GreekRussian (CIS)
Β Προς Κορινθίους Επιστολή 4 (Τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου - Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀποστόλου καὶ ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ - Προσωρινὴ θλῖψις καὶ αἰωνία δόξα)

Τὸ κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου

1 Διὰ τοῦτο, ἐπειδὴ ἔχομεν τὴν ὑπηρεσίαν αὐτὴν μὲ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, δὲν χάνομε τὸ θάρρος μας,

2 ἀλλ’ ἀπαρνηθήκαμε τὰς πράξεις ποὺ οἱ ἄνθρωποι κρύβουν ἀπὸ ντροπὴ καὶ δὲν φερόμεθα μὲ πανουργίαν οὔτε νοθεύομεν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλά, φανερώνοντες τὴν ἀλήθειαν, συσταίνομε τὸν ἑαυτόν μας πρὸς κάθε συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

3 Ἐὰν εἶναι σκεπασμένο τὸ εὐαγγέλιόν μας, εἶναι σκεπασμένο δι’ ἐκείνους ποὺ χάνονται.

4 Ὁ θεὸς τοῦ κόσμου τούτου ἐτύφλωσε τὸν νοῦν τῶν ἀπίστων, ὥστε νὰ μὴ ἰδοῦν τὸ φῶς τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι εἰκὼν τοῦ Θεοῦ.

5 Διότι δὲν κηρύσσομεν τὸν ἑαυτόν μας ἀλλὰ τὸν Χριστὸν Ἰησοῦν ὡς Κύριον, τοὺς δὲ ἑαυτούς μας δούλους σας πρὸς χάριν τοῦ Ἰησοῦ.

6 Διότι ὁ Θεὸς ποὺ εἶπε νὰ λάμψῃ φῶς ἀπὸ τὸ σκοτάδι, αὐτὸς ἔλαμψε μέσα μας, διὰ νὰ φέρῃ εἰς φῶς τὴν γνῶσιν τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ἀδυναμία τοῦ ἀποστόλου καὶ ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ

7 Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν αὐτὸν μέσα σὲ πήλινα σκεύη, διὰ νὰ φανῇ ὅτι τέτοια ὑπερβολικὴ δύναμις εἶναι τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν προέρχεται ἀπὸ μᾶς.

8 Πιεζόμεθα μὲ κάθε τρόπον, ἀλλὰ δὲν φθάνομεν σὲ ἀδιέξοδον, εὑρισκόμεθα σὲ ἀδυναμίαν ἀλλ’ ὄχι σὲ ἀπελπισίαν, διωκόμεθα ἀλλὰ δὲν ἐγκαταλειπόμεθα,

9 καταβαλλόμεθα ἀλλὰ δὲν χανόμεθα.

10 Πάντοτε φέρομεν εἰς τὸ σῶμά μας τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, διὰ νὰ φανερωθῇ καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ εἰς τὸ σῶμά μας.

11 Διότι ἐνῷ ζῶμεν παραδιδόμεθα πάντοτε εἰς θάνατον χάριν τοῦ Ἰησοῦ, διὰ νὰ φανερωθῇ καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ εἰς τὸ θνητόν μας σῶμα.

12 Ὥστε ὁ μὲν θάνατος συντελεῖται σ’ ἐμᾶς, ἀλλ’ ἡ ζωὴ σ’ ἐσᾶς.

13 Ἀλλ’ ἐπειδὴ ἔχομεν τὸ ἴδιο πνεῦμα τῆς πίστεως σύμφωνα πρὸς ὅ,τι εἶναι γραμμένον, Ἐπίστεψα καὶ διὰ τοῦτο ἐμίλησα, καὶ ἐμεῖς πιστεύομεν, διὰ τοῦτο καὶ μιλᾶμε,

14 διότι γνωρίζομεν ὅτι ἐκεῖνος ποὺ ἀνέστησε τὸν Κύριον Ἰησοῦν θὰ ἀναστήσῃ καὶ ἐμᾶς διὰ τοῦ Ἰησοῦ καὶ θὰ μᾶς στήσῃ μαζὶ μ’ ἐσᾶς ἐνώπιόν του.

15 Ὅλα γίνονται πρὸς χάριν σας, ὥστε καθὼς ἡ χάρις ἐπεκτείνεται εἰς περισσοτέρους, νὰ προκαλέσῃ πλουσίαν τὴν εὐχαριστίαν πρὸς δόξαν τοῦ Θεοῦ.

Προσωρινὴ θλῖψις καὶ αἰωνία δόξα

16 Διὰ τοῦτο δὲν χάνομεν τὸ θάρρος μας, ἀλλὰ ἂν καὶ ὁ ἐξωτερικός μας ἄνθρωπος φθείρεται, ὁ ἐσωτερικὸς ὅμως ἀνακαινίζεται μέρα μὲ τὴν ἡμέρα.

17 Διότι ἡ στιγμιαία ἐλαφρὴ θλῖψίς μας προετοιμάζει γιὰ μᾶς αἰώνιον βάρος δόξης, ποὺ ὑπερβαίνει κάθε μέτρον,

18 ἐπειδὴ τὸ βλέμμα μας προσηλώνεται ὄχι σ’ ἐκεῖνα ποὺ βλέπονται ἀλλὰ σ’ ἐκεῖνα ποὺ δὲν βλέπονται, διότι ἐκεῖνα ποὺ βλέπονται εἶναι πρόσκαιρα· ἐκεῖνα ποὺ δὲν βλέπονται, εἶναι αἰώνια.

Το αρχαίο κείμενο

1 Διὰ τοῦτο, ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην καθὼς ἠλεήθημεν, οὐκ ἐκκακοῦμεν,

2 ἀλλ' ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης, μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ μηδὲ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τῇ φανερώσει τῆς ἀληθείας συνιστῶντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

3 εἰ δὲ καὶ ἔστι κεκαλυμμένον τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν, ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις ἐστὶ κεκαλυμμένον,

4 ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσε τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ, ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ.

5 οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν, ἀλλὰ Χριστὸν Ἰησοῦν Κύριον, ἑαυτοὺς δὲ δούλους ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν.

6 ὅτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

7 Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν,

8 ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ' οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ' οὐκ ἐξαπορούμενοι,

9 διωκόμενοι ἀλλ' οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ' οὐκ ἀπολλύμενοι,

10 πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ.

11 ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν.

12 ὥστε ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν.

13 ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν,

14 εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν.

15 τὰ γὰρ πάντα δι' ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.

16 Διὸ οὐκ ἐκκακοῦμεν, ἀλλ' εἰ καὶ ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ' ὁ ἔσωθεν ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ.

17 τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸν τῆς θλίψεως ἡμῶν καθ' ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν αἰώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ἡμῖν,

18 μὴ σκοπούντων ἡμῶν τὰ βλεπόμενα, ἀλλὰ τὰ μὴ βλεπόμενα· τὰ γὰρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τὰ δὲ μὴ βλεπόμενα αἰώνια.

Β Προς Κορινθίους Επιστολή 5 (Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ κίνητρον καὶ δύναμις - Νέα ζωὴ ἐν Χριστῷ)

Κεντρικό μενού

Για εβδομαδιαία ενημέρωση με τα κυριότερα θέματα:

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πέμπτη
10
Φεβρουαρίου
Ανατ.: 07.32
Δύση: 17.53
Σελήνη
6 ημερών
Χαραλάμπους ιερομάρτυρος, Αναστασίου, Ενναθά μάρτυρος
1822
Τουρκικά τμήματα επιτίθεται κατά των επαναστατών στα χωριά Μέρωνα, Μοναστηράκι και Αμάρι.
1941
Βομβαρδισμός Θεσσαλονίκης και Πατρών από τους Ιταλούς.
1947
Υπογράφεται η συνθήκη των Παρισίων με την οποία παραχωρούνται στην Ελλάδα τα Δωδεκάνησα.
1951
Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα Κορέας καταλαμβάνει υψώματα νοτίως του ποταμού Χαν.
Συναξάριο
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Περὶ ἀοργησίας (Λόγος Όγδοος)
Λόγος Όγδοος

ΟΠΩΣ ΤΟ νερό, ποὺ χύνεται λίγο‐λίγο στὴν φωτιά, τὴν σβήνει τελείως, ἔτσι καὶ τὸ δάκρυ τοῦ ἀληθινοῦ πένθους σβήνει ὅλη τὴν φλόγα τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ἐξημμένης ὀργῆς.
Γι᾿ αὐτὸ καὶ τὰ ἐτοποθετήσαμε, στὴν σειρὰ τοῦ λόγου, τὸ ἕνα πρὶν καὶ τὸ ἄλλο μετά.

2. Ἀοργησία σημαίνει ἀκόρεστη ἐπιθυμία γιὰ ἀτιμία, ὅμοια μὲ τὴν ἀπέραντη ἐπιθυμία τῶν κενοδόξων γιὰ ἔπαινο. Ἀοργησία σημαίνει νίκη κατὰ τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, ποὺ φαίνεται μὲ τὴν ἀναισθησία ἀπέναντι στὶς ὕβρεις καὶ ποὺ ἀποκτᾶται μὲ ἀγώνας καὶ ἱδρώτας.

3. Πραότης σημαίνει νὰ παραμένη ἀκίνητη καὶ ἀτάραχη ἡ ψυχή, τόσο στὶς ἀτιμίες ὅσο καὶ στοὺς ἐπαίνους.

4. Ἡ ἀρχὴ τῆς ἀοργησίας εἶναι νὰ σιωποῦν τὰ χείλη, ἐνῷ ἡ καρδιὰ εὑρίσκεται σὲ ταραχή. Τὸ μέσον εἶναι νὰ σιωποῦν οἱ λογισμοί, ἐνῷ ἡ ψυχὴ εὑρίσκεται σὲ ὀλίγη ταραχή. Καὶ τὸ τέλος, νὰ ἐπικρατῆ στὴν θάλασσα τῆς ψυχῆς μόνιμη καὶ σταθερὰ γαλήνη, ὅσο καὶ ἂν φυσοῦν οἱ ἀκάθαρτοι ἄνεμοι.

5. Ὀργὴ σημαίνει νὰ διατηρῆς συνεχῶς μέσα σου κάποιο μίσος, νὰ ἐνθυμῆσαι δηλαδὴ τὸ κακὸ ποὺ σοῦ ἔγινε. Ὀργὴ σημαίνει νὰ ἐπιθυμῆς νὰ ἐκδικηθῆς αὐτὸν ποὺ σὲ παρώξυνε.

6. Ὀξυχολία σημαίνει ἔξαψις τῆς καρδιᾶς ποὺ γίνεται παρευθὺς καὶ διὰ μιᾶς. Πικρία σημαίνει μία ἐσωτερικὴ κίνησις ἐστερημένη ἀπὸ κάθε εὐχαρίστησι καὶ ἑδραιωμένη μέσα στὴν ψυχή.

7. Θυμὸς σημαίνει εὐμετάβλητη καὶ εὐέξαπτη συμπεριφορὰ καὶ ἀσχημοσύνη τῆς ψυχῆς.

8. Μόλις φανῆ τὸ φῶς, ὑποχωρεῖ τὸ σκότος. Ὁμοίως μόλις «μυρίση» ἡ ταπείνωσις, ἐξαφανίζεται κάθε πικρία καὶ θυμός. Μερικοὶ ἐνῷ εἶναι εὐμετάβλητοι στὴν συμπεριφορά τους ἐξ αἰτίας τοῦ θυμοῦ, ἐν τούτοις ἀμελοῦν νὰ φροντίσουν γιὰ τὴν θεραπεία τους. Καὶ δὲν ἀκούουν οἱ ταλαίπωροι αὐτὸν ποὺ εἶπε: «Ἡ ὁρμὴ τοῦ θυμοῦ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὴν πτώση» (Σοφ. Σειρὰχ α´ 22).

Περισσότερα...
 
Ερμηνεία του ''Κύριε ελέησον'' (Αγνώστου μοναχού)
Προσευχές
Συνοπτικά σχόλια 
 
Και αυτό το μικρό κείμενο, που πραγματεύεται με χαριτωμένη απλότητα για την μονολόγιστη ευχή, παραδίδεται από τους συλλέκτες των πατερικών κειμένων της Φιλοκαλίας ανωνύμως και μέσα από τις προθέσεις τους να γνωσθεί και να καλλιεργείται από τον λαόν του Θεού η γλυκύτατη νοερά προσευχή. Για να θεμελιώσει δε την αναγκαιότητα της εκζητήσεως του θείου ελέους, ο συντάκτης του μικρού αυτού δοκιμίου ανατρέχει στην εποχή των Αποστόλων, που παρέδωσαν την ευχή, συμφώνως και προς άλλους διδασκάλους της νοεράς προσευχής. Παρ' ότι περιέχει απόψεις κοινές πλέον, γύρω από την ευχή του Ιησού, όμως, στην απλότητα του, οικοδομεί, πείθει, κατανύσσει με την ιδιαίτερη χάρη του, οπότε και με αυτό επιτυγχάνεται ο σκοπός των εκδοτών της Φιλοκαλίας, ώστε να δικαιούται να ενσωματωθεί σ' αυτή.


Κείμενο

Το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», και συντομότερα «Κύριε ελέησον», από τον καιρό των Αποστόλων χαρίστηκε στους Χριστιανούς και ορίστηκε να το λένε ακατάπαυστα, όπως και το λένε. Τι σημαίνει όμως τούτο το «Κύριε ελέησον», είναι πολύ λίγοι σήμερα που το ξέρουν, κι έτσι φωνάζουν καθημερινά ανωφελώς, αλλοίμονο, και ματαίως το «Κύριε ελέησον», και το έλεος του Κυρίου δεν το λαβαίνουν γιατί δεν ξέρουν τι ζητούν. 
 
Γι' αυτό πρέπει να ξέρομε πως ο Υιός και Λόγος του Θεού, αφότου σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος και υπέμεινε τόσα πάθη και σταυρώθηκε και χύνοντας το πανάγιο αίμα Του εξαγόρασε τον άνθρωπο από τα χέρια του διαβόλου, από τότε έγινε Κύριος και εξουσιαστής της ανθρώπινης φύσεως. Και προτού βέβαια σαρκωθεί ήταν Κύριος όλων των κτισμάτων, ορατών και αοράτων, ως δημιουργός και ποιητής τους, όμως των ανθρώπων και των δαιμόνων που δε θέλησαν από μόνοι τους να τον έχουν Κύριο και εξουσιαστή τους, δεν ήταν και Αυτός Κύριος τους, ο Κύριος όλου του κόσμου. 
Περισσότερα...
 
600 δισ. ευρώ οι καταθέσεις Ελλήνων στην Ελβετία
Ειδήσεις

Και όμως, λεφτά υπάρχουν ή μήπως πρέπει να τα λέμε λεφτά; Λέτε αν μάθουμε ποιοί έχουν αυτές τις καταθέσεις, τα ονόματά τους να ταιριάξουν με τίποτε… μίζες;

Τρεις φορές περισσότερα χρήματα έχουν καταθέσει Έλληνες στην Ελβετία απ’ ότι στην ίδια τους τη χώρα, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Spiegel. Ούτε λίγο ούτε πολύ μιλάμε για καταθέσεις ύψους περίπου 600 δισ. ευρώ! Η ελληνική κυβέρνηση δε, είναι πεπεισμένη ότι μεγάλο μέρος αυτού του ποσού δεν έχει δηλωθεί στην εφορία.

Με τίτλο «Ελλάδα: επίθεση σε ελβετικούς λογαριασμούς», είναι το περιοδικό αναφέρεται στη συμφωνία του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου με την πρόεδρο της Ελβετίας για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με Έλληνες φοροφυγάδες.
Περισσότερα...
 
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας κοντά στο ποίμνιο του
Ιεραποστολή

Κατά τη διαρρεύσασα περίοδο της πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής στην Αίγυπτο, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Βʼ ευρέθη στο Κάιρο προκειμένου να ενισχύσει με κάθε τρόπο τους Έλληνες και Άραβες ορθοδόξους αδελφούς, που διαμένουν στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα.

Παρά τις δυσκολίες και τους κινδύνους της μετακινήσεως, τους αυστηρούς ελέγχους και την απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά την δύση του ηλίου, ο Μακαριώτατος, συνοδευόμενος από τον Θεοφ. Επίσκοπο Νιτρίας κ.Νικόδημο, Πατριαρχικό Επίτροπο Καΐρου, και τον Πανοσιολ. Αρχιμ.κ.Παντελεήμονα Αράθυμο, Διευθυντή του Ιδιαιτέρου Γραφείου Του, επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγ. Γεωργίου, συμπαρασταθείς στον Θεοφιλ.Ηγούμενο, Επίσκοπο Βαβυλώνος κ.Νήφωνα και τους πατέρες, τους Ιερούς Ναούς, τα ευαγή ιδρύματα και τους δοκιμαζόμενους πιστούς, οι οποίοι επέλεξαν να παραμείνουν στην χώρα.

Περισσότερα...
 
Έναρξη Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 177

.::Η εορτή του Αγίου Χαραλάμπους στο Ναύπλιο

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη του Ιερομάρτυρα Αγίου Χαραλάμπους στο Βυζαντινό μοναστήρι της Ζωοδόχου πηγής στην Αρια Ναυπλίου, όπου ένα από τα παρεκκλήσια του είναι αφιερωμένο στον Άγιο Χαράλαμπο. Μάλιστα από έρευνες των αρχαιολόγων έχει διαπιστωθεί πως το παρεκκλήσιο αυτό είναι το παλαιότερο  της μονής η οποία χτίσθηκε το 1149 μχ. Στον πανηγυρικό εσπερινό χοροστάτησε ο θεοφιλέστατος επίσκοπος Επιδαύρου κκ. Καλλίνικος παρουσία αρκετών ιερέων από την πόλη του Ναυπλίου και του Αργους.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::10.2.2011 - Τὸ μήνυμα τῆς ἡμέρας

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

«Κλίμαξ» Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου – Λόγος Δ΄ Περί ΥΠΑΚΟΗΣ: 3. Ὑπακοὴ εἶναι ἡ τελεία ἀπάρνησις τῆς ψυχῆς μας, ἡ ὁποῖα φανερώνεται καθαρὰ μὲ τὰ ἔργα τοῦ σώματος. Ἢ καὶ τὸ ἀντίθετο: Ὑπακοὴ εἶναι νέκρωσις τῶν μελῶν τοῦ σώματος, ἐνῶ ὁ νοῦς εἶναι ζωντανός. Ὑπακοὴ σημαίνει ἐνέργεια χωρὶς ἐξέταση, θάνατος ἐκούσιος, ζωὴ χωρὶς περιέργεια, ἀμεριμνία γιὰ κάθε σωματικὸ κίνδυνο, ἀμεριμνία γιὰ τὸ τὶ θὰ ἀπολογηθῆς στὸν Θεόν, νὰ μὴν φοβῆσαι τὸν θάνατο, νὰ ταξειδεύης στὴν θάλασσα χωρὶς κίνδυνο, νὰ ὁδοιπορῆς στὴν ξηρὰ ξέγνοιαστα σὰν νὰ κοιμᾶσαι.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Γιορτάζουμε σήμερα 10 Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Χαραλάμπους, ας πούμε λίγα λόγια: Ο Άγιος Χαράλαμπος ήταν Ιερέας στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας και έζησε επί αυτοκρατορίας του Σεπτιμίου Σεβήρου. Όταν το 198 μ.Χ. ο Σέβηρος διέταξε διωγμό κατά των Χριστιανών, ο έπαρχος της Μαγνησίας Λουκιανός, συνέλαβε τον Άγιο Χαράλαμπο και του ζήτησε να αλλάξει την πίστη του.  Ο Άγιος Χαράλαμπος, όμως, όχι μόνο δεν αλλαξοπίστησε, αλλά ένθερμα ομολόγησε στον έπαρχο την μεγάλη του πίστη στον Χριστό και δήλωσε με θάρρος ότι σε οποιοδήποτε βασανιστήριο και να υποβληθεί δεν πρόκειται να αρνηθεί τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συναξαριστής 10 Φεβρουαρίου: Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυρας

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυρας Κάθε τάξη και ηλικία και γένος έχουν να επιδείξουν πλήθος αγίων Μαρτύρων και Οσίων, που με το αίμα και με τα δάκρυά τους έγιναν λατρεία ζωντανή κι ευάρεστη στον Θεό. Πραγματώθηκε σ' αυτούς ο λόγος του Αποστόλου: "Παρακαλώ ουν υμάς, αδελφοί, δια των οικτιρμών του Θεού, παραστήσαι τα σώματα υμών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον τω Θεώ, την λογικήν λατρείαν υμών". ΟΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::… θεώρησε τον εαυτό σου μάρτυρα

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Εάν θέλεις να δώσεις κάτι σε αυτόν που έχει ανάγκη, δώσε το με όμορφο πρόσωπο, και με λόγια καλά να παρηγορείς την θλίψη του· και αν πράξεις έτσι, νικάει η ομορφιά του προσώπου σου, αυτό που δίνεις, στην καρδία του, περισσότερο την ανάγκη του σώματος του· την ημέρα που θα ανοίξεις το στόμα σου να κατηγορήσεις κάποιον, θεώρησε τον εαυτό σου νεκρό εκείνη την ημέρα, και όλα σου τα έργα μάταια, καιΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Στις 17 Φεβρουαρίου η τελική (;) βουλγαρική απόφαση για τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Aνακρούουν πρύμνα για άλλη μια φορά οι Bούλγαροι για τον αγωγό πετρελαίου Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη που σχεδιάστηκε να μεταφέρει το ρωσικό πετρέλαιο κατ’ευθείαν στο Αιγαίο και την ανοικτή θάλασσα χωρίς να χρειάζεται να περνάει από τα Στενά των Δαρδανελλίων: Η Μπετίνα Ζότεβα, εκπρόσωπος του βουλγαρικού υπουργείου Οικονομικών, ανέφερε ότι η υλοποίηση του σχεδίου κατασκευής του πετρελαιαγωγού [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::΄΄ΕΦΥΓΕ΄΄ Ο ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
   "Έφυγε" από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ Μιλτιάδης Έβερτ, όπως ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λοβέρδος, εκφράζοντας παράλληλα και τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του. Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Κώστας Μαρκόπουλος.     Θερμά συλλυπητήρια εξέφρασαν και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΚΚΕ, του ΛΑΟΣ, του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Τσούκαλης.     "Υπήρξε μία πολύ σημαντική προσωπικότητα της πολιτικής ζωής της χώρας και έβαλε τη σφραγίδα του στη μεταπολιτευτική πορεία της", επισήμανε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Βουλής, Φ. Πετσάλνικος. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για τον Σιωνισμό, τους Εβραίους, το Ισλάμ, το Τέμενος

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Διαβάστε και Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ, "Ο ομολογιακός χαρακτήρας του μαθήματος των Θρησκευτικών είναι αδιαπραγμάτευτος αρχή στο σημερινό συνταγματικό status"Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Συντάκτης: Δ.ΜΑΚΡΗΣΗ έμμεση επανάληψη από τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ της ρήσης του αρχαγγέλου Μιχαήλ «Στώμεν καλώς» και η εκ μέρους του διατύπωση της αλήθειας τρομοκράτησε όλους αυτούς τους αιμοσταγείς αλιγάτορες των λαών, που δρουν στις σκοτεινές στοές και τις μιαρές λέσχες, εξυπηρετώντας ως τυφλά όργανα το βδελυρό Σατάν. Ο γενναίος τούτος Ιεράρχης δεν μασάει τα λόγια του. Δεν λογαριάζει τις απειλές. Δεν σκιάζεται ούτε πτοείται από τις ύβρεις που εκτοξεύτηκαν εναντίον του. Δεν σιωπά, ούτε δειλιάζει αλλά ευθαρσώς αποκαλύπτει την αλήθεια για τον Σιωνισμό, το Ισλάμ, τον Πάπα και τον Οι...
Περισσότερα...
.::Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας (10-2-11).

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ».Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γι...
Περισσότερα...
.::Πρωτοπρ.Ἰωάννης Φωτόπουλος, Μέ τό «ἀρνίον» ἤ μέ τό «θηρίον» - Μέ τήν Ἀποκάλυψη τῆς Ἀληθείας ἤ τήν συγκάλυψή της;

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

πηγή: Ορθόδοξο Παρατηρητήριο Πατήστε το Fullscreen για να διαβάσετε καλύτερα το Scribdπ Ιωάννης Φωτόπουλος Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΛΗΣΤΩΝ!

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Ηρωίδες γιαγιάδες!!! Μετά τη νεωκόρα στη Θεσσαλία που συνεπλάκη με ληστή μέσα στον Ιερό Ναό και τον απέτρεψε να αδειάσε το παγκάρι χθες είχαμε κι άλλο  περιστατικό στη Βρετανία.Συνέβη στο Νορθάμπτον. Ηλικιωμένη 72 ετών που είδε μπροστά στα μάτια της να γίνεται ληστεία σε κοσμηματοπωλείο, αποφάσισε να δώσει ένα... μάθημα στους ληστές. Δείτε τα βίντεο. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αλβανική TV: “Οι Προκλήσεις του Έλληνα Προξένου”

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Οι δηλώσεις του Έλληνα προξένου στην εκδήλωσης της Ομόνοιας στην Κορυτσά ήταν το επίκεντρο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας. Ο υπουργός Εξωτερικών, Χατζηνάστο κάλεσε τον Έλληνα Πρέσβη στα Τίρανα, Νικόλαο Πάζιο, να δώσει  διευκρινήσεις για τις δηλώσεις του Έλληνα πρόξενου Θεόδωρου Οικονόμου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Εξωτερικών, ο Αλβανός ΥΠΕΞ [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τρία χρόνια ακόμη στο κρεββάτι ταλαιπωρούμενος από ασθένεια ή τρεις ώρες στην κόλαση

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Στην Ρωσική Σκήτη του Αγίου Ανδρέου των Καρυών, το λεγόμενο Σεράγιο, αρχές του 20ου αιώνος συνέβη το εξής γεγονός: Ένας Ρώσος μοναχός της Σκήτης αρρώστησε βαρειά και με δριμυτάτους πόνους στο κρεββάτι, παρακαλούσε τον Θεό να τον θεραπεύσει.Τότε παρουσιάσθηκε μπροστά του ένας άγγελος και του είπε:-Τι προτιμάς; Να μείνεις τρία χρόνια ακόμη σ’ αυτό το κρεββάτι ταλαιπωρούμενος από την ασθένειά σου ή να μείνεις τρεις ώρες στην κόλαση και μετά να γίνεις καλά;Ο άρρωστος αφού σκέφθηκε αρκετά, του είπε: «Προτιμώ για τρεις ώρες να πάω στην κόλαση».Ευρέθηκε λοιπόν μέσα σε τρομερά κολαστήρια, όπου οι αμετανόητοι αμαρτωλοί υπέφεραν τα πάνδεινα, χωρίς να μπορούν να ζητήσουν από κάπου βοήθεια. Μαζί τους εβασανίζετο και ο μοναχός αυτός, ο οποίος από την πρώτη στιγμή άρχισε να ζητά την θεία βοήθ...
Περισσότερα...
.::Ιωάννης Τάτσης. Θρησκειολογικό μάθημα Θρησκευτικών; Γιατί;

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Θρησκειολογικό μάθημα Θρησκευτικών; Γιατί; Γράφει ο Ιωάννης Τάτσης, Θεολόγος “We have to teach to the children all religions” (=Πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά όλες τις θρησκείες). Με αυτή την πρόταση η Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου περιέγραψε περιφραστικά τον προσανατολισμό που δίνεται στο μάθημα των Θρησκευτικών, καθώς οι αγγλόφωνοι ακροατές της ομιλίας της στο London School of Economics αδυνατούσαν να μεταφράσουν επαρκώς τον όρο «θρησκειολογία» που εκείνη ανέφερε στην ελληνική γλώσσα. Η υπουργική δήλωση είναι σαφής. Η περαιτέρω μάλιστα διευκρίνιση της Υπουργού ότι εκτός από την ορθόδοξη θρησκεία οι μαθητές θα διδάσκονται όλες τις θρησκείες ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μάθουν, να γνωρίζουν, να συγκρίνουν και εν τέλει να αποφασίσουν τι θέλουν για τη ζωή τους, δεν αφήνε...
Περισσότερα...
.::Απεβίωσε ο Μιλτιάδης Έβερτ

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 72 ετών, άφησε το απόγευμα της Τετάρτης από πολυοργανική ανεπάρκεια ο Μιλτιάδης Έβερτ, που νοσηλευόταν από τις 6 Ιανουαρίου, στη Μονάδα Εμφραγμάτων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. Εδώ και χρόνια αντιμετώπιζε, σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα. Την είδηση ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος εκφράζοντας παράλληλα και τα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΝΕΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Μία συνεδρία ανοιχτής ¨ανοιχτής στρογγυλής τράπεζας¨ με ανοιχτό διάλογο που διοργανώθηκε τις προάλες  από την Σχολή Τέχνης Γ. Ψαράκη, Αγ.Σοφίας 23 με σκοπό την επιμόρφωση και ενημέρωση του ειδικού , αλλά και του απλά ενδιαφερόμενου  κοινού της Θεσσαλονίκης. Ομιλητής και εισηγητής ο Χρίστος Μπακόλας ,εργάτης, ερευνητής και στοχαστής επί 20 και πλέον χρόνια, πάνω στον τομέα της Αγιογραφίας, Συντήρησης Έργων Τέχνης, Εκπαίδευσης , Πρακτικής Θεολογίας και Εικαστικών Εφαρμογών Εκκλησιαστικού περιεχομένου.Ο ανοιχτός διάλογος περιλάμβανε τις παρακάτω ενότητες: 1.Ο Φώτης Κόντογλου και η συμβολή του στο παρόν και το μέλλον της Εκκλησιαστικής Τέχνης. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο αγώνας για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων δεν έχει σχέση με τον αγώνα των μαύρων για τα ατομικά δικαιώματα

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Στις ΗΠΑ, το θέμα των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων και του ‘γάμου’ μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλλου βρίσκεται συνεχώς στην επικαιρότητα, ενώ συχνές είναι οι εντάσεις. Η πλευρά του ομοφυλοφιλικού λόμπι προσπαθώντας να επηρεάσει την κοινή γνώμη, χρησιμοποιεί - εκτός των άλλων – τους αγώνες που έγιναν για τα αστικά δικαιώματα (Civil Rights) των μαύρων, την περίοδο 1955 -1968, με κορυφαία μορφή τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και τους εξομοιώνει με τους αγώνες για τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων. Ο ίδιος ο Κίνγκ – ο οποίος ήταν χριστιανός κληρικός με το δόγμα των Βαπτιστών – δεν είχε εκφραστεί για το θέμα. Έτσι γύρω από το βάρος του ονόματος του Κίνγκ διεξάγονται σκληρές ‘μάχες’ για το ποια πλευρά θα υποστήριζε σήμερα – αν ζούσε - ο θρυλικός μαύρος ηγέτης, το όνομα του οποίου έχει τεράστια βαρύτητα ...
Περισσότερα...
.::ΞΕΝΩΝΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
 Μετά από Απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου που πάρθηκε σήμερα κατα τη  συνεδριαση της , η Εκκλησία της Ελλάδος προβαίνει στην έναρξη των εργασιών κατασκευής σε ιδιόκτητο οικόπεδο, επί της οδού Ηπείρου αρ. 25 όπισθεν του «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ» Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, πολυόροφης οικοδομής, η οποία θα λειτουργήσει ως «ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ» καρκινοπαθών συνανθρώπων μας με την ονομασία «ΘΕΟΞΕΝΙΑ». Το έργο θα κατασκευασθεί εξ ολοκλήρου με δαπάνες της Εκκλησίας της Ελλάδος και είναι προϋπολογισμού 1.800.000,00 ευρώ. Περισσότερα...Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Βατικανό: Οι Καθολικοί δεν μπορούν να ...

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Οι Καθολικοί δεν μπορούν να εξομολογούνται μέσω του iPhone, όπως δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Βατικανού, μετά την εμφάνιση στις ΗΠΑ μίας εφαρμογής για το smartphone με την ονομασία "Εξομολόγηση" (Confession). "Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το μυστήριο της μεταμέλειας απαιτεί απαραιτήτως μία σχέση προσωπικού διαλόγου μεταξύ αυτού που μετανοεί και του εξομολογητή του. Αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί από καμία εφαρμογή της πληροφορικής", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πατέρας Φεντερίκο Λομπάρντι, διευθυντής του γραφείου Τύπου του Βατικανού. "Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να μιλήσουμε για εξομολόγηση μέσω iPhone", υπογράμμισε ο Λομπάρντι. Η εφαρμογή "Εξομολόγηση" δημιουργήθηκε από τη μικρή εταιρεία Little iApps και πωλείται προς 1,99 δολάρια από το iTunes.  Για να οδηγήσει τους...
Περισσότερα...
.::Βατικανό: Οι Καθολικοί δεν μπορούν να ...

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Οι Καθολικοί δεν μπορούν να εξομολογούνται μέσω του iPhone, όπως δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του Βατικανού, μετά την εμφάνιση στις ΗΠΑ μίας εφαρμογής για το smartphone με την ονομασία "Εξομολόγηση" (Confession). "Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το μυστήριο της μεταμέλειας απαιτεί απαραιτήτως μία σχέση προσωπικού διαλόγου μεταξύ αυτού που μετανοεί και του εξομολογητή του. Αυτό δεν μπορεί να αντικατασταθεί από καμία εφαρμογή της πληροφορικής", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πατέρας Φεντερίκο Λομπάρντι, διευθυντής του γραφείου Τύπου του Βατικανού. "Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να μιλήσουμε για εξομολόγηση μέσω iPhone", υπογράμμισε ο Λομπάρντι. Η εφαρμογή "Εξομολόγηση" δημιουργήθηκε από τη μικρή εταιρεία Little iApps και πωλείται προς 1,99 δολάρια από το iTunes.  Για να οδηγήσει τους...
Περισσότερα...
.::Βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας της Κοζελτσχαν

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Τον περασμένο Ιούνιο μια θλιβερή είδηση τάραξε τους Ορθοδόξους της Φινλανδίας: η Θαυματουργική Εικόνα της Παναγίας της Κόζελτσχαν κλάπηκε την νύχτα από το Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου! Η Εικόνα αυτή σχετίζεται με τον Άγιο Ιωάννη της Κρονστάνδης. Στις αρχές του 20ου αιώνα, στην τότε ακόμη φινλανδική πόλη Βίπουρι, η μικρή κόρη μιας εύπορης ρωσσικής οικογένειας, η Άννα, αρρώστησε πολύ σοβαρά και οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν πια τίποτε. Τότε η μητέρα της έστειλε την μεγαλύτερη αδελφή της στην Πετρούπολη να καλέσει τον Άγιο Ιωάννη της Κρονστάνδης να έρθει στο σπίτι τους για να προσευχηθεί για την άρρωστη. Αυτή πήγε και συνάντησε τον π. Ιωάννη, αλλά εκείνος δεν ευκαιρούσε να έρθει. Έδωσε όμως στην κοπέλλα μια εικόνα της Παναγίας – δηλαδή αυτήν για την οποία γίνεται λόγος τώρα – και...
Περισσότερα...
.::Τρία χρόνια ακόμη στο κρεββάτι ταλαιπωρούμενος από ασθένεια ή τρεις ώρες στην κόλαση

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Στην Ρωσική Σκήτη του Αγίου Ανδρέου των Καρυών, το λεγόμενο Σεράγιο, αρχές του 20ου αιώνος συνέβη το εξής γεγονός: Ένας Ρώσος μοναχός της Σκήτης αρρώστησε βαρειά και με δριμυτάτους πόνους στο κρεββάτι, παρακαλούσε τον Θεό να τον θεραπεύσει. Τότε παρουσιάσθηκε μπροστά του ένας άγγελος και του είπε: -Τι προτιμάς; Να μείνεις τρία χρόνια ακόμη σ’ αυτό το κρεββάτι ταλαιπωρούμενος από την ασθένειάΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Έθνος και εθνική συνείδηση. Κωνσταντίνος Χολέβας

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Δύο ειδήσεις των τελευταίων ημερών έφεραν και πάλι στην επικαιρότητα την έννοια του έθνους και της εθνικής ταυτότητας. Η πρώτη είδηση έρχεται από τη διεθνή επικαιρότητα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Συντηρητικός Ντέϊβιντ Κάμερον, δήλωσε σε ομιλία του ότι απέτυχε η πολυπολιτισμικότητα. Τόνισε μάλιστα ότι η Βρετανία πρέπει να ενισχύσει την εθνική ταυτότητα και ότι οι μετανάστες πρέπει ναΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Άνθρωπος και Αριθμός: Πως διαμορφώνεται αυτή η σχέση με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την Κάρτα του Πολίτη;

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

σχόλιο ID-ont: Τι επιπτώσεις έχει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και η Κάρτα του Πολίτη στην ζωή μας, σε σχέση με τους αριθμούς ταυτοποίησης που χρησιμοποιούμε; Πως εξυπηρετούμαστε έως σήμερα και πως θα μας αντιμετωπίζει το Κράτος αύριο; Ας δούμε μερικές σκέψεις σχετικά με αυτό το θέμα: Απώτερη στρατηγική της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η αντικατάσταση όλων των έως σήμερα αριθμώνΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ιωάννης Τάτσης. Θρησκειολογικό μάθημα Θρησκευτικών; Γιατί;

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Θρησκειολογικό μάθημα Θρησκευτικών; Γιατί;   Γράφει ο Ιωάννης Τάτσης, Θεολόγος   “We have to teach to the children all religions” (=Πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά όλες τις θρησκείες). Με αυτή την πρόταση η Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου περιέγραψε περιφραστικά τον προσανατολισμό που δίνεται στο μάθημα των Θρησκευτικών, καθώς οι αγγλόφωνοι ακροατές της ομιλίας της στο LondonΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ερωτήσεις του λαού προς τους Αρχιερείς για την ...

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Καθημερινώς οι ευσεβείς χριστιανοί μας ενοχλούν και μας ερωτούν με αγωνία τι γίνεται με το θέμα της ηλεκτρονικής κάρτας του πολίτη. Σας μεταφέρω το τι ακριβώς ερωτήσεις δεχόμεθα καθημερινώς από το χριστεπώνυμο ποίμνιό μας, το οποίον μας κοιτά κατάματα αναμένοντας από εμάς απαντήσεις, τις οποίες δυστυχώς δεν έχω. Μας λέγουν, το θέμα της Κάρτας του Πολίτη, είναι μείζον θέμα. Ήδη ψηφίστηκε το φορολογικό Νομοσχέδιο, το οποίον αναφέρεται και στη λεγόμενη φοροκάρτα, η οποία το Νομοσχέδιο την αναφέρει ως προαιρετική. Όμως με το νέο χρόνο ο αρμόδιος Υπουργός δήλωσε ότι η φοροκάρτα θα ενσωματωθεί εις την Κάρτα του Πολίτη. Άρα η φοροκάρτα αυτόματα γίνεται υποχρεωτική. Έχουμε πλέον ένα ισχυρό στοιχείο στα χέρια μας δια το τι είναι η φοροκάρτα, αφού αναλύεται στο Νομοσχέδιο, τι καταγράφει, τι προσω...
Περισσότερα...
.::Ερωτήσεις του λαού προς τους Αρχιερείς για την ...

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Καθημερινώς οι ευσεβείς χριστιανοί μας ενοχλούν και μας ερωτούν με αγωνία τι γίνεται με το θέμα της ηλεκτρονικής κάρτας του πολίτη. Σας μεταφέρω το τι ακριβώς ερωτήσεις δεχόμεθα καθημερινώς από το χριστεπώνυμο ποίμνιό μας, το οποίον μας κοιτά κατάματα αναμένοντας από εμάς απαντήσεις, τις οποίες δυστυχώς δεν έχω. Μας λέγουν, το θέμα της Κάρτας του Πολίτη, είναι μείζον θέμα. Ήδη ψηφίστηκε το φορολογικό Νομοσχέδιο, το οποίον αναφέρεται και στη λεγόμενη φοροκάρτα, η οποία το Νομοσχέδιο την αναφέρει ως προαιρετική. Όμως με το νέο χρόνο ο αρμόδιος Υπουργός δήλωσε ότι η φοροκάρτα θα ενσωματωθεί εις την Κάρτα του Πολίτη. Άρα η φοροκάρτα αυτόματα γίνεται υποχρεωτική. Έχουμε πλέον ένα ισχυρό στοιχείο στα χέρια μας δια το τι είναι η φοροκάρτα, αφού αναλύεται στο Νομοσχέδιο, τι καταγράφει, τι προσω...
Περισσότερα...
.::Ἡ κενοδοξία καί ἡ καταπολέμησή της (Μικρός Εὐεργετινός). Ὁμιλία π. Σάββα Ἀγιορείτη.

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Π. Σάββας 2009-12-05.  Ευεργετινός Η άσκηση της Αρετής να γίνεται κρυφά. Τι είναι η Κενοδοξία , πως γεννιέται και πως νικιέται Για να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε την ομιλία σε mp3 πατήστε ΕΔΩ (δεξί κλίκ αποθήκευση ως, ή αποθήκευση δεσμού ως) hristospanagia3.blogspot.comΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Έλληνες Ευρωβουλευτές στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Το εσπέρας του Σαββάτου, 23ης Ιανουαρίου/ 5ης Φεβρουαρίου 2011, ομάς Ελλήνων Ευρωβουλευτών των: κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, κ. Μιλτιάδου Βαρβιτσιώτη, κ. Βασιλείου Οικονόμου, κ. Διονυσίας Αυγερινοπούλου και Μιχαήλ Τρεμοπούλου, ευρισκόμενοι εις το πλαίσιον επισκέψεως αυτών εις το κράτος του Ισραήλ, αφού προσεκύνησαν εις τον Πανάγιον Τάφον και τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, συνοδευόμενοι υπό του Πρέσβεως της Ελλάδος εις το Ισραήλ κ. Κυριάκου Λουκάκη, του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Αθανασίου και της κ. Ασπασίας Μίτση. Υποδεχόμενος τούτους εις το Πατριαρχείον ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ και καλωσορίζων τούτους, ανεφέρθη εις το εθνικοθρησκευτικόν έργον, το επιτελούμενον ...
Περισσότερα...
.::Έλληνες Ευρωβουλευτές στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Το εσπέρας του Σαββάτου, 23ης Ιανουαρίου/ 5ης Φεβρουαρίου 2011, ομάς Ελλήνων Ευρωβουλευτών των: κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, κ. Μιλτιάδου Βαρβιτσιώτη, κ. Βασιλείου Οικονόμου, κ. Διονυσίας Αυγερινοπούλου και Μιχαήλ Τρεμοπούλου, ευρισκόμενοι εις το πλαίσιον επισκέψεως αυτών εις το κράτος του Ισραήλ, αφού προσεκύνησαν εις τον Πανάγιον Τάφον και τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, συνοδευόμενοι υπό του Πρέσβεως της Ελλάδος εις το Ισραήλ κ. Κυριάκου Λουκάκη, του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Αθανασίου και της κ. Ασπασίας Μίτση. Υποδεχόμενος τούτους εις το Πατριαρχείον ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ και καλωσορίζων τούτους, ανεφέρθη εις το εθνικοθρησκευτικόν έργον, το επιτελούμενον ...
Περισσότερα...
.::Επίσκεψη Ελλήνων Ευρωβουλευτών στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Το εσπέρας του Σαββάτου, 23ης Ιανουαρίου/ 5ης Φεβρουαρίου 2011, ομάς Ελλήνων Ευρωβουλευτών των: κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, κ. Μιλτιάδου Βαρβιτσιώτη, κ. Βασιλείου Οικονόμου, κ. Διονυσίας Αυγερινοπούλου και Μιχαήλ Τρεμοπούλου, ευρισκόμενοι εις το πλαίσιον επισκέψεως αυτών εις το κράτος του Ισραήλ, αφού προσεκύνησαν εις τον Πανάγιον Τάφον και τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, συνοδευόμενοι υπό του Πρέσβεως της Ελλάδος εις το Ισραήλ κ. Κυριάκου Λουκάκη, του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Αθανασίου και της κ. Ασπασίας Μίτση.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συνάντηση Ιεροσολύμων Θεόφιλου με Παύλο Γερουλάνο

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Συνάντηση με τον Πατριάρχη Θεόφιλο Γ΄, ο οποίος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδας Ισραήλ και την ενίσχυση του τουριστικού ενδιαφέροντος των Ισραηλινών για τη χώρα μας είχε σήμερα ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συνάντηση Ιεροσολύμων Θεόφιλου με Παύλο Γερουλάνο

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Συνάντηση με τον Πατριάρχη Θεόφιλο Γ΄, ο οποίος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τη σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδας - Ισραήλ και την ενίσχυση του τουριστικού ενδιαφέροντος των Ισραηλινών για τη χώρα μας, είχε σήμερα ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλος Γερουλάνος.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Και τώρα η Μύκονος θέρετρο των …Πασάδων

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Θυμάστε που γράφαμε κάποτε για το σύνδρομο των Ιμίων ως  εθνικό ιδανικό και σταθερή συνισταμένη της εσωτερικής και εξωτερικής μας πολιτικής. Και για τον Μητσοτάκης που έλεγε ότι «σε δέκα χρόνια δεν θα θυμάται κανείς τίποτα», ούτε καν το1821. Και μέχρι τότε θα έχουμε καταφέρει τα Σκόπια να ονομάζονται «Μακεδονία» και η Μύκονος θα έχει [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ψήφισμα τῆς Συγκεντρώσεως Διαμαρτυρίας κατά τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη (6/2)

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ τῆςΣυγκεντρώσεως Διαμαρτυρίας κατά τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη Σήμερα Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011 καί ὥρα 12η μεσημβρινή, ἡμέρα μνήμης τοῦ Μεγάλου Πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας ἱεροῦ Φωτίου, δύο ὧρες μετά τή θεία Λειτουργία, τό Μυστήριο τοῦ θανάτου καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας συγκεντρωθήκαμε μπροστά στή Βουλή τῶνἙλλήνων πολίτες ἀπ’ ὅλη τήν ἙλλάδαΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::«Πολεμικό κλίμα» στην Υγεία

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Έντονοι διαξιφισμοί στη Βουλή γιατοπολυνομοσχέδιο για την υγεία. Σε σκηνικό μάχης παραπέμπει η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου για την Υγεία. το οποίο και αναμένεται να ψηφιστεί αργά το βράδυ της Τετάρτης. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την απόσυρση του πολυνομοσχεδίου, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα πρόχειρο, αναποτελεσματικό και υπό την καθοδήγηση της τρόικας νομοσχέδιο. Αντιδράσεις [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::''Δεν υπάρχει μετα-Πατερική θεολογία εν γένει'' (π.Νικόλαος Λουδοβίκος)

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
(...) Δεν υπάρχει τρόπος να αντιληφθεί ο τραυματισμένος και βεβαρυμμένος λόγιος που μετρά τη ζωή του με τις σπιθαμές του κοινού νού πως τα μεγάλα έργα διαβάζο...
Περισσότερα...
.::Επίσκεψη Διδυμοτείχου σε Πομακοχώρια

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Τα Πομακοχώρια Ρούσσα και Γονικό δίπλα στην Ελληνοβουλγαρική μεθόριο επισκέφθηκε ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Δαμασκηνός συνοδευόμενος από το Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Πρωτ/ρο π. Κωνσταντίνο Σουργουτσίδη. Στα πλαίσια αυτής της επισκέψεως ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε τον Τεκκέ της Ρούσσας Seyyid Ali Sultan που χτίστηκε το 1380 από τον Δερβίση Seyyid Ali  και που μέχρι σήμερα αποτελεί θρησκευτικό κέντρο των Μουσουλμάνων της περιοχής. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο Σεβασμιώτατος ξεναγήθηκε από τους υπευθύνους στους χώρους του Τεκκέ.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::π. Ἰωάννου Κ. Φωτοπούλου. Ἀπάντηση στίς ἀπορίες καί στίς συγκεχυμένες τοποθετήσεις τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη σχετικά μέ τήν ἐσχατολογική διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τή στάση τοῦ «ὄχλου τῶν θρησκευομένων ἀνθρώπων».

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

  Μέ τό «ἀρνίον» ἤ μέ τό «θηρίον»  Μέ τήν Ἀποκάλυψη τῆς Ἀληθείας ἤ τήν συγκάλυψή της;                Τοῦ π. Ἰωάννου Κ. Φωτοπούλου, ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς       Ἀπάντηση στίς ἀπορίες καί στίς συγκεχυμένες τοποθετήσεις τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη  σχετικά μέ τήν ἐσχατολογική διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Ἁγίων Πατέρων καί τή στάση τοῦ «ὄχλουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Παράδοση του δεύτερου εξομοιωτή για τα F-16C Block 52+

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Tην επίσημη παράδοση στην Πολεμική Αεροπορία του δεύτερου εξομοιωτή (ATD: Aircrew Training Device) για τα μαχητικά F-16 Block 52+ Advance ανακοίνωσε η αμερικανική L-3 Link Simulation & Training (L-3 Link).Ο εξομοιωτής που λειτουργεί στην αεροπορική βάση του Άραξου, έδρα της υπαγόμενης στην 116 Πτέρυγα Μάχης 335 Μοίρας που επιχειρεί τα μαχητικά F-16 Block 52+ Advanced, [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η γιορτή του πολιούχου του Ξυλοκάστρου Αγίου Βλασίου

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Με μεγάλη Εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορταστεί κι εφέτος στο Ξυλόκαστρο η μνήμη του Πολιούχου του ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ. Την Πέμπτη 10 - 2 - 2011 παραμονή της εορτής και ώρα 6.15 μ.μ.  θα τελεσθεί Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος  του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μαραθώνος κ.κ. ΜΕΛΙΤΩΝΟΣ, με την συμπροσευχή των προσκεκλημένων του Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ.κ. ΙΩΗΛ και Ζιχνών και Νευροκοπίου κ.κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ερώτηση βουλευτών του ΛΑΟΣ προς την Υπουργό Παιδείας για τις προθέσεις του Υπουργείου για το μάθημα των Θρησκευτικών

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
ΕΡΩΤΗΣΗΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΤΙΜΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Θέμα: Προθέσεις του Υπουργείου σας περί του μαθήματος των Θρησκευτικών Σε πρόσφατη ομιλία σας στο London School of Economics δηλώσατε πως προτίθεστε να προβείτε σε αλλαγές στο μάθημα των Θρησκευτικών, οι οποίες ουσιαστικά μεταλλάσουν την υλη του από θέματα ορθοδόξου χριστιανικής ομολογίας και ηθικής, σε θρησκειολογικού περιεχομένου. Δηλώσατε δε ότι θα περιλαμβάνει όλες τις θρησκείες, «απαλλαγμένο από τις εκκλησιαστικές επιρροές». Κατά το σχολικό πρόγραμμα ήδη υπάρχει θρησκειολογική υλη στην Β’ τάξη του Λυκείου, ενώ αντίστοιχα κεφάλαια υπάρχουν και στις τάξεις του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Επιπλέον κατά το Σύνταγμα ο σκοπός της Παιδείας είναι η ανάπτυξη της Εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων, και όχι...
Περισσότερα...
.::«Μαζέψτε τα μπογαλάκια σας και φύγετε από την Κύπρο»!

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

  Απίστευτη η γελοιογραφία στην εφημερίδα «Αφρίκα»: «Δόξα τω Θεώ έβρεξε». «Δεν είναι βροχή, φταρνίστηκε ο Ταγίπ». Ειδικού Συνεργάτη  Να συλλαμβάνουν όσους διαδηλώνουν κάλεσε ο Ταγίπ Ερντογάν την «κυβέρνηση» του ψευδοκράτους. Και έλαβε πληρωμένη απάντηση από τον Τουρκοκύπριο δημοσιογράφο Αρίφ Χασάν Ταχσίν, που αρθρογράφησε στην «Αφρίκα» του Σενέρ Λεβέντ. Μιλώντας στην Κ.Ο. του κόμματός του, [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑΚαντόνια θέλουν οι Αλβανοί

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Τηλέμαχος Κόκκος Κεντρική πλατεία της πόλεως Μοναστήρι (Μπίτολα), στην ΠΓΔΜ. Ακόμα και η επιγραφή ίσως δείχνει την αβεβαιότητα που κυριαρχεί στο κράτος των Σκοπίων, όπου η μια εθνότητα είναι αντιμέτωπη με την άλλη! Η επιγραφή παραπέμπει στον Ηράκλειτο και στην ρευστότητα που υπάρχει και υποβόσκει στη FYROM: Τα πάντα ρει! Σχέδιο για καντονοποίηση της FYROM [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου μελέτησε καταγγελίες εκπαιδευτικών για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Συνεδρίασε σήμερα, 9/2/2011 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου. .Μεταξύ άλλων η Σύνοδος "μελέτησε καταγγελίες ἐκπαιδευτικῶν, οἱ ὁποῖοι μετέχουν στὰ σχετικὰ ἐνημερωτικὰ σεμινάρια, γιὰ τὸ περιεχόμενο τῶν νέων ἀναλυτικῶν Προγραμμάτων, καὶ ἀνέθεσε στὴν Ἐπιτροπὴ Παιδείας τὴν περαιτέρω διερεύνηση τοῦ θέματος"..Διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου της σημερινή συνεδρίασης της Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου πατώντας το Διαβάστε περισσότεραἩ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, συνῆλθε σήμερα Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011, στὴν πρώτη τακτικὴ τοῦ ἔτους συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τὰ ἑξῆς θέματα:1) Μελέτησε τὶς Ἐκθέσεις τῶν Ἀρχιερέων γιὰ τοὺς διαλόγους στοὺς ὁποίους αὐτοὶ συμμετέσχον κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος 2010 .2) Ἐνέκρινε τὰ μέλη τῶν Σ...
Περισσότερα...
.::ΑΟΖ: Το Καστελόριζο δικαιούται να έχει και η Ελλάδα τώρα την χρειάζεται.

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Γράφει ο Ηρακλής Καλογεράκης Στο ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, που απέχει 72 ναυτικά μίλια από Ρόδο και 1,25 από τις τουρκικές ακτές, ευρίσκεται ο Δήμος Μεγίστης. Ο δήμος Μεγίστης περιλαμβάνει 14 νησίδες εκ των οποίων οι τρείς μεγαλύτερες, Μεγίστη, Ρω και Στρογγύλη, κατοικούνται δηλαδή έχουν από μόνες τους οικονομική ζωή και [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μακέτα του νέου ιερού ναού Αγ. Χαραλάμπους Πύργου

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Η ευγενής δωρεά του Ηλείου τ. Υπουργού κ. Σωτήρη Κούβελα ολοκληρώθηκε από τον Συνεργάτη του Αρχιτέκτονα - ειδικό Ναοδόμο κ. Δημήτρη Χριστίδη και το απόγευμα της Τρίτης 8 Φεβρουαρίου οι κύριοι Κούβελας και Χριστίδης θα έρθουν από την Θεσσαλονίκη στον Πύργο και θα στήσουν για να μας παρουσιάσουν την Αρχιτεκτονική Μακέττα του Ναού σε κλίμακα 1 : 100. Θα μας δείξουν και θα μας δώσουν εξηγήσεις για όλες τις λεπτομέρειες του Ναού και με προβολή ειδικών διαφανιών και με αφίσσες.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Υποχρεωτικό;

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
πηγή: Ελευθεροτυπία, 8/2/2011Το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και το Σύνταγμα επικαλούνται καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επιχειρηματολογώντας υπέρ της υποχρεωτικότητας του μαθήματος των Θρησκευτικών. «Σύμφωνα με τις συστάσεις των οργανισμών αυτών, η συγκυρία απαιτεί να περιλαμβάνεται στο σχολικό πρόγραμμα το μάθημα των Θρησκευτικών και μάλιστα να πραγματοποιείται με την εγγύηση και τον έλεγχο της Πολιτείας», αναφέρουν μεταξύ άλλων.Οι καθηγητές που υπογράφουν το κείμενο εξηγούν ότι τα Θρησκευτικά στοχεύουν μεταξύ άλλων στην ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών, στην καλλιέργεια της ανεκτικότητας και στην προώθηση της αλληλογνωριμίας των πολιτισμών....Ολα όσα περιγράφουν οι καθηγητές μοιάζουν περ...
Περισσότερα...
.::Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Γ΄ . Κεφάλαιο 3ον. «Έχουν κάνει άλλο ευαγγέλιο »

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Λόγοι Γ΄ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ή δικαιολογία διώχνει τήν Χάρη του Θεού «Έχουν κάνει άλλο ευαγγέλιο» - Γέροντα, πότε ένας άνθρωπος μπορεί νά λέγεται δίκαιος; - Δίκαιος κατά κόσμον είναι εκείνος πού κρίνει με βάση το ανθρώπινο δίκαιο. Τό τέλειο όμως είναι ό άνθρωπος νά είναι δίκαιος όχι σύμφωνα με τήν ανθρώπινη δικαιοσύνη, άλλα μέΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::F 117 διαλύεται στον αέρα! Δείτε το βίντεο!

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Σε μία αεροπορική επίδειξη στο Μέριλαντ των ΗΠΑ οι θεατές περίμεναν πως και πως να δουν το “αόρατο” F 117. Το αεροσκάφος εμφανίστηκε άρχισε να πετά πάνω από τους εκστασιασμένους θεατές και μετά …διαλύθηκε. Δείτε το βίντεο. πηγηΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Επιστολή από την πρώτη Ταϊβανέζα Ορθόδοξη Χριστιανή Πελαγία Υu

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Μια επιστολή που απευθύνεται στον Ελληνικό λαό, τους Έλληνες όλου του κόσμου. Η πρώτη Ορθόδοξη Χριστιανή της Ταϊβάν ( πρώην προτεστάντισσα ) Πελαγία “ζητιανεύει” την αγάπη μας για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή της Ταϊβάν και τον λαό της που βρίσκεται ακόμα στο σκοτάδι της πολυθεΐας και των ειδώλων-ψεύτικων θεών. Πολλοί θα συγκινηθούν, οι περισσότεροι δεν θα την διαβάσουν ή θα τηνΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::«Πατερικός», μικρή συμβολή στην θεολογική - διδακτική μας πορεία

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Πριν λίγες μέρες άνοιξε τα φτερά του στον ορίζοντα του διαδικτύου ένα νέο ιστολόγιο, ο «Πατερικός» (http://paterikos.blogspot.com//). «Οι Πατέρες της Εκκλησίας είναι οι ασφαλείς δείκτες στην θεολογική - διδακτική μας πορεία», σημειώνει ο διαχειριστής του ιστολογίου στην υποσημείωση του τίτλου. Το ιστολόγιο περιέχει προτάσεις διδακτικές και προβληματισμούς και φιλοδοξεί να καταστεί ένα βήμα επικοινωνίας και συνεργασίας με τους καθηγητές αλλά και τους μαθητές. Διαχειριστής του ιστολογίου «Πατερικός» είναι ο Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδος κ. Τριαντάφυλλος Σιούλης. Επισκεφθείτε τον «Πατερικό» πατώντας εδώ: http://paterikos.blogspot.com/.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::“Τρικυμμία” στην Αθήνα προκάλεσε η τουρκική κορβέτα.

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Επίθεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε ο πλους της τουρκικής κορβέτας ΜΠΟΝΤΡΟΥΜ στο Αιγαίο. Ο βουλευτής του ΛΑΟΣ Α.Ροντούλης ανέβασε τους τόνους στη Βουλή θυμήθηκε τον Α.Παπανδρέου και ζήτησε να “βυθίσουμε το ΜΠΟΝΤΡΟΥΜ”! Πιο ψύχραιμη αλλά σκληρή η στάση της ΝΔ, για την οποία έκανε δήλωση ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εθνικής Άμυνας της [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::“Εσύ ποιος είσαι ρε;”,ρωτάει ένας τουρκοκύπριος τον Ερντογάν!!!

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Ρωτάς δήθεν, εσύ ποιος είσαι ρε άνθρωπε…. Και εγώ ρωτάω εσένα: Εσύ ποιος είσαι ρε; Εσύ το ρώτησες από την Ασία όπου βρισκόσουν… Και εγώ σε ρωτάω από την Κύπρο… Διότι εγώ είμαι από εδώ… Αυτά τα χώματα είναι δικά μου… Οι τίτλοι δεν βρίσκονται στα χέρια σου… Αλλά σε μένα… Εγώ εδώ γεννήθηκα και [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Νέα στοιχεία από Γερμανία για τα υποβρύχια!

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Νέα στοιχεία για την υπόθεση των υποβρυχίων παρέλαβε η Εισαγγελία Πρωτοδικών από την Εισαγγελία του Μονάχου, ύστερα από αίτημα δικαστικής συνδρομής που είχε υποβληθεί πρόσφατα. Το Οικονομικό Τμήμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών παρέλαβε δεκάδες έγγραφα από τη γερμανική δικογραφία με στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που αφορούν το ελληνικό σκέλος της υπόθεσης, ενώ τις επόμενες ημέρες πρόκειται [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συνέντευξη του π. Γεωργίου Μεταλληνού

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
πηγή: ΑναγραφέςΣυνέντευξη στην Κλειώ ΠατεδάκηΟ πατέρας Γεώργιος Μεταλληνός είναι ένα πρόσωπο που δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Σεμνός και ευγενικός διακρίνεται για το ήθος και τις απόψεις του για τα εκκλησιαστικά και όχι μόνο πράγματα. Η επίσκεψη του στο Ηράκλειο ήταν συνδεδεμένη με τη χριστιανική εορτή των Τριών Ιεραρχών. Μιλώντας στη «Μ», εκθέτει τις απόψεις του για τους νέους, την Παιδεία, το αλάθητο του Πάπα και την ύπαρξη ενός και μόνο Θεού στον κόσμο.Ποια είναι ουσιαστικά η πρόταση των Τριών Ιεραρχών για την παιδεία της Ευρώπης;Υπήρχε μία ενωμένη Ευρώπη μέχρι τον 11ο αιώνα που συντελέστηκε το σχίσμα του Χριστιανικού κόσμου, σε ανατολή του κόσμου. Σε αυτή την ενωμένη Ευρώπη κυριαρχεί το πνεύμα της Ορθοδοξίας...Πρόκειται δηλαδή για τον καθαρό χριστιανισμό που μας έφεραν οι απόστο...
Περισσότερα...
.::Τρίτη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Φεβρουάριο

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011, στην τρίτη Συνεδρία Της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.Κατά την σημερινή Συνεδρία :Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας...Κατόπιν η Διαρκής Ιερά Σύνοδος δέχθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιο, Πρόεδρο της Συνοδικής Επιτροπής επί του Μοναχικού Βίου, τα Μέλη της Επιτροπής και τον Γραμματέα, προκειμένου να ενημερωθεί για το έργο και τις δραστηριότητες της Επιτροπής, καθώς και για τον περαιτέρω προγραμματισμό των ενεργειών τους. Επακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και κατετέθησαν προτάσεις εκ μέρους του Μακαριωτάτου Προέδρου και των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Συνέδρων.Επίσης συζήτη...
Περισσότερα...
.::Εορτασμός του αγίου Ονησίμου από τον ομώνυμο Σύλλογο Συμπαραστάσεως Κρατουμένων

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Ο Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ» με ιδιαίτερη πνευματική χαρά σας προσκαλεί στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πευκακίων, Ασκληπιού 38 Αθήνα. Την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί ο κατανυκτικός Εσπερινός και την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011 θα πραγματοποιηθεί ο Όρθρος ώρα 07:00 και η Θεία Λειτουργία ώρα 08:00. Μετά την Θεία Λειτουργία θα ακολουθήσει συνάντηση των φίλων του Συλλόγου στα γραφεία μας, Ασκληπιού 60 Α & Σεργίου Πατριάρχου 8. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 36 45 305 και 210 36 22 017. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::225.000 “λουκέτα” μέσα στο 2011 – Ο θάνατος της μεσαίας τάξης στην Ελλάδα σε αριθμούς

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

H καταστροφή της μεσαίας επαγγελματικής τάξης στο δημόσιο σε αριθμούς: Σύμφωνα με έρευνα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), τα λουκέτα αναμένεται να φτάσουν τις 225.000 μέσα στους επόμενους μήνες! Η προηγούμενη έρευνα υπολόγιζε σε 170.000 τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο «κόκκινο» και αναμένεται να κλείσουν έως το τέλος του 2011.   Αίσθηση προκαλεί [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Κλίμα κρίσης στο Αιγαίο δημιουργείται στην Τουρκία – Μιλούν για “αναχαιτίσεις τουρκικών μαχητικών”

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Ασυνήθστη δημοσιότητα παίρνει ΄στην Τουρκία μια ανακοίνωση του τουρκικού Γενικού Επιτελείου σύμφωνα με την οποία “Τρία τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, που εκτελούσαν εκπαιδευτικές πτήσεις στον εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά”. Δεν είναι η πρώτη φορά που το τουρκικό Επιτελείο ανακοινώνει κάτι ανάλογο, αλλά αυτή την φορά είναι σαφές ότι κάποιοι στην γειτονική χώρα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Άγιος Χαράλαμπος

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
† ΑΡΧΙΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο Άγιος ΧαράλαμποςΟ ιερεύς της ΜαγνησίαςΟ Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυς και θαυματουργός, γεννήθηκε στην Μαγνησία το 90 μ.Χ. περίπου και μαρτύρησε στα χρόνια των μεγάλων διωγμών της Χριστιανοσύνης. Η Μαγνησία αυτή κατά πάσαν πιθανότητα ήτανε στη Θεσσαλία. Τα ερείπιά της σώζονται ακόμη κοντά στο χωριό που λέγεται «Μηλιές». Είχε το ευτύχημα να γεννηθή από γονείς ευσεβείς χριστιανούς που κρατούσανε την πίστι τους στο Χριστό με κίνδυνο της ζωής τους στους δύσκολους, αλλά ηρωικούς εκείνους χρόνους των διωγμών.Στην Μαγνησία έζησε όλη του την ζωή ο Άγιος Χαράλαμπος. Εκεί σαν νέος, ήτανε φωτεινό παράδειγμα συνετής ζωής. Αργότερα η πίστις του στο Χριστό έγινε πιο φλογερή και η επιθυμία του να βοηθήση τους Χριστιανούς και τους ειδωλολάτρες, να σωθούνε,...
Περισσότερα...
.::Ο Άγιος Χαράλαμπος

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
† ΑΡΧΙΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο Άγιος ΧαράλαμποςΟ ιερεύς της ΜαγνησίαςΟ Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυς και θαυματουργός, γεννήθηκε στην Μαγνησία το 90 μ.Χ. περίπου και μαρτύρησε στα χρόνια των μεγάλων διωγμών της Χριστιανοσύνης. Η Μαγνησία αυτή κατά πάσαν πιθανότητα ήτανε στη Θεσσαλία. Τα ερείπιά της σώζονται ακόμη κοντά στο χωριό που λέγεται «Μηλιές». Είχε το ευτύχημα να γεννηθή από γονείς ευσεβείς χριστιανούς που κρατούσανε την πίστι τους στο Χριστό με κίνδυνο της ζωής τους στους δύσκολους, αλλά ηρωικούς εκείνους χρόνους των διωγμών.Στην Μαγνησία έζησε όλη του την ζωή ο Άγιος Χαράλαμπος. Εκεί σαν νέος, ήτανε φωτεινό παράδειγμα συνετής ζωής. Αργότερα η πίστις του στο Χριστό έγινε πιο φλογερή και η επιθυμία του να βοηθήση τους Χριστιανούς και τους ειδωλολάτρες, να σωθούνε,...
Περισσότερα...
.::Συνεδρίασε η Κυπριακή Ιερά Σύνοδος

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, συνῆλθε σήμερα Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011, στὴν πρώτη τακτικὴ τοῦ ἔτους συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τὰ ἑξῆς θέματα:Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Καθηγητής του Φριβούργου εξελέγη ο Μητροπολίτης ...

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Σύμφωνα με το πρακτορείο «Bogoslov.ru» ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας εξελέγη καθηγητής του Πανεπιστημίου του Φριβούργου  με απόφαση της Θεολογικής Σχολής, η οποία στη συνέχεια ενεκρίθη από τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του καντονίου Φριβούργου η απόφαση για την εκλογή του Μητροπολίτης Ιλαρίωνα ως καθηγητή εξετάσθηκε και ενεκρίθη από το Συμβούλιο Επικρατείας του Φριβούργου. Να αναφερθεί ότι το Πανεπιστήμιο του Φριβούργου, όπου σήμερα σπουδάζουν περισσότεροι από 10 000 φοιτητές, είναι ένα από τα κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελβετικής Συνομοσπονδίας  και μοναδικό Πανεπιστήμιο της χώρας με εκπαιδευτική διαδικασία στις δυο γλώσσες: Τη Γερμανική και τη Γαλλική...
Περισσότερα...
.::Καθηγητής του Φριβούργου εξελέγη ο Μητροπολίτης ...

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Σύμφωνα με το πρακτορείο «Bogoslov.ru» ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας εξελέγη καθηγητής του Πανεπιστημίου του Φριβούργου  με απόφαση της Θεολογικής Σχολής, η οποία στη συνέχεια ενεκρίθη από τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του καντονίου Φριβούργου η απόφαση για την εκλογή του Μητροπολίτης Ιλαρίωνα ως καθηγητή εξετάσθηκε και ενεκρίθη από το Συμβούλιο Επικρατείας του Φριβούργου. Να αναφερθεί ότι το Πανεπιστήμιο του Φριβούργου, όπου σήμερα σπουδάζουν περισσότεροι από 10 000 φοιτητές, είναι ένα από τα κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελβετικής Συνομοσπονδίας  και μοναδικό Πανεπιστήμιο της χώρας με εκπαιδευτική διαδικασία στις δυο γλώσσες: Τη Γερμανική και τη Γαλλική...
Περισσότερα...
.::Ανακοινωθέν Ιεράς Συνόδου της Κυπριακής Εκκλησίας

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011, στην πρώτη τακτική του έτους συνεδρία, υπό την προεδρία της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου και ασχολήθηκε με τα εξής θέματα: 1) Μελέτησε τις Εκθέσεις των Αρχιερέων για τους διαλόγους στους οποίους αυτοί συμμετέσχον κατά το παρελθόν έτος 2010 . 2) Ενέκρινε τα μέλη των Συνοδικών Επιτροπών, τα οποία εισηγήθησαν οι Αρχιερείς-Πρόεδροι των ως άνω Επιτροπών, όπως διαλαμβάνεται στον νέο Καταστατικό Χάρτη . 3) Συζήτησε το θέμα των μισθών των υπαλλήλων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και των Ιερών Μητροπόλεων, καθώς και των Αρχιερέων και των Ιερέων, κάτω από το φως της οικονομικής κρίσης και έλαβε τις δέουσες αποφάσεις. 4) Μελέτησε καταγγελίες εκπαιδευτικών, οι οποίοι μετέχουν στα σχετικά ενημερωτικά σεμ...
Περισσότερα...
.::Ανακοινωθέν Ιεράς Συνόδου της Κυπριακής Εκκλησίας

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011, στην πρώτη τακτική του έτους συνεδρία, υπό την προεδρία της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου και ασχολήθηκε με τα εξής θέματα: 1) Μελέτησε τις Εκθέσεις των Αρχιερέων για τους διαλόγους στους οποίους αυτοί συμμετέσχον κατά το παρελθόν έτος 2010 . 2) Ενέκρινε τα μέλη των Συνοδικών Επιτροπών, τα οποία εισηγήθησαν οι Αρχιερείς-Πρόεδροι των ως άνω Επιτροπών, όπως διαλαμβάνεται στον νέο Καταστατικό Χάρτη . 3) Συζήτησε το θέμα των μισθών των υπαλλήλων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και των Ιερών Μητροπόλεων, καθώς και των Αρχιερέων και των Ιερέων, κάτω από το φως της οικονομικής κρίσης και έλαβε τις δέουσες αποφάσεις. 4) Μελέτησε καταγγελίες εκπαιδευτικών, οι οποίοι μετέχουν στα σχετικά ενημερωτικά σεμ...
Περισσότερα...
.::Στιγμιότυπα από την Συγκέντρωση Κατά της Κάρτας του Πολίτη (6/2/2011)

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Στιγμιότυπα από την Συγκέντρωση στην Πλατεία Συντάγματος Κατά της Κάρτας του Πολίτη (6/2/2011) στην οποία κάποιοι είπαν ότι παραβρέθηκαν 100 με 200 άτομα... Γράφει ο Θύμιος Παπανικολάου στο ΡΕΣΑΛΤΟ Και είναι τέτοιο το υστερικό μένος του σκοταδισμού των ΜΜΕ που τη λαοθάλασσα στην Πλατεία του Συντάγματος εναντίον της «Κάρτας του Πολίτη», όχι απλώς την «έπνιξαν» και την εξαφάνισαν κυριολεκτικά, αλλά επιχείρησαν, αδέξια μέσα στον πανικό τους, και να τη συκοφαντήσουν με τις γελοιότητες περί 100 ή 200 ατόμων, καθώς και τις άλλες αθλιότητες περί «παραθρησκευτικών» οργανώσεων!!! Χιλιάδες λαού, όλων των κοινωνικών κατηγοριών και όλων των ηλικιών, πλημμύρισαν το Σύνταγμα και τα ΜΜΕ δεν έβγαλαν τσιμουδιά. Απλώς ...τα πιο ξεφωνημένα στις διαστροφικές παραφιλολογίες και στις «εκροές» των κ...
Περισσότερα...
.::Θέλει να κάνει τη Θεσσαλονίκη «ροζ» ο Μπουτάρης!

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Συνέντευξη σε μηνιαίο περιοδικό για ομοφυλόφιλους, το «Screw», παραχώρησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης. Ο εκκεντρικός και ελευθεριακός δημοτικός άρχων, τάσσεται υπέρ του γάμου των ομοφυλοφίλων και ζητά αλλαγή του οικογενειακού Δικαίου, ώστε να τελούνται ανάλογα «μυστήρια». Μάλιστα, ο κ. Μπουτάρης μας ενημερώνει ότι θα συνεργαστεί με άλλους δημάρχους για την αλλαγή, ώστε να αποκτήσει [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η κυβέρνηση καταδιώκει τους απόστρατους!

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Αντί να απαντήσουν στις αποκαλύψεις για τις μίζες των 55 εκατομμυρίων ευρώ σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τα γερμανικά υποβρύχια, την περίοδο 2002-2004, στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από τις σελίδες του γερμανικού περιοδικού «Spiegel», κυνηγούν τους απόστρατους! Ο λόγος για τη διαφαινόμενη πρόθεση της κυβέρνησης (που ως γνωστό απεχθάνεται τους στρατιωτικούς και [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η… πολυπολιτισμική αλλά και μπατιρημένη Ελλάς!..

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Εξέχων πολιτικός παράγων του κυβερνώντος κόμματος ανεφώνησε – μετά πάθους μάλιστα – από «παράθυρο» μεγάλου, ιδιωτικού, τηλεοπτικού σταθμού: Η Ελλάδα πρέπει να γίνει «πολυπολιτισμική» και «πολυεθνική». Δηλαδή, τι σημαίνει «η Ελλάδα πρέπει να γίνει πολυεθνική»; Τι σημαίνει τούτο; Κατά την δική μου ταπεινή αντίληψι, λοιπόν, σημαίνει ότι καλώς έχουν προσέλθει παρανόμως και εννόμως τα μιλιούνια  [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τελικά η Αμερική είναι υπέρ ή κατά του Ισραήλ;

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Όλοι μας μεγαλώσαμε ακούγοντας ότι η Αμερική είναι ο μεγάλος προστάτης των Εβραίων. Ότι το Ισραήλ το προστατεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι Άραβες δεν μπορούν να του κάνουν κακό αφού το προστατεύει η Υπερδύναμη. Ότι οι έννοιες Εβραίος και Αμερική ταυτίζονται. Ή μήπως όχι; Ήταν θυμάμαι στις αρχές της δημοσιογραφικής μου καριέρας στα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ξεσηκώθηκαν οι Καλαβρυτινοί για το ντοκιμαντέρ του «ΣΚΑΪ»

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

Ετοιμάζουν παγκόσμια αντίδραση κατά του σταθμού, αλλά και της Εθνικής Τράπεζας Στο πόδι βρίσκονται οι Καλαβρυτινοί όλου του κόσμου, μετά τη χθεσινοβραδινή προβολή του ντοκιμαντέρ του «ΣΚΑΪ», για τα γεγονότα της επανάστασης του 1821. Στο επεισόδιο αμφισβητήθηκε το γεγονός ότι η Επανάσταση ξεκίνησε την 25η Μαρτίου από τα Καλάβρυτα. Εκατοντάδες Καλαβρυτινοί, από όλο τον κόσμο, [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Στη Θεσσαλονίκη ο Ιερώνυμος για τη θεμελίωση του ξενώνα συνοδών

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Την τελετή θεμελίωσης του ξενώνα φιλοξενείας συνοδών καρκινοπαθών στη Θεσσαλονίκη που θα κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου με έξοδα της Εκκλησίας της Ελλάδος θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος παρουσία του επιχώριου μητροπολίτη Ανθίμου και των αρχών της πόλης.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Χαιρετισμός Αρχιεπισκόπου Κύπρου στο Παγκύπριο Εθνικολαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Με πολλή αγάπη και ιδιαίτερη ευχαρίστηση αποδεκτήκαμε την πρόσκληση του Παγκύπριου Εθνικολαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΠΕΑΜ) αφ’ ενός μεν να θέσουμε την αποψινή εκδήλωση υπό την προστασία μας, αφ’ ετέρου δε να απευθύνουμε σύντομο χαιρετισμό σ’ αυτήν.Θερμά συγχαίρουμε το ΠΕΑΜ για την ωραία αυτήν πρωτοβουλία του, όπως επίσης και την Ένωση Αγωνιστών Πάφου και την Αδούλωτη Κερύνεια, για τη συμμετοχή και τη συμβολή τους στην εκδήλωση.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ανακοινωθέν 3ης Συνεδρίας ΔΙΣ

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011, στην τρίτη Συνεδρία Της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Αποφάσεις 3ης Συνεδρίας Ιεράς Συνόδου μηνός ...

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011, στην τρίτη Συνεδρία Της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Κατά την σημερινή Συνεδρία : Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας. Κατόπιν η Διαρκής Ιερά Σύνοδος δέχθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιο, Πρόεδρο της Συνοδικής Επιτροπής επί του Μοναχικού Βίου, τα Μέλη της Επιτροπής και τον Γραμματέα, προκειμένου να ενημερωθεί για το έργο και τις δραστηριότητες της Επιτροπής, καθώς και για τον περαιτέρω προγραμματισμό των ενεργειών τους. Επακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και κατετέθησαν προτάσεις εκ μέρους του Μακαριωτάτου Προέδρου και των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Συνέδρων. Επίσης...
Περισσότερα...
.::Αποφάσεις 3ης Συνεδρίας Ιεράς Συνόδου μηνός ...

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011, στην τρίτη Συνεδρία Της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου. Κατά την σημερινή Συνεδρία : Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος επικύρωσε τα Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας. Κατόπιν η Διαρκής Ιερά Σύνοδος δέχθηκε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιο, Πρόεδρο της Συνοδικής Επιτροπής επί του Μοναχικού Βίου, τα Μέλη της Επιτροπής και τον Γραμματέα, προκειμένου να ενημερωθεί για το έργο και τις δραστηριότητες της Επιτροπής, καθώς και για τον περαιτέρω προγραμματισμό των ενεργειών τους. Επακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση και κατετέθησαν προτάσεις εκ μέρους του Μακαριωτάτου Προέδρου και των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Συνέδρων. Επίσης...
Περισσότερα...
.::Ζακύνθου Χρυσόστομος «Είναι δυνατόν να είσαι ...

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Στην πρωινή εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» μίλησε σήμερα 09.02.2011 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος, ο οποίος στην αρχή της εκπομπής ρωτήθηκε για το θέμα που κυκλοφόρησε χθες στο διαδίκτυο ότι οι ιερείς θα φοράνε πολιτικά. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, απαντώντας τόνισε: «Νομίζω ότι έχει γίνει μια παρανόηση, για την οποία υπάρχει απάντηση και από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Θα σας πω όμως εκείνο που λέει ο λαός ότι το ράσο δεν κάνει τον παπά, και θα πάμε στην εξής λογική: Στην αγροτιά θα επιβάλεις τον παπά που πάει με το τρακτέρ η θερίζει να πάει με το ράσο;» Ερωτηθείς για το 666 και την «Κάρτα του Πολίτη» ο Μητροπολίτης Ζακύνθου μεταξύ άλλων τόνισε: «Προχθές στην εορτή του Αγίου Φωτίου είχαμε μια εκδήλωση της Συνόδου, υπήρξε μια εισήγηση ενός καθηγητή της Θεσσαλονίκης με θέμα: ...
Περισσότερα...
.::Ζακύνθου Χρυσόστομος «Είναι δυνατόν να είσαι ...

Τετάρτη, 9 Φεβρουάριος 2011

News image
Στην πρωινή εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» μίλησε σήμερα 09.02.2011 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Χρυσόστομος, ο οποίος στην αρχή της εκπομπής ρωτήθηκε για το θέμα που κυκλοφόρησε χθες στο διαδίκτυο ότι οι ιερείς θα φοράνε πολιτικά. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, απαντώντας τόνισε: «Νομίζω ότι έχει γίνει μια παρανόηση, για την οποία υπάρχει απάντηση και από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Θα σας πω όμως εκείνο που λέει ο λαός ότι το ράσο δεν κάνει τον παπά, και θα πάμε στην εξής λογική: Στην αγροτιά θα επιβάλεις τον παπά που πάει με το τρακτέρ η θερίζει να πάει με το ράσο;» Ερωτηθείς για το 666 και την «Κάρτα του Πολίτη» ο Μητροπολίτης Ζακύνθου μεταξύ άλλων τόνισε: «Προχθές στην εορτή του Αγίου Φωτίου είχαμε μια εκδήλωση της Συνόδου, υπήρξε μια εισήγηση ενός καθηγητή της Θεσσαλονίκης με θέμα: ...
Περισσότερα...
Προηγούμενο
Έπόμενο
10