Follow @pistosgr

Βρίσκεστε εδώ:

Επιστολές Παύλου

 • Προς Φιληππήσιους επιστολή 4 (Προτροπαί - Εὐγνωμοσύνη τοῦ Παύλου διὰ τὴν καλωσύνην τῶν Φιλιππησίων - Χαιρετισμός)

  Προτροπαί

  1 Ὥστε ἀδελφοί μου, ἀγαπητοὶ καὶ ποθητοί, χαρά μου καὶ στεφάνι μου, ἔτσι νὰ στέκεσθε σταθεροὶ εἰς τὸν Κύριον, ἀγαπητοί.

  2 Παρακαλῶ τὴν Εὐωδίαν καὶ παρακαλῶ τὴν Συντύχην νὰ ἔχουν τὸ ἴδιο φρόνημα ἐν Κυρίῳ.

  3 Ναί, παρακαλῶ καὶ σέ, σύντροφε γνήσιε, νὰ τὰς βοηθήσῃς, διότι συναγωνίσθηκαν μαζί μου εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ εὐαγγελίου, μαζὶ καὶ μὲ τὸν Κλήμεντα καὶ τοὺς λοιποὺς συνεργάτας μου, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα εἶναι εἰς τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς.

  4 Χαίρετε ἐν Κυρίῳ, πάντοτε! Ἐπαναλαμβάνω, χαίρετε!

  5 Ἡ ἐπιείκειά σας ἂς γίνῃ γνωστὴ εἰς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ Κύριος εἶναι πλησίον.

  6 Μὴ μεριμνᾶτε γιὰ τίποτε, ἀλλὰ γιὰ κάθε τι ἂς γίνωνται γνωστὰ τὰ αἰτήματά σας εἰς τὸν Θεὸν διὰ προσευχῆς καὶ δεήσεως μὲ εὐχαριστίαν.

  7 Καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ποὺ ξεπερνᾶ κάθε σκέψιν, θὰ φρουρήσῃ τὶς καρδιές σας καὶ τὶς σκέψεις σας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

  8 Τέλος, ἀδελφοί, ὅσα εἶναι ἀληθινά, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἀγνά, ὅσα ἀγαπητά, ὅσα ἔχουν καλὴν φήμην, οἱαδήποτε ἀρετὴ ἢ οἱοσδήποτε ἔπαινος, αὐτὰ νὰ σκέπτεσθε.

  9 Αὐτὰ ποὺ ἐμάθατε καὶ παραλάβατε καὶ ἀκούσατε καὶ εἴδατε σ’ ἐμέ, αὐτὰ νὰ κάνετε καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης θὰ εἶναι μαζί σας.

  Εὐγνωμοσύνη τοῦ Παύλου διὰ τὴν καλωσύνην τῶν Φιλιππησίων

  10 Μεγάλην χαρὰν ἐν Κυρίῳ ἐδοκίμασα, διότι τώρα ἐπὶ τέλους ἄνθησε πάλιν τὸ ἐνδιαφέρον σας δι’ ἐμέ· καὶ προηγουμένως εἴχατε ἐνδιαφέρον, ἀλλὰ σᾶς ἔλειπε ἡ εὐκαιρία νὰ τὸ ἐκδηλώσετε.

  11 Δὲν ἐννοῶ ὅτι στεροῦμαι, διότι ἐγὼ ἔμαθα νὰ εἶμαι εὐχαριστημένος εἰς ὅ,τι ἔχω.

  12 Ξέρω νὰ ζῶ μὲ στέρησιν, ξέρω νὰ ζῶ καὶ μὲ ἀφθονίαν· εἰς κάθε περίστασιν καὶ εἰς ὅλας τὰς καταστάσεις ἔχω μάθει τὸ μυστικό, καὶ νὰ εἶμαι χορτασμένος καὶ νὰ πεινῶ, καὶ νὰ ἔχω ἀφθονίαν καὶ νὰ στεροῦμαι.

  13 Ὅλα ἔχω τὴν δύναμιν νὰ τὰ κάνω διὰ τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μὲ δυναμώνει.

  14 Ἀλλὰ καλὰ ἐκάνατε ποὺ ἐγίνατε συμμέτοχοι εἰς τὴν θλῖψίν μου.

  15 Ξέρετε καὶ σεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔργου τοῦ εὐαγγελίου, ὅταν ἔφυγα ἀπὸ τὴν Μακεδονίαν, καμμιὰ ἐκκλησία δὲν ἐπεκοινώνησε μαζί μου εἰς τὸ νὰ δίνῃ ὑλικὰ καὶ νὰ παίρνῃ πνευματικά, παρὰ μόνον ἐσεῖς,

  16 διότι καὶ εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, καὶ μιὰ καὶ δυὸ φορές, ἐστείλατε βοήθειαν διὰ τὰς ἀνάγκας μου.

  17 Ὄχι ὅτι ζητῶ τὸ δῶρον ἀλλὰ ζητῶ τὸ κέρδος, τὸ ὁποῖον προκύπτει ὅλο καὶ περισσότερον διὰ λογαριασμόν σας.

  18 Ἔχω ὅ,τι μοῦ χρειάζεται καὶ περισσότερον ἀκόμη· εἶμαι γεμᾶτος τώρα ποὺ ἔλαβα ἀπὸ τὸν Ἐπαφρόδιτον τὴν προσφοράν σας, ὀσμὴν εὐωδίας, θυσίαν εὐπρόσδεκτη, εὐάρεστη εἰς τὸν Θεόν.

  19 Ὁ δὲ Θεός μου θὰ καλύψῃ κάθε ἀνάγκην σας, σύμφωνα πρὸς τὸν ἔνδοξον πλοῦτόν του ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

  20 Εἰς δὲ τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα μας ἂς εἶναι ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

  Χαιρετισμός

  21 Χαιρετῆστε κάθε ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Σᾶς χαιρετοῦν οἱ ἀδελφοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι μαζί μου.

  22 Σᾶς χαιρετοῦν ὅλοι οἱ ἅγιοι, ἰδίως ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι μεταξὺ τῶν οἰκιακῶν τοῦ Καίσαρος.

  23 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ εἶναι μὲ ὅλους σας. Ἀμήν.

  Το αρχαίο κείμενο

  1 Ὥστε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ καὶ ἐπιπόθητοι, χαρὰ καὶ στέφανός μου, οὕτω στήκετε ἐν Κυρίῳ, ἀγαπητοί.

  2 Εὐοδίαν παρακαλῶ καὶ Συντύχην παρακαλῶ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν Κυρίῳ·

  3 ναὶ ἐρωτῶ καὶ σέ, Σύζυγε γνήσιε, συλλαμβάνου αὐταῖς, αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησάν μοι μετὰ καὶ Κλήμεντος καὶ τῶν λοιπῶν συνεργῶν μου, ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ ζωῆς.

  4 Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε.

  5 τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ Κύριος ἐγγύς.

  6 μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ' ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν,

  7 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

  8 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε·

  9 ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ' ὑμῶν.

  10 Ἐχάρην δὲ ἐν Κυρίῳ μεγάλως ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν· ἐφ' ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε ἠκαιρεῖσθε δέ.

  11 οὐχ ὅτι καθ' ὑστέρησιν λέγω· ἐγὼ γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμι αὐτάρκης εἶναι.

  12 οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι οἶδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσι μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι·

  13 πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ.

  14 πλὴν καλῶς ἐποιήσατε συγκοινωνήσαντές μου τῇ θλίψει.

  15 οἴδατε δὲ καὶ ὑμεῖς, Φιλιππήσιοι, ὅτι ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου, ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας, οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήψεως εἰ μὴ ὑμεῖς μόνοι,

  16 ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε.

  17 οὐχ ὅτι ἐπιζητῶ τὸ δόμα, ἀλλ' ἐπιζητῶ τὸν καρπὸν τὸν πλεονάζοντα εἰς λόγον ὑμῶν.

  18 ἀπέχω δὲ πάντα καὶ περισσεύω· πεπλήρωμαι δεξάμενος παρὰ Ἐπαφροδίτου τὰ παρ' ὑμῶν, ὀσμὴν εὐωδίας, θυσίαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ.

  19 ὁ δὲ Θεός μου πληρώσει πᾶσαν χρείαν ὑμῶν κατὰ τὸν πλοῦτον αὐτοῦ ἐν δόξῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

  20 Τῷ δὲ Θεῷ καὶ πατρὶ ἡμῶν ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

  21 Ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί.

  22 ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι, μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας.

  23 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν· ἀμήν.

  Προς Κολασσαείς επιστολή 1 (Χαιρετισμός - Εὐχαριστία καὶ προσευχή - Τὸ πρόσωπον καὶ τὸ ἔργον τοῦ Χριστοῦ - Ἡ συμμετοχὴ τοῦ Παύλου εἰς τὸ ἔργον τοῦ Χριστοῦ)


Δημοφιλη αρθρα

Λογοι