GreekRussian (CIS)
Επιστολές Πάυλου - Α' Προς Κορινθίους (Κεφαλαιον 13)
There are no translations available.

Τὸ μεγαλύτερο χάρισμα εἶναι ἡ ἀγάπη

1 Ἐὰν μιλῶ τὰς γλώσσας τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, ἔγινα χαλκὸς ποὺ δίνει ἤχους ἢ κύμβαλον ποὺ βγάζει κρότους.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω χάρισμα προφητείας καὶ γνωρίζω ὅλα τὰ μυστήρια καὶ ὅλην τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω ὅλην τὴν πίστιν, ὥστε νὰ μεταθέτω βουνά, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, δὲν εἶμαι τίποτε.

3 Καὶ ἐὰν μοιράσω σὲ ἐλεημοσύνες ὅλην μου τὴν περιουσίαν, καὶ ἐὰν παραδώσω τὸ σῶμά μου διὰ νὰ καῇ, ἀλλὰ δὲν ἔχω ἀγάπην, καμμίαν ὠφέλειαν δὲν ἔχω.

4 Ἡ ἀγάπη εἶναι μακρόθυμη, εἶναι γεμάτη ἀπὸ εὐμένειαν, ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι ζηλότυπη, ἡ ἀγάπη δὲν καυχᾶται, δὲν εἶναι ὑπερήφανη,

5 δὲν κάνει ἀσχήμιες, δὲν ζητεῖ τὸ συμφέρον της, δὲν ἐρεθίζεται, δὲν λογαριάζει τὸ κακόν,

6 δὲν χαίρει διὰ τὸ κακόν, ἀλλὰ συγχαίρει εἰς τὴν ἀλήθειαν,

7 ὅλα τὰ ἀνέχεται, ὅλα τὰ πιστεύει, ἐλπίζει γιὰ τὸ κάθε τι, ὑπομένει τὸ κάθε τι.

8 Ἡ ἀγάπη ποτὲ δὲν θὰ παύσῃ νὰ ὑπάρχῃ. Ἐὰν εἶναι προφητεῖαι, θὰ καταργηθοῦν· ἐὰν εἶναι γλῶσσαι, θὰ παύσουν· ἐὰν εἶναι γνῶσις, θὰ καταργηθῇ.

9 Διότι μερικὴν γνῶσιν ἔχομεν καὶ μερικὴν προφητείαν.

10 Ἀλλ’ ὅταν ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ μερικὸν θὰ καταργηθῇ.

11 Ὅταν ἤμουν νήπιον, ἐμιλοῦσα σὰν νήπιον, ἐσκεπτόμουν σὰν νήπιον, ἐσυλλογιζόμουν σὰν νήπιον. Ὅταν ἔγινα ἄνδρας, κατήργησα τοὺς νηπιακοὺς τρόπους.

12 Τώρα βλέπομεν σὰν σὲ καθρέφτη ἀμυδρῶς, τότε ὅμως θὰ βλέπωμεν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μερικῶς, ἀλλὰ τότε θὰ ἔχω πλήρη γνῶσιν, ὅπως εἶναι καὶ ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ.

13 Ὥστε αὐτὰ τὰ τρία μένουν: πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη· μεγαλύτερη ὅμως ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἡ ἀγάπη.

Το αρχαίο κείμενο

1 Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.

2 Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν, καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι.

3 Καὶ ἐὰν ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσωμαι, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι.

4 Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται,

5 οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,

6 οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·

7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.

8 Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει. εἴτε δὲ προφητεῖαι, καταργηθήσονται· εἴτε γλῶσσαι, παύσονται· εἴτε γνῶσις, καταργηθήσεται.

9 Ἐκ μέρους δὲ γινώσκομεν καὶ ἐκ μέρους προφητεύομεν·

10 ὅταν δὲ ἔλθῃ τὸ τέλειον, τότε τὸ ἐκ μέρους καταργηθήσεται.

11 Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

12 Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι᾿ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ μέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην.

13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη.

Подписаться на еженедельные новости:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Τρίτη
21
Δεκεμβρίου
Ανατ.: 07.49
Δύση: 17.01
Πανσέληνος
Ιουλιανής μάρτυρος και των συν αυτή 500 μαρτύρων, Θεμιστοκλέους μάρτυρος
1821
Νικηφόρος μάχη στο Βαρύπετρο Χανίων.
1824
Πολιτικοί και στρατιωτικοί συγκροτούν συνέλευση στο Μεσολόγγι, με αρχηγό τον Μαυροκορδάτο.
1825
Σφοδρός κανονιοβολισμός του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή πασά.
1828
Υπογράφεται το διάταγμα της ιδρύσεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Tεκταινόμενα
Απάντηση κυβερνητικού εκπρόσωπου στο κείμενο της Ι. Συνόδου "Προς το Λαό"
Ειδήσεις
There are no translations available.

ΒΙΤΑΛΗΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, σας άκουσα στην αποτίμηση που κάνατε για την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής. Μιλάτε για πρωτοβουλίες, μιλάτε ότι η Ελλάδα βρήκε φωνή. Όμως, φαίνεται ότι υπάρχει μια δυσπιστία σε όλα αυτά τα πράγματα και σας φέρνω ως παράδειγμα, ας πούμε, ότι αποκαλείστε «δύναμη κατοχής» από ένα κείμενο που διανεμήθηκε από τις εκκλησίες. Θέλω να σας ρωτήσω, το σχόλιό σας γι` αυτό το κείμενο και αν φοβάστε ότι είμαστε ενώπιον νέων λαοσυνάξεων πλέον.

ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ: Αυτό το «δύναμη κατοχής» δυστυχώς το χρησιμοποιούν πολλές δυνάμεις, οι οποίες προφανώς δεν αντιλαμβάνονται τη μεγάλη σοβαρότητα της κυβερνητικής προσπάθειας και τη μεγάλη σοβαρότητα της προσπάθειας του ελληνικού λαού. Αν αναφέρεστε - που αναφέρεστε νομίζω - σε ένα κείμενο που διανεμήθηκε ακριβώς από την Ιερά Σύνοδο, που ήταν εισήγηση συγκεκριμένων ιεραρχών...

ΒΙΤΑΛΗΣ: Αυτό…

ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ: Αυτό το κείμενο, φυσικά, έχει ελάχιστη σχέση με την πραγματικότητα.... Είναι πολύ σημαντικό το να έχουμε μια εκκλησία η οποία αντιλαμβάνεται τα μεγάλα προβλήματα. Αλλά, θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε όλοι και τις απαιτήσεις και τα προστάγματα των καιρών. Η πνευματική θωράκιση των Ελλήνων πολιτών, στο πλαίσιο της λειτουργίας της εκκλησίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό, όμως, που θα πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε, είναι ότι έχουμε μια Πολιτεία, έχουμε μια κυβέρνηση, έχουμε ένα λαό και μια κοινωνία πολύ ώριμη που αντιλαμβάνεται τα προβλήματα και τις παθογένειες πολλών δεκαετιών και ό,τι ταλανίζει την ελληνική κοινωνία και την οικονομία και βρίσκει στοχευμένες λύσεις, με συγκεκριμένες δράσεις, έτσι ώστε να βλέπουμε ορατά πλέον την έξοδο από την κρίση.

Подробнее...
 
Έρχεται νέο Mea Culpa
Ειδήσεις
There are no translations available.

Συνεκμετάλλευση με την Τουρκία του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου του Αιγαίου [ 9 τρις δολάρια...] ετοιμάζεται να σερβίρει ως έξοδο από την κρίση και για την αποπληρωμή του χρέους, η πολιτική ηγεσία της χώρας.

Σε διπλωματικούς κύκλους του Λονδίνου, συζητείται έντονα ότι οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Τουρκίας έχουν καταλήξει μέσα σε άκρα μυστικότητα στην απόφαση να φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν τα Χριστούγεννα για υπογραφή ένα προσύμφωνο προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο θα κληθεί να «μοιράσει» το Αιγαίο όχι μόνο με βάση τους κανόνες του διεθνούς Δικαίου, αλλά και με νέα νομολογία... Όπως επίσης και μια "ιστορική συμφωνία για την υπέρβαση επιτέλους της σύγκρουσης για το Αιγαίο" στην οποία θα προβλέπεται η συνεκμετάλλευσή του από τις δύο χώρες. Ίσως οι δυό λαοί κληθούν από τις κυβερνήσεις να γιορτάσουν κιόλας με χαβιάρι και σαμπάνια... Το γεγονός είναι ότι σβήνει έτσι μια μόνιμη εστία εντάσεων από το 1973 μεταξύ των δύο χωρών.

Подробнее...
 
Πυρά στο Μνημόνιο από την Ιεραρχία εν όψει διαχωρισμού Κράτους - Εκκλησίας
Ειδήσεις
There are no translations available.

Στην τελική ευθεία πριν ανοίξει το κεφάλαιο διαχωρισμού Εκκλησίας-Κράτους με ότι αυτό συνεπάγεται φαίνεται να βρίσκεται η .Ελλάδα.

Κύκλοι του Υπουργείου Εσωτερικών επιμένουν ότι ο φάκελος με τις αλλαγές είναι έτοιμος και οι κινήσεις γίνονται με χειρουργική ακρίβεια. Μάλιστα οι ίδιοι κύκλοι αναφέρουν ότι στο Υπουργείο Εσωτερικών έχει εγκατασταθεί η κ. Έφη Μίτωση η οποία είναι έμπιστη του κ. Ιερώνυμου και αποτελεί τον ουσιαστικό σύνδεσμο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο κ. Παπανδρέου ξεκαθάρισε ότι ήδη έχει αρχίσει ο διάλογος. Ο Αρχιεπίσκοπος στην Σύνοδο αναγκάστηκε να κάνει διάψευση αλλά έχει ο ίδιος τοποθετήσει την κ. Μίτωση στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη των πραγμάτων.

Αναπόφευκτα προκύπτει το ζήτημα της μισθοδοσίας των ιερέων από το κράτος.

Подробнее...
 
Αποκάλυψαν το βαφτιστήριο της Άγιας Σοφιάς οι Τούρκοι
Ειδήσεις
There are no translations available.

Αποκαλύφθηκε το Βαπτιστήριο της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, που έμεινε στο σκοτάδι από την εποχή της Άλωσης.

Η αποκάλυψη έγινε από τις τουρκικές αρχές μετά τις εργασίες αναπαλαίωσης που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες.

Η χτιστή κολυμπήθρα , που θεωρείται η μεγαλύτερη της εποχής του Βυζαντίου χτίστηκε τον 6ο αιώνα παράλληλα με της εργασίες της Αγίας Σοφίας και βρίσκεται σε σημείο ακριβώς δίπλα από τον ιερό ναό.

Πάνω από 500 χρόνια, λίγοι ήταν αυτοί που μιλούσαν και γνώριζαν την ύπαρξη του Βαπτιστηρίου.

Подробнее...
 
Συναυλία στον Αγιο Παντελεήμονα (video)
Ειδήσεις
There are no translations available.

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Καρόλου Παπούλια και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Ιερώνυμου, έγινε η συναυλία του Μεγάρου Μουσικής στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα Αρχανών.

Ο Αρχιεπίσκοπος τόνισε πως "η εκκλησία έχει αποστολή να ενώνει του ανθρώπους όπως και η μουσική" και πρόσθεσε πως "στην εποχή της παγκοσμιοποίησης η εκκλησία θα πρέπει να συμβάλει στην παραγωγή πολιτισμού".

Σε όλη την περιοχή υπήρχαν αυξημένα μέτρα ασφάλειας. Έξω από την εκκλησία, ομάδα φώναξε υβριστικά συνθήματα κατά του αρχιεπισκόπου και κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας. Παράλληλα προσπάθησαν να δημιουργήσουν επεισόδια μόλις τελείωσε την ομιλία του ο πρόεδρος του Μεγάρου Μουσικής, κ. Μάνος.

Σε αυτήν, έκανε λόγο "για μια εκδήλωση ενότητας, με στόχο της ανάδειξη της πνευματικής και πολιτιστικής δημιουργίας, με στόχο να προβληθεί ο λόγος,

Подробнее...
 
Ιράν: Αντιμέτωπος με την ποινή του θανάτου χριστιανός πάστορας
Ειδήσεις
There are no translations available.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράν επικύρωσε μία απόφαση κατώτερου δικαστηρίου, που αφορά υπόθεση ‘αποστασίας’ (από το Ισλάμ) εναντίον του χριστιανού πάστορα Youcef Nadarkhani. Ο Nadarkhani έχει καταδικαστεί σε θάνατο για την πίστη του στον Ιησού Χριστό.

Η οργάνωση Διεθνής Εκστρατεία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Подробнее...
 
Μαλαισία: Στρατόπεδα συγκέντρωσης για χριστιανούς που άφησαν το Ισλάμ
Ειδήσεις
There are no translations available.

Κουάλα Λουμπούρ, Μαλαισία – Το να είσαι χριστιανός και να ζεις σε ένα μουσουλμανικό κράτος μπορεί να σε φέρει σε μεγάλους κινδύνους και πολλές ταλαιπωρίες.

Το CBN News ταξίδεψε στη Μαλαισία - μια χώρα που παρουσιάζεται ως ένα κράτος - μοντέλο για την ισλαμική μετριοπάθεια, αλλά έχει πολλούς πρώην μουσουλμάνους που δηλώνουν ότι διώκονται, αφού πίστεψαν στον Χριστό.

Ένα δίωρο ταξίδι από την πρωτεύουσα της Κουάλα Λουμπούρ αποκάλυψε ένα απομονωμένο καταυλισμό όπου ορισμένοι χριστιανοί λένε ότι τους έχουν οδηγήσει για να γυρίσουν πίσω στο Ισλάμ.

Подробнее...
 
Первая Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 25