριο είναι χωρίς μάρτυρα και δικαστής του εαυτού σου είσαι συ ο οποίος αμάρτησες· εκεί όμως θα παρευρίσκεται όλο το πλήθος της οικουμένης αν δεν προλάβουμε να τα σβήσουμε εδώ. Ντρέπεσαι να ομολογήσεις το αμαρτήματα; Να ντρέπεσαι και να τα διαπράξεις.
Περισσότερα...
 
Έναρξη Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 985

+Ηχητικό Αγιολόγιο 21 Ιουνίου

Τρίτη, 21 Ιούνιος 2011

News image
Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 21 Ιουνίου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως) anavaseis.blogspot.comΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ηχητικό Αγιολόγιο 21 Ιουνίου

Τρίτη, 21 Ιούνιος 2011

Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 21 Ιουνίου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως)Περισσότερα...
Περισσότερα...
+21 Ιουνίου Συναξαριστής. Ιουλιανού εκ Κιλικίας, Ιουλιανού Αιγυπτίου και οι συν αυτώ μαρτυρήσαντες, Αφροδισίου, Νικήτα του Νισύριου, Τερεντίου Επισκόπου,Ἅγιοι Κυριακὸς καὶ Ἀπολλινάριος,Ἁγίες Δημητρία καὶ Βιβιανὴ,Ἅγιος Ἀρχίλιος Β’,Ἅγιος Λουαρσάβος,Ὅσιος Ἀβρ

Τρίτη, 21 Ιούνιος 2011

News image
Ὁ Ἅγιος Ἰουλιανὸς ἐξ Ἀναζαρβοῦ ΚιλικίαςὉ Ἅγιος Μάρτυς Ἰουλιανὸς ἔζησε κατὰ τὸν 3ο αἰώνα μ.Χ. καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη Ἀνάζαρβα, τῆς δευτέρας ἐπαρχίας τῶν Κιλίκων. Ἦταν υἱὸς κάποιου Ἕλληνα βουλευτοῦ καὶ εἶχε μητέρα Χριστιανή, ἡ ὁποία καὶ τοῦ δίδαξε τὰ ἱερὰ γράμματα. Ὅταν ὁ Ἅγιος ἔφθασε στὴν ἡλικία τῶν δεκαοκτὼ χρόνων, συνελήφθη ἀπὸ τοὺς εἰδωλολάτρες καὶ ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τοῦ ἡγεμόνος τῆς πόλεως Μαρκιανοῦ.Ἐπειδὴ ἐνώπιον τοῦ ἡγεμόνος ὁμολόγησε μὲ πνευματικὴ ἀνδρεία τὸν Χριστὸ καὶ ἀρνήθηκε νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα, οἱ δήμιοι ἄνοιξαν μὲ βία τὸ στόμα του καὶ τοῦ ἔριξαν μέσα κρασὶ καὶ κρέας, ποὺ εἶχε ἀπομείνει ἀπὸ τὶς θυσίες τῶν εἰδώλων. Στὴν συνέχεια τὸν ἔκλεισαν στὴν φυλακὴ καὶ ὁδήγησαν ἐκεῖ καὶ τὴν μητέρα του.Ἐκείνη παρακάλεσε νὰ μείνει μαζὶ μὲ τὸν υἱό της γιὰ τρεῖς ἡμέρες, γιὰ νὰ ἀποφασίσει μ...
Περισσότερα...
+21 Ιουνίου Συναξαριστής

Τρίτη, 21 Ιούνιος 2011

Ιουλιανού εκ Κιλικίας, Ιουλιανού Αιγυπτίου και οι συν αυτώ μαρτυρήσαντες, Αφροδισίου, Νικήτα του Νισύριου, Τερεντίου Επισκόπου,Ἅγιοι Κυριακὸς καὶ Ἀπολλινάριος,Ἁγίες Δημητρία καὶ Βιβιανὴ,Ἅγιος Ἀρχίλιος Β’,Ἅγιος Λουαρσάβος,Ὅσιος Ἀβράμιος. Ὁ Ἅγιος Ἰουλιανὸς ἐξ Ἀναζαρβοῦ Κιλικίας Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἰουλιανὸς ἔζησε κατὰ τὸν 3ο αἰώνα μ.Χ. καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη Ἀνάζαρβα, τῆς δευτέρας ἐπαρχίαςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: ΟΙ "ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ" KAI H ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Τρίτη, 21 Ιούνιος 2011

News image
 Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ..  Μας τρομοκρατούν οι “προφήτες της συμφοράς” μεσω των ΜΜΕ ότι δήθεν θα ξεσηκωθεί ο κόσμος και θα μεταβεί η χώρα στο χάος και το μεσαίωνα. Όλα ψεύδη, για να βάλουν στο χέρι τον πλούτο της χώρας μας. Κανείς υπάλληλος του πτωχευμένου κράτους δεν θα αντιδράσει εάν παίρνει τον μισθό του σε δραχμές (υποτιμημένες). Ο ιδιωτικός τομέας θα καθορίσει σύμφωνα με την αγορά τις τιμές των προϊόντων που παράγει σε δραχμή χωρίς να αδικεί κανέναν. Οι τεμπέληδες και βολεμένοι θα αναγκαστούν να δουλέψουν στην παραγωγή αλλιώς θα καταντήσουν ζητιάνοι.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΚΙΛΙΚΙΑΣ

Τρίτη, 21 Ιούνιος 2011

News image
Γιορτάζουμε σήμερα 21 Ιουνίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Ιουλιανού εκ της Κιλικίας, ας πούμε λίγα λόγια: Ο Άγιος Ιουλιανός καταγόταν από την Διοκαισάρεια της Κιλικίας. Ο πατέρας του ήταν ειδωλολάτρης και στο επάγγελμα βουλευτής, ενώ η μητέρα του χριστιανή. Γι' αυτό και ανέθρεψε το γιο της, Άγιο Ιουλιανό σύμφωνα με τα διδάγματα του Ευαγγελίου. Ο Άγιος Ιουλιανός αγάπησε τόσο πολύ τον Κύριο, ώστε σε ηλικία 18 χρονών ομολόγησε με πολύ θάρρος την πίστη του στον έπαρχο Μαρκιανό, ενώ γνώριζε ότι τον περίμεναν άγρια βασανιστήρια. Πράγματι, μόλις το άκουσε αυτό ο έπαρχος, διέταξε και τον έδειραν ανελέητα, και κατόπιν τον έριξαν στην φυλακή.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ Ι.Μ ΑΓ,ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΙΖΟΝΑ

Τρίτη, 21 Ιούνιος 2011

News image
Η μη κυβερνωτική οργάνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων "Ρωμιοσύνη" μας ξεναγεί..στην Ιερά Μονή Αγ.Αντωνίου στην Αριζόνα της Αμερικής. Εκεί, όπου βρίσκεται μία απο τις σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας μας,ο γέροντας Εφραίμ,πρώην ηγούμενος της Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους.Η κατερινά Διαμαντοπούλου,στέλεχος της "Ρωμιοσύνης" μας μεταφέρει στην μακρινή Αριζόνα...Ακολουθεί το βίντεοΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ Ι.Μ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΙΖΟΝΑ

Τρίτη, 21 Ιούνιος 2011

News image
Η  μη κυβερνωτική οργάνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων "Ρωμιοσύνη" μας ξεναγεί..στην Ιερά Μονή Αγ.Αντωνίου στην Αριζόνα της Αμερικής. Εκεί, όπου βρίσκεται μία απο τις σύγχρονες μορφές της Ορθοδοξίας μας,ο γέροντας Εφραίμ,πρώην ηγούμενος της Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους.Η κατερινά Διαμαντοπούλου,στέλεχος της "Ρωμιοσύνης" μας μεταφέρει στην μακρινή Αριζόνα...Ακολουθεί το βίντεοΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Αυστραλίας Στυλιανός: "Προσεύχομαι καθημερινά ...

Τρίτη, 21 Ιούνιος 2011

News image
Σε αποκλειστική του συνέντευξη στην ΕΡΤ, αποσπάσματα της οποίας μεταδόθηκαν από το δορυφορικό πρόγραμμα, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός τόνισε πως οι επαφές με την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα στο Σύδνεϋ «έχουν φτάσει σχεδόν στην πλήρη συνεννόηση», επιβεβαιώνοντας με αυτό τον τρόπο τις πληροφορίες που θέλουν την Εκκλησία και την Κοινότητα να βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην υπέρβαση των διαφορών του παρελθόντος που τους κράτησαν χωριστά για δεκαετίες. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στους ανταποκριτές της ΕΡΤ στην Αυστραλία Αλέκο Μάρκελλο και Έμμα Παπαεμμανουήλ, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός αναφέρθηκε ακόμη στις δύσκολες ώρες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, τονίζοντας πως είναι πεπεισμένος πως οι ισχυρές χώρες της Ευρώπης θα στηρίξουν εν τέλει την προσπάθεια της χώρας να αντιμετω...
Περισσότερα...
+ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ

Τρίτη, 21 Ιούνιος 2011

News image
Μια μέρα ένας ανθοπώλης πήγε σε ένα κουρείο για κούρεμα. Μετά το κούρεμα, ρώτησε για τον λογαριασμό του και ο κουρέας απάντησε, "δεν μπορώ να δεχτώ τα χρήματα από σας, προσφέρω κοινωφελές έργο αυτή την εβδομάδα." Ο ανθοπώλης ευχαρίστησε και έφυγε από το κατάστημα. Όταν ο κουρέας πήγε να ανοίξει το κατάστημά του το επόμενο πρωί, στην πόρτα του βρήκε να τον περιμένει μια κάρτα με «ευχαριστώ» και μια ντουζίνα τριαντάφυλλα. Σε λίγο ένας φούρναρης μπήκε για κούρεμα, και όταν πήγε να πληρώσει, ο κουρέας και πάλι απάντησε: «Δεν μπορώ να δεχθώ τα χρήματα από σας, προσφέρω κοινωφελές έργο αυτή την εβδομάδα.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: "ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΕΙΞΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ Η Ε.Ε"

Τρίτη, 21 Ιούνιος 2011

News image
 Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και η πορεία διαμόρφωσης του νέου πακέτου στήριξης προς την Ελλάδα ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν βαν Ρομπάι.     "Εξέφρασα την ισχυρή υποστήριξή μου προς τον πρωθυπουργό και την άκαμπτη προσπάθειά του για τη μεταρρύθμιση της ελληνικής οικονομίας" δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, μετά τη συνάντησή του με τον Γ. Παπανδρέου. Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Γέροντας Παΐσιος: "Ἂν ὁ Θεὸς ἄφηνε τὴν τύχη τοῦ ἔθνους στοὺς πολιτικοὺς, θὰ καταστρεφόμασταν"...

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Ὅταν ἡ Πατρίδα περνοῦσε περίοδο πολιτικῆς ἀστάθειας, λόγω σχηματσμοῦ κυβερνήσεως , ὁ Γέροντας πονοῦσε καὶ εὐχόταν πολύ.  Τὴν Τρίτη φορὰ ποὺ θὰ γίνονταν ἐκλογὲς σὲ μικρὸ χρονικὸ διάστημα συνέβη τὸ ἑξῆς, ὅπως διηγήθηκε:  «Ἦταν παραμονὴ ἐκλογῶν. Καθόμουν στὸ ξυλοκρέββατο στὸ Ἀρχονταρίκι καὶ ἔλεγα τὴν εὐχή. Ξαφνικὰ παρουσιάστηκε ὁ διάβολος μὲ τὴν μορφή του… (ἀνωτάτου πολιτικοῦ προσώπου τῆς ἐποχῆς ἐκείνης τοῦ ὁποίου κατέκρινε ἐνέργειες καταστρεπτικὲς) καὶ μὲ ἀπειλοῦσε. Ἀλλὰ δὲν μποροῦσε νὰ πλησιάση. Ἦταν σὰν δεμένος, κάτι τὸν κρατοῦσε καὶ σφιγγόταν». Τὸ ἴδιο βράδυ ὁ Γέροντας παρουσιάσθηκε σὲ ἕναν ἔγγαμο ἱερέα στὸν ὕπνο του.  Τοῦ εἶπε αὐστηρά:...  «Πάπα-… τί κοιμᾶσαι; Σήκω νὰ κάνης προσευχή, γιατί ἡ πατρίδα... κινδυνεύει». Τὴν σωτηρία τοῦ Ἔθνους τὴν περίμενε ἀπὸ τὸν Θεό. Ἔλεγε: «Ἂν ὁ Θεὸς ἄφ...
Περισσότερα...
+ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΘΕΛΟΔΟΥΛΟΥΣ ΥΠΟΤΕΛΕΙΣ

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
της Δάφνης Βαρβιτσιώτη, Ιστορικού  Το βιβλίο της Ιστορίας της  ΣΤ΄ Δημοτικού, το οποίο προκάλεσε πρωτοφανή σάλο σε διαπαραταξιακό επίπεδο, δεν είναι παρά ή κορυφή του παγόβουνου της ψυχοπνευματικής γενοκτονίας, η οποία συντελείται εις βάρος των νεωτέρων γενεών Ελλήνων.Τα πρώτα στάδια της ιδιότυπης αυτής γενοκτονίας εντοπίσθηκαν από το 1993, στα Μ.Μ.Ε, τα παραθρησκευτικά μηνύματα των οποίων –ακόμα και μέσω παιδικών προγραμμάτων –οδηγούσαν τους ανυποψίαστους ενήλικους και ανήλικους τηλεθεατές σε μια ινδουϊστικού τύπου μοιρολατρεία και απονεύρωση1 . Την δράση αυτή έμελλε να συμπληρώσει –και να αποτελειώσει-η «νέα αντίληψη» για την Παιδεία, η οποία διαποτίζει το σύνολο των νέων σχολικών βιβλίων2 . Ειδικά, τα βιβλία της Ιστορίας αποδεικνύου...
Περισσότερα...
+Ψήφισμα για την Κάρτα του Πολίτη στην εκδήλωση στην Κόνιτσα

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ και ΚΟΝΙΤΣΗΣΑριθ. Πρωτ. 58 Εν Δελβινακίω τη 19η Ιουνίου 2011ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΠλήθος λαού κατέκλυσε τον Ι. Ναό του Αγ. Κοσμά του Αιτωλού και στην συνέχεια την κεντρική πλατεία της Κονίτσης, όπου εκλεκτοί ομιλητές αναφέρθηκαν στην περιβόητη «κάρτα του πολίτη». Η Κυριακή, 19η Ιουνίου 2011 έδωσε την ευκαιρία στον κλήρο και τον λαό, αλλά και στην Μοναστική Πολιτεία, να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους στην «κάρτα». Στο τέλος της εκδηλώσεως εγκρίθηκε, δια βοής, το ακόλουθοΨ Η Φ Ι Σ Μ Α « 1) Θέλουμε η Πατρίδα μας, η Ελλάδα, να παραμείνη Ορθόδοξη Χριστιανική, αλλά και ελεύθερη από τις επεμβάσεις ξένων κέντρων αποφάσεων...2) Η «κάρτα του πολίτη», με την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων είναι απαράδεκτη.3) Στην απόφαση της Πολιτείας, σύμφωνα με την οποία είτε θέλου...
Περισσότερα...
+Χαιρετισμὸς τοῦ Μητροπολίτη Κονίτσης Ἀνδρέα στὴν ἐκδήλωση κατά της Κάρτας τοῦ Πολίτη

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

πηγή: Ῥωμαίϊκο ὉδοιπορικόΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ψήφισμα της ἐκδήλωσης κατὰ της Κάρτας του Πολίτη στην εκδήλωση της Κόνιτσας

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

πηγή: Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Μια ακόμη "ιεραποστολική" εκστρατεία ενός προτεσταντικού σωματείου

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Για μία ακόμη χρονιά, σε συνέχεια προηγούμενων προσηλυτιστικών δραστηριοτήτων της, η νεοπροτεσταντική οργάνωση «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση» προγραμματίζει μία ακόμη ευρείας κλίμακας προσηλυτιστική δραστηριότητα, με την ονομασία «Ιησούς του Ναυή 4», το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου 2011, στους νομούς Αχαΐας και Αργολίδας, με την διανομή και προσηλυτιστικών εντύπων.Η «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση» αν και ιδρύθηκε το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα θεωρεί την Ορθόδοξη πίστη ως «πνευματικά δεσμά αιώνων», όπως η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν...Υπενθυμίζουμε για μία ακόμη φορά ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ως μέλη του ενός και μοναδικού Σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, δεν έχουν ανάγκη τις διάφορες νεοφανείς αιρετικές κινήσεις, ούτε τους διάφορους αυτοχειροτονημένους «κήρυκές» τους από το...
Περισσότερα...
+Ὁμιλία τοῦ δικηγόρου κ. Δήμου Θανάσουλα στὴν εκδήλωση κατὰ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη στήν Κόνιτσα

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

πηγή: Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Σε έξαρση οι διώξεις των Ελλήνων από το αλβανικό κράτος

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
ΣΦΕΒΑ, 16-6-2011Τις τελευταίες ημέρες σημειώνονται συνεχή περιστατικά διώξεων και προκλήσεων κατά των γηγενών Ελλήνων Βορειοηπειρωτών από το αλβανικό κράτος. Πριν λίγες εβδομάδες, είχαμε την αφαίρεση της αναγραφής της εθνικότητας από τα πιστοποιητικά των αλβανικών ληξιαρχείων. Παράλληλα, συνεχίζονται αμείωτα τα περιστατικά κλοπών και λεηλασιών των ναών και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Βόρειο Ήπειρο.Επίσης, την προηγούμενη εβδομάδα, ο Ελληνοβλάχος Ναούμ Ντίσο καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους για την γνωστή περίπτωση του μνημείου των Ελλήνων στρατιωτών στη Μπομποστίτσα Κορυτσάς... Η κατηγορία που ασπάστηκε το δικαστήριο, βασίστηκε σε προβοκάτσια τσάμηδων η οποία μάλιστα είχε ως ορμητήριο την Αυλώνα. Δυστυχώς, πριν λίγες μέρες υπήρξε νέο κρούσμα ανθελληνισμού. Σύμφωνα με ασ...
Περισσότερα...
+O Προηγούμενος της Ι.Μονής Μεγάλου Μετεώρου Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος για την Κάρτα του Πολίτη στην Κόνιτσα

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

πηγή: Ῥωμαίϊκο ὉδοιπορικόΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Εγκαίνια Ιερού Ναού από τον Χαλκίδος Χρυσόστομο

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Την Κυριακή των Αγίων Πάντων 19 Ιουνίου 2011 ετελέσθησαν με λαμπρότητα τα Εγκαίνια του Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Κάτω Στενής από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο. Στη συνέχεια, δημοσιεύουμε το χρονικό των Εγκαινίων, όπως το κατέγραψε ο ίδιος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος, στο ειδικό βιβλίο των Εγκαινίων των Ιερών Ναών της Ιεράς Μητροπόλεως (στην δημοσίευση τηρούμε το μονοτονικό σύστημα γραφής, ενώ το πρωτότυπο είναι σε πολυτονικό): «Τη Κυριακή των Αγίων Πάντων, 19η του μηνός Ιουνίου 2011, χάριτι του Πανοικτίρμονος Θεού, ετέλεσα τόν εγκαινισμόν του, το παλαι ανεγερθέντος και προσφάτως εκ βάθρων ανακαινισθέντος, Ιερού Ναού της Αγίας και Ομοουσίου και Ζωοποιού και Αδιαιρέτου Τριάδος της Ενορίας Κάτω Στενής, τη αιτήσει του οικείου Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Αφ’ εσ...
Περισσότερα...
+Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Τρίτης 21-06-11

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ’ ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ».Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ’ αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γι...
Περισσότερα...
+Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Κυριακή των Αγίων Πάντων (2011)

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

πηγή: Ι.Μονή Μελισσοχωρίου και fotistsakiris Περισσότερα...
Περισσότερα...
+«Πάντοτε να χαίρετε, αδιάκοπτα να προσεύχεστε, για όλα να ευχαριστείτε» (Α΄ Θεσ. 5,16)

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
  «Τί σημαίνει λοιπόν αυτό; Ότι πρέπει να μην κάνουμε εμείς την προσευχή με λόγια, αλλά με τη διάθεση της ψυχής και με πράξεις αρετής που να συνοδεύουν ολόκληρη τη ζωή, να δυναμώνουμε την προσευχή. Γιατί «είτε τρώγετε, λέγει, είτε πίνετε, είτε κάτι άλλο κάνετε, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού» (Α’ Κορ.10, 31).Να προσεύχεσαι κάθε φορά που κάθεσαι στο τραπέζι! Όταν δέχεσαι το ψωμί, να αποδίδεις την ευχαριστία σε Αυτόν που το έδωσε!Όταν με κρασί στηρίζεις την ασθένεια του σώματος, να θυμάσαι Αυτόν που σου παρέχει το δώρο για να ευφραίνεται η καρδιά και να καταπραΰνονται οι ασθένειες!Πέρασε η ανάγκη των φαγητών; Η μνήμη όμως του ευεργέτη να μην παρέλθει!Κάθε φορά που φοράς το ρούχο σου να ευχαριστείς Αυτόν που σου τον έδωσε!Όταν ντύνεσαι, να αυξήσεις την αγάπη στο Θεό, ο οποίος ...
Περισσότερα...
+Ο Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάνταρος για την Κάρτα του Πολίτη

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

πηγή: Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Επιστολή Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφείμ προς τη Σύνοδο για καυτά εκκλησιαστικά θέματα

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Ἐν Κυθήροις τῇ 9ῃ Ἰουνίου 2011Μακαριώτατον ἈρχιεπίσκοπονἈθηνῶν καί πάσης ἙλλάδοςΚύριον κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝΠρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδουτῆς Ἐκκλησίας τῆς ἙλλάδοςἸωάννου Γενναδίου 14115 21 ἈθήναςΜακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, Ἅγιοι Συνοδικοί,Ἐν πρώτοις προάγομαι καί διά τοῦ παρόντος νά εὐχηθῶ ἅπαξ ἔτι ταχεῖαν ἀνάρρωσιν καί ἀποκατάστασιν τῆς ὑγιείας Ὑμῶν, τοῦ Μακ. Προέδρου, καί ἀκώλυτον συνέχισιν τῶν πολυευθύνων καθηκόντων Ὑμῶν ὥς τε Πρωθιεράρχου καί ὡς Προκαθημένου - Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑλλαδικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας.Ἐν συνεχείᾳ ἄς μοῦ ἐπιτραπῇ, Μακαριώτατε καί Ἅγιοι Συνοδικοί, νά ἐπισημάνω ἀκροθιγῶς φλέγοντά τινα καί ἐπείγοντα καίρια ἐκκλησιαστικά θέματα, περί ὧν ἔγραψαν μέν πρεσβύτεροί τινες καί σεβάσμιοι Ἀδελφοί Συνεπίσκοποι, δέν ἠκούσθη ὅμως ἐπισήμως καί ἁρμοδίως ἡ φωνή τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Ἀνωτάτων...
Περισσότερα...
+Γιατί αυτό δεν λέγεται ΠΡΟΔΟΣΙΑ;

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Άρθρο καταπέλτης του Paul Weston, ενάντια στην ύπουλη συμπεριφορά της κυβέρνησης των Εργατικών που σκοπίμως δημιούργησε την σύγχρονη πολυπολιτισμική Βρετανία και στράφηκε κατά του Βρετανικού λαού, για ιδεολογικούς, αλλά και ψηφοθηρικούς λόγους. Από το Gates of Vienna / μετ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ. Διαβάζοντάς το δεν είναι δύσκολο να κάνει κάποιος τους θλιβερούς συνειρμούς με την ελληνική πραγματικότητα και τα όσα συμβαίνουν και πρόκειταινα συμβούν στην πατρίδα μας… «Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει έχοντας ανόητους μέσα του, ακόμη και τους πιο φιλόδοξους. Αλλά δεν μπορεί να επιβιώσει έχοντας προδότες μέσα του. Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός, γιατί είναι γνωστός και φέρει τη σημαία του ανοιχτά. Αλλά ο προδότης κινείται ελεύθερα ανάμεσα εκείνων που βρίσκονται εντός της πύ...
Περισσότερα...
+Γιατί αυτό δεν λέγεται ΠΡΟΔΟΣΙΑ;

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Άρθρο καταπέλτης του Paul Weston, ενάντια στην ύπουλη συμπεριφορά της κυβέρνησης των Εργατικών που σκοπίμως δημιούργησε την σύγχρονη πολυπολιτισμική Βρετανία υιοθετώντας την πολιτική των "ανοιχτών θυρών" και της παροχής προνομίων στους μετανάστες, ιδιαίτερα μουσουλμανικών χωρών, στρεφόμενη κατά του Βρετανικού λαού, για ιδεολογικούς, αλλά και φτηνούς ψηφοθηρικούς λόγους. Με σύμμαχο το "αναδιορθωμένο" σύστημα εκπαίδευσης και τα μέσα μαζικής πλύσης εγκεφάλου καλλιεργείται η εθνική αυτοπεριφρόνηση και στοχοποείται ως "ισλαμόφοβος" και "ρατσιστής" όποιος υπερασπίζεται την ταυτότητά του.Από το Gates of Vienna / μετ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ. Διαβάζοντάς το δεν είναι δύσκολο να κάνει κάποιος τους θλιβερούς συνειρμούς με την ελληνική πραγματικότητα και τα όσα συμβαίνουν και πρόκειταινα συμβούν στην πατ...
Περισσότερα...
+Πως προείδε την κοίμηση του ο Γέροντας Κλεόπας Ηλίε

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

 «Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια της Σοφίας Σου εδηλωσάς μοι». Ξέρουμε ότι ο Θεός σ΄ αυτούς που αγαπάει φανερώνει τα άρρητα μυστήριά Του. Κι ένα απ΄ αυτά τα μυστήρια είναι η αποκάλυψη της στιγμής του χωρισμού της ψυχής από το σώμα. Μια τέτοια Θεϊκή αποκάλυψη είχε ο μεγάλος γέροντας της Ρουμανίας ο π. Κλέοπας Ηλιε. Στη μονή Σιχαστρία κάθε Παρασκευή όλοι οι μοναχοίΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Σας ζήτησα εγώ κάρτα; (αληθινή ιστορία)

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

“Ο φίλος -μανάβης στο κέντρο- έλαβε μια μέρα, στο ταχυδρομικό του κουτί μια πιστωτική κάρτα από την τράπεζα που είχε λογαριασμό (τη γνωστή που σας έχει σπάσει τα νεύρα, τόσα μεσημέρια!). Ιδεολόγος εναντίον των πιστωτικών, τηλεφωνεί εκνευρισμένος στο… διευθυντή της τράπεζας στη Θεσσαλονίκη. -Σας ζήτησα εγώ κάρτα, γιατί μου τη στείλατε χωρίς να με ρωτήσετε; -εντάξει κύριε, δεν είναι υποχρεωτικό να την κρατήσετε. [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Διδυμοτείχου τέλεσε την εξόδιο ακολουθία της "Κυράς των Μαρασίων"

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο των εν Ελλάδι Ορθοδόξων Αρμενίων κ. ΧΟΡΕΝ ΤΟΓΡΑΜΑΤΖΙΑΝ (του Καθολικοτάτου της Κιλικίας) εδέχθη σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Δαμασκηνός σε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Διδυμότειχο. Στη συνάντηση, παρουσία του προεδρείου της ενταύθα Αρμενικής Κοινότητας, συζητήθηκαν θέματα διμερούς ενδιαφέροντος.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Πατριάρχης Ρουμανίας κατά των κινητών τηλεφώνων ...

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα, ζήτησε από τους πιστούς κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργία ο Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ, ο οποίος ανέφερε ότι το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει «μια πληγή» στη ρουμανική γλώσσα. Σύμφωνα με τον Προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας,  εκείνοι που αφήνουν το κινητό τους ανοιχτό κατά την διάρκεια της Θ. Λειτουργίας, αποσπούν τον πιστό από την προσευχή. Επίσης ο Πατριάρχης Δανιήλ, ανέφερε ότι τέτοια περιστατικά λαμβάνουν χώρα σε πολλές Εκκλησίες της Ρουμανίας και όχι μόνο στο Πατριαρχικό Καθεδρικό Ναό. Κλείνοντας, ζήτησε από όλους να αποφευχθεί η χρήση τους κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Πατριάρχης Ρουμανίας κατά των κινητών τηλεφώνων ...

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Να απενεργοποιήσουν τα κινητά τους τηλέφωνα, ζήτησε από τους πιστούς κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ, ο οποίος ανέφερε ότι το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει «μια πληγή» στη ρουμανική γλώσσα. Σύμφωνα με τον Προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρουμανίας,  εκείνοι που αφήνουν το κινητό τους ανοιχτό κατά την διάρκεια της Θ. Λειτουργίας, αποσπούν τον πιστό από την προσευχή. Επίσης ο Πατριάρχης Δανιήλ, επεσήμανε ότι τέτοια περιστατικά λαμβάνουν χώρα σε πολλές Εκκλησίες της Ρουμανίας και όχι μόνο στο Πατριαρχικό Καθεδρικό Ναό. Κλείνοντας, ζήτησε από όλους να αποφευχθεί η χρήση τους κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Η οργή των Ελλήνων και το δίλημμα της χώρας – Ημέρες πόνου αυτές για όσους αγαπούν την Ελλάδα

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Του Μark Μazower The Financial Times Ημέρες πόνου αυτές για όσους αγαπούν την Ελλάδα. Μια σειρά από μέτρα λιτότητας που απαιτούν θάρρος και θυσίες αποδείχθηκαν ανεπαρκή. Το κοινό αίσθημα, το οποίο αρχικά υποστήριζε την ανάγκη να μπει ένα τέλος στη δημοσιονομική ασωτία ετών, γίνεται όλο και πιο εχθρικό. Ο κόσμος κατεβαίνει στους δρόμους κατά χιλιάδες για να [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+«Η χριστιανική παρουσία και μαρτυρία στη Μ. Ανατολή σήμερα: Θεολογικές και πολιτικές προκλήσεις»

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011 άρχισαν οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου «Η χριστιανική παρουσία και μαρτυρία στη Μ. Ανατολή σήμερα: Θεολογικές και πολιτικές  προκλήσεις», το οποίο συνδιοργανώνεται από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+O Συμεών της Βουλγαρίας στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε ο τέως βασιλιάς και πρώην πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Συμεών με  την σύζυγό του Μαργαρίτα, στο Φανάρι. Κατά τη διάρκεια της συναντήσεως, που έγινε σε εγκάρδιο κλίμα συζητήθηκαν  θέματα πανορθοδόξου ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι ο υψηλός επισκέπτης είναι πιστός και ευλαβής ορθόδοξος χριστιανός ενώ διακρίνεται ιδιαιτέρως για την αφοσίωσή του προς τον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τον σεβασμό του για το πρόσωπο του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, με τον οποίο άλλωστε συνδέεται με φιλία πριν ακόμα αυτός εκλεγεί και ανέλθει στον Πατριαρχικό Θρόνο.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Καλοκαιρινό Σεμινάριο Φωνητικής Τέχνης και Τεχνικής

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Προσαρμοσμένο στην Βυζαντινή μουσική και το Παραδοσιακό Τραγούδι ΒΙΒΑΡΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 5-11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 Πρόκειται για το πρώτο σεμινάριο στον Ελληνικό χώρο, καθαρά φωνητικών τεχνικών που προέρχονται απο το κλασσικό και το σύγχρονο τραγούδι εφαρμοσμένων στο Βυζαντινό μέλος και την Παραδοσιακή και Λαϊκή Ελληνική φωνητική έκφραση. Το εβδομαδιαίας διάρκειας αυτό σεμινάριο απευθύνεται σε όλους όσους ασχολούνται [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ορθόδοξη θρησκευτική υπηρεσία στις αυστριακές ...

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Νέο σταθμό για την Ορθοδοξία στην Αυστρία αποτελεί η υπογραφή στην Ελληνορθόδοξη Μητρόπολη, στην ιστορική συνοικία των Ελλήνων στο κέντρο της Βιέννης, σύμβασης, βάσει της οποίας αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2011, η λειτουργία της Ορθόδοξης Θρησκευτικής Υπηρεσίας στις αυστριακές Ένοπλες Δυνάμεις.  Τη σύμβαση, στο πλαίσιο ειδικής τελετής, υπέγραψαν ο Ελληνορθόδοξος Μητροπολίτης Αυστρίας Έξαρχος Ουγγαρίας και Μεσευρώπης Μιχαήλ, ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ως πρόεδρος της Ορθόδοξης Επισκοπικής Διάσκεψης Αυστρίας και ο γενικός διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων του αυστριακού υπουργείου Άμυνας.  Πρόκειται για φιλόδοξο εγχείρημα, αρχικά σε πιλοτική μορφή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2012, στις στρατιωτικές μονάδες Βιέννης και περιχώρων, όπου, από τους υπηρετούντες 60 ορθοδόξους αξιωματ...
Περισσότερα...
+Πορεία ενότητας Σπάρτη – Αθήνα

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Στη Σπάρτη κάτι γίνεται. Η πορεία προς την Αθήνα σηματοδοτεί την υπέρβαση των διχασμών και την κυριαρχία της ενότητας. Οι Σπαρτιάτες, αυτοί που τους ακολουθούν και ελπίζουμε όλοι οι Έλληνες πρέπει να αντιληφθούν ότι η ΕΝΟΤΗΤΑ είναι η δύναμη του λαού μας, ενάντια σε αυτό που έρχεται. Το μήνυμα μας είναι: οι δύο «πλατείες» του [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Νέα επίθεση χάκερ. Εκλάπησαν τα προσωπικά δεδομένα 1,3 εκατ. πελατών της Sega

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Τα προσωπικά δεδομένα σχεδόν 1,3 εκατ. χρηστών του δικτύου της εταιρείας ηλεκτρονικών παιχνιδιών Sega εκλάπησαν από χάκερ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, σε ένα ακόμη περιστατικό που αποδεικνύει πόσο απροστάτευτα είναι τα μέλη των online κοινοτήτων ανά την υφήλιο. Οι περιπτώσεις κυβερνοεπιθέσεων έχουν λάβει τη μορφή χιονοστιβάδας το τελευταίο διάστημα, καθώς βρίσκονται σχεδόν στηνΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ακριβής Προσδιορισμός των Αγίων Πάντων

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Το Κεντρικό και κυρίαρχο μήνυμα της Εορτής των Αγίων Πάντων δεν είναι οι καθ’ ευατού Αγιοι, γνωστοί η άγνωστοι, (αυτό είναι το δευτερεύον μήνυμα) αλλά το Ιδιο το Αγιο Πνεύμα σαν Ζωντανός Θεός απάντων των Αγίων, σαν Πηγή (αιτία) της πιστοποιημένης Αγιότητάς τους (αιτιατό). Η Εορτή των Αγίων Πάντων συνδέεται άμεσα με την Εορτή της [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Αποχαιρετιστήρια επίσκεψη του Γερμανού Πρέσβη στο Φανάρι

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Ο Πρέσβης της Όμοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Άγκυρα Dr. Eckhard Cuntz, με αφορμή την αναχώρηση του με την συμπλήρωση τετραετούς υπηρεσίας στην Τουρκία, επισκέφθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο με σκοπό να τον αποχαιρετήσει. Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν το Πατριαρχείο στα οποία , όπως είναι γνωστό, ο Πρέσβης τάσσεται υπέρ των θέσεων  του Πατριαρχείου. Ο Πατριάρχης δέχθηκε την πρόσκληση του πρέσβη και παρέστη στη δεξίωση, που παρατέθηκε στην θερινή κατοικία της Πρεσβείας στα Θεραπειά  του Βοσπόρου.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 100 ετών η γιαγιά των Μαρασίων

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Με την παρουσία του αρχηγού του Στρατού στην κηδεία της «έφυγε» η γιαγιά των Μαρασίων, σε ηλικία άνω των 100 ετών. Την δαπάνη της κηδείας ανέλαβε ο ελληνικός στρατός, ως μικρή αναγνώριση στο έργο της. Όσο βαστούσαν τα πόδια της, κάθε μέρα αναρτούσε την ελληνική σημαία στην αυλή του σπιτιού της, 300 μέτρα από τα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+"Ψήφος εμπιστοσύνης" Ανθίμου στον Ευ.Βενιζέλο

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
«Έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις ικανότητες του κ. Βενιζέλου αλλά και στην όλη του ιδεολογία και δομή για τα πράγματα της πατρίδας, ώστε νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε κάποιες καλύτερες ελπίδες για τα πράγματα από ότι πριν», απάντησε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος σε ερώτηση για το πώς είδε τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης και την τοποθέτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου στο υπουργείο Οικονομικών.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Διευκρινιστική δήλωση Αρχιμ. Ιάκωβου Γιοσάκη

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Ανέγνωσα μετ’ιδιαιτέρας προσοχής την από 14-6-2011 απάντησιν εις την «ΡΟΜΦΑΙΑ» του Σεβ. Μητροπολίτου Ηλείας κ. Γερμανού αναφορικώς με την αθωωσίν μου από το Τριμελές Εφετείον Αθηνών επί της από 15-9-2004 μηνύσεώς του εναντίον μου, εις την οποίαν ο Σεβασμιώτατος ισχυρίζεται ότι: « η πλήρης αλήθεια είναι ότι ο π. Ιάκωβος Γιοσάκης αθωώθηκε από το Τριμελές Εφετείον Αθηνών διότι υπέβαλε δήλωση συγνώμης, την οποία ως κληρικός και άνθρωπος απεδέχθην», και επιθυμώ να σας διευκρινήσω τα κάτωθι. Τυγχάνει τω όντι αληθές ότι ητησάμην με επιστολήν μου προς τον Αγ. Ηλείας την αρχιερατικήν συγνώμην του, ως κατά καθήκον όφειλα, δοθέντος ότι ο πολυσέβαστος ούτος Ιεράρχης είχε ήδη πρώτος σπεύσει με το από 28-7-2004 σημείωμά του, ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών και είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «…. ...
Περισσότερα...
+Ιερά Πανήγυρις Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου Λευκάδος και κουρά Μοναχού

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Γίνεται γνωστό ότι την προσεχή Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011, εορτή του Γενεσίου του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου πανηγυρίζει κατά την εκκλησιαστική τάξη η προσφάτως ανασυσταθείσα Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στο Λιβάδι Καρυάς, σύμφωνα με το εξής πρόγραμμαΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ-ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
 Ανακήρυξη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου σε ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ Αμαρουσίου, ως ελάχιστη ηθική ανταμοιβή και έπαινο για το πολυσήμαντο και αναγνωρισμένο παγκοσμίως έργο του.  Με εγκαρδιότητα και την ανάλογη επισημότητα το Μαρούσι υποδέχεται την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α’, την Κυριακή 26 Ιουνίου 2011. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Δήμο μας θα ανακηρυχθεί ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ Αμαρουσίου. Ο Παναγιώτατος Πατριάρχης, προσκεκλημένος από τον Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γιώργο Πατούλη, θα φιλοξενηθεί στην πόλη του Αμαρουσίου κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα μας για τους Παγκόσμιους Θερινούς Αγώνες των Spesial Olympics.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ποιμαντική επίσκεψη στη Σχολή της Αστυνομίας

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Την Πέμπτη 16 Ιουνίου ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. Γεώργιος Χρυσοστόμου και ο  Αρχιερατικός Επίτροπος Νάουσας Αρχιμ. Ιωακείμ Δεσπότης πραγματοποίησαν ποιμαντική επίσκεψη στη Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Νάουσας.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Επιστολή Κυθήρων Σεραφείμ προς την Ιεραρχία

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, απέστειλε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ο οποίος αναφέρετε σε φλέγοντα εκκλησιαστικά θέματα, ζητώντας την άμεση παρέμβαση της Εκκλησίας. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Μακαριώτατε άγιε Πρόεδρε, Άγιοι Συνοδικοί, Εν πρώτοις προάγομαι και δια του παρόντος να ευχηθώ άπαξ έτι ταχείαν ανάρρωσιν και αποκατάστασιν της υγιείας Υμών, του Μακ. Προέδρου, και ακώλυτον συνέχισιν των πολυευθύνων καθηκόντων Υμών ως τε Πρωθιεράρχου και ως Προκαθημένου – Προέδρου της Ιεράς Συνόδου της Ελλαδικής ημών Εκκλησίας. Εν συνεχεία ας μου επιτραπή, Μακαριώτατε και Άγιοι Συνοδικοί, να επισημάνω ακροθιγώς φλέγοντά τινα και επείγοντα καίρια εκκλησιαστικά θέματα, περί ων έγραψαν μεν πρεσβύτεροί τινες και σεβάσμιοι Αδελφοί Συνεπίσκοποι, δεν ηκούσθη...
Περισσότερα...
+Το βίντεο της επίσημης παρουσίασης της "Εστίας Πατερικών Μελετών" στο Δημαρχείο Αμαρουσίου στις 15/6/2011

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Η ομιλία παρουσίαση της "Εστίας Πατερικών Μελετών" από τον αρχ. π. Σαράντη Σαράντο βρίσκεται ΕΔΩ Η εκδήλωση παρουσίασης της Εστίας Πατερικών Μελετών που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου Αρχείο από youtube.com/user/megasfilipposΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Οι ομιλίες από την εκδήλωση -ενημέρωση για την Κάρτα του Πολίτη στην Κόνιτσα. (βίντεο -19/6/11)

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Χαιρετισμὸς τοῦ Μητροπολίτη Κονίτσης Ἀνδρέα στὴν ἐκδήλωση κατά της Κάρτας τοῦ Πολίτη Πατήστε για να δείτε τις υπόλοιπες ομιλίες Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Προηγούμενου τοῦ Μ. Μετεώρου ἀρχιμανδρίτη Ἀθανασίου στὴν ἐκδήλωση κατὰ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη στὴν Κόνιτσα Ἡ σύντομη εἰσήγηση γιὰ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη ἀπὸ τὸν Ἱεροκήρυκα τῆς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανῆς καὶΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Βροντερὸ ΟΧΙ κατά τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἀπὸ τὴν ἀκριτικὴ Κόνιτσα (Φωτό)

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τὸ ἐκκλησίασμα κατευθύνθηκε πρὸς τὴν κεντρικὴ πλατεία τῆς Κονίτσης, ὅπου ἦταν προγραμματισμένη νὰ διεξαχθεῖ σήμερα 19 Ἰουνίου ἐκδήλωση κατὰ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη καὶ τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Ἡ διαμαρτυρία ξεκίνησε μὲ τὸ Τὴ Ὑπερμάχω καὶ ἀκολούθησε σύντομη παρουσίαση ἀπὸ τὸν Πρωτοσύγκελλο τῆςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Μητροπολίτης Κόνιτσας Ανδρέας: " Ο "πόλεμος συνεχίζεται! --- Σε καμία περίπτωση δεν θα παραλάβουμε την Κάρτα του Πολίτη, όποιες τυχόν και αν είναι οι συνέπειες".

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

epirus-ellas.grΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ο Μητροπολίτης Άνθιμος για τον Υπουργό Οικονομικών ...

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
«Έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις ικανότητες του κ. Βενιζέλου, αλλά και στην όλη του ιδεολογία και δομή για τα πράγματα της πατρίδας, ώστε νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε κάποιες καλύτερες ελπίδες για τα πράγματα από ότι πριν», απάντησε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος σε ερώτηση για το πώς είδε τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης και την τοποθέτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου στο υπουργείο Οικονομικών. Όπως είπε ο κ. Άνθιμος, με δική του πρωτοβουλία, στη λειτουργία της Κυριακής διαβάστηκε δέηση στις 45 εκκλησίες της μητρόπολης Θεσσαλονίκης για να βγει η χώρα από την οικονομική κρίση. Δείτε το σχετικό βίντεο: {youtube width="620" height="400"}jWRUojTrjU8{/youtube}Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΔΕΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Κυλιόμενες διακοπές ρεύματος διάρκειας μιας ώρας ανά περιοχή, στο διάστημα από 12 έως 3 το μεσημέρι ανακοίνωσε η ΔΕΗ, λόγω της απεργίας της ΓΕΝΟΠ. Επιπλέον, διακοπές θα γίνουν στην Κρήτη από 12:00 έως και 13:30 και από 20:30 έως τις 22:00 και στη Ρόδο από 19:30 έως και 22:00. Το πρόγραμμα περικοπών για το διάστημα 12 με 3 το μεσημέρι έχει ως εξής:Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Καλό, κακό, ποιος ξέρει ;

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Κάποτε σε ένα χωριό κάπου στην ανατολή ένας χωρικός είχε εφτά άλογα για να κάνει τις δουλειές του.Μιά μέρα όλα τα άλογα το έσκασαν και πήραν τα βουνά .. χάθηκαν. Έρχονται λοιπόν οι συγχωριανοί του μέσα στην μαύρη θλίψη και άρχισαν να του λένε διάφορα.- Πώ πώ! τι καταστροφή σε βρήκε! πώς θα ζήσεις τώρα; που θα βρεις λεφτά ν’ αγοράσεις άλλα; … και τα λοιπά…Ο χωρικός ήρεμος και ατάραχος είπε:Καλό κακό, ποιός ξέρει;Πέρασαν λίγες μέρες και μιά μέρα εκεί στα καλά καθούμενα να’ σου πίσω τα εφτά άλογα!!! Και όχι μόνα τους! αλλά είχαν φέρει μαζί τους και άλλα εφτά άγρια άλογα και τώρα ο χωρικός είχε δέκα τέσσερα άλογα.Ξαναμαζεύονται λοιπόν οι συγχωριανοί μεσ’ στην τρελλή χαρά και άρχισαν να του λένε πάλι διάφορα.- Τι τυχερός που είσαι! Τώρα θα βγάζεις πολλά λεφτά… όλα καλά σου πάνε! και τα παρόμοια...
Περισσότερα...
+Μια ακόμη "ιεραποστολική" εκστρατεία ενός ...

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Για μία ακόμη χρονιά, σε συνέχεια προηγούμενων προσηλυτιστικών δραστηριοτήτων της, η νεοπροτεσταντική οργάνωση «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση» προγραμματίζει μία ακόμη ευρείας κλίμακας προσηλυτιστική δραστηριότητα, με την ονομασία «Ιησούς του Ναυή 4», το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου 2011, στους νομούς Αχαΐας και Αργολίδας, με την διανομή και προσηλυτιστικών εντύπων. Η «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση» αν και ιδρύθηκε το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα θεωρεί την Ορθόδοξη πίστη ως «πνευματικά δεσμά αιώνων», όπως η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν. Υπενθυμίζουμε για μία ακόμη φορά ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ως μέλη του ενός και μοναδικού Σώματος του Χριστού, της Εκκλησίας, δεν έχουν ανάγκη τις διάφορες νεοφανείς αιρετικές κινήσεις, ούτε τους διάφορους αυτοχειροτονημένους «κήρυκέ...
Περισσότερα...
+ΒΡΕΤΑΝΙΑ: 9 στις 10 νέες θέσεις εργασίας πάνε στους μετανάστες. "Τεμπέληδες" και οι Βρετανοί

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Σχεδόν εννέα στις δέκα θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν μετά από τις εκλογές πήγαν στους μετανάστες, όπως αποκάλυψε ο ‘τσάρος της φτώχειας’ του κυβερνητικού Συνασπισμού. Ο πρώην υπουργός των Εργατικών, Frank Field, προσλήφθηκε για να παρέχει συμβουλές στην κυβέρνηση το περασμένο έτος, (ο πρώτος εργατικός στην κυβέρνηση Συνασπισμού) επέκρινε τα σχέδια του Ντέιβιντ Κάμερον για την μεταρρύθμιση της πρόνοιας, ότι δεν ήταν αρκετά ριζοσπαστική - επειδή δεν τιμωρούνται οι απρόθυμοι για εργασία ή ανταμείβονται εκείνοι που συνέβαλαν στο Εθνικό Ασφαλιστικό Σύστημα. Είπε επίσης ότι πιστεύει πως το κοινό ήθελε αυστηρότερες κυρώσεις που θα ανάγκαζαν τους μακροχρόνια ανέργους να επιστρέψουν στην εργασία. Ο κ. Field απέρριψε προτάσεις για την απλούστευση του συστήματος των οφελών, ως τίποτα περισσ...
Περισσότερα...
+Θερινά προγράμματα για τα παιδιά από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Το Γραφείο Νεότητος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε συνεργασία με τους Ιερούς Ναούς Αγ. Παρασκευής & Αγ. Αναργύρων Ηλιουπόλεως, Αγ. Νικολάου Καλλιθέας, Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μοσχάτου, Αγ. Σοφίας Ν. Ψυχικού και Αγ. Γεωργίου Χαλανδρίου διοργανώνει προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών δημοτικού κατά τους θερινούς μήνες υπό τον Γενικό τίτλο «Κατασκήνωση στην πόλη».Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Πανηγύρισε η Ιερά Μονή Αγίων Πάντων Βεργίνας - (Vid)

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Πανηγύρισε την Κυριακή 19 Ιουνίου 2011 η ιερά μονή Αγίων Πάντων Βεργίνας. Το Σάββατο το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον πανηγυρικό εσπερινό, ενώ το θείο λόγο κήρυξε ο Αρχιμ. Ιερεμίας Γεωργαλής. Την Κυριακή το πρωί ο σεβασμιώτατος τέλεσε αρχιερατική θεία λειτουργία και κήρυξε το θείο λόγο. Δείτε το σχετικό βίντεο: {youtube width="620" height="400"}KZn-9IDyd80{/youtube} Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Επίτιμος Δημότης Αμαρουσίου θα ανακηρυχθεί ο ...

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Με εγκαρδιότητα και την ανάλογη επισημότητα το Μαρούσι υποδέχεται την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α’, την Κυριακή 26 Ιουνίου 2011. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Δήμο μας θα ανακηρυχθεί ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ Αμαρουσίου. Ο Παναγιώτατος Πατριάρχης, προσκεκλημένος από τον Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γιώργο Πατούλη, θα φιλοξενηθεί στην πόλη μας κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη χώρα μας για τους Παγκόσμιους Θερινούς Αγώνες των Spesial Olympics. Ο κ.κ. Βαρθολομαίος αποδέχτηκε την πρόσκληση του Δημάρχου Αμαρουσίου στη διάρκεια των συναντήσεών τους στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αναδεικνύοντας έμπρακτα το πνεύμα αγαστής συνεργασίας και την αμοιβαία διάθεση για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων της πόλης του Αμαρουσίου με το Φανάρι και τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. ...
Περισσότερα...
+Ανακοίνωση ΔΙΣ για νεοπροτεσταντική οργάνωση

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Για μία ακόμη χρονιά, σε συνέχεια προηγούμενων προσηλυτιστικών δραστηριοτήτων της, η νεοπροτεσταντική οργάνωση «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση» προγραμματίζει μία ακόμη ευρείας κλίμακας προσηλυτιστική δραστηριότητα, με  την ονομασία «Ιησούς του Ναυή 4», το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου 2011, στους νομούς Αχαΐας και Αργολίδας, με την διανομή και προσηλυτιστικών εντύπων.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Βροντερὸ ΟΧΙ κατά τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη ἀπὸ τὴν ἀκριτικὴ Κόνιτσα (με πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικό)

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τὸ ἐκκλησίασμα κατευθύνθηκε πρὸς τὴν κεντρικὴ πλατεία τῆς Κονίτσης, ὅπου ἦταν προγραμματισμένη νὰ διεξαχθεῖ σήμερα 19 Ἰουνίου ἐκδήλωση κατὰ τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη καὶ τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης. Ἡ διαμαρτυρία ξεκίνησε μὲ τὸ Τὴ Ὑπερμάχω καὶ ἀκολούθησε σύντομη παρουσίαση ἀπὸ τὸν Πρωτοσύγκελλο [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Βιβλία και γραφική ύλη από την ΜΚΟ "ΑΠΟΣΤΟΛΗ" σε ακριτικές περιοχές

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Στη Σαμοθράκη και στη Κω προσέφερε αυτή τη φορά η φιλανθρωπική εταιρεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», 4.500 βιβλία περίπου και γραφική ύλη για τα ελληνόπουλα των ακριτικών μας νησιών. Σκοπός του προγράμματος «ΕΧΩ ΑΠΟΣΤΟΛΗ», η ενίσχυση σχολικών βιβλιοθηκών ακριτικών ελληνικών περιοχών, η διανομή βιβλιακού υλικού σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η προσπάθεια γενικότερα να στραφούν τα παιδιά από τη μικρή τους ηλικία στην ανάγνωση βιβλίων, έτσι ώστε να εξοικειωθούν με αυτό και να αποκτήσουν σχέση ζωής, συνειδητοποιώντας ότι είναι απαραίτητο εφόδιο αλλά και φίλος που μπορεί να τους συντροφεύει σε κάθε τους βήμα.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Τί εἶναι ὁ Χριστιανισμός; (mp3)

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Π. Σάββας 2009-01-25_ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ  Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 25-01-09 (Συνάξεις οἰκογενειῶν).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Τα σχέδια της ελίτ για παγκόσμια μείωση του πληθυσμού

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

http://katohika.blogspot.com/2011/06/blog-post_7980.htmlΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+4.500 βιβλία από τον ΜΚΟ "Αποστολή" σε ...

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Στη Σαμοθράκη και στη Κω προσέφερε αυτή τη φορά η φιλανθρωπική εταιρεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», 4.500 βιβλία περίπου και γραφική ύλη για τα ελληνόπουλα των ακριτικών μας νησιών. Σκοπός του προγράμματος «ΕΧΩ ΑΠΟΣΤΟΛΗ», η ενίσχυση σχολικών βιβλιοθηκών ακριτικών ελληνικών περιοχών, η διανομή βιβλιακού υλικού σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η προσπάθεια γενικότερα να στραφούν τα παιδιά από τη μικρή τους ηλικία στην ανάγνωση βιβλίων, έτσι ώστε να εξοικειωθούν με αυτό και να αποκτήσουν σχέση ζωής, συνειδητοποιώντας ότι είναι απαραίτητο εφόδιο αλλά και φίλος που μπορεί να τους συντροφεύει σε κάθε τους βήμα. Τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο ευχαρίστησε θερμά με επιστολή του ο Δήμαρχος Σαμοθράκης κ. Γεώργιος Χανός δηλώνοντας ότι «το υλικό αυτό αποτελεί πολύτιμη προσφορά για τα...
Περισσότερα...
+Ο Δήμος Αμαρουσίου τιμά τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Ανακήρυξη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου σε ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ Αμαρουσίου, ως ελάχιστη ηθική ανταμοιβή και έπαινο για το πολυσήμαντο και αναγνωρισμένο παγκοσμίως έργο του.Περισσότερα...
Περισσότερα...
+ΠΩΣ ΠΡΟΕΙΔΕ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΚΛΕΟΠΑΣ ΗΛΙΕ

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
«Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια της Σοφίας Σου εδηλωσάς μοι». Ξέρουμε ότι ο Θεός σ΄ αυτούς που αγαπάει φανερώνει τα άρρητα μυστήριάΤου. Κι ένα απ΄ αυτά τα μυστήρια είναι η αποκάλυψη της στιγμής του χωρισμού της ψυχής από το σώμα. Μια τέτοια Θεϊκή αποκάλυψη είχε ο μεγάλος γέροντας της Ρουμανίας ο π. Κλέοπας Ηλιε.Στη μονή Σιχαστρία κάθε Παρασκευή όλοι οι μοναχοί εξομολογούνται.Έρχονται και οι μοναχοί από διάφορες σκήτες της μονής και όσοι βρίσκονται σε κάποιο διακόνημα μακριά από τη μονή. Το Σάββατο η την Κυριακή όσοι είναι έτοιμοι κοινωνούν ή στη μονή ή στη σκήτη όπου ζουν.Μια Παρασκευή στη νηστεία των Χριστουγέννων ήρθε στον π. Κλέοπα ένας μοναχός ο οποίος ήταν υποτακτικός στο κελί του γέροντα για πολλά χρόνια και τώρα ζούσε σε μία σκήτη για να εξομολογηθεί. ...
Περισσότερα...
+Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος - Εκκλησία και Πολιτεία

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΔείτε το βιβλίο στην ιστοσελίδα της Θεοδρομίας πατώντας εδώ1. Το αίτημα τον χωρισμού Εκκλησίας και Πολιτείας ξενόφερτο και τεχνητόΤο θέμα των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας, παμπάλαιο και γνωστό από την εποχή του Χριστού και των Αποστόλων, επανέρχεται συχνά τις τελευταίες δεκαετί­ες υπό μορφή άγνωστη στην ιστορία του Ελληνισμού. Ο χωρισμός Εκκλησίας και Πολιτείας, ιερού και κοσμικού, θείου και ανθρωπίνου, ουδέποτε απησχόλησε θεσμικά τον Ελληνισμό, ούτε στην προχριστιανική ούτε στη χριστια­νική φάση της ιστορίας του. Ποτέ οι Έλληνες δεν έζησαν κάτω από την εξουσία ενός άθρησκου και άθεου κράτους, μολονότι υπήρξαν ελάχιστα, σπάνια, παραδείγματα άθε­ων λογίων και ...
Περισσότερα...
+Άγιος Μεθόδιος

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Άγιος Ιερομάρτυς Μεθόδιος Επίσκοπος ΠατάρωνΑπό την παιδική του ηλικία διακρινόταν για την αφοσίωσή του στον Χριστό και την προθυμία του να συμμε­τέχει στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Η Χάρις του Θεού τον κα­θοδηγούσε στη ζωή του. Με τα πνευματικά και διανοητικά χαρίσματα, που τον προίκισε ο Δη­μιουργός, απέκτησε ασυνήθιστη για την επο­χή του μόρφωση πάνω σε φιλοσοφικά και θεο­λογικά θέματα. Ακόμα δεν είχαν διατυπωθεί από τις Οικουμενικές Συνόδους με σαφείς όρους τα δόγματα της Χριστιανικής πίστεως. Στο β' ήμισυ του γ' αιώνα βρίσκονταν σε έξαρση οι συζητή­σεις, κατά πόσον η ελληνική φιλοσοφία του Πλάτωνος και άλλων μπορεί να επηρεάζει τη Χριστιανική Θεολο­γία. Και ακόμη, ωρισμένες διδασκαλίες που διετύπωσε ο Ωριγένης είχαν φέρει αναστάτωση στους εκκλησιαστι­κούς κύκλους.Η Εκκ...
Περισσότερα...
+Σε πόσες κατηγορίες χωρίζει η εκκλησία μας τους Αγίους της και γιατί;

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
   Η Εκκλησία μας χωρίζει τους Αγίους της σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με την ιδιότητα τους.Οι κατηγορίες λοιπόν είναι οι εξής: Προφήτες: Λέγονται όλοι εκείνοι όλους τους αγίους εκείνους άνδρες και γυναίκες που κατά την προ Χριστού περίοδο μέχρι και τον Ιωάννη τον βαπτιστή κήρυξαν στον Ιουδαϊκό λαό τον λόγο του Θεού και προφήτευσαν την έλευση του Μεσσία όπως ο Μωυσής, ο Ηλίας, ο Ησαίας και άλλοι. Προπάτορες: Λέγονται κυρίως οι πρόγονοι του Χριστού από του Αδάμ μέχρι και των αμέσων κατά σάρκα προγόνων Του και ευρύτερα και όλοι οι άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης που έζησαν πριν από το Χριστό οι «Δίκαιοι» όπως ο Ενώχ, ο Νωε, ο Έσδρας κλπ. Απόστολοι: Λέγονται οι άμεσοι μαθητές του Χριστού οι δώδεκα και οι εβδομήκοντα όπως ο Πέτρος και Παύλος, ο Ανδρέας, ο Κλεώπας αλλά και οι πρώτοι μαθητ...
Περισσότερα...
+Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας (20 Ιουνίου)

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1322 και θείος του υπήρξε ο Νείλος Καβάσιλας, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Το πατρικό όνομα του Νικολάου ήταν Χαμαετός, κράτησε όμως το μητρικό του επώνυμο Καβάσιλας προφανώς λόγω της ισχυρής παρουσίας του θείου του.Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη ρητορική, Θεολογία και φυσικές επιστήμες. Διετέλεσε σύμβουλος του Ιωάννη Κατακουζηνού και στα τελευταία χρόνια της ζωής του, μάλλον υπήρξε μοναχός και κληρικός και έμενε στο μοναστήρι των Μαγγάνων.Ο Άγιος υπήρξε οπαδός του ανατολικού μυστικισμού και ησυχαστικού πνεύματος, όπως το διαμόρφωσε ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Υπήρξε συγγραφέας πολλών θεολογικών, λειτουργικών και ερμηνευτικών έργων, καθώς επίσης, πανηγυρικών λόγων, επιστολών, επιγραμμάτων και κειμένων πολιτικού και κοινωνικού περι...
Περισσότερα...
+Ο Μεντβέντεφ “ψηφίζει” Ομπάμα

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Την υποστήριξη του στην επανεκλογή του προέδρου των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα, εξέφρασε σε συνέντευξή του ο ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ. «Με κάθε ειλικρίνεια θα ήθελα, ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, να εκλεγεί και για δεύτερη φορά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο Μπάρακ Ομπάμα», δήλωσε σε συνέντευξή του στους Financial Times ο ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ. [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Την υποστήριξη του στην επανεκλογή του προέδρου των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα, εξέφρασε σε συνέντευξή του ο ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Την υποστήριξη του στην επανεκλογή του προέδρου των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα, εξέφρασε σε συνέντευξή του ο ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ. «Με κάθε ειλικρίνεια θα ήθελα, ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, να εκλεγεί και για δεύτερη φορά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο Μπάρακ Ομπάμα», δήλωσε σε συνέντευξή του στους Financial Times ο ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ. [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Συστάσεις της Εκκλησίας για τον πλούτο των κοσμικών!

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

“Όποιος συγκεντρώσει υπερβολικό πλούτο μέσα στην άγνοιά του, είναι υποχρεωμένος να δώσει το ένα τρίτο στους φτωχούς.” (Σημείωση: Είναι προφανές ότι ο κανόνας αναφέρεται σε όσους δεν συγκέντρωσαν εξαρχής τον πλούτο αυτό για κάποιου είδους ιεραποστολικό σκοπό, δηλαδή σε όσους συγκέντρωσαν τον πλούτο τους όχι για να επωφεληθούν οι άλλοι αλλά για το ατομικό τους συμφέρον.) [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Τούτο είπε προφητικά…

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Στην ησυχαστική Καλύβα «Κοίμησις της Θεοτόκου» στα Κατουνάκια λίγα χρόνια πρίν να φύγουν απ’ αυτήν, ο Παπα – Ιγνάτιος με την συνοδεία του, στην εορτή της Παναγίας που έκαναν πανηγυρική αγρυπνία, είχαν για μάγειρα τον Μοναχό Παΐσιο, στον οποίο παρέδωσαν τα ψάρια για να τα παρασκευάσει. Τα ψάρια, τα οποία μετά βίας έφταναν να φάνε [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Αμβρόσιος «Το Ανακοινωθέν της ΔΙΣ είναι κατώτερο ...

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Ας με συγχωρήσουν οι εν Χριστώ Αδελφοί μου, οι οποίοι συγκροτούν το ιερό Σώμα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, το ανώτατο δηλ. Διοικητικό Όργανο της 'Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος για όσα ακολουθούν. Σε μια εποχή, όπου - με τα ασύνετα καμώματα του αποκαθηλωθέντος πιά τέως Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίου - η εθνική μας κυριαρχία έχει υποθηκευθή η οικονομία της Χώρας έχει καταρρεύσει και ο κόσμος με το σχήμα «Αγανακτισμένοι Πολίτες» έχουν κατακλύσει την πλ. Συντάγματος, η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να ομιλήσει. Εξέδωσε το Ανακοινωθέν της 15ης Ιουνίου ε.έ.και μας παρήγγειλε να το προωθήσουμε στις Ενορίες για να αναγνωσθή κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας της Κυριακής 19ης Ιουνίου 2011. Αναμενόταν λοιπόν νά ακουσθή η φωνή της Εκκλησίας ως βροντή, ώστε να στηρίξει τον πονεμένο Λαό μ...
Περισσότερα...
+Oι εορταστικές εκδηλώσεις για τον Απόστολο Παύλο στην Κόρινθο

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Επιθυμώντας να σας ενημερώσουμε έγκυρα και έγκαιρα για τις εορταστικές εκδηλώσεις εις τιμήν και μνήμην του ιδρυτού της Εκκλησίας της Κορίνθου και πολιούχου μας Αποστόλου Παύλου ανακοινώνουμε τα κάτωθι...Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Καλαβρύτων: "Κατώτερο των περιστάσεων το ανακοινωθέν της ΔΙΣ για την κρίση"

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Ας με συγχωρήσουν οι εν Χριστώ Αδελφοί μου, οι οποίοι συγκροτούν το ιερό Σώμα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, το ανώτατο δηλ. Διοικητικό Όργανο της 'Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος για όσα ακολουθούν. Σε μια εποχή, όπου - με τα ασύνετα καμώματα του αποκαθηλωθέντος πιά τέως Υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίου - η εθνική μας κυριαρχία έχει υποθηκευθή η οικονομία της Χώρας έχει καταρρεύσει και ο κόσμος με το σχήμα ' Αγανακτισμένοι Πολίτες" έχουν κατακλύσει την πλ. Συντάγματος, η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να ομιλήσει. Εξέδωσε το Ανακοινωθέν της 15ης Ιουνίου ε.έ.και μας παρήγγειλε να το προωθήσουμε στις Ενορίες για να αναγνωσθή κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας της Κυριακής 19ης Ιουνίου 2011Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Με λαμπρότητα εορτάστηκαν οι Άγιοι Πάντες στη ...

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η μνήμη των Αγίων Πάντων στην Ιερά Μητρόπολη Καστορίας και στον ομώνυμο Ιερό Ναό Αγίων Πάντων πόλεως Καστοριάς. Την Παραμονή της εορτής στα προπύλαια του Ιερού Ναού έγινε η υποδοχή του ιερού λειψάνου του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, το οποίο μετέφερε στην ακριτική Καστοριά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός. Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό, συγχοροστατούντος του Ποιμενάρχου της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας κ. Σεραφείμ. Ο Μητροπολίτης Καστορίας ευχαρίστησε τον συνεπίσκοπό του για την παρουσία του αλλά την ευλογία που μετέφερε στο λαό της Καστοριάς και του ζήτησε να αναλάβει τη διακονία του λόγου δίνοντας στους Καστοριανούς συμπολίτες του πλού...
Περισσότερα...
+Θα κλείσει τα σύνορα, αν επιδεινωθεί η σοβαρή οικονομική κρίση την οποία αντιμετωπίζει η χώρα του

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο προειδοποίησε ότι δεν θα διστάσει να “κλείσει τα σύνορα, αν επιδεινωθεί η σοβαρή οικονομική κρίση την οποία αντιμετωπίζει η χώρα του”. “Αν είναι η καταστροφή, τότε θα κλείσουμε τα σύνορα και θα σταματήσουμε τις εισαγωγές”, δήλωσε σε μια συνάντησή του με δημοσιογράφους που αναμεταδόθηκε από το ραδιόφωνο. “Ελπίζω ότι [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Οι Μύθοι του νερού στην Αργολίδα (μέρος 2)

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Συνέχεια από μέρος 1ο Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των αρχαίων έχει άμεση σχέση με το νερό, γιατί αποτελεί το στοιχείο που κατοικούν τα αρχέγονα μυστήρια. Το Άργος, όπως προαναφέρθηκε, έχει γνωρίσει την οργή του Ποσειδώνα και έχει γίνει πολυδίψιο. Όλες οι Δαναϊδες, που τα ονόματά τους θυμίζουν Νηρηίδες – Ωκεανίδες, είναι Νύμφες των πηγών. [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Οι Μύθοι του νερού στην Αργολίδα (μέρος 2)

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Συνέχεια από μέρος 1ο Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των αρχαίων έχει άμεση σχέση με το νερό, γιατί αποτελεί το στοιχείο που κατοικούν τα αρχέγονα μυστήρια. Το Άργος, όπως προαναφέρθηκε, έχει γνωρίσει την οργή του Ποσειδώνα και έχει γίνει πολυδίψιο. Όλες οι Δαναϊδες, που τα ονόματά τους θυμίζουν Νηρηίδες – Ωκεανίδες, είναι Νύμφες των πηγών. [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Άγιος Μεθόδιος επίσκοπος Πατάρων

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Αφιερωμένος παιδιόθεν στον Κύριο, ο άγιος Μεθόδιος κατέστη σκεύος εκλογής της θείας χάριτος και χειροτονήθηκε επίσκοπος Πατάρων —ή μάλλον Όλύμπου— της Λυκίας. Φημισμένος για την μεγάλη φιλοσοφική παιδεία του και τον ζήλο για την ευαγγελική αλήθεια, μετέβη από την Μίλητο στά Πάταρα για νά συμμετάσχει σε μία συζήτηση γύρω από τό δόγμα της Αναστάσεως. Από εκεί [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Καλημέρα!

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Καλημέρα!Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Άκουσον τους λόγους μου αγαθέ μου Υιέ (5)

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Πηγή: Σταχυολογήματα εκ του βιβλίου : “Έκφρασις μοναχικής εμπειρίας”, Έκδοσις της Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση χωρίς άδεια. Filed under: Γέρ. Εφραίμ Αμερικής, Γέρ. Ιωσήφ ΗσυχαστήςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Άκουσον τους λόγους μου αγαθέ μου Υιέ (5)

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Πηγή: Σταχυολογήματα εκ του βιβλίου : “Έκφρασις μοναχικής εμπειρίας”, Έκδοσις της Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση χωρίς άδεια. Filed under: Γέρ. Εφραίμ Αμερικής, Γέρ. Ιωσήφ ΗσυχαστήςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Άκουσον τους λόγους μου αγαθέ μου Υιέ (5)

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Πηγή: Σταχυολογήματα εκ του βιβλίου : “Έκφρασις μοναχικής εμπειρίας”, Έκδοσις της Ιεράς Μονής Φιλοθέου. Σημείωση: Δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση χωρίς άδεια. Filed under: Γέρ. Εφραίμ Αμερικής, Γέρ. Ιωσήφ ΗσυχαστήςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1322 και θείος του υπήρξε ο Νείλος Καβάσιλας, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Το πατρικό όνομα του Νικολάου ήταν Χαμαετός, κράτησε όμως το μητρικό του επώνυμο Καβάσιλας προφανώς λόγω της ισχυρής παρουσίας του θείου του. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη ρητορική, Θεολογία και φυσικές επιστήμες. Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας (20 Ιουνίου) Filed under: 06 Ιούνιος, [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1322 και θείος του υπήρξε ο Νείλος Καβάσιλας, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Το πατρικό όνομα του Νικολάου ήταν Χαμαετός, κράτησε όμως το μητρικό του επώνυμο Καβάσιλας προφανώς λόγω της ισχυρής παρουσίας του θείου του. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη ρητορική, Θεολογία και φυσικές επιστήμες. Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας (20 Ιουνίου) Filed under: 06 Ιούνιος, [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1322 και θείος του υπήρξε ο Νείλος Καβάσιλας, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Το πατρικό όνομα του Νικολάου ήταν Χαμαετός, κράτησε όμως το μητρικό του επώνυμο Καβάσιλας προφανώς λόγω της ισχυρής παρουσίας του θείου του. Σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη ρητορική, Θεολογία και φυσικές επιστήμες. Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας (20 Ιουνίου) Filed under: 06 Ιούνιος, [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ομολογία αμαρτιών (Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου)

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Ντρέπεσαι και κοκκινίζεις να ομολογήσεις τις αμαρτίες σου; Και αν ακόμα έπρεπε να τις ομολογείς μπροστά στους ανθρώπους και να εξευτελίζεσαι, ούτε τότε έπρεπε να ντρέπεσαι· διότι ντροπή και αισχύνη είναι το να αμαρτάνεις και όχι το να ομολογείς τις αμαρτίες σου. Τώρα όμως δεν είναι ανάγκη να είναι παρόντες και μάρτυρες κατά την ώρα της εξομολογήσεως. Η εξέταση και εξομολόγηση των αμαρτιών ας γίνει  μέσα στο νου- ας είναι το δικαστήριο χωρίς μάρτυρα- ας δει την εξομολόγηση σου μόνον ο Θεός, ο Θεός που δεν κατηγορεί για τις αμαρτίες, άλλα που τις συγχωρεί  όταν τις εξομολογούμαστε. Άλλ’ ακόμα και έτσι διστάζεις και υποχωρείς; Γνωρίζω και εγώ ότι δεν ανέχεται η συνείδηση την ενθύμηση των αμαρτιών μας. Διότι αν θυμηθούμε μόνον τις αμαρτίες μας η ψυχή μας αναπηδά όπως ακριβώς αναπηδ...
Περισσότερα...
+Περί θλίψης καί πόνου (mp3)

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

Π. Σάββας 2008-11-23_ΠΕΡΙ ΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ ΠΟΝΟΥ Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς23-11-08 (Συνάξεις  οἰκογενειῶν)Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).Περισσότερα...
Περισσότερα...
+Ηχητικό Αγιολόγιο 20 Ιουνίου

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 20 Ιουνίου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως) anavaseis.blogspot.comΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Ηχητικό Αγιολόγιο 20 Ιουνίου

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Ακούστε το βίο των Αγίων της Ορθοδοξίας που εορτάζουν σήμερα 20 Ιουνίου Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως) anavaseis.blogspot.comΠερισσότερα...
Περισσότερα...
+Πώς μπορεί ένας άνθρωπος με σαρκικό φρόνημα να γίνει πνευματικός άνθρωπος;

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Πώς μπορεί ένας άνθρωπος με σαρκικό φρόνημα να γίνει πνευματικός άνθρωπος; Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός να γίνει δίκαιος;Πώς μπορεί ένας άνθρωπος με σαρκικό φρόνημα να γίνει πνευματικός άνθρωπος; Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός να γίνει δίκαιος; Πώς μπορεί η χάρη του Θεού να εισέλθει σ’ έναν άνθρωπο και να αντικαταστήσει το σαρκικό φρόνημά του και τη σαρκική θέλησή του; Πώς μπορεί το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει την καρδιά ενός ανθρώπου; Πώς μπορεί το νερό να μεταβληθεί σε κρασί;». Γνωρίζουμε πως, όταν το Πνεύμα του Θεού κατήλθε επί των αποστόλων, αυτοί έγιναν διαφορετικοί άνθρωποι, καινοί, αναγεννημένοι άνθρωποι. Επίσης, μέσα από χιλιάδες παραδείγματα, γνωρίζουμε ότι άνθρωποι με σαρκικό βίο και πολιτεία μεταβλήθηκαν σε πνευματικούς, ανακαινισμένους ανθρώπους. Συνεπώς γνωρίζουμε ότι, όπως τό...
Περισσότερα...
+Πώς μπορεί ένας άνθρωπος με σαρκικό φρόνημα να γίνει πνευματικός άνθρωπος;

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Πώς μπορεί ένας άνθρωπος με σαρκικό φρόνημα να γίνει πνευματικός άνθρωπος; Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός να γίνει δίκαιος;Πώς μπορεί ένας άνθρωπος με σαρκικό φρόνημα να γίνει πνευματικός άνθρωπος; Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός να γίνει δίκαιος; Πώς μπορεί η χάρη του Θεού να εισέλθει σ’ έναν άνθρωπο και να αντικαταστήσει το σαρκικό φρόνημά του και τη σαρκική θέλησή του; Πώς μπορεί το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει την καρδιά ενός ανθρώπου; Πώς μπορεί το νερό να μεταβληθεί σε κρασί;».Γνωρίζουμε πως, όταν το Πνεύμα του Θεού κατήλθε επί των αποστόλων, αυτοί έγιναν διαφορετικοί άνθρωποι, καινοί, αναγεννημένοι άνθρωποι. Επίσης, μέσα από χιλιάδες παραδείγματα, γνωρίζουμε ότι άνθρωποι με σαρκικό βίο και πολιτεία μεταβλήθηκαν σε πνευματικούς, ανακαινισμένους ανθρώπους. Συνεπώς γνωρίζουμε ότι, όπως τότε έ...
Περισσότερα...
+20 Ιουνίου Συναξαριστής. Μεθοδίου Ιερομ., Νικολάου Καβάσιλα, Καλλίστου Πατριάρχου, Των Δύο Ασκητών, Αθανασίου Οσίου, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Οδηγήτριας,Κατάθεσις ἱερῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀνδρέου, Θωμᾶ καὶ Λουκᾶ, τοῦ Μάρτυρος Λαζάρου κ

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Ὁ Ἅγιος Μεθόδιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος ὈλύμπουΕἶναι ἄγνωστο ἀπὸ ποῦ καταγόταν ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Μεθόδιος, ὁ ὁποῖος ἄθλησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Ὑπῆρξε κατ’ ἀρχὰς μὲν Ἐπίσκοπος τοῦ ἐν Λυκίᾳ Ὀλύμπου, ἔπειτα δὲ Ἐπίσκοπος Τύρου (τῆς Φοινίκης), κατ’ ἄλους δὲ Ἐπίσκοπος Φιλίππων τῆς Μακεδονίας.Τὸ ἀναφερόμενο ὅτι διετέλεσε Ἐπίσκοπος Πατάρων εἶναι ἀναληθές, προελθὸν ἐκ τοῦ περὶ Ἀναστάσεως διαλόγου του, ὁ ὁποῖος ἔλαβε χώρα στὰ Πάταρα. Διαπρεπὴς ἀρχιερεὺς καὶ πλατωνικὸς φιλόσοφος, διακρινόταν γιὰ τὴν ἐμμονή του στὴν πίστη καὶ τὴν παράδοση καὶ κατατάσσεται στοὺς κορυφαίους θεολόγους τῆς ἐποχῆς του, ἀγωνισθεὶς σφοδρῶς κατὰ τοῦ Ὠριγένους καὶ τῶν ὀπαδῶν αὐτοῦ.Κατὰ τὸν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν κηρυχθέντα διωγμό, συνελήφθη καὶ ὑπέστη μαρτυρικὸ...
Περισσότερα...
+20 Ιουνίου Συναξαριστής. Μεθοδίου Ιερομ., Νικολάου Καβάσιλα, Καλλίστου Πατριάρχου, Των Δύο Ασκητών, Αθανασίου Οσίου, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Οδηγήτριας,Κατάθεσις ἱερῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀνδρέου, Θωμᾶ καὶ Λουκᾶ, τοῦ Μάρτυρος Λαζάρου κ

Δευτέρα, 20 Ιούνιος 2011

News image
Ὁ Ἅγιος Μεθόδιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος ὈλύμπουΕἶναι ἄγνωστο ἀπὸ ποῦ καταγόταν ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Μεθόδιος, ὁ ὁποῖος ἄθλησε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Ὑπῆρξε κατ’ ἀρχὰς μὲν Ἐπίσκοπος τοῦ ἐν Λυκίᾳ Ὀλύμπου, ἔπειτα δὲ Ἐπίσκοπος Τύρου (τῆς Φοινίκης), κατ’ ἄλους δὲ Ἐπίσκοπος Φιλίππων τῆς Μακεδονίας.Τὸ ἀναφερόμενο ὅτι διετέλεσε Ἐπίσκοπος Πατάρων εἶναι ἀναληθές, προελθὸν ἐκ τοῦ περὶ Ἀναστάσεως διαλόγου του, ὁ ὁποῖος ἔλαβε χώρα στὰ Πάταρα. Διαπρεπὴς ἀρχιερεὺς καὶ πλατωνικὸς φιλόσοφος, διακρινόταν γιὰ τὴν ἐμμονή του στὴν πίστη καὶ τὴν παράδοση καὶ κατατάσσεται στοὺς κορυφαίους θεολόγους τῆς ἐποχῆς του, ἀγωνισθεὶς σφοδρῶς κατὰ τοῦ Ὠριγένους καὶ τῶν ὀπαδῶν αὐτοῦ.Κατὰ τὸν ἐπὶ Διοκλητιανοῦ ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν κηρυχθέντα διωγμό, συνελήφθη καὶ ὑπέστη μαρτυρικὸ...
Περισσότερα...
Προηγούμενο
Έπόμενο
20