GreekRussian (CIS)
Β Προς Κορινθίους Επιστολή 5 (Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ κίνητρον καὶ δύναμις - Νέα ζωὴ ἐν Χριστῷ)
There are no translations available.

1 Διότι γνωρίζομεν ὅτι ἐὰν τὸ ἐπίγειο σπίτι μας, τὸ σῶμα, καταργηθῇ, ἔχομεν οἰκοδόμημα ἀπὸ τὸν Θεόν, σπίτι αἰώνιον, κτισμένον ὄχι μὲ χέρια, καὶ τὸ ὁποῖον εἶναι εἰς τοὺς οὐρανούς.

2 Εἰς τὸ σῶμα αὐτὸ πραγματικὰ στενάζομεν καὶ ποθοῦμεν νὰ ἐνδυθοῦμε τὴν οὐράνιον κατοικία μας,

3 ἐφ’ ὅσον ὅταν τὴν ἐνδυθοῦμε, δὲν θὰ βρεθοῦμε ποτὲ γυμνοί.

4 Διότι πραγματικὰ ἐμεῖς ποὺ εἴμεθα εἰς τὸ σῶμα αὐτό, στενάζομεν κάτω ἀπὸ τὸ βάρος του, ὄχι διότι θέλομεν νὰ τὸ ἀποβάλωμεν, ἀλλὰ νὰ φορέσωμεν ἐπένδυμα, διὰ νὰ καταποθῇ τὸ θνητὸν ἀπὸ τὴν ζωήν.

5 Ἐκεῖνος ποὺ μᾶς παρασκεύασε ἀκριβῶς διὰ τὸν σκοπὸν αὐτὸν εἶναι ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος καὶ μᾶς ἔδωκε γιὰ ἀρραβῶνα τὸ Πνεῦμα.

6 Ἔχομεν λοιπὸν πάντοτε θάρρος. Ξέρομεν ὅτι, ἐφ’ ὅσον παραμένομεν εἰς τὸ σῶμα, εἴμεθα μακρυὰ ἀπὸ τὸν Κύριον, εἰς τὴν ξενητιά·

7 – ἀφοῦ ζοῦμε τώρα μὲ τὴν πίστιν καὶ ὄχι μὲ τὴν ὅρασιν –·

8 ἔχομεν λοιπὸν θάρρος καὶ ἐπιθυμοῦμεν μᾶλλον νὰ φύγωμεν ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ νὰ παραμείνωμεν κοντὰ εἰς τὸν Κύριον.

9 Διὰ τοῦτο καὶ φιλοτιμούμεθα, εἰτε παραμένομεν εἰς τὸ σῶμα, εἴτε φεύγομεν, νὰ εἴμεθα εὐάρεστοι εἰς αὐτόν.

10 Διότι ὅλοι ἐμεῖς πρέπει νὰ φανερωθοῦμε ἐμπρὸς εἰς τὸ βῆμα τοῦ Χριστοῦ, διὰ νὰ λάβῃ ὁ καθένας ὅ,τι τοῦ ἁρμόζει δι’ ὅσα ἔκανε μὲ τὸ σῶμά του, εἴτε καλὸν εἴτε κακόν.

Ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ κίνητρον καὶ δύναμις

11 Ἐπειδὴ λοιπὸν ξέρομεν τὸν φόβον τοῦ Κυρίου, προσπαθοῦμεν νὰ πείσωμεν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ’ εἰς τὸν Θεὸν εἴμεθα φανεροί, ἐλπίζω δὲ ὅτι ἔχομεν γίνει φανεροὶ καὶ εἰς τὰ συνειδήσεις σας.

12 Δὲν συσταίνομε πάλιν τοὺς ἑαυτούς μας σ’ ἐσᾶς, ἀλλὰ σᾶς δίδομεν εὐκαιρίαν νὰ ὑπερηφανεύεσθε γιὰ μᾶς, διὰ νὰ ἔχετε κάτι νὰ πῆτε εἰς ἐκείνους ποὺ καυχῶνται διὰ τὸ πρόσωπον καὶ ὄχι γιὰ ὅ,τι εἶναι στὴν καρδιά.

13 Ἐὰν ὑπήρξαμεν ἐκτὸς τοῦ ἑαυτοῦ μας, τὸ ἐκάναμε διὰ τὸν Θεόν, ἐὰν εἴμεθα λογικοὶ αὐτὸ γίνεται διὰ τὴν δικήν σας ὠφέλειαν.

14 Διότι ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μᾶς συγκρατεῖ· ἔχομεν καταλήξει εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι ἐὰν ἕνας ἐπέθανε δι’ ὅλους, ἄρα ἐπέθαναν ὅλοι·

15 καὶ ἐπέθανε δι’ ὅλους ὥστε ἐκεῖνοι ποὺ ζοῦν νὰ μὴ ζοῦν πλέον διὰ τὸν ἑαυτόν τους, ἀλλὰ δι’ ἐκεῖνον ποὺ ἐπέθανε γι’ αὐτοὺς καὶ ἀναστήθηκε.

Νέα ζωὴ ἐν Χριστῷ

16 Ὥστε ἐμεῖς ἀπὸ τώρα καὶ εἰς τὸ ἑξῆς δὲν γνωρίζομεν κανένα κατὰ τὸ ἐξωτερικόν. Ἐὰν δὲ ἐγνωρίσαμεν κάποτε τὸν Χριστὸν κατὰ τὸ ἐξωτερικόν, τώρα δὲν τὸν γνωρίζομεν πλέον ἔτσι.

17 Ὥστε ἐὰν εἶναι κανεὶς ἑνωμένος μὲ τὸν Χριστόν, αὐτὸς εἶναι καινούργιο δημιούργημα. Τὰ ἀρχαῖα ἐπέρασαν, ἔχουν γίνει ὅλα καινούργια.

18 Ὅλα δὲ προέρχονται ἀπὸ τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος μᾶς συμφιλίωσε μὲ τὸν ἑαυτόν του διὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ μᾶς ἀνέθεσε τὴν ὑπηρεσίαν τῆς συμφιλιώσεως.

19 Δηλαδή, ὁ Θεὸς ἐν Χριστῷ συνεφιλίωνε τὸν κόσμον μὲ τὸν ἑαυτόν του χωρὶς νὰ τοὺς καταλογίζῃ τὰ ἁμαρτήματά των, καὶ ἀνέθεσε σ’ ἐμᾶς τὸ ἄγγελμα τῆς συμφιλιώσεως.

20 Εἴμεθα λοιπὸν πρεσβευταὶ τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι σὰν νὰ σᾶς προέτρεπε ὁ Θεὸς διὰ μέσου ἡμῶν· σᾶς παρακαλοῦμεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, συμφιλιωθῆτε μὲ τὸν Θεόν,

21 διότι πρὸς χάριν μας ἔκανε ἁμαρτίαν ἐκεῖνον ποὺ δὲν ἐγνώρισε ἁμαρτίαν, διὰ νὰ γίνωμεν ἐμεῖς δι’ αὐτοῦ δικαιοσύνη Θεοῦ.

Το αρχαίο κείμενο

1 Οἴδαμεν γὰρ ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία τοῦ σκήνους καταλυθῇ, οἰκοδομὴν ἐκ Θεοῦ ἔχομεν, οἰκίαν ἀχειροποίητον αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

2 καὶ γὰρ ἐν τούτῳ στενάζομεν, τὸ οἰκητήριον ἡμῶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ ἐπενδύσασθαι ἐπιποθοῦντες,

3 εἴ γε καὶ ἐνδυσάμενοι οὐ γυμνοὶ εὑρεθησόμεθα.

4 καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν, βαρούμενοι ἐφ' ᾧ οὐ θέλομεν ἐκδύσασθαι, ἀλλ' ἐπενδύσασθαι, ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς.

5 ὁ δὲ κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο Θεός, ὁ καὶ δοὺς ἡμῖν τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος.

6 Θαρροῦντες οὖν πάντοτε καὶ εἰδότες ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ τοῦ Κυρίου·

7 διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν, οὐ διὰ εἴδους·

8 θαρροῦμεν δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι πρὸς τὸν Κύριον.

9 διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες εἴτε ἐκδημοῦντες, εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι.

10 τοὺς γὰρ πάντας ἡμᾶς φανερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν εἴτε κακὸν.

11 Εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ Κυρίου ἀνθρώπους πείθομεν, Θεῷ δὲ πεφανερώμεθα, ἐλπίζω δὲ καὶ ἐν ταῖς συνειδήσεσιν ὑμῶν πεφανερῶσθαι.

12 οὐ γὰρ πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν ὑμῖν, ἀλλὰ ἀφορμὴν διδόντες ὑμῖν καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωμένους καὶ οὐ καρδίᾳ.

13 εἴτε γὰρ ἐξέστημεν, Θεῷ, εἴτε σωφρονοῦμεν, ὑμῖν.

14 ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς,

15 κρίναντας τοῦτο, ὅτι εἰ εἷς ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον· καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν, ἵνα οἱ ζῶντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζῶσιν, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι.

16 Ὥστε ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν κατὰ σάρκα· εἰ δὲ καὶ ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν, ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν.

17 ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ πάντα.

18 τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς καταλλαγῆς,

19 ὡς ὅτι Θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν, καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς.

20 Ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν ὡς τοῦ Θεοῦ παρακαλοῦντος δι' ἡμῶν· δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ Θεῷ·

21 τὸν γὰρ μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ.

Β Προς Κορινθίους Επιστολή 6 (Ἔκκλησις δι’ ἀγάπην)

  • Главная
  • Праздники
  • Явления
  • Культ
  • Κηρύγματα
  • Псалмы
  • Паломничество
  • История
  • Ссылки
Подписаться на еженедельные новости:

Κεντρικό Μενού

Αγία Γραφή

Καινή Διαθήκη
Πέμπτη
24
Φεβρουαρίου
Ανατ.: 07.13
Δύση: 18.10
Σελήνη
21 ημερών
Τσικνοπέμπτη,
Πρώτη και δευτέρα εύρεσις τιμίας κεφαλής Προδρόμου
425
Ιδρύεται το Πανδιδακτήριο (Πανεπιστήμιο) Κων/πόλεως.
1821
Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κηρύσσει την Επανάσταση κατά των Τούρκων.
1913
Απόσπασμα της V Μεραρχίας απελευθερώνει την Κόνιτσα από τους Τούρκους.
1943
Διήμερη γενική απεργία στην Αθήνα και τον Πειραιά κατά της πολιτικής επιστρατεύσεως.
Πότε πιστεύετε ότι θα εμφανιστεί ο αντίχριστος;
 
Αλληγορική ερμηνεία του 4ου καβαλάρη της Αποκάλυψης που εμφανίστηκε στην Αίγυπτο
Απόψεις
There are no translations available.

Yπάρχουν τέσσερις κατηγορίες ανθρώπων οι οποίες συμβολίζονταν από τέσσερα άλογα, το πρώτο λευκό, το δεύτερο κόκκινο, το τρίτο μαύρο, και το τέταρτο ωχρό πράσινο. Στην Αγία Γραφή το λευκό συμβολίζει την αγνότητα, το κόκκινο συμβολίζει την αμαρτία, το μαύρο συμβολίζει το σκότος και το ωχρό πράσινο συμβολίζει τη σήψη και τον θάνατο. Κάθε άλογο έχει έναν ιππότη, και κάθε ιππότης έχει ένα αντικείμενο και μια δραστηριότητα. Κάθε άλογο αναγγέλλεται από ένα από τα τέσσερα ζώα που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο της Αποκάλυψης 4:7. Σύμφωνα με την Εβραϊκή παράδοση, τα τέσσερα ζώα συσχετίζονται με τις ηγετικές φυλές του Ισραήλ.

Το πρώτο ζώο, το λιοντάρι, που αναγγέλλει το λευκό άλογο συσχετίζεται με τη φυλή του Ιούδα. Ο Ιούδας ήταν η βασιλική φυλή του Δαβίδ και του Ιησού Χριστού (ένας τίτλος του Ιησούς είναι "το λιοντάρι που είναι από τη φυλή του Ιούδα" Αποκάλυψη 5:5).

Подробнее...
 
Από την πρώτη ηλικία, ας οδηγούμε τα παιδιά μας στην ουράνια πολιτεία (Αγ. Ιωάννου του Χρισοστόμου)
Λόγοι
There are no translations available.

Δεν είδατε ότι όσοι ζουν στις πόλεις, πολλές φορές, μόλις τα παιδιά τους αποκοπούν από τη θηλή, τα κάνουν θαλλοφόρους και αγωνοθέτες και γυμνασιάρχες και χοροδιάρχες; Αυτό ας κάμνουμε και μεις.
Από την πρώτη τους ηλικία ας τα οδηγήσουμε στην ουράνια πολιτεία. Διότι αυτή η επίγεια μόνο δαπανηρή είναι και δεν φέρνει κανένα κέρδος. Πράγματι, πες μου, ποιό κέρδος θα μπορούσε να προέλθη από τις ζητωκραυγές του λαού; διότι, όταν έλθη η νύχτα, αμέσως όλος εκείνος ο κρότος και ο θόρυβος σβήνει, και όταν περάση το πανηγύρι, σαν να απόλαυσαν ένα όνειρο, έτσι μένουν πάλι έρημοι από κάθε ευφροσύνη και δεν μπορούν να βρουν, αν και την αναζητούν, την  ευθυμία ούτε από  τα στεφανώματα, ούτε από τις πολυτελείς ενδυμασίες και την άλλη εντυπωσιακή εμφάνισι, διότι όλα αυτά πέρασαν γρηγορότερα από κάθε άνεμο.
Ενώ η πολιτεία των ουρανών είναι τελείως αντίθετη χωρίς δαπάνη μας φέρνει πολύ και μόνιμο κέρδος. Διότι αυτόν που ζει εκεί δεν τον επεφημούν διαρκώς άνθρωποι μεθυσμένοι, αλλά το πλήθος των αγγέλων.
Και γιατί λέγω το πλήθος των αγγέλων; Θα τον επαινέση και θα τον υποδεχθή ο ίδιος ο Δεσπότης των αγγέλων. Και εκείνος που επαινείται από τον Θεό, όχι μία, ούτε δύο και τρεις μέρες αλλά αιώνια πανηγυρίζει στεφανωμένος και δε θα δης ποτέ το κεφάλι του γυμνό από τη δόξα εκείνη.
Διότι ο χορός του πανηγυριού αυτού δεν περιορίζεται σε ορισμένες μόνο μέρες ,αλλά επεκτείνεται στην αιωνιότητα του μέλλοντος.
Подробнее...
 
Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει.
Λόγοι
There are no translations available.

 

1. Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει τι μάρκα αυτοκίνητο οδηγούμε. Θα μας ρωτήσει πόσους ανθρώπους μεταφέραμε με το αυτοκίνητό μας, όταν δεν είχαν μέσο συγκοινωνίας να μετακινηθούν.
 
2. Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι μας. Θα μας ρωτήσει πόσους ανθρώπους φιλοξενήσαμε σ’αυτό.
 
3. Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει για τα επώνυμα και ακριβά ρούχα που έχουμε στις ντουλάπες μας. Θα μας ρωτήσει πόσους φτωχούς ντύσαμε.
 
4. Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει πόσο μεγάλο μισθό παίρνουμε. Θα μας ρωτήσει εάν συμβιβάσαμε τον χαρακτήρα μας για να τον αποκτήσουμε.
 
5. Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει τον τίτλο ή τα αξιώματα της εργασίας μας. Θα μας ρωτήσει εάν εκτελέσαμε την εργασία μας με ήθος και με προσοχή.
 
6. Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει πόσους φίλους έχουμε. Θα μας ρωτήσει με πόσους ανθρώπους είμαστε φίλοι.
 
7. Ο Θεός δεν θα μας ρωτήσει σε ποια γειτονιά μένουμε. Θα μας ρωτήσει πώς φερθήκαμε στους γείτονές μας.
Подробнее...
 
Τι κακά κάνουν οι Χριστιανοί στις απόκριες. Αγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης
Λόγοι
There are no translations available.

 

Ποιός μπορεί να διηγηθή τις αταξίες, που κάνουν οι Χριστιανοί κατά την περίοδο των Αποκρέων, και μάλιστα στα νησιά; Στ' αλήθεια, θα μπορούσε να πη κανείς, ότι τότε οι Χριστιανοί δαιμονίζονται όλοι, διότι χορεύουν, παίζουν, τραγουδούν ασυνείδητα, μέχρι και αυτοί οι πλέον γέροντες. Και, όποιος δεν χορέψει ή δεν τραγουδήσει, θεωρείται τρελλός, διότι οι άνδρες φορούν γυναικεία φορέματα και οι γυναίκες ανδρικά· διότι ντύνεται ο καθένας με διαφορετικά ρούχα και μάσκες, τις κοινώς αποκαλούμενες μουτσούνες· τότε δεν έχει διαφορά η ημέρα από την νύκτα· διότι όπως η ημέρα και όλη η νύκτα ξοδεύεται σε χο­ρούς και μασκαριλίκια· τότε δεν διαφέρουν οι λαϊκοί από τους κληρι­κούς και τους ιερωμένους· διότι όλοι εξ ίσου ατακτούν· τότε, για να πω έτσι, πανηγυρίζει η ασέλγεια· γιορτάζει η ακολοσία· ευφραίνεται η μέ­θη· αγάλλεται η τρυφή και η ασωτεία· χορεύει ο διάβολος με δέκα μανδύλια και μαζί με αυτόν χορεύει όλο το πλήθος των δαιμόνων· διό­τι το κέρδος, που κάνουν μόνο στις αποκριές, δεν μπορούν να το απο­κτήσουν σε ολόκληρο τον χρόνο. Λυπάται δε η αρετή· στενοχωριέται η σωφροσύνη· οδύρεται η χριστιανική σεμνότητα και η ευταξία· διώχνε­ται ο φόβος του Θεού και ο φόβος της κολάσεως και της κρίσεως· πεν­θεί ο Χριστός και θρηνούν όλοι οι άγγελοι και οι δίκαιοι.
Подробнее...
 
Μαρτύριον του Αγίου Πολυκάρπου, Επισκόπου Σμύρνης (23 Φεβρουαρίου)
Γιορτές
There are no translations available.

Το δια πυρός μαρτύριον του αγίου Πολυκάρπου. Σχέδιο του Φώτη Κόντογλου (1949).

Ο άγιος Πολύκαρπος, που γιορτάζει σήμερα 23 Φεβρουαρίου, ήταν μαθητής των αποστόλων και χειροτονήθηκε από αυτούς επίσκοπος Σμύρνης. Μετά από πολλούς αγώνες που έκανε για την Εκκλησία ο αποστολικός πατέρας μαρτύρησε το έτος 156 μΧ σε μεγάλη ηλικία. Το μαρτύριό του, το οποίο βέβαια αναφέρεται και σε άλλες αρχαίες πηγές, είναι καταγεγραμμένο σε μια εγκύκλιο επιστολή της εκκλησίας της Σμύρνης προς την εκκλησία Φιλομηλίου της Φρυγίας στην Μικρά Ασία και όλες τις χριστιανικές κοινότητες της ευρύτερης περιοχής, η οποία γράφτηκε από αυτόπτες λίγο μετά το γεγονός. Σας παραθέτουμε ολόκληρη την σημαντική αυτή ιστορική πηγή του 2ου αιώνα μΧ σε απόδοση στη νεοελληνική. Βλέπουμε τί παράδειγμα άφησαν ως παρακαταθήκη στην Εκκλησία οι απόστολοι που μας έδωσαν μαρτυρία για τον Χριστό.

Το παράδειγμα αυτό ακολούθησαν οι πιστοί που τους γνώρισαν προσωπικά, καθώς και η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη, η πέμπτη και ούτω καθεξής γενιά των χριστιανών, με πρωτοστάτες κληρικούς και επισκόπους (!), όπως ο άγιος Πολύκαρπος. Αυτοί που μας παρέδωσαν το Ευαγγέλιο κάθε άλλο παρά απατεώνες και ιδιοτελείς ήταν. Αξίζει μάλιστα να τονίσουμε ότι η θαυμαστή γενναιότητα των αποστόλων και των μαθητών τους συνοδευόταν και από έκδηλη ειρήνη και αγάπη, που δεν είναι χαρακτηριστικά ανθρώπων «φανατικών».  (Για περισσότερα σχετικά με τους αποστόλους και το ήθος τους δείτε εδώ.)
Η Εκκλησία του Θεού που παροικεί στη Σμύρνη προς την Εκκλησία του Θεού που παροικεί στο Φιλομήλιο και προς όλες τις παροικίες της αγίας και καθολικής Εκκλησίας σε κάθε τόπο· έλεος, ειρήνη και αγάπη του Θεού Πατρός και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ας πληθυνθεί σε σάς.

Подробнее...
 
Λίγα λόγια για την αγάπη (ομιλία εις την Κυριακή της Απόκρεω και τα Ψυχοσάββατα)
Ομολογία Πίστεως
There are no translations available.

π. Συμεὠν Κραγιόπουλος
 
Λίγα λόγια για την αγάπη
 
Βρισκόμαστε στη δεύτερη εβδομάδα του Τριωδίου και όπως ίσως θα ξέρετε, η εβδομάδα εκκλησιαστικως αρχίζει από τη Δευτέρα. Οι ημερες αυτής της εβδομάδος χαρακτηρίζονται ως Δευτέρα της Απόκρεω, Τρίτη της Απόκρεω· σήμερα είμαστε στην Τεταρτη και σε λίγο θα μπουμε στην Πέμπτη και την Κυριακή είναι η Κυριακή της Απόκρεω. Πριν από την Κυριακή είναι το Ψυχοσάββατο.
Подробнее...
 
Первая Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 125

.::Εορτή του γέροντος π. Πολυκάρπου Μαντζάρογλου στο μοναστήρι της Μάκρης Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως

Четверг, 24 Февраля 2011

Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011 η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου ιερομάρτυρος Πολυκάρπου, επισκόπου Σμύρνης, και εορτάζει την ονομαστική του εορτή ο πνευματικός γέροντας της Ιεράς Μονής Παναγίας του Έβρου στην Μάκρη αρχιμ. Πολύκαρπος Μαντζάρογλου. Ο γέροντας π. Πολύκαρπος καθοδηγεί πνευματικά την γυναικεία αδελφότητα της Μονής Μάκρης από την σύστασή της εδώ [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::24.2.2011 - Τὸ μήνυμα τῆς ἡμέρας

Четверг, 24 Февраля 2011

Ἀπὸ τὸν Μικρὸ Εὐργετινό Ἀπὸ τὸν βίο τῆς ἁγίας Συγκλητικῆς: Ἡ μακαρία Συγκλητικὴ εἶπε στὶς ἀδελφές που εἶχαν συγκεντρωθεῖ κοντά της: – Ὑπάρχει λύπη ὠφέλιμη καὶ λύπη βλαπτική. Καὶ ὠφέλιμη εἶναι ἡ λύπη, ὅταν ὁ ἄνθρωπος θρηνεῖ γιὰ τὶς ἁμαρτίες του, ὅταν θλίβεται γιὰ τὴν (πνευματική) ἄγνοια τοῦ πλησίον, ὅταν ἀνησυχεῖ μήπως ξεφύγει ἀπὸ τὸν σκοπό του καὶ ὅταν ἔχει ἀγωνία νὰ κατακτήσει τὴν τέλεια ἀρετή. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἡ λύπη ποὺ ὑποβάλλει ὁ ἐχθρός, κι αὐτὴ εἶναι ἐντελῶς παράλογη. Ἀπὸ μερικούς ὁνομάζεται καὶ ἀκηδία. Τὴν λύπη αὐτὴν πρέπει νὰ τὴν ἀποδιώχνουμε μὲ τὴν προσευχὴ κυρίως καὶ τὴν ψαλμωδία, κάνοντας τὴν σκέψη ὅτι στὴν παρούσα ζωὴ κανένας ἀσύνετος δὲν εἶναι χωρὶς (τέτοιες) λύπες.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Agni Parthene - Valaam Brethren Choir

Среда, 23 Февраля 2011

Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το μεγαλείο της πίστεως (συγκλονιστική πραγματική ιστορία-Κύπρος 1974).

Среда, 23 Февраля 2011

News image
Ὁ χριστιανός «ἐκδικεῖται» τούς σταυρωτές του μέ τήν ἀγάπη. Ήταν καλοκαίρι του 1974. Τα τουρκικά στρατεύματα εισβάλουν στην Κύπρο. Και σκορπούν το θάνατο. Στη Μόρφου συμβαίνει ένα συνταρακτικό γεγονός. Τούρκοι στρατιώτες συλλαμβάνουν 15 Ελληνες. Τους φέρνουν στην αυλή του σπιτιού ενός ελληνοκύπριου δάσκαλου, και ετοιμάζονται να τους εκτελέσουν.Ετοιμάζουν τα όπλα.Στήνουν τους αιχμαλώτους (άνδρες, γυναίκες, μικρά παιδιά) στον τοίχο. Θρήνος, κλαυθμός, οδυρμός. Τραγικές στιγμές για τους μελλοθάνατους. Περιμένουν μέσα σε κλίμα φόβου και αγωνίας τον Τούρκο αξιωματικό να έλθει και να διατάξει «πυρ».Στρέφουν τότε το νου τους και την καρδιά τους στην ελπίδα των απελπισμένων. Και προσεύχονται όλοι τους θερμά για... το τελευταίο τους ταξίδι και ιδιαίτερα ο δάσκαλος,«Θεέ μου, συγχώρησε μας κ...
Περισσότερα...
.::Σεισμός στη Νέα Ζηλανδία: χαρά και απελπισία καθώς δεκάδες διασώζονται αλλά εκατοντάδες ακόμα αγνοούνται

Среда, 23 Февраля 2011

News image
Ο επίσημος αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 75, και παρά το ότι πάνω από 40 άτομα διασώθηκαν κατά τη νύχτα, ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά καθώς έως και 300 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Το πρωί υπήρξε αγαλλίαση για τις οικογένειες που στέκονταν σε αγρυπνία έξω από το κτίριο του τηλεοπτικού δικτύου Canterbury που κατέρρευσε, όταν ανακοινώθηκε ότι 15 άνθρωποι που είχαν εγκλωβισθεί στο εσωτερικό ήταν ασφαλείς. Ωστόσο, η ανακοίνωση γρήγορα αποδείχθηκε ότι είναι λάθος και διασώστες εγκατέλειψαν την περιοχή, επειδή δεν υπήρχαν σημεία της ζωής και της σιγοκαίει συντρίμμια ήταν πολύ επικίνδυνο για να το αφαιρέσετε. Η αστυνομία ανέφερε ότι πίστευαν ότι μέχρι και 100 άνθρωποι είχαν πεθάνει μόνο σε αυτό το κτίριο. Μία ευχάριστη είδηση ήταν όταν στις 14:0...
Περισσότερα...
.::Λίβυοι στην Αθήνα .Εκαψαν το πράσινο βιβλίο του Καντάφι

Среда, 23 Февраля 2011

Φωνάζοντας συνθήματα κατά του Μοαμάρ Καντάφι περισσότερα από 100 άτομα, στην συντριπτική τους πλειονότητα άντρες και γυναίκες από τη Λιβύη που ζουν και εργάζονται στην Αθήνα, συγκεντρώθηκαν νωρίτερα έξω από το αραβικό σχολείο και την γειτονική του πρεσβεία της Λιβύης, στην οποία και ανήκει, στο Φάρο Ψυχικού. Οι διαδηλωτές μπήκαν στο προαύλιο του σχολείου, στη [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ἡ ἀκολουθία τοῦ Καιροῦ (Γ΄ μέρος). Ἡ προετοιμασία γιά τήν Θεία Λειτουργία.(mp3+κείμενο περίληψη).

Среда, 23 Февраля 2011

News image
Π. Σάββας 2011-02-17_Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ _3ο ΜΕΡΟΣ_ Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙA (ΙΑ΄ ΣΥΝΑΞΗ ΦΙΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ)Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 17-2-11 (Συνάξεις Κυκλαρχισσῶν στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης-Ἱπποδρομίου Θεσσαλονίκης).Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, 'Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία).ΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ:ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣΕΤΟΣ 2010-2011Βιβλίο πρός μελέτην: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα, PG 150, 368-492.Εἰκόνα : Ἕν...
Περισσότερα...
.::Συναξαριστής 24 Φεβρουαρίου: Αγίου Προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννη

Среда, 23 Февраля 2011

Α' και Β' Εύρεση Τιμίας κεφαλής του Αγίου Προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννη Κάθε φορά που η Εκκλησία γιορτάζει και τιμά, όπως καί σήμερα, τον Πρόδρομο και Βαπτιστή Ιωάννη, μας έρχεται στην μνήμη, η αυστηρή μορφή του κήρυκος της ερήμου, για τον οποίον ο Ιησούς Χριστός είπε το μεγαλύτερο εγκώμιο· "ουκ εγήγερται εν γεννητοίς γυναικών μείζων Ιωάννου του Βαπτιστού". Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναιΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Λόγοι απόρριψης της Κάρτας του Πολίτη και της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Среда, 23 Февраля 2011

6 λόγοι για τους οποίους αξίζει να πεις ΟΧΙ στην «Κάρτα του Πολίτη» (ΚτΠ) και την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» 1. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ Το βασικό επιχείρημα για την εισαγωγή της ΚτΠ είναι ότι θα δοθεί οριστική λύση στα προβλήματα της «καθημερινότητας του πολίτη», στα προβλήματα που αντιμετωπίζει όταν προσπαθεί να εξυπηρετηθεί από τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Εάν βεβαίως το μέτρο της εισαγωγής τηςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::π. Φιλόθεος Φάρος: Ο αγαπών εκ του Θεού γεγένηται και γιγνώσκει τον Θεόν (Κυριακή της Απόκρεω)

Среда, 23 Февраля 2011

News image
Δεν μπορεί ο άνθρωπος όμως να επιστρέψει στο Θεό και να τον συναντήσει χωρίς προηγουμένως να συναντήσει το συνάνθρωπο, γι' αυτό το επόμενο βήμα στην πορεία για τη συνάντηση με τον αναστημένο Χριστό είναι ακριβώς η συνάντηση με το συνάνθρωπο. Θέμα της τρίτης Κυριακής του Τριωδίου είναι η κρίση που θα βασιστεί αποκλειστικά στην αγάπη που ο άνθρωπος έχει δείξει για το συνάνθρωπό του και που τελικά μεταβαίνει σ' αυτόν τον ίδιο το Θεό· "ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου, ἐμοί ἐποιήσατε" (Ματθ. 25,40). Η αγάπη είναι από το Θεό και όποιος αγαπάει το Θεό είναι παιδί του Θεού και γνωρίζει το Θεό, εκείνος που δεν αγαπά, δεν γνωρίζει το Θεό γιατί ο Θεός είναι αγάπη (Α' Ιωάν. 4, 7-8). Αποκτούμε επίγνωση των μυστηρίων του Θεού όταν είμαστε ενωμένοι με την αγάπη (Κολ. 2,2). Ο Θεός μένει μέσ...
Περισσότερα...
.::π. Φιλόθεος Φάρος: Ο αγαπών εκ του Θεού γεγένηται και γιγνώσκει τον Θεόν (Κυριακή της Απόκρεω)

Среда, 23 Февраля 2011

News image
Δεν μπορεί ο άνθρωπος όμως να επιστρέψει στο Θεό και να τον συναντήσει χωρίς προηγουμένως να συναντήσει το συνάνθρωπο, γι' αυτό το επόμενο βήμα στην πορεία για τη συνάντηση με τον αναστημένο Χριστό είναι ακριβώς η συνάντηση με το συνάνθρωπο. Θέμα της τρίτης Κυριακής του Τριωδίου είναι η κρίση που θα βασιστεί αποκλειστικά στην αγάπη που ο άνθρωπος έχει δείξει για το συνάνθρωπό του και που τελικά μεταβαίνει σ' αυτόν τον ίδιο το Θεό· "ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου, ἐμοί ἐποιήσατε" (Ματθ. 25,40). Η αγάπη είναι από το Θεό και όποιος αγαπάει το Θεό είναι παιδί του Θεού και γνωρίζει το Θεό, εκείνος που δεν αγαπά, δεν γνωρίζει το Θεό γιατί ο Θεός είναι αγάπη (Α' Ιωάν. 4, 7-8). Αποκτούμε επίγνωση των μυστηρίων του Θεού όταν είμαστε ενωμένοι με την αγάπη (Κολ. 2,2). Ο Θεός μένει μέσ...
Περισσότερα...
.::Εἰκόνα : Ἕνα παράθυρο πρός τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Среда, 23 Февраля 2011

News image
«Εἶδον εἶδος Θεοῦ τό ἀνθρώπινον καί ἐσώθη μου ἡ ψυχή»(«Εἶδα τήν ἀνθρώπινη μορφή τοῦ Θεοῦ καί σώθηκε ἡ ψυχή μου»)(Ἅγ. Ιωάννης ὁ Δαμασκηνός).Ἡ εἰκόνα στήν ὀρθόδοξη θεολογία ἔχει χαρακτήρα παιδευτικό καί ἐκφαντορικό (ἀποκαλυπτικό). Παιδαγωγεῖ τόν πιστό μιλῶντας του μέ γλώσσα εὐαγγελική, μέ τήν γλώσσα τῆς Θείας Ἀποκάλυψης. Ἀπευθύνεται ταυτόχρονα  καί στήν ψυχή καί στό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Ἀποκαλύπτει (ἐκφαίνει-φανερώνει) τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί τά μέλη Της.Βιβλίο λοιπόν εἶναι ἡ εἰκόνα, ἕνα βιβλίο γιά ὅλους, ἐγγράμματους καί ἀγράμματους. Εἶναι διδαχή πάρα πολύ σπουδαία. Μέ τήν εἰκόνα διακηρύσσεται καί ἐπιβεβαιώνεται τό μεγάλο δόγμα τῆς ἐνανθρώπησης τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἀποτυπώνοντας - εἰκονίζοντας τόν Χριστό Μας διατρανώνουμε τό μεγάλο μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας, πού σκοπό ἔχει τήν...
Περισσότερα...
.::Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα τῆς Πέμπτης 24-2-11.

Среда, 23 Февраля 2011

News image
Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιανό. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ».Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γι...
Περισσότερα...
.::Μόνο τέσσερα μαθήματα γενικής παιδείας στο Νέο Λύκειο

Среда, 23 Февраля 2011

News image
Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της ένωσης συναντήθηκε την Τρίτη 22/2/2011 με την υφυπουργό Παιδείας κα. Εύη Χριστοφιλοπούλου, παρουσία του Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Β. Κουλαϊδή, υπεύθυνου για το σχεδιασμό του νέου σχολείου, ο οποίος και ενημέρωσε απαντώντας στις ερωτήσεις των μελών του Δ.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π. για το θέμα της Πληροφορικής στο Λύκειο και γενικά για το σχεδιασμό του νέου σχολείου.Και για μεν το μάθημα της Πληροφορικής τα στελέχη του Υπουργείου είπαν ότι θα είναι μάθημα επιλογής. Έδωσαν όμως και άλλες πληροφορίες γενικά για το Νέο Λύκειο, που αφορούν και το μάθημα των Θρησκευτικών...Σύμφωνα λοιπόν με το Δελτίο Τύπου της Π.Ε.ΚΑ.Π. «Ο γενικός σχεδιασμός είναι στο Λύκειο να μειωθούν τα μαθήματα, να υπάρχουν μόνο 4 μαθήματα γεν...
Περισσότερα...
.::π. Γεώργιος Μεταλληνός και Κωνσταντίνος Χολέβας για τους διαστρεβλωτές της Ιστορίας του 1821

Среда, 23 Февраля 2011

 πηγή:  LoMak's BlogΟ π. Γεώργιος Μεταλληνός, ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, συζητά με τον Πολιτικό επιστήμονα κ. Κωνσταντίνο Χολέβα για την ιδεολογική χρήση των πηγών στο χώρο της ιστοριογραφίας και ειδικότερα της Επανάστασης του 1821. Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ένδειξη ότι αγαπάμε το Χριστό

Среда, 23 Февраля 2011

 «ει ο κόσμος υμάς μισεί,γινώσκετε ότι εμέ πρώτον υμών μεμίσηκεν» (Ιωαν. ιε΄18) Από το ευαγγελικό ανάγνωσμα της εορτής του Αγίου Χαραλάμπους (Ιωαν. ιε΄17-ιστ΄2) Από το περιοδικό «Προς τη Νίκη», τεύχος 732 Φεβρουάριος 2011 «Λοιπόν. Ας το πάρουμε απόφαση.Δεν μπορούμε να λέμε ότι αγαπάμε το Χριστό, αν δε δεχθούμε κάτι να υποστούμε γι' Αυτόν.» Ο Κύριος Ιησούς την ώρα του Μυστικού ΔείπνουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο ΑΒΒΑΣ Ησαΐας ο αναχωρητής δίδει την ακόλουθη ορθή συμβουλή......

Среда, 23 Февраля 2011

Μη συνηθίζεις να κουβεντιάζεις για πράγματα που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια, σαν να τα έχεις δει. Μη βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνα που έχεις μόνο ακούσει. Συνήθιζε τη γλώσσα σου να λέγει πάντα αλήθεια. Το ψέμα γεννιέται συχνά από την επιθυμία να αρέσουμε στους ανθρώπους και απομακρύνει από την ψυχή τον φόβο Θεού. ΑΛΗΘΙΝΑ σοφός, έλεγε ο Αββάς Υπερέχιος, είναι εκείνος που διδάσκει, όχι μεΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Θεσσαλονίκη (of boutaris): Δημοσιογράφος κλήθηκε σε απολογία γιατί χρησιμοποίησε τον όρο ''Βόρειος Ήπειρος''

Среда, 23 Февраля 2011

News image
Μέγα θέμα έχει προκαλέσει η απόφαση της Διοίκησης του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης FM-100 να επιπλήξει τη Δημοσιογράφο Δέσποινα Μηλιάδου επειδή αυτή ασχολήθηκε σε εκπομπή της με το θέμα της ανάκλησης από την Κορυτσά του έλληνα προξένου, και στην εκπομπή της χρησιμοποίησε τον όρο "Βόρειος Ήπειρος". Ο ηρωικός παπα-Λευτέρης, που συντονίζει τα προγράμματα εκμάθησης ελληνικών στα βορειοηπειρωτικά χωριά αλλά και στελέχη της μειονοτικής οργάνωσης "Ομόνοια" τηλεφώνησαν στους αρμοδίους του ραδιοσταθμού για να διαμαρτυρηθούν αλλά και να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για τη στάση που κρατά η διοίκηση του. Η οργή τους ήταν τέτοια που έκαναν λόγο για "πισώπλατα μαχαιρώματα" από ένα ΜΜΕ που έως τώρα στήριζε τον αγώνα τους αλλά με την αλλαγή της Διοίκησης στο Δήμο Θεσσαλονίκης, φαίνεται να μετατρέ...
Περισσότερα...
.::Γρηγόριος ο Παλαμάς: Ομιλία εις την Κυριακή της Απόκρεω

Среда, 23 Февраля 2011

News image
1. Την περασμένη Κυριακή η Εκκλησία εμνημόνευε την απερίγραπτη φιλανθρωπία του Θεού προς εμάς που παρουσιάζεται με την παραβολή του σεσωσμένου ασώτου. Την σημερινή Κυριακή διδάσκει περί της μελλούσης φρικωδεστάτης κρίσεως του Θεού, χρησιμοποιώντας μια καλή τάξι και ακολουθώντας τις προφητικές φωνές· διότι, λέγει, «θα σου ψάλω, Κύριε, έλεος και κρίσι», και «μια φορά ελάλησε ο Θεός και άκουσα τα δυο αυτά, ότι το κράτος είναι του Θεού και ιδικό σου, Κύριε, το έλεος, διότι εσύ θ' αποδώσης στον καθένα κατά τα έργα του». 2. Το έλεος λοιπόν και η μακροθυμία προηγείται της θείας κρίσεως. Πραγματικά ο Θεός, έχοντας και περιέχοντας κατ' εξοχήν όλες τις αρετές, και όντας συγχρόνως δίκαιος και ελεήμων, επειδή το έλεος δεν συμβαδίζει με την κρίσι, σύμφωνα με το γραμμένο, «να μη ευσπλαγχνισθής πτωχό κατ...
Περισσότερα...
.::Ένδειξη ότι αγαπάμε το Χριστό

Среда, 23 Февраля 2011

 «ει ο κόσμος υμάς μισεί,γινώσκετε ότι εμέ πρώτον υμών μεμίσηκεν»(Ιωαν. ιε΄18) Από το ευαγγελικό ανάγνωσμα της εορτής του Αγίου Χαραλάμπους (Ιωαν. ιε΄17-ιστ΄2) Από το περιοδικό «Προς τη Νίκη», τεύχος 732 Φεβρουάριος 2011 «Λοιπόν. Ας το πάρουμε απόφαση.Δεν μπορούμε να λέμε ότι αγαπάμε το Χριστό, αν δε δεχθούμε κάτι να υποστούμε γι' Αυτόν.»Ο Κύριος Ιησούς την ώρα του Μυστικού Δείπνου άφησεΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τι κακά κάνουν οι Χριστιανοί στις απόκριες (Αγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης).

Среда, 23 Февраля 2011

News image
Ὡς συνέχεια προηγούμενων ἀναρτήσεῶν μας:1)«Οἱ χριστιανοί ,γενικά, δέν πρέπει νά παίζουν μουσικά ὄργανα, οὔτε νά χορεύουν καί νά τραγουδοῦν» (Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Χρηστοήθεια Λόγ. Β΄)(mp3) καί  2)Τά καρναβάλια καί ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας (mp3). 3)Καρναβαλισμός, Νεο-Ειδωλολατρία σήμερα (Αρχιμ. π. Ιγνάτιος Σταυρόπουλος) δημοσιεύουμε μικρό σχετικό ἀπόσπασμα ἀπό τήν «Χρηστοήθεια» τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου:Ποιός μπορεί να διηγηθή τις αταξίες, που κάνουν οι Χριστιανοί κατά την περίοδο των Αποκρέων, και μάλιστα στα νησιά; Στ' αλήθεια, θα μπορούσε να πη κανείς, ότι τότε οι Χριστιανοί δαιμονίζονται όλοι, διότι χορεύουν, παίζουν, τραγουδούν ασυνείδητα, μέχρι και αυτοί οι πλέον γέροντες. Και, όποιος δεν χορέψει ή δεν τραγουδήσει, θεωρείται τρελλός, διότι οι άνδρες φορούν γ...
Περισσότερα...
.::Οσίου Ιωάννου του Σιναίτου - Ουρανοδρόμος Κλίμαξ. Λόγος εικοστός πρώτος

Среда, 23 Февраля 2011

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Περὶ κενοδοξίας (Διὰ τὴν πολύμορφον κενοδοξίαν) ΜΕΡΙΚΟΙ συνηθίζουν, ὅταν ὁμιλοῦν περὶ τῶν παθῶν καὶ τῶν λογισμῶν, νὰ κατατάσσουν τὴν κενοδοξία σὲ ἰδιαίτερη τάξι, χωριστὰ ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια. Γι᾿ αὐτὸ καὶ λέγουν ὅτι εἶναι ὀκτὼ οἱ πρῶτοι καὶ κυρίαρχοι πονηροὶ λογισμοί. Ἀντιθέτως ὁ Θεολόγος Γρηγόριος καὶ ἄλλοι ἀπὸ τοὺς διδασκάλους τοὺς ἐμέτρησαν ἑπτά. Σ᾿ αὐτοὺςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οσίου Ιωάννου του Σιναίτου - Ουρανοδρόμος Κλίμαξ. Λόγος εικοστός πρώτος

Среда, 23 Февраля 2011

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Περὶ κενοδοξίας (Διὰ τὴν πολύμορφον κενοδοξίαν) ΜΕΡΙΚΟΙ συνηθίζουν, ὅταν ὁμιλοῦν περὶ τῶν παθῶν καὶ τῶν λογισμῶν, νὰ κατατάσσουν τὴν κενοδοξία σὲ ἰδιαίτερη τάξι, χωριστὰ ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνεια. Γι᾿ αὐτὸ καὶ λέγουν ὅτι εἶναι ὀκτὼ οἱ πρῶτοι καὶ κυρίαρχοι πονηροὶ λογισμοί. Ἀντιθέτως ὁ Θεολόγος Γρηγόριος καὶ ἄλλοι ἀπὸ τοὺς διδασκάλους τοὺς ἐμέτρησαν ἑπτά. Σ᾿ αὐτοὺςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Άγιος Νέος Ιερομάρτυρας Λάζαρος εκ Τριπόλεως Πελοποννήσου (23 Φεβρουαρίου ±1605)

Среда, 23 Февраля 2011

Η πρώτη γραπτή αναφορά που έχομεν για το μαρτύριο του Αγίου νεοϊερομάρτυρος Λαζάρου, είναι αυτή του υπ. αρίθμ 797 κώδικα της Ι. Μ. Μονής Βατοπαιδίου που διασώζει την ακολουθία και το συναξάριο του Αγίου. Είναι γνωστό σε όλους μας πως ύστερα από την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως πικρή σκλαβιά πλάκωσε την Ρωμιοσύνη. Οι επιπτώσεις είναι γνωστές σε κάθε τομέα της ζωής του δουλομένου Γένους.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μαρτύριον του Αγίου Πολυκάρπου, Επισκόπου Σμύρνης (23 Φεβρουαρίου)

Среда, 23 Февраля 2011

 Ο άγιος Πολύκαρπος, που γιορτάζει σήμερα 23 Φεβρουαρίου, ήταν μαθητής των αποστόλων και χειροτονήθηκε από αυτούς επίσκοπος Σμύρνης. Μετά από πολλούς αγώνες που έκανε για την Εκκλησία ο αποστολικός πατέρας μαρτύρησε το έτος 156 μΧ σε μεγάλη ηλικία. Το μαρτύριό του, το οποίο βέβαια αναφέρεται και σε άλλες αρχαίες πηγές, είναι καταγεγραμμένο σε μια εγκύκλιο επιστολή της εκκλησίας της ΣμύρνηςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μαρτύριον του Αγίου Πολυκάρπου, Επισκόπου Σμύρνης (23 Φεβρουαρίου)

Среда, 23 Февраля 2011

 Ο άγιος Πολύκαρπος, που γιορτάζει σήμερα 23 Φεβρουαρίου, ήταν μαθητής των αποστόλων και χειροτονήθηκε από αυτούς επίσκοπος Σμύρνης. Μετά από πολλούς αγώνες που έκανε για την Εκκλησία ο αποστολικός πατέρας μαρτύρησε το έτος 156 μΧ σε μεγάλη ηλικία. Το μαρτύριό του, το οποίο βέβαια αναφέρεται και σε άλλες αρχαίες πηγές, είναι καταγεγραμμένο σε μια εγκύκλιο επιστολή της εκκλησίας της ΣμύρνηςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Μια ευλογημένη συνάντηση

Среда, 23 Февраля 2011

Ό παπά-Φώτης είχε την ευλογία ακόμη να γνωρίσει στη Ρωσική Μονή του Αγίου Παντελεήμονος Αγίου Όρους τον νέον Άγιο της Εκκλησίας μας, Σιλουανό τον Άθωνίτη. Σχετικά έλεγε γι’ αυτή τη γνωριμία του: «Είχα επίσης την ευλογία στο Άγιον Όρος να γνωρίσω και να διακονήσω και τον παπά-Τύχωνα τον ρώσο. Αλλά γνώρισα και τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη του όποιου ήταν θαυμαστή ή αγιότητα του. ΜεγάλεςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τι κακά κάνουν οι Χριστιανοί στις απόκριες. Αγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης

Среда, 23 Февраля 2011

  Ποιός μπορεί να διηγηθή τις αταξίες, που κάνουν οι Χριστιανοί κατά την περίοδο των Αποκρέων, και μάλιστα στα νησιά; Στ' αλήθεια, θα μπορούσε να πη κανείς, ότι τότε οι Χριστιανοί δαιμονίζονται όλοι, διότι χορεύουν, παίζουν, τραγουδούν ασυνείδητα, μέχρι και αυτοί οι πλέον γέροντες. Και, όποιος δεν χορέψει ή δεν τραγουδήσει, θεωρείται τρελλός, διότι οι άνδρες φορούν γυναικεία φορέματα και οιΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ή Παναγία σαν μάνα φροντίζει τους Μοναχούς (Γεροντικό)

Среда, 23 Февраля 2011

Στο κοινόβιο Μοναστήρι του Αγίου Παύλου, πριν από 30 χρόνια ζούσε ένα πολύ απλό κι αγαθό Γεροντάκι, γνωστός με το όνομα Γερο – Θωμάς, πάντα πρόθυμος και ακάματος εργάτης της υπακοής. Σαν υπηρεσία του (διακόνημα) είχε να είναι βοηθός στον ζυμωτή και φούρναρη του Μοναστηριού. Μια μέρα έτυχε ανάγκη να απουσιάσει για δυο ημέρες ο ζυμωτής και φούρναρης της Μονής Γερο – Γρηγόρης, ο οποίος απόΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η φύση του κακού

Среда, 23 Февраля 2011

† π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος Δρ. Θεολογίας  Δρ. Φιλοσοφίας ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ  Οι πατέρες της Εκκλησίας μιλούν για το κακό με τρεις έννοιες, με οντολογική έννοια, με την έννοια της αμαρτίας, και για το φυσικό κακό. Το κακό δεν έχει οντολογική ύπαρξη. Είναι στέρηση του αγαθού και παρεκτροπή, από την κατά φύση κατάσταση στην παρά φύση. Τίποτε από όσα υπάρχουν δενΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Γ΄ Μέρος Τρίτο . Κεφάλαιο 2ον. «Ή λανθασμένη συνείδηση»

Среда, 23 Февраля 2011

Λόγοι Γ΄ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ Ή επιμέλεια της συνειδήσεως «Ή λανθασμένη συνείδηση» - Γέροντα, συχνά λέτε ότι ό άνθρωπος πρέπει νά προσέξη νά μή φτιάξη λανθασμένη συνείδηση. Πώς δημιουργείται ή λανθασμένη συνείδηση; - Όταν ό άνθρωπος αναπαύη τον λογισμό του, καταπατά τήν συνείδηση του. Και ότανΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Οσίου Ιωάννου του Σιναίτου - Ουρανοδρόμος Κλίμαξ. Λόγος εικοστός

Среда, 23 Февраля 2011

ΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΣΤΟΣΠερὶ δειλίας(Διὰ τὴν ἄνανδρον δειλίαν) ΟΠΟΙΟΣ ἐργάζεται τὴν ἀρετὴ σὲ Κοινόβιο ἢ σὲ συνοδία, δὲν εἶναι συνηθισμένο νὰ πολεμῆται ἀπὸ τὴν δειλία. Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ εὑρίσκεται σὲ ἡσυχαστικώτερους τόπους, ἂς ἀγωνίζεται μήπως καὶ τὸν κυριεύση τὸ γέννημα τῆς κενοδοξίας καὶ ἡ θυγατέρα τῆς ἀπιστίας, δηλαδὴ ἡ δειλία. 2. Ἡ δειλία εἶναι νηπιακὴ συμπεριφορὰ μιᾶς ψυχῆς ποὺ ἐγήρασε στὴνΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Άγιος Νέος Ιερομάρτυρας Λάζαρος εκ Τριπόλεως Πελοποννήσου (23 Φεβρουαρίου ±1605)

Среда, 23 Февраля 2011

Η πρώτη γραπτή αναφορά που έχομεν για το μαρτύριο του Αγίου νεοϊερομάρτυρος Λαζάρου, είναι αυτή του υπ. αρίθμ 797 κώδικα της Ι. Μ. Μονής Βατοπαιδίου που διασώζει την ακολουθία και το συναξάριο του Αγίου. Είναι γνωστό σε όλους μας πως ύστερα από την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως πικρή σκλαβιά πλάκωσε την Ρωμιοσύνη. Οι επιπτώσεις είναι γνωστές σε κάθε τομέα της ζωής του δουλομένου Γένους.Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ελλάδα και Κύπρος είναι το «έκκεντρο του τριγώνου» των ισχυρών Ισραήλ, Αιγύπτου και Τουρκίας.

Среда, 23 Февраля 2011

Του Χρήστου Καπούτση Οι πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στα Αραβικά και Μουσουλμανικά κράτη της Βορείου Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου  και της  Αραβικής χερσονήσου, αποκτούν δυναμική ανατροπής των αυταρχικών και μονολιθικών καθεστώτων τους , αλλά  και κυρίως, δυναμική  ανατροπής των υφιστάμενων γεωπολιτικών ισορροπιών, στην στρατηγικότερη περιοχή του Πλανήτη, όπου μέχρι «χθες» δεν αμφισβητείτο [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Σεισμικές έρευνες για πετρέλαιο απέναντι από τη Λέσβο ξεκινάνε οι Τούρκοι

Среда, 23 Февраля 2011

Σε πρόσκληση για κάθε εταιρεία που ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει έρευνα τον εντοπισμό υδρογονανθράκων εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων στο Αν Αιγαίο προέβη η τουρκικών συμφερόντων εταιρεία Extrem Energy Inc. σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ. Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν σε βάθη από 10 έως 150 μέτρα στο Αν. Αιγαίο και πιο συγκεκριμένα στον κόλπο του [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΗΑΕ: Αντικατάσταση των BMP-3 με νέα τροχοφόρα

Среда, 23 Февраля 2011

  Η αντικατάσταση των ΤΟΜΑ ΒΜΡ-3 από έναν από τους μεγαλύτερους χρήστες του οχήματος παγκοσμίως, αφορά και τον Ελληνικό Στρατό που «φλερτάρισε» με την προμήθεια του οχήματος.  Σύμφωνα με πηγές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Υπουργείο Άμυνας της χώρας έχει θέσει την ανάγκη για νέα τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα οκτώ τροχών, συνολικού αριθμού 600 μονάδων. [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Συνάντηση Ε.Βενιζέλου με DCNS & Γάλλο πρεσβευτή – Πάνε για υπογραφή δεσμευτικού κειμένου για FREMM

Среда, 23 Февраля 2011

Ο υπουργός Άμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος συναντήθηκε σήμερα στο γραφείο του με τον Πρέσβη της Γαλλίας κ. Christophe Farnaud και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της γαλλικής εταιρείας DCNS (δημοσίων συμφερόντων) κ. Patrick Boissier, για την επικείμενη συμφωνία για τις φρεγάτες FREMM. H συνάντηση είχε ουσιαστικά αποτελέσματα και έγινε μέσα σε πολύ καλό κλίμα. Εκτίμηση όλων των [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΣΚΑΙ 1821 – Αντίκρουση από Αντίβαρο – Αγία Λαύρα 25η Μαρτίου

Среда, 23 Февраля 2011

Το Αντίβαρο (www.antibaro.gr) αντικρούει την δήθεν απομυθοποίηση της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Στο βίντεο αυτό παρατίθενται 22 ντοκουμέντα από Έλληνες και ξένους της εποχής της Ελληνικής Επανάστασης που επιβεβαιώνουν τη σύναξη στην Αγία Λαύρα κατά την εκκίνηση της Επανάστασης, υπό τον Παλαιών Πατρών Γερμανό. Η ημερομηνία του γεγονότος δεν είναι ακριβής. Οι πηγές την καθορίζουν [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΠΑΙΡΝΩ ΤΟ ΚΑΠΕΛΑΚΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΦΕΥΓΩ – ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Среда, 23 Февраля 2011

Σύμφωνα με το περιβάλλον του Παπανδρέου, δεν τα “βρήκε” με τη Γερμανίδα καγκελάριο Ανγκέλα Μερκέλ ή τουλάχιστον αυτό άφησαν να διαρρεύσει. Η Ανγκέλα Μερκέλ δεν συμφωνεί στην συνέχιση στήριξης της Αθήνας και προτείνει την κατεύθυνση αναδιάρθρωσης του χρέους, δηλαδή τεχνητή πτώχευση. Με την αιτιολογία αυτή ο Γ. Παπανδρέου θα προτείνει Μάλλον πρόωρες εκλογές, πράγμα και [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::π. Αντριάν Φαγκατσεάνου – Ο γέροντας με τις επτά ζωές!

Среда, 23 Февраля 2011

…Επτά φορές πέρασε ο π.Αντριαν Φαγκατσεάνου (Βιογραφικά στοιχεία εδώ) κοντά από το θάνατο.Την μια απ’αυτές τον θεωρούσαν ήδη νεκρό.Ήταν πέντε ετων,όταν εφευγαν πρόσφυγες από την Μπουκοβίνα.Ανέβασμενος σε μιά καρότσα μαζί με τους γονείς του και με ότι μπόρεσαν να περισώσουν από το βιός τους,έπαιζε. χωρίς να καταλαβαίνει την κρισιμότητα της στιγμής.Κάποια στιγμή το ποδοβολητό των αλόγων τουΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΦΡΑΙΜ ΙΝΜΠΑΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ/ΑΡΘΡΟ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΥΡΙΟ.

Среда, 23 Февраля 2011

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.Ε.ΔΡΟΥΓΟΣ *Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΡΟΣ. Η ΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΦΙΛΟΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. *ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2009 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΝΤΟΓΚΑΝ ΣΤΟ ΙΡΑΝ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΕΡΑΝΗ. *ΜΕ [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Δίλημμα για τις ΗΠΑ ο «νέος ισλαμικός κόσμος»

Среда, 23 Февраля 2011

Γιάννης Νάκος Η συμβολική πυρπόληση της αμερικανικής σημαίας είναι κάτι που σαφώς απουσιάζει από τις εξεγέρσεις στον αραβικό κόσμο παρά το γεγονός ότι πρόκειται για χώρες με κατ’εξοχήν φιλοαμερικανικά καθεστώτα. Σύμφωνα με τους αναλυτές αυτό το φαινόμενο δεν δείχνει μία φιλοαμερικανική στάση αλλά αντίθετα την πτώση της επιρροής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή: απλά οι [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Βασίλειος Στεργιούλης, Πολυπολιτισμική παιδεία;

Среда, 23 Февраля 2011

News image
πηγή: Ελευθερία, 23/2/2011Πολυπολιτισμική παιδεία;Του Βασιλείου Χ. Στεργιούλη, ΘεολόγουΌσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας σε κάθε σκεπτόμενο προκαλούν θλίψη και έντονο προβληματισμό για την πορεία του τόπου.Βυθισμένοι στη διαφθορά, πορευόμαστε – ύστερα μάλιστα από εξήντα χρόνια ελεύθερου και χωρίς πολέμους εθνικού βίου – σαν να αναζητούμε ακόμη τη γραμμή πορείας μας μέσα στο χρόνο.Δεν διδασκόμαστε από τα λάθη και τα παθήματά μας. Προχωρούμε αφασιακά, αδιαφορώντας για τους κινδύνους! Έτσι απεργαζόμαστε τον όλεθρο και τον αφανισμό μας. Επιβάλλουμε μόνοι μας τα δεσμά μιας νέας τουρκοκρατίας (καλύτερα οθωμανοκρατίας) ή φραγκοκρατίας...Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Παιδεία μας. Ο ευγενέστερος τομέας της ζωής του έθνους και ο βασικός παράγοντας ανόρθωσης και προόδου του.Η Παιδεία μας,...
Περισσότερα...
.::Όσο-όσο δίνουν τα κατασχεθέντα ακίνητα οι τράπεζεςΗ Ιρλανδία βγαίνει στο σφυρί!

Среда, 23 Февраля 2011

Σε «Γη της Ευκαιρίας» για όσους φυσικά διαθέτουν χρήματα, μετατρέπεται η Ιρλανδία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της «σωτηρίας» από το ΔΝΤ. Έτσι, ένα διαμέρισμα στο κεντρικό Δουβλίνο το οποίο στη Χρυσή Εποχή του Κέλτικου Τίγρη θα πωλείτο προς 150.000 Ευρώ, τώρα μπορεί να αποκτηθεί με περίπου 40-50.000 Ευρώ  σε μαζική δημόσια δημοπρασία αν και [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Επίσκοπος Ράσκας και Πριζρένης Αρτέμιος, «Οι μοναχοί ήταν πάντοτε σάλπιγγες που προειδοποιούσαν τους πιστούς για την απειλή των αιρέσεων»

Среда, 23 Февраля 2011

Με την παρουσία πολλών ιερομονάχων, μοναχών αλλά και μοναζουσών λειτούργησε ο επίσκοπος Ράσκας και Πριζρένης Αρτέμιος. Στο κήρυγμά του ο επίσκοπος Αρτέμιος αναφέρθηκε στην μοναχική ζωή ως οδό προς την τελειότητα. Τόνισε επίσης ότι «οι μοναχοί στο πέρασμα των αιώνων υπήρξαν στύλοι της Εκκλησίας του Χριστού, υπερασπιστές της Ορθοδοξίας, σάλπιγγες που προειδοποιούσαν τους ανθρώπους για την απειλή των αιρέσεων. Η Ορθόδοξη Πίστη νίκησε τις αιρέσεις με τους αγώνες των μοναχών». Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το BBC για τα επεισόδια στην Αθήνα

Среда, 23 Февраля 2011

Στα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν στους δρόμους της Αθήνας κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδήλωσης αναφέρεται εκτενώς το BBC. Με δακρυγόνα επιχείρησε η αστυνομία να διαλύσει δεκάδες διαδηλωτές που πετούσαν πέτρες στην Αθήνα, τη ώρα που η Ελλάδα βρισκόταν σε 24ωρη απεργία, γράφει στο δημοσίευμα του το BBC.   Η βία ξέσπασε κατά τη διάρκεια [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Επεισόδια στη πορεία μεταξύ διαδηλωτών και ΜΑΤ

Среда, 23 Февраля 2011

15:42 Οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για 20 προσαγωγές, 4 συλλήψεις, 3 αστυνομικούς είναι ελαφρά τραυματισμένους και 2 καμένες μηχανές. 15:27 Αναζωπύρωση της έντασης στην Πανεπιστημίου, έξω από την «Μεγάλη Βρετάνια» με τις δυνάμεις της αστυνομίας να κάνουν ρίψη χημικών. 15:22 Η μικροένταση που είχε δημιουργηθεί λίγα λεπτά πριν, έξω από την Βουλή έχει [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ιωάννης Αγγελόπουλος, Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά

Среда, 23 Февраля 2011

News image
πηγή: ΖωηφόροςΑπαλλαγή από τα Θρησκευτικάτου Δρ Ιωάννη Κ. ΑγγελοπούλουΣχολικού Συμβούλου θεολόγωνΤὸ ζήτημα τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, μετὰ τὸ καλοκαίρι τοῦ 2008, πῆρε μεγάλες διαστάσεις. Μέχρι τότε ἴσχυε μία ἐγκύκλιος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, μὲ βάσι τὴν ὁποία οἱ γονεῖς ποὺ ἐπιθυμοῦσαν τὴν ἀπαλλαγὴ τοῦ παιδιοῦ τους ἀπὸ τὸ μάθημα ὑπέγραφαν ὑπεύθυνο δήλωσι, στὴν ὁποία ἔγραφαν ὅτι δὲν εἶναι χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι. Τὰ παλαιότερα χρόνια, γιὰ νὰ ἀπαλλαγῆ κάποιος μαθητὴς ἀπὸ τὸ μάθημα, ἔπρεπε οἱ γονεῖς του νὰ προσκομίσουν στὸ σχολεῖο κάποιο πιστοποιητικὸ ὅτι ἀνῆκαν σὲ ἄλλη θρησκεία ἢ σὲ ἄλλη ὁμολογία. Στὴν αἴτησί τους ἐδήλωναν καὶ τὸ ποῦ θὰ παρέμενε τὸ παιδί τους κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ μαθήματος (ἐντὸς τῆς αἰθούσης, στὸ προαύλειο κ.λπ.)....Μὲ τὶς τρεῖς διαδοχικὲς ἐγκυκλίους τοῦ θέ...
Περισσότερα...
.::Επιμορφωτικό Σεμινάριο Θεολόγων νομών Τρικάλων και Καρδίτσας

Среда, 23 Февраля 2011

Επιμορφωτικό Σεμινάριο Τρίκαλα Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Δελτίο Τύπου της Γραμματείας επί της προπαρασκευής της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Среда, 23 Февраля 2011

News image
Στην επίσημη ιστοσελίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου δημοσιεύεται το παρακάτω Δελτίο Τύπου, με τίτλο που κάνει σαφές προς όλους ότι επιχειρείται επιτάχυνση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν σε "Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας" (όμοια της οποίας έχει να γίνει από το 787μ.χ. -δηλ. από την Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο-, κατά παλαιότερη δήλωση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου)ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ(20.02.2011)Ὡς εἶναι ἤδη γνωστόν, κατά τήν Σύναξιν τῶν Προκαθημένων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῶν συνελθόντων, προσκλήσει τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τόν Ὀκτώβριον τοῦ ἔτους 2008 ἐν Φαναρίῳ, ἐγένετο ἀποδεκτή ἡ πρότασις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου «νά συγκαλέσῃ διά τήν συν...
Περισσότερα...
.::Ἡ Νέα Ἐποχή

Среда, 23 Февраля 2011

News image
Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ(αποσπάσματα από το βιβλίο, του πρώην ηγετικού στελέχους του κινήματος,Randall N. Baer «Στον Εφιάλτη της Νέας Εποχής», εκδοτικός οίκος «Στερέωμα»)Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΩΣ ''ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ"Το κίνημα αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό ως ένα ευρύ φάσμα μηΧριστιανικών φιλοσοφιών και παραδόσεων που μπορούν να ταξινομηθούν ως ΝΕΟ-ΕΠΟΧΙΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ (ή Ουμανισμός). Ο ακρογωνιαίος λίθοςτου ανθρωπισμού αυτού είναι η πίστη ότι ο άνθρωπος έχει θεία φύση, κι επομένως είναιουσιαστικά ένας "θεός" ή ένας φωτισμένος "υπεράνθρωπος".Ο άνθρωπος της Νέας Εποχής, πιστεύοντας ότι είναι τέλειος και παντοδύναμος,τοποθετεί τον εαυτό του σ' ένα κοσμικό (συμπαντικό) θρόνο. Αυτός ο κατά φαντασίανθεάνθρωπος ισχυρίζεται ότι έχει εκ φύσεως απεριόριστες δυνάμεις και μπορεί μ' αυτές ναδιοικεί...
Περισσότερα...
.::H Τουρκία «πυροσβέστης» στον Περσικό…

Среда, 23 Февраля 2011

Προσπάθεια ανάδειξης της Τουρκίας σε «παράγοντα ειρηνικής συνύπαρξης» καταβάλει το νεοθωμανικού προσανατολισμού τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών… Η Τουρκία έχει αναλάβει διακριτική διαμεσολαβητική αποστολή ανάμεσα στο βασιλέα του Μπαχρέιν και το Ιράν, προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσεις και παρανοήσεις ανάμεσα στην σιτική πλειοψηφία του πληθυσμού στο Μπαχρέιν και την ηγέτιδα τάξη που προέρχεται από το σουνιτικό Ισλάμ. Αυτό [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Άγιος Νέος Ιερομάρτυρας Λάζαρος εκ Τριπόλεως Πελοποννήσου (23 Φεβρουαρίου ±1605)

Среда, 23 Февраля 2011

News image
Άγιος Νέος Ιερομάρτυς Λάζαρος ο εν Τριπόλει της Πελοποννήσου μαρτυρήσαςVatopaidiFriend: Βίο και πλήρη ακολουθία με τίτλο: «Ασματική  Ακολουθία και Συναξάριον του Αγίου Ενδόξου Νέου Ιερομάρτυρος Λαζάρου του εν Τριπόλει αθλήσαντος, ου η μνήμη τελείται τη κγ’ Φεβρουαρίου», έχει εκδόσει ο Μοναχός Παίσιος Νεοσκητιώτης, Γέροντας της Ιεράς Καλύβης Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Νέας Σκήτης Αγίου Όρους.Η πρώτη γραπτή αναφορά που έχομεν για το μαρτύριο του Αγίου νεοϊερομάρτυρος Λαζάρου, είναι αυτή του υπ. αρίθμ 797 κώδικα της Ι. Μ. Μονής Βατοπαιδίου που διασώζει την ακολουθία και το συναξάριο του Αγίου.Είναι γνωστό σε όλους μας πως ύστερα από την πτώση της Κωνσταντινουπόλεως πικρή σκλαβιά πλάκωσε την Ρωμιοσύνη. Οι επιπτώσεις είναι γνωστές σε κάθε τομέα της ζωής του δουλομένου Γένους. Ολόκληρους αι...
Περισσότερα...
.::Τα πλούσια κοιτάσματα κινητοποιούν διεθνές ενδιαφέρον για το Κυπριακό…

Среда, 23 Февраля 2011

Πέφτουν οι τόνοι από κάποιους οι οποίοι στο παρελθόν εξαπέλυαν επιθέσεις και κινδυνολογούσαν, για τους Ελληνοκύπριους που δεν έβλεπαν το συμφέρον τους στο Σχέδιο Ανάν Σειρά επτά (7) μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στις συνομιλίες στο Κυπριακό προτείνει η γνωστή δεξαμενή σκέψης International Crisis Group (ICG), έχοντας βέβαια τίτλο… ΕΞΙ βήματα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Επιχείρηση…τυφλόμυγα στη Λιβύη:χωρίς σχέδιο,χωρίς συντονισμό ο απεγκλωβισμός Ελλήνων.

Среда, 23 Февраля 2011

Απλά απαράδεκτοι! Η επιχείρηση απεγκλωβισμού των Ελλήνων από τη Λιβύη, γίνεται με τρόπο άκρως ερασιτεχνικό και γι΄ αυτό επικίνδυνο και ανησυχητικό! Το πιο παράδοξο της όλης υπόθεσης ειναι ότι στο ΥΕΘΑ υπάρχουν σχέδια για τρεις τουλάχιστον επιχειρήσεις απεγκλωβισμού Ελλήνων από Σομαλία,Σοχούμι και Αλβανία οι οποίες είχαν γίνει με τρόπο υποδειγματικό, χωρίς να ανοίξει μύτη! Στη [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Και η κόρη του Μπους (μετά την σύζυγο) υπέρ του ‘γάμου’ των ομοφυλόφιλων

Среда, 23 Февраля 2011

News image
Η κόρη του George W. Bush, Barbara ενώνει την φωνή της με αυτήν της μητέρας της, Laura, υποστηρίζοντας τον "γάμο" μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, σε αντίθεση με την θέση του μπαμπά και πρώην προέδρου των ΗΠΑ, καθώς εμφανίστηκε σε ένα βίντεο που προωθεί τον gay "γάμο", στη Νέα Υόρκη. Τον περασμένο Μάιο, πρώην πρώτη κυρία Λόρα Μπους είχε πει σε τηλεοπτικό talk show που παρουσίαζε ο διάσημος Larry King, ότι διαφωνούσε με το σύζυγό της σχετικά με τη νομιμότητα του ομοφυλοφιλικού "γάμου". "Πιστεύετε πως πρέπει να έχουμε τέτοιους γάμους;" ρώτησε ο King. "Λοιπόν, νομίζω ότι οφείλουμε να το δούμε οπωσδήποτε αυτό", απάντησε η κ. Μπους. "Όταν υπάρχουν ζευγάρια που έχουν δεσμευθεί ο ένας για τον άλλο και αγαπάνε ο ένας τον άλλον - θα πρέπει να έχουν, νομίζω, το ίδιο είδος των δικαιωμάτων...
Περισσότερα...
.::… θεώρησε τον εαυτό σου μάρτυρα

Среда, 23 Февраля 2011

Εάν θέλεις να δώσεις κάτι σε αυτόν που έχει ανάγκη, δώσε το με όμορφο πρόσωπο, και με λόγια καλά να παρηγορείς την θλίψη του· και αν πράξεις έτσι, νικάει η ομορφιά του προσώπου σου, αυτό που δίνεις, στην καρδία του, περισσότερο την ανάγκη του σώματος του· την ημέρα που θα ανοίξεις το στόμα σου να κατηγορήσεις κάποιον, θεώρησε τον εαυτό σου νεκρό εκείνη την ημέρα, και όλα σου τα έργα μάταια, καιΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η Μέρκελ ζήτησε από τον Παπανδρέου να της παραδώσει ειρηνικά την Κρήτη

Среда, 23 Февраля 2011

Σύμφωνα με γερμανική ιστοσελίδα, για να μην ανοίξουν οι Γερμανοί το φάκελο και δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με το ποιοι και πόσα πήραν σε μίζες από τη SIEMENS, η Μέρκελ ζητά από τον Παπανδρέου να της επιτρέψει να βάλει χοντρό χέρι στην Κρήτη. Πιό συγκεκριμένα, οι Γερμανοί -ξανάρχονται- ζητώντας να τους επιτραπεί να εκμεταλλευτούν [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::St. Polycarp of Smyrna (February 23)

Среда, 23 Февраля 2011

Saint Polycarp, Bishop of Smyrna, who was “fruitful in every good work” (Col. 1:10), was born in the first century, and lived in Smyrna in Asia Minor. He was orphaned at an early age, but at the direction of an angel, he was raised by the pious widow Kallista. After the death of his adoptive [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο συγγραφέας και αμυντικός αναλυτής Κωνσταντίνος Γρίβας, μιλά στον “ΕΚ”

Среда, 23 Февраля 2011

Οι ΗΠΑ θα εκτονώσουν την Τουρκία εις βάρος της Ελλάδας συνέντευξη στον Δημήτρη Ζαφειρόπουλο Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Μια αντιεξουσιαστική διάθεση σε συνδυασμό με έναν ριζοσπαστικό ισλαμισμό, που δεν έχει όμως ενιαία στοιχεία αλλά αντίθετα πολλές κατά τόπους διαφορές, συνθέτουν το [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τουρκικές φρεγάτες κατευθύνονται στη Λιβύη

Среда, 23 Февраля 2011

Επιχείρηση απεγκλωβισμού των Τούρκων υπηκόων που είναι εγκλωβισμένοι στη Λιβύη ξεκινά η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με πληροφορίες τρείς φρεγάτες απέπλευσαν από ναυτική βάση της Τουρκίας με κατεύθυνση την κεντρική Μεσόγειο για να συμμετάσχουν στη επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς τούρκων πολιτών που βρίσκονται αποκομμένοι στη σπαρασσόμενη από τη βία Λιβύη. Η Τουρκία είναι [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η ελεημοσύνη και η προσευχή βγάζουν ψυχές από την κόλαση.....

Среда, 23 Февраля 2011

Ο Γέροντας Ζαχαρίας προσευχόταν για τους γονείς του μετά το θάνατό τους και ιδιαίτερα για τον πατέρα του, επειδή ήταν μέθυσος και έβριζε. Όταν έγινε Στάρετς, μια ημέρα μιλούσε με ένα δαίμονα και τον ερώτησε:- Έχετε πολλούς χριστιανούς στην κόλαση;…- Βέβαια, απάντησε ο δαίμονας και ο πατέρας σου ήταν εκεί, αλλά τον έβγαλες εσύ με τις ελεημοσύνες που έδωσες για την ψυχή του και με τις προσευχέςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η ελεημοσύνη και η προσευχή βγάζουν ψυχές από την κόλαση.....

Среда, 23 Февраля 2011

Ο Γέροντας Ζαχαρίας προσευχόταν για τους γονείς του μετά το θάνατό τους και ιδιαίτερα για τον πατέρα του, επειδή ήταν μέθυσος και έβριζε. Όταν έγινε Στάρετς, μια ημέρα μιλούσε με ένα δαίμονα και τον ερώτησε:- Έχετε πολλούς χριστιανούς στην κόλαση;…- Βέβαια, απάντησε ο δαίμονας και ο πατέρας σου ήταν εκεί, αλλά τον έβγαλες εσύ με τις ελεημοσύνες που έδωσες για την ψυχή του και με τις προσευχέςΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Όλη η Ελλάδα ένα συλλαλητήριο

Среда, 23 Февраля 2011

Παρακολουθήστε ζωντανά μέσα απο το Zougla Radio τι συμβαίνει αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας Μία δυναμική και ηχηρή απάντηση αναμένεται να δώσουν οι εργαζόμενοι, την Τετάρτη, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, για τα ασφυκτικά οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης που αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα. Οι εργαζόμενοι [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τι σημαίνει η πτώση Καντάφι για την Ελλάδα;

Среда, 23 Февраля 2011

Η «γειτονιά» μας έπιασε για τα καλά φωτιά. Πριν συνέλθουμε από τη κατάρρευση του καθεστώτος της Τυνησίας,ήρθε η σειρά της Αιγύπτου και τώρα η Λιβύη,με την οποία οι οικονομικές μας σχέσεις κάθε άλλο παρά αδιάφορες είναι. Τι σημαίνει η πτώση του Καντάφι για την Αθήνα; Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΞ  “η Λιβύη το [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Γέρων Ακάκιος Βαλαάμιτης (1873-1984)

Среда, 23 Февраля 2011

Την τελευταία ώθηση στον Ανδρέα Κούζνετσωφ να πάει στο μοναστήρι έδωσε ένα πολύ ανθρώπινο γεγονός. Στο αγροτικό σπίτι τού Ανδρέα – του μελλοντικού π. Ακακίου – ήταν τρία αδέλφια. Ό μεγαλύτερος αδελφός πήγε να κάνει την στρατιωτική του θητεία, ενώ ό μικρότερος νυμφεύτηκε και πήρε μια κακιά γυναίκα. Ή ζωή τού μεσαίου αδελφού. τού Ανδρέα, [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ο Γέρων Ακάκιος Βαλααμίτης (1873-1984)

Среда, 23 Февраля 2011

Την τελευταία ώθηση στον Ανδρέα Κούζνετσωφ να πάει στο μοναστήρι έδωσε ένα πολύ ανθρώπινο γεγονός. Στο αγροτικό σπίτι τού Ανδρέα – του μελλοντικού π. Ακακίου – ήταν τρία αδέλφια. Ό μεγαλύτερος αδελφός πήγε να κάνει την στρατιωτική του θητεία, ενώ ό μικρότερος νυμφεύτηκε και πήρε μια κακιά γυναίκα. Ή ζωή τού μεσαίου αδελφού. τού Ανδρέα, [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::«Η Κωνσταντινιά στην Κωνσταντινούπολη…»

Среда, 23 Февраля 2011

Στην γενέτειρά της επέστρεψε ύστερα από σχεδόν 90 χρόνια η κυρία Κωνσταντινιά Γεωργαλά, 91 ετών σήμερα, η οποία το Σάββατο το απόγευμα επισκέφθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και έλαβε την ευλογία και τις ευχές του. Συναισθήματα συγκίνησης και χαράς πλημμύρισαν την ηλικιωμένη γυναίκα η οποία γεννήθηκε το 1920 στο Φανάρι, βαπτίσθηκε στην Παναγία την Μουχλιώτισα [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η ευλογία της ιεραποστολικής προσφοράς (30 ημέρες με τους Ορθοδόξους Χριστιανούς της Κατάνγκας)

Среда, 23 Февраля 2011

«Όταν πίνεις νερό στο Κολουέζι του Κονγκό, το ξαναπίνεις». Έτσι λένε οι Ορθόδοξοι γηγενείς κάτοικοι της πόλης αυτής. Και όποιος μεταβεί για πρώτη φορά από περιέργεια στο Ιεραποστολικό Κλιμάκιο του Κολουέζι της Επισκοπής Κατάνγκας, οι δραστηριότητες του Κλιμακίου, η οργάνωση και η φιλοξενία, αλλά κυρίως η συμπεριφορά και η αγάπη των γηγενών Χριστιανών της πόλης, [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Υπερσύγχρονο όπλο κατά διαδηλωτών-Οπισθοχωρούν με εγκαύματα πριν καν πλησιάσουν- δείτε το βίντεο

Среда, 23 Февраля 2011

Τα όπλα μέρα με τη μέρα ανανεώνονται. Βασική αρχή του σύγχρονου πολέμου δεν είναι να εξολοθρεύσεις τον αντίπαλο σκοτώνοντας τον. Βασική αρχή του σύγχρονου πολέμου, είναι να αχρηστεύσεις τον αντίπαλο, να τον καταστήσεις ανίκανο και να τον τρέψεις σε φυγή. Ένα από τα όπλα, που ακόμη βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο (το αναπτύσσει ο στρατός των [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Mεγάλη συγκέντρωσης ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ στο κέντρο της Αθήνας – Συνεχής Ενημέρωση

Среда, 23 Февраля 2011

23/02/2011 10:43 Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι δήμοι, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα νοσοκομεία, οι τράπεζες, τα σχολεία, τα μέσα ενημέρωσης, συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία που έχουν κηρύξει για την Τετάρτη ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ για ασφαλιστικά και μισθολογικά θέματα, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα. Στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθούν δύο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, η μια στο [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Τα μυστικά της Αγίας Σοφίας

Среда, 23 Февраля 2011

Ανακοίνωση Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Τα χαμένα στοιχεία της Αγίας Σοφίας μετά τις αποκαταστάσεις του Φοσάτι, η συντήρηση και ανάδειξη του βυζαντινού παρελθόντος της Κωνσταντινούπολης, οι ελληνορθόδοξες εκκλησίες, είναι ορισμένα από τα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο του Σεμιναρίου, με τίτλο «Αποκατάσταση Μνημείων από την πολυπολιτισμική κληρονομιά της Κωνσταντινούπολης– Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2010». [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Γάτος και λωποδύτης

Среда, 23 Февраля 2011

Ενας γάτος κλέφτης κυκλοφορεί ελεύθερος τα βράδια και το πρωί επιστρέφει στο σπίτι των ιδιοκτητών του για να απολαύσει τη λεία του. Ο Ντάστι μετονομάστηκε πλέον σε “Κλεπτό ο γάτος” αφού τα τελευταία τρία χρόνια έχει κλέψει 600 αντικείμενα. Μάλιστα, δεν είναι καν επιλεκτικός αφού κλέβει ό,τι βρει μπροστά του. “Πετσέτες, γάντια, παπούτσια, κάλτσες, μικρά [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ουσία κατά του στρες… ξαναφυτρώνει τρίχες σε φαλακρούς ποντικούς

Среда, 23 Февраля 2011

Τυχαία ανακάλυψη: χημική ουσία κατά του στρες ξαναφυτρώνει τις τρίχες σε φαλακρούς ποντικούς! Αμερικανοί ερευνητές που μελετούσαν τις συνέπειες του στρες στο έντερο, έκαναν μια εντελώς τυχαία ανακάλυψη, που μπορεί να αποδειχτεί σημαντική για τους ανθρώπους, στους οποίους, πάντως, δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια χημική ουσία που κάνει τα μαλλιά του κεφαλιού [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::Η Γιαγιά και ο χάροντας.....

Среда, 23 Февраля 2011

Μιά φορά ήταν μιά γριά καί κάθε πρωΐ έβγαινε στός δάσος καί μάζευε ξύλα γιά τή φωτιά της καί χορταράκια, γιά νά φάει. Καθώς εγύριζε μιά μέρα φορτωμένη στόν ώμο τά ξύλα καί στήν ποδιά της τά χόρτα, στό δρόμο συναντάει τόν χάροντα. -Γειά καί χαρά σου, χάροντα, τοϋ λέει, γιά ποιόν μέ τό καλό;-Γιά τοϋ λόγου σου θειά, τής λέει ό χάροντας.Αντε, ετοιμάσου νά σέ πάρω.-Τώρα, τοϋ λέει, νά πάω σπίτι νάΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Ισραήλ: Σύμβαση για αποχή από σεξ με Ισραηλινές, αναγκάστηκαν να υπογράψουν Κινέζοι εργαζόμενοι

Среда, 23 Февраля 2011

News image
"Απλά δεν καταλαβαίνω γιατί ένα εστιατόριο χρειάζεται ένα σκιστομάτη για να με σερβίρει". Shlomo Benizri, τέως υπουργός εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων του Ισραήλ, 2001. Η είδηση είναι από την βρετανική εφημερίδα Guardian και είναι του 2003: Οι Κινέζοι εργάτες σε μια εταιρεία στο Ισραήλ αναγκάστηκαν να συμφωνήσουν να μην κάνουν σεξ με ή να παντρεύονται με Ισραηλινές ως προϋπόθεση για την εύρεση εργασίας! Σύμφωνα με μια σύμβαση που καλούνται να υπογράψουν, οι άνδρες εργαζόμενοι δεν πρέπει να έχουν καμία επαφή με Ισραηλινές γυναίκες – ακόμα και με πόρνες, είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Rafi Yaffe. Είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα παράνομο σχετικά με αυτήν την υποχρέωση και ότι καμία έρευνα δεν έχει ξεκινήσει. Ένας Ισραηλινός δικηγόρος που δεν θέλησε να γίνει γνωστό τ...
Περισσότερα...
.::Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. Λόγοι Γ΄ Μέρος Τρίτο . Κεφάλαιο 2ον. 1)«Το ψεύτικο δέν αναπαύει» 2)«Ή σωστή συνείδηση πληροφορεί τον άνθρωπο σωστά»

Среда, 23 Февраля 2011

Λόγοι Γ΄ ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ" ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ Ή επιμέλεια της συνειδήσεως «Το ψεύτικο δέν αναπαύει» - Γέροντα, άν κάποιος εχη κάνει έναν δικό του κόσμο, γιατί πιστεύει στον λογισμό του, μπορεί νά βοηθηθή άπό την προσευχή τών άλλων; - Τί ανάγκη έχει νά βοηθηθή, αφού έκανε έναν δικό του κόσμο;... Μικρό πράγμα είναι νά κάνηΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Βίντεο από την συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον ΣΚΑΙ

Среда, 23 Февраля 2011

olympia.grΠερισσότερα...
Περισσότερα...
.::Το απεργιακό “Τσουνάμι” παραλύει όλη τη χώρα

Среда, 23 Февраля 2011

Σε απεργιακό κλοιό θα βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη, όλη η χώρα, λόγω της γενικής απεργίας που έχουν εξαγγείλει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Aπροσπέλαστο θα είναι το κέντρο της Αθήνας, καθώς θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις και πορείες. Παραλύει ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Συγκεκριμένα: - «Χειρόφρενο» θα τραβήξουν τρόλεϊ, μπλε λεωφορεία και τα τρένα του ΟΣΕ. Τα δρομολόγια του [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
.::“Καυγάς” ΠΑΣΟΚ-ΝΔ για τις ένοπλες δυνάμεις

Среда, 23 Февраля 2011

Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ξέσπασε με αφορμή τις τακτικές κρίσεις στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων το Μάρτιο. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο της ΝΔ Αντώνη, με αφορμή δηλώσεις στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης ενόψει των κρίσεων.   Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν ο υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εθνικής Άμυνας Μαργαρίτης [...]Περισσότερα...
Περισσότερα...
Προηγούμενο
Έπόμενο
20