GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Συναξάριο
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Εκδήλωση για τη γενοκτονία των Ποντίων (video)
Ιστορία
There are no translations available.

Μια συγκινητική εκδήλωση αφιερωμένη στη γενοκτονία των Ποντίων πραγματοποιήθηκε από τον Σύλλογο ποντίων Δωδεκανήσου. Παρουσιάστηκαν ιστορικά στοιχεία από παλιά φιλμ, αποσπάσματα από ποντιακούς θρήνους, και στοιχεία από τον πολιτισμό των Ελλήνων του Πόντου. Δείτε όλη την Εκδήλωση.

Подробнее...
 
Η θεραπεία κατά του καπνίσματος και των ναρκωτικών
Πάθη
There are no translations available.

'Άρρωστε φίλε, το πρόβλημα σου δεν είναι μόνο το σωματικό αλλά πρωτίστως το ψυχικό και πνευματικό. Καθημερινά έρχεσαι σε μάχη με τη συνείδηση σου καταπατώντας τις εντολές της και επέκταση τις εντολές του Θεού που σε έπλασε καθαρό και άγιο ζητώντας σου να διατηρηθείς έτσι, και εσύ πέφτεις καθημερινά στις λάσπες.

Подробнее...
 
Από την ηλικία των 10 ετών δοκιμάζουν τσιγάρο τα Ελληνόπουλα!
Ειδήσεις
There are no translations available.

Όλο και περισσότεροι νέοι στην Ελλάδα ξεκινούν το κάπνισμα, ενώ υπάρχουν παιδιά που έχουν δοκιμάσει το τσιγάρο από την ηλικία των 10 ετών.

Σήμερα, ένας στους τρεις νέους καπνίζει, ενώ τα ποσοστά αυξάνονται σε σχέση με τους ενήλικες καπνιστές.

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών ο αριθμός των καπνιστών σε νεαρή ηλικία, είναι ιδιαίτερα υψηλός:

Подробнее...
 
Τα Ευρωπαϊκά έθνη στη μέγγενη
Απόψεις
There are no translations available.

Τα έθνη και οι λαοί άρχισαν να υποφέρουν οικονομικά

Μέρος του σχεδίου εγκαθίδρυσης του αντίχριστου είναι και αυτό, να φτάσουν δηλαδή στα όρια τους οι λαοί και από την οικονομική  πίεση έτσι ώστε να δεχθούν με ''ανακούφιση'' το νέου είδους χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα προτείνει επιστρέφοντας τα δικαιώματα που χάθηκαν από τις ''δημοκρατικές'' τους κυβερνήσεις.

Σήμερα ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία η Πορτογαλία αλλά και η Γαλλία προχωρούν σε αυστηρές περικοπές μισθών και η ζωή των πολιτών τους μπαίνει στην μέγγενη.

Подробнее...
 
Οδηγίες για τα τοξικά που απειλούν τη ζωή μας
Ειδήσεις
There are no translations available.

Οι έρευνες δείχνουν ότι χημικές ουσίες στην καθημερινή ζωή μας μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις σε όλα τα συστήματα του οργανισμού μας. Το πρόβλημα ξεκινάει από την ελλιπή ενημέρωση.

Προκαλούν μέχρι και ερμονικά προβλήματα στις εγκύους και στα αρσενικά  νεογνά τα οποία γιεννιούντε με θυλικά χαρακτηριστικά.

Ο χημικός και πρώην Διευθυντής έρευνας του ''Δημόκριτος'' δίνει χρήσιμες οδηγίες για την τοξική απειλή στη ζωή μας.

Подробнее...
 
Προς κατάργηση και ο θρησκευτικός όρκος;
Ειδήσεις
There are no translations available.

Το ενδεχόμενο να προχωρήσει σύντομα σε πλήρη κατάργηση του θρησκευτικού όρκου σε δικαστήρια και δημόσιες υπηρεσίες, έστω και εάν αυτός προβλέπεται προαιρετικά, φημολογείται ότι μελετά η κυβέρνηση.

Αφορμή αποτελεί η υπόθεση του δικηγόρου Θ. Αλεξανδρίδη ο οποίος αρνήθηκε να δώσει θρησκευτικό όρκο ως δικηγόρος και προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκαλώντας τον Φεβρουάριο του 2008 την καταδίκη της Ελλάδας για παραβίαση της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης.

Подробнее...
 
Η πνευματική αντιμετώπιση της ασθένειας
Λόγοι
There are no translations available.

Η προϋπόθεση για να ωφεληθεί ο άνθρωπος από την δοκιμασία της αρρώστιας του είναι να την αντιμετωπίσει πνευματικά. Τότε ευχαριστεί τον Θεό, ο οποίος σαν καλός πατέρας τον αξίωσε της παιδείας Του, ενθυμούμενος τον προφητικό λόγο: Ον αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγοί δε πάντα υιόν ον παραδέχεται. Ενθυμείται ακόμη τον λόγο του Αποστόλου «Τις εστιν υιός ον ου παιδεύει πατήρ», και αφήνεται στην πρόνοια του Θεού, του μοναδικού Ιατρού της ψυχής και του σώματος.

Ας δούμε αναλυτικότερα ποια είναι η πνευματική αντιμετώπιση της ασθενείας.

Подробнее...
 
Οι Έλληνες της λέσχης Bilderberg
Ειδήσεις
There are no translations available.

Στο ισπανικό ξενοδοχείο Dolce Sitges, νότια της Βαρκελώνης, θα Πραγματοποιηθεί η συνάντηση της Λέσχης Μπίλτερμπεργκ μεταξύ 3 και 6 Ιουνίου 2010.
Μεταξύ των συμμετεχόντων απο ελληνικής πλευράς Μπακογιάννη Ντόρα τέως πουργός Εξωτερικών, Αλογοσκούφης Γεώργιος Μέλος του Κοινοβουλίου, Αράπογλου Τάκης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Δαυίδ George A. Πρόεδρος Coca-Cola Ελληνικής Εταιρείας Εμφιαλώσεως Co (HBC) Α.Ε, Διαμαντοπούλου Αννα Υπουργός Παιδείας, Στουρνάρας Γιάννης Διευθυντής Ερευνών- Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ),

Подробнее...
 
Εμβόλιο κατά του καρκίνου του μαστού γεννάει ελπίδες
Ειδήσεις
There are no translations available.

Εμβολιασμός με το αντιγόνο Α' λακταλπουμίνη προκάλεσε συρρίκνωση των όγκων έως και στο μισό  και εμπόδισε τη δημιουργία καρκινικών όγκων σε τρωκτικά στα οποία σύμφωνα με τους μελετητές είχαν γενετική προδιάθεση για τη δημιουργία καρκίνου του μαστού.

Το πρώτο στο είδος του εμβόλιο είναι επαναστατικό γιατί καταστρέφει μόνο τα καρκινικά κύτταρα και όχι τους υγιείς ιστούς΄.

Подробнее...
 
Τα σκληρά μέτρα και τα χρυσά κουτάλια (video)
Ειδήσεις
There are no translations available.

Ενώ κόβονται χρήματα από μισθούς και συντάξεις, καθώς μετά βίας κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε δάνειο για τις ανάγκες των τριών επόμενων χρόνων, και ο πρωθυπουργός κάνει λόγω για ''πλιάτσικο'' του δημοσίου πλούτου από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, το υπουργείο πολιτισμού και η ευρωπαϊκή κοινότητα ''χαρίσαν'' κατα το παρελθόν 15.000.000 ευρώ σε οργάνωση, ίσως και παραπάνω αφού αυτό το ποσό διέθεσε το ''μη'' κερδοσκοπικό  σωματείο, για θεατρικές παραστάσεις... Ίσως να εννοεί τέτοιες περιπτώσεις ο πρωθυπουργός κάνοντας λόγω για πλιάτσικο.

Подробнее...
 
Еще статьи...
  • Η βλασφημία…
  • Βλαστοκύτταρα τράπεζες & εκκλησία
  • Όλα όσα συμβαίνουν, είναι θέλημα Θεού;
Первая 57 58 59 60 Следующая > Последняя >>

Страница 57 из 61