Βρίσκεστε εδώ:

Αρθρα

 • Ἡ σωτηρία καί τό Μυστήριο τοῦ Γάμου. Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

  Οἱ προϋποθέσεις τῆς σωτηρίας εἶναι οἱ ἴδιες γιά μοναχούς καί μή μοναχούς. Ὅταν ἀπέστελλε ὁ Κύριος τούς Ἁγίους Ἀποστόλους, γιά νά σώσουν τούς ἀνθρώπους τούς ἔδωσε δύο ἐντολές: α) νά βαπτίζουν τούς ἀνθρώπους καί β) νά τούς διδάσκουν νά τῆροῦν ΟΛΕΣ τίς ἐντολές. Μόνο ἔτσι μποροῦν νά σωθοῦν οἱ ἄνθρωποι: «Πορευθέντες οὖν μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη͵ βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος͵ διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν». Νέκρωση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου φωτισμός καί θέωση. «Ἡ μοναχικὴ ζωὴ εἶναι ἀποστολικὴ καὶ εὐαγγελικ...

 • Το Μυστήριο του Ιερού Εύχελαίου

  α. Το νόημα και ή σύσταση του Μυστηρίου Ή σύσταση του ιερού αυτού Μυστηρίου στηρίζεται στην εξουσία πού έδωσε ό Χριστός σ...

 • Η Θεία Λειτουργία

  Το Μυστήριο των Μυστηρίων Η Θεία Ευχαριστία δεν είναι απλώς ένα από τα επτά μυστήρια της Εκκλησίας μας, αλλά είναι το κατ΄ &...

 • Το Μυστήριο του Γάμου

  α. Το νόημα και ή σύσταση του Μυστηρίου Γάμος είναι ή τελετή της νόμιμης ενώσεως του άνδρα με τη γυναίκα. Είναι ένας θεσμός π&...

 • Το Μυστήριο της Ίερωσύνης

  α. Το νόημα του Μυστηρίου Ό Κύριος αμέσως μετά την έναρξη του έργου Του, εκλέγει και τους «έργάτας του αμπελώνος» (Ματθ. κ'...

 • Το Μυστήριο της Μετανοίας - Εξομολογήσεως

  α. Το νόημα του Μυστηρίου Καθένας πού αποφασίζει να εξομολογηθεί, πρέπει προηγουμένως να έχει μετανοήσει. Δηλαδή να έχ...

 • 1
 • 2
 • Επόμενη
 • >>