Follow @pistosgr

Βρίσκεστε εδώ:

Επιστολές Πέτρου

 • Α καθολική επιστολή Πέτρου 1 (Χαιρετισμός - Ὁ χριστιανικὸς χαρακτήρ)

  Χαιρετισμός

  1 Ὁ Πέτρος, ἀπόστολος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πρὸς τοὺς κατοικοῦντας προσωρινῶς μεταξὺ τῆς Διασπορᾶς τοῦ Πόντου, τῆς Γαλατίας, τῆς Καππαδοκίας, τῆς Ἀσίας καὶ Βιθυνίας,

  2 οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐκλεγῆ σὐμφωνα πρὸς τὴν πρόγνωσιν τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ ἁγιασθῆ ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, διὰ νὰ ὑπακούσουν εἰς τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ ραντισθοῦν μὲ τὸ αἷμά του· χάρις καὶ εἰρήνη νὰ αὐξηθοῦν μεταξύ σας.

  3 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ Πατέρας τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸ μεγάλο του ἔλεος μᾶς ἀναγέννησε, διὰ τῆς ἀναστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τοὺς νεκρούς, εἰς μίαν ζωντανὴ ἐλπίδα,

  4 εἰς μίαν κληρονομίαν ἄφθαρτη, ἀμόλυντη καὶ ἀμάραντη, ποὺ εἶναι φυλαγμένη εἰς τοὺς οὐρανοὺς γιὰ σᾶς,

  5 οἱ ὁποῖοι διὰ τῆς πίστεώς σας φρουρεῖσθε μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν σωτηρίαν, ἡ ὁποία εἶναι ἔτοιμη νὰ φανερωθῇ κατὰ τὸν ἔσχατον καιρόν.

  6 Νὰ αἰσθάνεστε μεγάλην χαρὰν δι’ αὐτά, καὶ ἂν ἀκόμη παραστῇ ἀνάγκη νὰ λυπηθῆτε τώρα ὀλίγον μὲ διάφορες δοκιμασίες,

  7 ὥστε ἠ γνησιότης τῆς πίστεώς σας, ποὺ εἶναι πολυτιμότερη ἀπὸ τὸ χρυσάφι, τὸ ὁποῖον, ἂν καὶ εἶναι φθαρτόν,δοκιμάζεται μὲ τὴν φωτιά, νὰ ἀποδειχθῇ ἀξία ἐπαίνου καὶ τιμῆς καὶ δόξης,

  8 ὅταν ἀποκαλυφθῇ ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τὸν ὁποῖον ἀγαπᾶτε, ἂν καὶ δὲν τὸν ἔχετε ἰδῆ, καί, πιστεύοντες εἰς αὐτὸν τώρα χωρὶς νὰ τὸν βλέπετε, αἰσθάνεσθε χαρὰν ἀνέκφραστην καὶ δοξασμένην,

  9 διότι ἀποκτᾶτε τὸ ἀποτέλεσμα τῆς πίστεώς σας, δηλαδὴ τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν σας.

  10 Διὰ τὴν σωτηρίαν αὐτὴν ἀνεζήτησαν ἐπιμελῶς καὶ ἐρεύνησαν οἱ προφῆται, οἱ ὁποῖοι ἐπροφήτευσαν διὰ τὴν χάριν, ἡ ὁποία θὰ σᾶς ἐδίδετο·

  11 ἐρευνοῦσαν νὰ μάθουν ποιὸς ἦτο ὁ χρόνος ἢ ποῖαι αἱ περιστάσεις ποὺ ἐφανέρωσε τὸ Πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἦτο μέσα τους, ὅταν προέλεγε τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰς δόξας ποὺ θὰ ἀκολουθοῦσαν.

  12 Εἰς τοὺς ὁποίους ἀποκαλύφθηκε ὅτι δὲν ὑπηρετοῦσαν τὸν ἑαυτόν τους ἀλλὰ ἐσᾶς, προλέγοντες ὅσα σᾶς ἀνηγγέλθησαν τώρα ἀπὸ ἐκείνους ποὺ σᾶς ἐκήρυξαν τὸ χαρμόσυνον ἄγγελμα μὲ δύναμιν τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, τὸ ὁποῖον ἐστάλη ἀπὸ τὸν οὐρανόν, πράγματα εἰς τὰ ὁποῖα ἐπιθυμοῦν ἄγγελοι νὰ ἐμβαθύνουν.

  Ὁ χριστιανικὸς χαρακτήρ

  13 Διὰ τοῦτο νὰ περιζώσετε τὰς διάνοιάς σας, νὰ εἶσθε νηφάλιοι, νὰ θέσετε τὰς ἐλπίδας σας ἐξ ὁλοκλήρου εἰς τὴν χάριν, ἡ ὁποία θὰ σᾶς δοθῇ ὅταν ἀποκαλυφθῇ ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

  14 Σὰν ὑπάκοα παιδιά, νὰ μὴ συμμορφώνεσθε πρὸς τὰς ἐπιθυμίας ποὺ εἴχατε κατὰ τὸν παρελθόντα καιρὸν τῆς ἀγνοίας σας,

  15 ἀλλ’ ὅπως ἐκεῖνος ποὺ σᾶς ἐκάλεσε εἶναι ἅγιος, νὰ γίνετε καὶ σεῖς ἅγιοι σὲ κάθε συμπεριφοράν σας,

  16 διότι εἶναι γραμμένον, Νὰ γίνεσθε ἅγιοι, διότι ἐγὼ εἶναι ἅγιος.

  17 Καὶ ἐὰν φωνάζετε Πατέρα ἐκεῖνον ποὺ κρίνει, σύμφωνα μὲ τὸ ἔργον τοῦ καθενός, χωρὶς νὰ προσωποληπτῇ, ὀφείλετε νὰ ζήσετε μὲ φόβον τὸν χρόνον τῆς ἐδῶ ζωῆς σας,

  18 τώρα ποὺ ξέρετε ὅτι δὲν ἦτο κάτι φθαρτόν, σὰν τὸ ἀσῆμι ἢ τὸ χρυσάφι, ἐκεῖνο μὲ τὸ ὁποῖον ἐλευθερωθήκατε ἀπὸ τὸν μάταιον τρόπον ζωῆς, ποὺ ἐκληρονομήσατε ἀπὸ τοὺς πατέρας σας,

  19 ἀλλὰ τὸ πολύτιμον αἷμα τοῦ Χριστοῦ σὰν ἀμνοῦ χωρὶς μῶμον ἢ κηλῖδα,

  20 ὁ ὁποῖος εἶχε προορισθῆ πρὶν δημιουργηθῇ ὁ κόσμος, ἀλλὰ φανερώθηκε κατὰ τοὺς τελευταίους χρόνους γιὰ σᾶς.

  21 Δι’ αὐτοῦ πιστεύετε εἰς τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος τὸν ἀνέστησε ἀπὸ τοὺς νεκροὺς καὶ τοῦ ἔδωκε δόξαν, ὥστε ἡ πίστις σας καὶ ἡ ἐλπίδα σας νὰ στηρίζωνται εἰς τὸν Θεόν.

  22 Τώρα ποὺ ἔχετε καθαρίσει τὰς ψυχάς σας διὰ τῆς ὑπακοῆς εἰς τὴν ἀλήθειαν, διὰ τοῦ Πνεύματος, πρὸς μίαν εἰλικρινῆ ἀγάπην πρὸς τοὺς ἀδελφούς, ἀγαπῆστε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον μὲ ὅλην σας τὴν καρδιά,

  23 ἀφοῦ ἀναγεννηθήκατε ὄχι ἀπὸ σπόρον φθαρτὸν ἀλλ’ ἀπὸ ἄφθαρτον, διὰ τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ζωντανὸς καὶ αἰώνιος,

  24 διότι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι σὰν τὸ χορτάρι καὶ ὅλη ἡ δόξα τους σὰν τὸ ἄνθος τοῦ χορταριοῦ. Ἐξεράθηκε τὸ χορτάρι καὶ τὸ ἄνθος του ἔπεσε.

  25 Ὁ λόγος ὅμως τοῦ Κυρίου μένει αἰώνιος. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἐκηρύχθηκε σ’ ἐσᾶς.

  Το αρχαίο κείμενο

  1 Πέτρος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας καὶ Βιθυνίας,

  2 κατὰ πρόγνωσιν Θεοῦ πατρός, ἐν ἁγιασμῷ Πνεύματος, εἰς ὑπακοὴν καὶ ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη.

  3 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι' ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν,

  4 εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς,

  5 τοὺς ἐν δυνάμει Θεοῦ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ·

  6 ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε, ὀλίγον ἄρτι, εἰ δέον ἐστί, λυπηθέντες ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς,

  7 ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ τιμὴν καὶ δόξαν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ,

  8 ὃν οὐκ εἰδότες ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες, πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ,

  9 κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως ὑμῶν, σωτηρίαν ψυχῶν.

  10 περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηρεύνησαν προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες,

  11 ἐρευνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον καιρὸν ἐδήλου τὸ ἐν αὐτοῖς Πνεῦμα Χριστοῦ προμαρτυρόμενον τὰ εἰς Χριστὸν παθήματα καὶ τὰς μετὰ ταῦτα δόξας·

  12 οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς ἐν Πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ' οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι.

  13 Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας τῆς διανοίας ὑμῶν, νήφοντες, τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ,

  14 ὡς τέκνα ὑπακοῆς μὴ συσχηματιζόμενοι ταῖς πρότερον ἐν τῇ ἀγνοίᾳ ὑμῶν ἐπιθυμίαις,

  15 ἀλλὰ κατὰ τὸν καλέσαντα ὑμᾶς ἅγιον καὶ αὐτοὶ ἅγιοι ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ γενήθητε,

  16 διότι γέγραπται· ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι.

  17 καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπολήπτως κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ τὸν τῆς παροικίας ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε,

  18 εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς
  πατροπαραδότου,

  19 ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ,

  20 προεγνωσμένου μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθέντος δὲ ἐπ' ἐσχάτων τῶν χρόνων δι' ὑμᾶς

  21 τοὺς δι' αὐτοῦ πιστεύοντας εἰς Θεὸν τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα, ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς Θεόν.

  22 Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας διὰ Πνεύματος εἰς φιλαδελφίαν ἀνυπόκριτον, ἐκ καθαρᾶς καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς,

  23 ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς, ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος Θεοῦ καὶ μένοντος εἰς τὸν αἰῶνα·

  24 διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου· ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσε·

  25 τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. τοῦτο δέ ἐστι τὸ ῥῆμα τὸ εὐαγγελισθὲν εἰς ὑμᾶς.

  Α καθολική επιστολή Πέτρου 2 (Ὑποταγὴ εἰς τὴν πολιτικὴν ἐξουσίαν - Ἡ ἕννοια τῆς ὑπηρεσίας)


Δημοφιλη αρθρα

Λογοι