GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Tεκταινόμενα
Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος (24 Σεπτεμβρίου)
Ειδήσεις

Γεννήθηκε ἀπὸ εἰδωλολατρικὴ οἰκογένεια στὸ Ἰκόνιο. Μνηστεύθηκε μὲ κάποιο νέο, τὸ Θάμυρη, μὲ τὸν ὁποῖο ἔμελλε νὰ συζευχθεῖ.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἦλθε στὸ Ἰκόνιο ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ κήρυττε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ στὸ σπίτι ἐνὸς εὐσεβῆ ἄνδρα, τοῦ Ὀνησιφόρου, μετέπειτα ἀποστόλου († 7 Σεπτεμβρίου). Ἡ συνεχὴς προσέλευση στὸ θεῖο κήρυγμα προσείλκυσε τὴν προσοχὴ τῆς Θέκλας. Καὶ κάποια νύκτα, μέσα στὸ ἀκροαζόμενο πλῆθος ἦταν καὶ αὐτή.

Περισσότερα...
 
Κοιμήθηκε ο πρώην Μητροπολίτης Ρόδου
Ειδήσεις

Εκοιμήθη σε ηλικία 88 ετών ο πρώην Ρόδου Απόστολος. Η σωρός του τίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Ρόδου. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ρόδου θλίψει βαθυτάτῃ ἀγγέλει τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῦ ἐπὶ δεκαεξατίαν Ποιμενάρχου αὐτῆς ἀοιδίμου Μητροπολίτου πρώην Ρόδου κυροῦ Ἀποστόλου, ἐπισυμβᾶσαν σήμερον Τετάρτην 22αν Σεπτεμβρίου καί ὥραν 15.00 μ.μ.

Περισσότερα...
 
Σε ακινησία το Λιμενικό Σώμα
Ειδήσεις

Kαθηλωμένος ο στόλος σκαφών και πτητικών μέσων, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και...καυσίμων, μηδενικός έλεγχος των συνόρων - Οι συνεχείς περικοπές δαπανών παραλύουν την απο θαλάσσης ασφάλεις της χώρας.

Η σημερινή κατάσταση :

• 50% του στόλου περιπολικών σε ακινησία.
• Απο τα 3 μεγάλα περικολικά ανοιχτής θαλασσης (Saar 4) λειτουργεί μόνο το ένα.

Περισσότερα...
 
Ο αυνανισμός σαρώνει στην Ελλάδα
Ειδήσεις

Στην πιο πονηρή εποχή όπου οι αξίες, τα ιδανικά η και η ειρήνη κρέμονται σε τεντωμένο σκοινί...Σε μια περίοδο όπου τα προβλήματα αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και το χτένι σε γενικές γραμμές πλησιάζει τον κόμπο, η πλειοψηφία των Ελλήνων απολαμβάνει την ηδονή δια του αυνανισμού.

Τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας της Εταιρείας Μελέτης Ανθρώπινης Σεξουαλικότητας για το διαδικτυακό σεξ, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 1.600 άτομα (800 άνδρες και 800 γυναίκες) ηλικίας από 18 έως 65 ετών είναι άκρως αποκαλυπτικά.

Περισσότερα...
 
Από την Σιμωνόπετρα στη Γαλλία
Ειδήσεις

Πρόκειται για την περίπτωση του πατέρα Σεραφίμ ο οποίος ήταν Γάλλος Ορθόδοξος μοναχός στο μοναστήρι της Σιμωνόπετρας του Αγίου Όρους.

Μετά από πολλά χρόνια μοναχικής ζωής επέλεξε να απομονωθεί και να συνεχίσει την ασκητική του ζωή στο νησί Πουρκερόλ της Γαλίας.

Με τον βίο του ασχολήθηκε με εκτενές ρεπορτάζ ένα μεγάλο κανάλι της Γαλλίας το TF1.

Δείτε το βίντεο της Γαλικής τηλεόρασης.

Περισσότερα...
 
«Απόβαση» Μεντβέντεφ στη Λευκωσία με 400 επιχειρηματίες
Ειδήσεις

Από τουλάχιστον 400 επιχειρηματίες θα συνοδεύεται κατά τη διήμερη επίσκεψή του στην Κύπρο στις 7 και 8 Οκτωβρίου ο Ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ (φωτογραφία αρχείου), σύμφωνα με την εφημερίδα “Χαραυγή”.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρης Χριστόφιας, και ο ένοικος του Κρεμλίνου θα απευθυνθούν στο Κυπρο-ρωσικό επιχειρηματικό Φόρουμ και αναμένεται να υπογράψουν διψήφιο αριθμό συμφωνιών,

Περισσότερα...
 
Βόμβα μεγατόνων απειλεί το πολιτικό σύστημα
Ειδήσεις

4 ΕΛΛΗΝΕΣ «ΝΤΙ ΠΙΕΤΡΟ» ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

Εμπλέκονται 30 υψηλόβαθμοι κρατικοί υπάλληλοι που παραμένουν στις θέσεις τους με όλες τις κυβερνήσεις, έχουν διασυνδέσεις με 15 ανώτατα στελέχη πολυεθνικών που ελέγχουν όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα και κατευθύνουν τις αποφάσεις των υπουργών.

Τέσσερις Έλληνες «Ντι Πιέτρο» - ανώτατοι Εισαγγελείς με κάθε μυστικότητα συλλέγουν στοιχεία και ερευνούν τα πάντα για περίπου 30 άτομα, υψηλόβαθμους κρατικούς υπαλλήλους, οι οποίοι κατέχουν καίρια πόστα του κρατικού μηχανισμού.

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
  • Οι Τούρκοι θέλουν Μιναρέδες στην Ευρώπη
  • Ανεβλήθη η επίσκεψη των 250 ''Άγιοσοφιτών'' στην Κωνσταντινούπολη
  • Καταφύγιο εγκληματιών τα Κατεχόμενα (video)
  • Ο επίσκοπος Θεοδόσιος για την ασφάλεια των Σέρβων
  • Επιστήμονες ζητούν την απαγόρευση του Voltaren
  • Αθλοι Γκρίζων Λύκων (video)
  • Σε ξένα ινστιτούτα το αμυντικό δόγμα και η εξωτερική πολιτική της χώρας
  • Ὁ Ἅγιος Κορνήλιος ὁ Ἱερομάρτυρας (13 Σεπτεμβρίου)
  • Ιερόσυλοι έκλεψαν τάματα 100χιλ. ευρώ
  • Ἡ Ὁσία Θεοδώρα ἡ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ (11 Σεπτεμβρίου)
Έναρξη Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 6 από 25